Chinese (Classical Mandarin)/Glossary – Wikibooks, open books for an open world

·一(壹弌) ’ĭᵗ IPA:/ʔiʔ/ MC:’jit【Baxter-Sagart disambig.】one ·丁 čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:treang【Baxter-Sagart disambig.】sound of beating ·丁 tīng IPA:/tiŋ/ MC:teng【Baxter-Sagart disambig.】4th heavenly stem ·七(柒) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Baxter-Sagart disambig.】seven ·丈 driáng’ IPA:/dʒiɑŋ’˨˦/ MC:drjangX【Baxter-Sagart disambig.】ten feet ·三(叁) sām IPA:/sam/ MC:sam【Baxter-Sagart disambig.】three ·三(叁) sám IPA:/sam˨˦/ MC:samH【Baxter-Sagart disambig.】three times ·上(丄) shhiáng’ IPA:/ʃʱiɑŋ’˨˦/ MC:dzyangX【Baxter-Sagart disambig.】ascend ·上(丄) shhiáng IPA:/ʃʱiɑŋ˨˦/ MC:dzyangH【Baxter-Sagart disambig.】top, above (n.) ·下(丅) hhiá’ IPA:/ɦia’˨˦/ MC:haeX【Baxter-Sagart disambig.】down ·下(丅) hhiá IPA:/ɦia˨˦/ MC:haeH【Baxter-Sagart disambig.】descend ·丌(亓其) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】modal particle ·与(與) yù IPA:/jy˥˧/ MC:yoX【Baxter-Sagart disambig.】give; for; and ·丏 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:menX【CEDICT】hidden from view/barrier to ward off arrows ·丑 čhiòw IPA:/tʃʰiw˥˧/ MC:trhjuwX【Baxter-Sagart disambig.】2d earthly branch ·且 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsjo【Baxter-Sagart disambig.】[final particle] ·且 thsiè IPA:/tsʰiɛ˥˧/ MC:tshjaeX【Baxter-Sagart disambig.】moreover ·丕 phūi IPA:/pʰui/ 【CEDICT】grand ·世(卋丗) shí IPA:/ʃji˨˦/ MC:syejH【CEDICT】life/age/generation/era/world/lifetime/epoch/descendant/noble ·丘(丠㐀坵) khiōw IPA:/kʰiw/ MC:khjuw【CEDICT】mound/hillock/grave/classifier for fields ·丙 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【Baxter-Sagart disambig.】3d heavenly stem ·丞 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzying【Baxter-Sagart disambig.】assist ·丣(酉) iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【CEDICT】old variant of 酉[you3] ·並(竝併) bíng’ IPA:/biŋ’˨˦/ MC:bengX【Baxter-Sagart disambig.】side by side, together ·个(個箇) kó IPA:/kɔ˨˦/ MC:kaH【Baxter-Sagart disambig.】tally, piece, item ·丫 ’iā IPA:/ʔia/ MC:’ae【CEDICT】fork/branch/bifurcation/girl ·中 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:trjuwng【Baxter-Sagart disambig.】center ·中 čyúng IPA:/tʃyuŋ˨˦/ MC:trjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】hit the center ·丰 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】luxuriant/buxom/variant of 豐|丰[feng1]/variant of 風|风[feng1]/appearance/charm ·串 kwán IPA:/kwan˨˦/ MC:kwaenH【Baxter-Sagart disambig.】custom ·丳 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ MC:tsrheanX【CEDICT】skewer ·丸 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】pellet; ball ·丹 tān IPA:/tan/ MC:tan【Baxter-Sagart disambig.】cinnabar ·主 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyuX【Baxter-Sagart disambig.】master; host ·乂 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjojH【Baxter-Sagart disambig.】mow, cut (v.) ·乃(迺廼) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nojX【Baxter-Sagart disambig.】your ·久(乆) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】a long time ·之 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsyi【Baxter-Sagart disambig.】go to ·乍 drá IPA:/ɖʐa˨˦/ MC:dzraeH【Baxter-Sagart disambig.】suddenly ·乎 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】(Q particle) ·乏 fvăᵖ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjop【Baxter-Sagart disambig.】lack (v.) ·乖 kwāi IPA:/kwai/ MC:kweaj【Baxter-Sagart disambig.】oppose; disorder ·乙 ’ĭᵗ IPA:/ʔiʔ/ MC:’it【Baxter-Sagart disambig.】2nd heavenly stem ·乜 iè IPA:/jiɛ˥˧/ 【CEDICT】to squint/what? (Cantonese)/see also 乜嘢[mie1 ye3] ·九(玖) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】nine ·乞 khĭᵗ IPA:/kʰiʔ/ MC:khj+t【Baxter-Sagart disambig.】beg, ask ·也 iè IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【Baxter-Sagart disambig.】(final particle) ·乩 kī IPA:/kji/ 【CEDICT】to divine ·乳 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ MC:nyuX【Baxter-Sagart disambig.】milk; nipple ·乾(亁) kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】dry ·乾(亁) khhiȇn IPA:/kʱiɛn˩/ MC:gjen【Baxter-Sagart disambig.】heaven; heavenly ·亂 lwón IPA:/lwɔn˨˦/ MC:lwanH【Baxter-Sagart disambig.】disorder, rebellion ·了(瞭) lièw IPA:/liɛw˥˧/ MC:lewX【CEDICT】(completed action marker)/(modal particle indicating change of state, situation now)/(modal particle intensifying preceding clause) ·予 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】I, we ·予 yù IPA:/jy˥˧/ MC:yoX【Baxter-Sagart disambig.】give; together with ·事(亊) shhé IPA:/ʂʱɨ˨˦/ 【CEDICT】matter/thing/item/work/affair/CL:件[jian4],樁|桩[zhuang1],回[hui2] ·二(貳弍貮) ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyijH【Baxter-Sagart disambig.】two ·亍(街) čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjowk【CEDICT】step with the right foot/see 彳亍[chi4 chu4] ·于(扵於) yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】go; at ·云 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】say ·互 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】intertwining ·亓(丌其) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】modal particle ·五(㐅) (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【Baxter-Sagart disambig.】five ·[井/] tzìng IPA:/tsiŋ˥˧/ MC:tsjengX【Baxter-Sagart disambig.】well (n.) ·亘(亙) syuēn IPA:/syuɛn/ 【Unihan】extend across, through; from ·亙(亘) kéng IPA:/kəŋ˨˦/ MC:kongH【CEDICT】extending all the way across/running all the way through ·亞(亜) ’iá IPA:/ʔia˨˦/ MC:’aeH【Baxter-Sagart disambig.】secondary ·亟 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khiH【Baxter-Sagart disambig.】often ·亟 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【Baxter-Sagart disambig.】urgently ·亡(兦亾) vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】flee; disappear; die ·亢 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】lift high ·交 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】cross (v.) ·亥 hhái’ IPA:/ɦai’˨˦/ MC:hojX【Baxter-Sagart disambig.】12th earthly branch ·亦 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】armpit ·亨 hēng IPA:/həŋ/ MC:xaeng【Baxter-Sagart disambig.】penetrate ·亨 hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial offering ·京(亰) kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【Baxter-Sagart disambig.】hill; capital city ·亭 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Baxter-Sagart disambig.】manage ·亮 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Baxter-Sagart disambig.】brightness ·亳 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【Unihan】name of district in Anhui; capital of Yin ·亶 tàn IPA:/tan˥˧/ MC:tanX【Baxter-Sagart disambig.】sincere, truly ·亹 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】river-gorge ·亹 vì IPA:/vi˥˧/ MC:mj+jX【Baxter-Sagart disambig.】diligent ·人(亻) zhȋn IPA:/ʒin˩/ MC:nyin【Baxter-Sagart disambig.】(other) person ·亾(亡) vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】flee; disappear; die ·什 shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyip【Baxter-Sagart disambig.】troop of ten men ·仁(忈) zhȋn IPA:/ʒin˩/ MC:nyin【Baxter-Sagart disambig.】kind ·仂 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】surplus/tithe ·仄 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrik【Baxter-Sagart disambig.】slanting, oblique ·仆 fú IPA:/fu˨˦/ MC:phjuH【Baxter-Sagart disambig.】fall prostrate ·仆 fów IPA:/fəw˨˦/ MC:phjuwH【Baxter-Sagart disambig.】fall prostrate ·仇(讐讎) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】mate (*n.) ·仉 čiàng IPA:/tʃiɑŋ˥˧/ MC:tsyangX【Unihan】surname of the mother of Mencius ·今 kīm IPA:/kim/ MC:kim【Baxter-Sagart disambig.】now ·介 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】armour; scale of animals ·仍 zhȋng IPA:/ʒiŋ˩/ MC:nying【Baxter-Sagart disambig.】repeat ·他(她牠) thō IPA:/tʰɔ/ MC:tha【Baxter-Sagart disambig.】another ·付 fú IPA:/fu˨˦/ MC:pjuH【Baxter-Sagart disambig.】give ·仙(僊) siēn IPA:/siɛn/ MC:sjen【Baxter-Sagart disambig.】immortal (n.) ·仚 hiēn IPA:/hiɛn/ 【CEDICT】old variant of 仙[xian1] ·仝(同) thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】(used in given names)/variant of 同[tong2] ·仞(仭) zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】(measure) ·仟(阡千) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshen【CEDICT】thousand (banker’s anti-fraud numeral) ·仡 ngĭᵗ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngj+t【Baxter-Sagart disambig.】great, powerful ·代 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】replace ·以(㠯) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Baxter-Sagart disambig.】take, use ·仰 ngiàng IPA:/ŋiɑŋ˥˧/ MC:ngjangX【Baxter-Sagart disambig.】lift the face, look up ·仲 dryúng IPA:/dʒyuŋ˨˦/ MC:drjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】middle (of brothers) ·仳 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phjieX【CEDICT】to part ·仵 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【CEDICT】equal/well-matched/to violate ·件 gién’ IPA:/giɛn’˨˦/ MC:gjenX【Baxter-Sagart disambig.】item ·价 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】price, value ·任 zhím IPA:/ʒim˨˦/ MC:nyimH【Baxter-Sagart disambig.】burden; charge (n.) ·份 pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc/variant of 分[fen4] ·仿(倣髣彷) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】bang-hwang hestitate ·企 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khjieX【Baxter-Sagart disambig.】stand on tiptoe ·企 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khjieH【Baxter-Sagart disambig.】stand on tiptoe ·伈 sìm IPA:/sim˥˧/ MC:simX【CEDICT】nervous/fearful ·伊 ’ī IPA:/ʔi/ MC:’jij【Baxter-Sagart disambig.】this ·伋 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【CEDICT】unreal ·伍 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【Baxter-Sagart disambig.】group of five ·伎 gí’ IPA:/gi’˨˦/ MC:gjeX【Baxter-Sagart disambig.】skill ·伏 fvów IPA:/fʱəw˨˦/ MC:bjuwH【Baxter-Sagart disambig.】hatch (v.) ·伏 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】lie prostrate ·伐 fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【Baxter-Sagart disambig.】cut; strike; attack ·休 hiōw IPA:/hiw/ MC:xjuw【Baxter-Sagart disambig.】rest (v.) ·伯 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】father’s elder brother ·估 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】estimate ·伱(你) nì IPA:/ni˥˧/ MC:nriX【CEDICT】archaic variant of 你[ni3]/you ·伴 bwón’ IPA:/bwɔn’˨˦/ MC:banX【Baxter-Sagart disambig.】comrade ·伶 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】clever/(old) actor/actress ·伷(冑胄) driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【Unihan】descendent ·伸 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】stretch, extend ·伻 pēng IPA:/pəŋ/ 【CEDICT】to cause ·似 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】resemble ·伽 khhiȃ IPA:/kʱia˩/ 【CEDICT】traditionally used as phonetic for ga/also pr. [ga1]/also pr. [qie2] ·佃 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】hunt ·但 dán’ IPA:/dan’˨˦/ MC:danX【Baxter-Sagart disambig.】only ·佇(竚) dryú’ IPA:/dʒy’˨˦/ MC:drjoX【CEDICT】to stand for a long time/to wait/to look forward to/to accumulate ·佈(布) pú IPA:/pu˨˦/ MC:puH【CEDICT】variant of 布[bu4]/to announce/to spread ·佉 khyū IPA:/kʰy/ 【Unihan】surname; name of a divine being; transliteration of Sanskrit ‘kh’ ·佌 thsè IPA:/tsʰɨ˥˧/ MC:tshjeX【CEDICT】petty/wretched ·位 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hwijH【Baxter-Sagart disambig.】standing, position ·低(仾) tī IPA:/ti/ MC:tej【CEDICT】low/beneath/to lower (one’s head)/to let droop/to hang down/to incline ·住 dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjuH【Baxter-Sagart disambig.】stop (v.) ·佐 tzó IPA:/tsɔ˨˦/ MC:tsaH【Baxter-Sagart disambig.】aid, assist ·佑(祐) iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】assist ·佔(占) čhiēm IPA:/tʃʰiɛm/ 【CEDICT】variant of 占[zhan4] ·何 hhȏ IPA:/ɦɔ˩/ MC:ha【Baxter-Sagart disambig.】what ·佗(它) thō IPA:/tʰɔ/ MC:tha【Baxter-Sagart disambig.】other ·佘 shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ 【Unihan】surname ·余(予) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】1sg., prob. a polite form ·佛(仏) fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【Baxter-Sagart disambig.】great ·作 tzú IPA:/tsu˨˦/ MC:tsuH【Baxter-Sagart disambig.】do, work ·作 tzŏᵏ IPA:/tsɒʔ/ MC:tsak【Baxter-Sagart disambig.】do, work ·佞(侫) níng IPA:/niŋ˨˦/ MC:nengH【Baxter-Sagart disambig.】clever ·佟 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】a name ·佩 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】to wear at girdle, pendants ·佪 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】irresolute/to move back and forth ·佯 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】to feign/to pretend ·佰(百) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】hundred ·佳 kiāi IPA:/kiai/ MC:kea【Baxter-Sagart disambig.】good ·佶 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ 【CEDICT】difficult to pronounce ·佺 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】immortal ·佼 kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【CEDICT】handsome ·佽 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【CEDICT】nimble/to help ·佾 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】row of dancers ·使 shè IPA:/ʂɨ˥˧/ MC:sriX【Baxter-Sagart disambig.】send; cause ·侀 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【CEDICT】shape/statute ·侁(駪詵) shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】large crowd ·侂(託) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】to commission/to entrust to/to depute/to request/to ask (sb to do sth) ·來(徠) lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【Baxter-Sagart disambig.】a kind of wheat ·侇 ȋ IPA:/ji˩/ 【CEDICT】(old) class/category/corpse ·侈 čhï̀ IPA:/tʃʰɨ˥˧/ MC:tsyheX【Baxter-Sagart disambig.】extravagant ·侉 khwā IPA:/kʰwa/ 【CEDICT】foreign accent ·例 lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【CEDICT】example/precedent/rule/case/instance ·侍 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyiH【Baxter-Sagart disambig.】accompany, wait upon ·侎(敉) mì IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Unihan】to soothe, to pacify; to settle, to establish ·侏 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyu【Baxter-Sagart disambig.】侏儒 zhūrú ‘dwarf’ ·侐 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwik【Baxter-Sagart disambig.】still, quiet ·侑 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【CEDICT】(literary) to urge sb (to eat or drink) ·侔 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】similar/comparable/equal ·侖(崙) lȗn IPA:/lun˩/ 【CEDICT】to arrange ·供 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Baxter-Sagart disambig.】furnish; serve, offer ·侜 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】to conceal/to cover ·依 ’ī IPA:/ʔi/ MC:’j+j【Baxter-Sagart disambig.】lean upon ·侮(㑄) vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】insult (v.) ·侯 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】feudal lord ·侵 thsīm IPA:/tsʰim/ MC:tshim【Baxter-Sagart disambig.】invade ·侶(侣) lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】companion ·便 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【Baxter-Sagart disambig.】glib-tongued ·便 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjienH【Baxter-Sagart disambig.】comfortable; advantageous ·俁 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjuX【CEDICT】big ·係 kí IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】tie (v.) ·促 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【CEDICT】urgent/hurried/to urge/to promote/to urge haste/close/intimate ·俄 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】suddenly/very soon ·俅 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】ornamental cap ·俉 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ 【CEDICT】see 逢俉[feng2 wu2], to come across sth scary/to have a fright ·俊(儁) tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】smart/eminent/handsome/talented ·俎(爼) čù IPA:/ʈʂu˥˧/ MC:tsrjoX【CEDICT】a stand for food at sacrifice ·俑 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Baxter-Sagart disambig.】grave figures ·俓(徑) kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kengH【CEDICT】(literary) to pass through/straight/path ·俔 hhién’ IPA:/ɦiɛn’˨˦/ MC:henX【Baxter-Sagart disambig.】to be like ·俗 szyŭᵏ IPA:/sʱyuʔ˩/ MC:zjowk【Baxter-Sagart disambig.】ways, customs; vulgar ·俘 fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】to take prisoner/prisoner of war ·俚 lì IPA:/li˥˧/ MC:liX【CEDICT】rustic/vulgar/unrefined/abbr. for 俚語|俚语[li3 yu3], slang ·俛 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】bend the head ·俜 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheng【CEDICT】to send/to let go ·保 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Baxter-Sagart disambig.】protect ·信(伩) sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【Baxter-Sagart disambig.】truthful ·修 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】adorn ·修 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】adorn ·俯(頫) fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【CEDICT】to look down/to stoop ·俱(倶) kyū IPA:/ky/ MC:kju【Baxter-Sagart disambig.】all, together ·俳 phhȃi IPA:/pʱai˩/ MC:beaj【CEDICT】not serious/variety show ·俴 dzién’ IPA:/dziɛn’˨˦/ MC:dzjenX【Baxter-Sagart disambig.】shallow ·俵 piéw IPA:/piɛw˨˦/ MC:pjewH【CEDICT】to distribute ·俸 fúng IPA:/fuŋ˨˦/ 【CEDICT】salary ·俾 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjieX【CEDICT】to cause/to enable/phonetic bi/Taiwan pr. [bi4] ·倅(伜) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】assistant ·倆 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ 【CEDICT】two (colloquial equivalent of 兩個|两个)/both/some ·倉 thsāng IPA:/tsʰɑŋ/ MC:tshang【Baxter-Sagart disambig.】tshang-kaeng ‘oriole’ ·個(个箇) kó IPA:/kɔ˨˦/ MC:kaH【Baxter-Sagart disambig.】piece, item ·倌 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【CEDICT】keeper of domestic animals/herdsman/(old) hired hand in certain trade ·倏(倐) shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【CEDICT】sudden/abrupt/Taiwan pr. [shu4] ·倒 tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【Baxter-Sagart disambig.】turn upside down (v.i.) ·倒 táw IPA:/taw˨˦/ MC:tawH【Baxter-Sagart disambig.】turn over, invert; pour ·倔 gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【Baxter-Sagart disambig.】strong, unyielding ·倖(幸) hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ MC:heangX【CEDICT】trusted/intimate/(of the emperor) to visit/variant of 幸[xing4] ·倘(儻) čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ 【CEDICT】see 倘佯[chang2 yang2] ·候 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ 【CEDICT】to wait/to inquire after/to watch/season/climate/(old) period of five days ·倚 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:’jeX【Baxter-Sagart disambig.】lean on ·倜 thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】energetic/exalted/magnanimous ·借(藉) tzié IPA:/tsiɛ˨˦/ MC:tsjaeH【Baxter-Sagart disambig.】loan, borrow ·借(藉) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】loan, borrow ·倡 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:tsyhangH【Baxter-Sagart disambig.】to lead (in singing) ·倣(仿) fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【CEDICT】variant of 仿[fang3] ·値(值直) drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:driH【Baxter-Sagart disambig.】hold upright ·倦 gyuén IPA:/gyuɛn˨˦/ MC:gjwenH【CEDICT】tired ·倨 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【CEDICT】haughty/arrogant ·倪 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【Baxter-Sagart disambig.】young and weak ·倫 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】relationship; order; category ·倬 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】noticeable/large/clear/distinct/Taiwan pr. [zhuo2] ·倳 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【Unihan】to stick in, to stab; to erect ·偁(稱穪) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:tsyhing【CEDICT】variant of 稱|称[cheng1] ·偃(㫃) ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ MC:’jonX【Baxter-Sagart disambig.】bend down ·假(仮) kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【Baxter-Sagart disambig.】borrow; false ·偉 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】big/large/great ·偎 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’woj【CEDICT】to cuddle ·偏 phiēn IPA:/pʰiɛn/ MC:phjien【Baxter-Sagart disambig.】oblique; subordinate ·偓 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:’aewk【CEDICT】constrained ·偕 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】together ·做 tzó IPA:/tsɔ˨˦/ 【CEDICT】to do/to make/to produce/to write/to compose/to act as/to engage in/to hold (a party)/to be/to become/to function (in some capacity)/to serve as/to be used for/to form (a bond or relationship)/to pretend/to feign/to act a part/to put on appearance ·停(仃) thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Baxter-Sagart disambig.】to stop ·偝 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】turn the back on ·偟 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】agitated/alarmed ·偪(逼) pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【Baxter-Sagart disambig.】to press, urge ·偫 drí’ IPA:/dʒi’˨˦/ 【CEDICT】to wait for/to lay in ·偭 mién IPA:/miɛn˨˦/ MC:mjienH【CEDICT】to transgress ·偯 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:’j+jX【Baxter-Sagart disambig.】extended wailing ·偰 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:set【CEDICT】variant of 契[qi4]/contract ·側 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrik【Baxter-Sagart disambig.】slanting, oblique; side ·偶 ngòw IPA:/ŋəw˥˧/ MC:nguwX【Baxter-Sagart disambig.】pair, double ·偸(偷) thōw IPA:/tʰəw/ MC:thuw【Baxter-Sagart disambig.】steal ·傁(叜叟) sòw IPA:/səw˥˧/ MC:suwX【Baxter-Sagart disambig.】old man ·傅 fú IPA:/fu˨˦/ MC:pjuH【Baxter-Sagart disambig.】teacher ·傌(罵) má IPA:/ma˨˦/ MC:maeH【CEDICT】variant of 罵|骂[ma4] ·傍 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】beside; assist ·傍 báng IPA:/bɑŋ˨˦/ MC:bangH【Baxter-Sagart disambig.】beside; assist ·傑(杰) giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【Baxter-Sagart disambig.】remarkable; hero ·傒 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【CEDICT】(old) native of Jiangxi 江西[Jiang1 xi1]/to wait/servant/path ·傔 khiém IPA:/kʰiɛm˨˦/ MC:khemH【CEDICT】servant ·傕 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【CEDICT】used in old names ·傖 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:dzraeng【CEDICT】low fellow/rustic/rude/rough ·傘(繖) sàn IPA:/san˥˧/ MC:sanX【Baxter-Sagart disambig.】umbrella, parasol ·備(偹俻) bí IPA:/bi˨˦/ MC:bijH【Baxter-Sagart disambig.】complete (adj.) ·傚 hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ 【CEDICT】variant of 效[xiao4]/to imitate ·傜(徭) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】public or military service ·傞 sō IPA:/sɔ/ MC:sa【CEDICT】uneven/unsteady (in dancing) ·催 thsūi IPA:/tsʰui/ MC:tshwoj【Baxter-Sagart disambig.】urge, repress ·傭 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】hire ·傲 ngáw IPA:/ŋaw˨˦/ MC:ngawH【CEDICT】proud/arrogant/to despise/unyielding/to defy ·傳(伝) čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ MC:drjwen【Baxter-Sagart disambig.】transmit ·傳(伝) čyuén IPA:/tʃyuɛn˨˦/ MC:trjwenH【Baxter-Sagart disambig.】relay post ·傳(伝) dryuén IPA:/dʒyuɛn˨˦/ MC:drjwenH【Baxter-Sagart disambig.】what has been transmitted ·傴 ’yù IPA:/ʔy˥˧/ MC:’juX【Baxter-Sagart disambig.】humpback ·債 čái IPA:/ʈʂai˨˦/ MC:tsreaH【Baxter-Sagart disambig.】debt ·傷 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】wound ·傻(儍) shà IPA:/ʂa˥˧/ 【CEDICT】foolish ·傾 khyuēng IPA:/kʰyuəŋ/ MC:khjwieng【Baxter-Sagart disambig.】incline (v.) ·僅 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】barely ·僇 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】to despise/to insult ·僉 thsiēm IPA:/tsʰiɛm/ MC:tshjem【Baxter-Sagart disambig.】all; many ·僊(仙) siēn IPA:/siɛn/ MC:sjen【Baxter-Sagart disambig.】immortal ·像 sziáng’ IPA:/sʱiɑŋ’˨˦/ MC:zjangX【Baxter-Sagart disambig.】image; resemble ·僑 khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【CEDICT】emigrant/to reside abroad ·僔 tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【CEDICT】to congregate/to crowd ·僕 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【CEDICT】servant ·僖 hī IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】cautious/merry/joyful ·僚 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【Baxter-Sagart disambig.】office or position ·僦 tziów IPA:/tsiw˨˦/ MC:tsjuwH【CEDICT】hire/to rent ·僧 sēng IPA:/səŋ/ MC:song【CEDICT】monk/Sangha, the Buddhist monastic order ·僨 fún IPA:/fun˨˦/ MC:pjunH【CEDICT】to instigate/to ruin/to destroy ·僩(僴) hhián’ IPA:/ɦian’˨˦/ MC:haenX【CEDICT】courageous/valiant ·僭(僣) tziém IPA:/tsiɛm˨˦/ MC:tsemH【Baxter-Sagart disambig.】err ·僮 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】servant boy ·僰 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:bok【Unihan】ancient aboriginal tribe ·僴(僩) hiēn IPA:/hiɛn/ 【CEDICT】old variant of 僩[xian4] ·僵 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】rigid/deadlock/stiff (corpse) ·僶 mìn IPA:/min˥˧/ MC:mjinX【Unihan】forcefully ·價(価) kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】price ·僾 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:’ojH【Baxter-Sagart disambig.】to pant, lose the breath ·儀 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngje【Baxter-Sagart disambig.】right, proper; ceremony ·儁(俊) tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】variant of 俊[jun4] ·儂 nȗng IPA:/nuŋ˩/ MC:nowng【CEDICT】you (Wu dialect)/I, me (classical) ·億 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:’ik【Baxter-Sagart disambig.】100000 ·儅 táng IPA:/tɑŋ˨˦/ MC:tangH【CEDICT】stop ·儇 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwien【Baxter-Sagart disambig.】nimble, smart ·儈 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】broker ·儉(倹) giém’ IPA:/giɛm’˨˦/ MC:gjemX【Baxter-Sagart disambig.】restrict, frugal ·儋 tām IPA:/tam/ MC:tam【Baxter-Sagart disambig.】carry on the shoulder ·儌(僥) kiēw IPA:/kiɛw/ 【CEDICT】by mere luck ·儓(枱檯) thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】servant ·儔 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【CEDICT】comrades/friends/companions ·儕 čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzreaj【Baxter-Sagart disambig.】category, equals ·儘(侭) dzín’ IPA:/dzin’˨˦/ 【CEDICT】to the greatest extent/(when used before a noun of location) furthest or extreme/to be within the limits of/to give priority to ·儚 mȇng IPA:/məŋ˩/ 【Unihan】(J) equivalent to 果敢 U+679C U+6562, fleeting, momentary, ephemeral; vain, empty; fickle ·儛(㒇) vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】dance (v.) ·儜 nȇng IPA:/nəŋ˩/ MC:nreang【CEDICT】weak/wearied/in distress ·儡 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwojX【CEDICT】to injure/puppet ·儢 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【Baxter-Sagart disambig.】sluggish; unenergetic ·儤 páw IPA:/paw˨˦/ 【CEDICT】on night duty ·儥 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】sell ·儦 piēw IPA:/piɛw/ MC:pjew【CEDICT】walking to and fro ·優 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:’juw【Baxter-Sagart disambig.】entertainer; liberal ·儭(襯) čhén IPA:/ʈʂʰən˨˦/ MC:tsrhinH【CEDICT】to assist/to give alms ·儲 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【CEDICT】to store/to save/to have in reserve/heir/Taiwan pr. [chu2] ·儵 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【CEDICT】variant of 倏[shu1] ·儷 lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】husband and wife ·儸 lȏ IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】smart/clever ·儺 nȏ IPA:/nɔ˩/ MC:na【Baxter-Sagart disambig.】expel demons ·儻(倘) thàng IPA:/tʰɑŋ˥˧/ MC:thangX【Baxter-Sagart disambig.】easy-going, careless ·儼 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ MC:ngjaemX【Baxter-Sagart disambig.】dignified ·儾 náng IPA:/nɑŋ˨˦/ MC:nangH【Unihan】slow, dull; irresolute ·兀 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【Baxter-Sagart disambig.】amputate the feet ·允 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:ywinX【Baxter-Sagart disambig.】truly ·元 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Baxter-Sagart disambig.】head; first ·兄 hyuēng IPA:/hyuəŋ/ MC:xjwaeng【Baxter-Sagart disambig.】elder brother ·充 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhuwng【Baxter-Sagart disambig.】full, fill ·兆 driéw’ IPA:/dʒiɛw’˨˦/ MC:drjewX【Baxter-Sagart disambig.】great number ·先 siēn IPA:/siɛn/ MC:sen【Baxter-Sagart disambig.】first ·先 sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:senH【Baxter-Sagart disambig.】go first ·光(灮) kwāng IPA:/kwɑŋ/ MC:kwang【Baxter-Sagart disambig.】light, brightness ·克 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khok【Baxter-Sagart disambig.】carry; able; dominate ·免 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】avoid ·兒(児) ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nye【Baxter-Sagart disambig.】child ·兔(兎) thú IPA:/tʰu˨˦/ MC:thuH【Baxter-Sagart disambig.】rabbit, hare ·兕 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ MC:zijX【Baxter-Sagart disambig.】rhinoceros (or water buffalo?) ·兗 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ 【Unihan】establish; one of nine empire divisions ·兜 tōw IPA:/təw/ MC:tuw【Baxter-Sagart disambig.】helmet, hood ·兟 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Baxter-Sagart disambig.】to advance (Shuōwén) ·兢 kīng IPA:/kiŋ/ MC:king【Baxter-Sagart disambig.】cautious ·入 zhĭᵖ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyip【Baxter-Sagart disambig.】enter ·全(㒰) thhsyuȇn IPA:/tsʱyuɛn˩/ MC:dzjwen【Baxter-Sagart disambig.】complete (adj.) ·兩(両) liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ MC:ljangX【Baxter-Sagart disambig.】a pair ·兪(俞) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】yes, agree; satisfied, at ease ·八(捌) păᵗ IPA:/paʔ/ MC:peat【Baxter-Sagart disambig.】eight ·公 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Baxter-Sagart disambig.】impartial, just; public ·六 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】six/6 ·兮() hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】(final particle) ·共 gyúng IPA:/gyuŋ˨˦/ MC:gjowngH【Baxter-Sagart disambig.】together, all ·兵 pīng IPA:/piŋ/ MC:pjaeng【Baxter-Sagart disambig.】weapon ·其(亓丌) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】modal particle ·具 gyú IPA:/gy˨˦/ MC:gjuH【Baxter-Sagart disambig.】arrange, provide ·典 tièn IPA:/tiɛn˥˧/ MC:tenX【Baxter-Sagart disambig.】statute, norm ·兼 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【Baxter-Sagart disambig.】combine; at the same time ·兾 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【Unihan】same as 冀 U+5180 to hope for; to wish ·冀 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【Baxter-Sagart disambig.】hope ·冉(冄) zhièm IPA:/ʒiɛm˥˧/ MC:nyemX【CEDICT】edge of a tortoiseshell/see 冉冉[ran3 ran3] ·冋(坰冂) kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【CEDICT】archaic variant of 坰[jiong1] ·再 tzái IPA:/tsai˨˦/ MC:tsojH【Baxter-Sagart disambig.】twice; a second time ·冎 kwà IPA:/kwa˥˧/ MC:kwaeX【Baxter-Sagart disambig.】cut meat from the bone ·冑(伷) driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【Baxter-Sagart disambig.】helmet ·冒(冐) máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【Baxter-Sagart disambig.】to look down on; covetous ·冓 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】中冓 inner chamber ·冕 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】ceremonial cap ·冘 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】to move on/to go out ·冞 mȋ IPA:/mji˩/ MC:mjie【Baxter-Sagart disambig.】extensively ·冠 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】cap (n.) ·冠 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】cap (v.) ·冡 mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】old variant of 蒙[meng2] ·冢(塚) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:trjowngX【Baxter-Sagart disambig.】tomb mound ·冤(寃) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’jwon【CEDICT】injustice/grievance/wrong ·冥 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Baxter-Sagart disambig.】dark ·冨(富) fów IPA:/fəw˨˦/ MC:pjuwH【Baxter-Sagart disambig.】rich; wealth ·冬 tūng IPA:/tuŋ/ MC:towng【Baxter-Sagart disambig.】winter ·冰(冫氷) pīng IPA:/piŋ/ MC:ping【Baxter-Sagart disambig.】ice ·冱(沍) hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【CEDICT】congealed/frozen ·冲 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【Unihan】soar; pour boiling water over ·况(況) hwáng IPA:/hwɑŋ˨˦/ MC:xjwangH【Unihan】condition, situation; furthermore ·冶 iè IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【CEDICT】to smelt/to cast/seductive in appearance ·冼 shìng IPA:/ʃiŋ˥˧/ 【Unihan】a surname ·冽(洌) liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】cold, raw ·凄(淒悽) thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【CEDICT】intense cold/frigid/dismal/grim/bleak/sad/mournful/also written 淒|凄[qi1] ·凅(涸) kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【CEDICT】dried up/dry/exhausted/tired ·准 čyùn IPA:/tʃyun˥˧/ MC:tsywinX【CEDICT】to allow/to grant/in accordance with/in the light of ·凉(涼) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Unihan】cool, cold; disheartened ·凊 thsíng IPA:/tsʰiŋ˨˦/ MC:tshjengH【Baxter-Sagart disambig.】cold ·凋 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【Baxter-Sagart disambig.】wither (v.) ·凌 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Baxter-Sagart disambig.】transgress; attack ·凍 túng IPA:/tuŋ˨˦/ MC:tuwngH【Baxter-Sagart disambig.】freeze ·凓 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】cold/frigid ·凔 čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ 【CEDICT】cold ·凖(準) shyùi IPA:/ʃyui˥˧/ 【Unihan】rule, guideline, standard ·凜 lìm IPA:/lim˥˧/ MC:limX【Baxter-Sagart disambig.】cold ·凝 ngȋng IPA:/ŋiŋ˩/ MC:nging【Baxter-Sagart disambig.】freeze, coagulate ·几 kì IPA:/ki˥˧/ MC:kijX【Baxter-Sagart disambig.】stool ·凡(凣凢) fvȃm IPA:/fʱam˩/ MC:bjom【Baxter-Sagart disambig.】in every case ·凥 kyū IPA:/ky/ 【CEDICT】old variant of 居[ju1] ·凰 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】phoenix ·凱 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】pleasant ·凳(櫈) téng IPA:/təŋ˨˦/ MC:tongH【CEDICT】bench/stool ·凶(兇㐫) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【Baxter-Sagart disambig.】unlucky ·凸 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】to stick out/protruding/convex/male (connector etc)/Taiwan pr. [tu2] ·凹() ’iāw IPA:/ʔiaw/ 【CEDICT】depressed/sunken/indented/concave/female (connector etc) ·出(岀) čhúi IPA:/ʈʂʰui˨˦/ MC:tsyhwijH【Baxter-Sagart disambig.】bring or take out ·出(岀) čhyŭᵗ IPA:/tʃʰyʔ/ MC:tsyhwit【Baxter-Sagart disambig.】go or come out ·函(圅凾) hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Baxter-Sagart disambig.】envelop, contain ·刀(刂) tāw IPA:/taw/ MC:taw【Baxter-Sagart disambig.】knife ·刁 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】artful/wicked ·刃(刄) zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【Baxter-Sagart disambig.】edge of a blade ·分 fūn IPA:/fun/ MC:pjun【Baxter-Sagart disambig.】divide ·分 fvún IPA:/fʱun˨˦/ MC:bjunH【Baxter-Sagart disambig.】alloted duty ·切 thsiĕᵗ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshet【Baxter-Sagart disambig.】cut; urgent ·刈(苅) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjojH【Baxter-Sagart disambig.】mow, cut ·刋(刊刊) khān IPA:/kʰɑn/ MC:khan【Unihan】publication, periodical; publish ·刌 thsùn IPA:/tsʰun˥˧/ MC:tshwonX【Baxter-Sagart disambig.】cut, chop ·刎 vùn IPA:/vun˥˧/ MC:mjunX【CEDICT】cut across (throat) ·刑 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】punish(ment) ·划 hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【Baxter-Sagart disambig.】row (v.) ·刓(园) (ng)wȏn IPA:/(ŋ)wɔn˩/ MC:ngwan【CEDICT】to trim ·列 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】tear apart; rank ·刜 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】chop (v.) ·初 čhū IPA:/ʈʂʰu/ MC:tsrhjo【Baxter-Sagart disambig.】beginning ·判 phwón IPA:/pʰwɔn˨˦/ MC:phanH【Baxter-Sagart disambig.】divide ·別(别) biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ MC:bjet【Baxter-Sagart disambig.】be separated (intr.) ·刦(劫刼刧) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjaep【Baxter-Sagart disambig.】rob ·利() lí IPA:/li˨˦/ MC:lijH【Baxter-Sagart disambig.】sharp; profit ·刪(删) shān IPA:/ʂan/ MC:sraen【CEDICT】to delete ·刮 kwăᵗ IPA:/kwaʔ/ MC:kwaet【Baxter-Sagart disambig.】scrape (v.) ·到 táw IPA:/taw˨˦/ MC:tawH【Baxter-Sagart disambig.】arrive ·刱(剏剙創) čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ MC:tsrhjangH【Baxter-Sagart disambig.】begin ·刲 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwej【CEDICT】cut open and clean ·刳 khū IPA:/kʰu/ MC:khu【CEDICT】to cut open/rip up/scoop out ·刵 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【CEDICT】cutting off the ears as punishment ·制 čí IPA:/tʃji˨˦/ MC:tsyejH【Baxter-Sagart disambig.】cut out, prepare ·券(劵) khyuén IPA:/kʰyuɛn˨˦/ MC:khjwonH【CEDICT】bond (esp. document split in two, with each party holding one half)/contract/deed (i.e. title deeds)/ticket/voucher/certificate ·刹 čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrhaet【Unihan】temple, shrine, monastary ·刺(刾) thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshjeH【Baxter-Sagart disambig.】sharp point, thorn ·刺(刾) thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshjek【Baxter-Sagart disambig.】pierce, stab ·刻 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khok【Baxter-Sagart disambig.】cut, engrave ·刼(劫刦劫) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjaep【Baxter-Sagart disambig.】rob ·剃(鬀) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【CEDICT】to shave ·剄 kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kengX【Baxter-Sagart disambig.】cut the throat ·則 tzĕᵏ IPA:/tsəʔ/ MC:tsok【Baxter-Sagart disambig.】then ·剉 dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】to file ·削 siŏᵏ IPA:/siɒʔ/ MC:sjak【Baxter-Sagart disambig.】scrape, pare ·剋(尅) khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khok【CEDICT】variant of 克[ke4]/to subdue/to overthrow/to restrain ·剌 lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【Baxter-Sagart disambig.】wicked; spicy ·前 thhsiȇn IPA:/tsʱiɛn˩/ MC:dzen【Baxter-Sagart disambig.】before ·剒 thsŏᵏ IPA:/tsʰɒʔ/ MC:tshak【CEDICT】to cut/to carve ·剔 thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【Baxter-Sagart disambig.】cut (v.) ·剕 fí IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】amputation of limbs as corporal punishment/variant of 腓, calf ·剖 phòw IPA:/pʰəw˥˧/ MC:phuwX【Baxter-Sagart disambig.】cleave, cut ·剚 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【CEDICT】erect/stab ·剛 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】strong; hard ·剜 ’wōn IPA:/ʔwɔn/ MC:’wan【CEDICT】to scoop out/to gouge out ·剡 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ MC:yemX【Baxter-Sagart disambig.】sharp; pierce ·剨 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ 【Unihan】sound of something being smashed ·剪(翦) tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ MC:tsjenX【CEDICT】scissors/shears/clippers/CL:把[ba3]/to cut with scissors/to trim/to wipe out or exterminate ·副 fów IPA:/fəw˨˦/ MC:phjuwH【Baxter-Sagart disambig.】secondary ·剰(剩) shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:zyingH【CEDICT】Japanese variant of 剩[sheng4] ·割 kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】cut (v.); harm (v.) ·創(剙刱刅戧) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhjang【Baxter-Sagart disambig.】wound (v.) ·創(剙刱刅戧) čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ MC:tsrhjangH【Baxter-Sagart disambig.】begin ·剺 lȋ IPA:/lji˩/ MC:li【CEDICT】mark ·剿(勦) tzièw IPA:/tsiɛw˥˧/ MC:tsjewX【CEDICT】to plagiarize ·劃 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】draw (v.) ·劄(剳) čăᵖ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:treap【CEDICT】to prick with a needle ·劇 gĭᵏ IPA:/giʔ˩/ MC:gjaek【CEDICT】theatrical work (play, opera, TV series etc)/dramatic (change, increase etc)/acute/severe ·劈(擗) phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ MC:phek【CEDICT】to hack/to chop/to split open/(of lightning) to strike ·劉(刘) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】kill; surname ·劊 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】to amputate/to cut off/also pr. [kuai4] ·劌 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kjwejH【Baxter-Sagart disambig.】to wound, damage ·劒(劍) kiém IPA:/kiɛm˨˦/ 【CEDICT】variant of 劍|剑[jian4] ·劓(㓷) (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngijH【Baxter-Sagart disambig.】cut off the nose ·劓(㓷) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngijH【Baxter-Sagart disambig.】cut off the nose ·劖() čhām IPA:/ʈʂʰam/ 【CEDICT】bore/cut/polish ·力 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lik【Baxter-Sagart disambig.】strength ·功 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Baxter-Sagart disambig.】work, effort ·加 kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】add ·劣 lyuĕᵗ IPA:/lyuɛʔ˩/ MC:ljwet【CEDICT】inferior ·劤 gín IPA:/gin˨˦/ 【Unihan】strong ·助 drú IPA:/ɖʐu˨˦/ MC:dzrjoH【Baxter-Sagart disambig.】help (v.) ·努 nù IPA:/nu˥˧/ MC:nuX【CEDICT】to exert/to strive ·劫(刼刧刦) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjaep【Baxter-Sagart disambig.】rob ·劬 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Baxter-Sagart disambig.】toil ·劵(券) gyuén IPA:/gyuɛn˨˦/ 【CEDICT】variant of 券[quan4] ·効(效俲) hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ MC:haewH【CEDICT】variant of 效[xiao4] ·劻 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【CEDICT】zealous ·劼 hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ 【CEDICT】careful/diligent/firm ·劾 hhái IPA:/ɦai˨˦/ MC:hojH【Baxter-Sagart disambig.】investigate ·劾 hhĕᵏ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:hok【Baxter-Sagart disambig.】investigate, try (a criminal) ·勁 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjiengH【Baxter-Sagart disambig.】strong ·勃(艴) bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】confused ·勇 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Baxter-Sagart disambig.】brave ·勉 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjenX【Baxter-Sagart disambig.】make an effort ·勌 gyuén IPA:/gyuɛn˨˦/ 【CEDICT】old variant of 倦[juan4] ·勍 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【CEDICT】violent/strong ·勒 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【Baxter-Sagart disambig.】engrave ·勔 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【CEDICT】variant of 勉[mian3] ·動 dúng’ IPA:/duŋ’˨˦/ MC:duwngX【Baxter-Sagart disambig.】move ·勗(朂勖) hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjowk【CEDICT】exhort/stimulate ·勘 khám IPA:/kʰam˨˦/ MC:khomH【CEDICT】to investigate/to survey/to collate ·務 vú IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【Baxter-Sagart disambig.】exert oneself ·勝 shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【Baxter-Sagart disambig.】equal to, capable of ·勝 shíng IPA:/ʃiŋ˨˦/ MC:syingH【Baxter-Sagart disambig.】overcome; surpass ·勞(労) lȃw IPA:/law˩/ MC:law【Baxter-Sagart disambig.】toil ·勞(労) láw IPA:/law˨˦/ MC:lawH【Baxter-Sagart disambig.】to reward for toil ·募 mú IPA:/mu˨˦/ MC:muH【Baxter-Sagart disambig.】summon ·勢 shí IPA:/ʃji˨˦/ MC:syejH【Baxter-Sagart disambig.】circumstances, setting ·勣 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsek【CEDICT】variant of 績|绩[ji4]/merit/accomplishment ·勤(懃) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】toil, diligent, devoted ·勰(恊協) hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【CEDICT】harmonious ·勱 mái IPA:/mai˨˦/ MC:maejH【CEDICT】put forth effort ·勳(勛) hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】variant of 勛|勋[xun1] ·勵(劢) lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【CEDICT】to encourage/to urge ·勷 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【CEDICT】haste ·勸(勧劝) khyuén IPA:/kʰyuɛn˨˦/ MC:khjwonH【Baxter-Sagart disambig.】encourage ·勺 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】ladle (v.) ·勺 shhiŏᵏ IPA:/ʃʱiɒʔ˩/ MC:dzyak【Baxter-Sagart disambig.】ladle (n.) ·勻(匀) yȗn IPA:/jyun˩/ MC:ywin【CEDICT】even/well-distributed/uniform/to distribute evenly/to share ·勾(句) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】curved ·勿 vŭᵗ IPA:/vuʔ˩/ MC:mjut【Baxter-Sagart disambig.】don’t ·匃(丐匄) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kajH【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.) ·匃(丐匄) kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.) ·匄(匃) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kajH【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.) ·匄(匃) kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】beg (v.) ·包(勹) pāw IPA:/paw/ MC:paew【Baxter-Sagart disambig.】wrap, bundle ·匊(掬) kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】variant of 掬[ju1] ·匋(陶) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】kiln; pottery ·匍 phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【Baxter-Sagart disambig.】crawl ·匏(瓟) phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【Baxter-Sagart disambig.】gourd ·匐 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】crawl (bu.bjuwk) ·匐 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:bok【Baxter-Sagart disambig.】crawl ·匑 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【CEDICT】to bow/to salute ·匕 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】ladle, spoon ·化 hwá IPA:/hwa˨˦/ MC:xwaeH【Baxter-Sagart disambig.】transform ·北 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:pok【Baxter-Sagart disambig.】north ·匙(鍉) shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzye【CEDICT】spoon ·匜 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】ewer ·匠 dziáng IPA:/dziɑŋ˨˦/ MC:dzjangH【Baxter-Sagart disambig.】craftsman ·匡 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【Baxter-Sagart disambig.】square basket ·匣 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haep【Baxter-Sagart disambig.】box ·匪 fì IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo basket ·匭 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】small box ·匱 gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】box (n.) ·匳(奩) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】variant of 奩|奁[lian2] ·匵(櫝) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】old variant of 櫝|椟[du2] ·匶 giów IPA:/giw˨˦/ MC:gjuwH【CEDICT】old variant of 柩[jiu4] ·匹(疋) phĭᵗ IPA:/pʰiʔ/ MC:phjit【Baxter-Sagart disambig.】one of a pair ·医(醫) ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:’ejH【Unihan】cure, heal; doctor, medical ·匾 pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:penX【CEDICT】horizontal rectangular inscribed tablet hung over a door or on a wall/shallow round woven bamboo basket ·匿 nĭᵏ IPA:/niʔ˩/ MC:nrik【Baxter-Sagart disambig.】conceal ·區 ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:’uw【Baxter-Sagart disambig.】(a measure) ·十 shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyip【Baxter-Sagart disambig.】ten ·千(仟) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshen【Baxter-Sagart disambig.】thousand ·卅 săᵖ IPA:/saʔ/ 【CEDICT】thirty ·升(昇陞) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【Baxter-Sagart disambig.】1/10th of a dǒu 斗 ·午 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ MC:nguX【Baxter-Sagart disambig.】7th earthly branch ·半 pwón IPA:/pwɔn˨˦/ MC:panH【Baxter-Sagart disambig.】half ·卑 pī IPA:/pi/ MC:pjie【Baxter-Sagart disambig.】low, humble ·卒(卆䘚) tzyŭᵗ IPA:/tsyʔ/ MC:tswit【Baxter-Sagart disambig.】finish, die ·卒(卆䘚) tzŭᵗ IPA:/tsuʔ/ MC:tswot【Baxter-Sagart disambig.】soldier ·卓 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Baxter-Sagart disambig.】high; splendid ·協(恊勰旪) hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【Baxter-Sagart disambig.】in harmony ·南 nȃm IPA:/nam˩/ MC:nom【Baxter-Sagart disambig.】south ·博(愽) pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【Baxter-Sagart disambig.】broad ·卜 pŭᵏ IPA:/puʔ/ MC:puwk【Baxter-Sagart disambig.】divine (v.) ·卞 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】law ·占(佔) čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】prognosticate ·卦 kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【Baxter-Sagart disambig.】prognosticate with Achillea ·卬(卭) ngȃng IPA:/ŋɑŋ˩/ MC:ngang【Baxter-Sagart disambig.】high; lift high ·卮(巵) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】goblet ·卯(夘戼) màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【Baxter-Sagart disambig.】4th earthly branch ·印 ’ín IPA:/ʔin˨˦/ MC:’jinH【Baxter-Sagart disambig.】seal ·危 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngjwe【Baxter-Sagart disambig.】in danger ·却(卻) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khjak【Baxter-Sagart disambig.】decline, refuse ·卵 lwòn IPA:/lwɔn˥˧/ MC:lwanX【Baxter-Sagart disambig.】egg ·卵 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】egg ·卷(巻捲) khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】handsome ·卷(巻捲) kyuèn IPA:/kyuɛn˥˧/ MC:kjwenX【Baxter-Sagart disambig.】roll (v.) ·卸(缷) sié IPA:/siɛ˨˦/ MC:sjaeH【Baxter-Sagart disambig.】to unload ·卹(賉恤) syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【CEDICT】anxiety/sympathy/to sympathize/to give relief/to compensate ·卺(巹) kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【Unihan】(nuptial) winecups ·卻(却) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khjak【Baxter-Sagart disambig.】decline, refuse ·卼 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ 【CEDICT】uncomfortable/unsteady ·卿 khīng IPA:/kʰiŋ/ MC:khjaeng【Baxter-Sagart disambig.】minister (v.) ·厀 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【CEDICT】old variant of 膝[xi1] ·厄(阨戹) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:’eak【Baxter-Sagart disambig.】part of a yoke ·厓(崖) (ng)iȃi IPA:/(ŋ)jiai˩/ MC:ngea【Baxter-Sagart disambig.】river bank; limit ·厔 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ 【CEDICT】river bent ·厖(龐龎厐庬) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】great, ample ·厚 hhów’ IPA:/ɦəw’˨˦/ MC:huwX【Baxter-Sagart disambig.】thick ·厜 tzūi IPA:/tsui/ 【CEDICT】a mountain peak ·原 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Baxter-Sagart disambig.】spring, source; origin ·厠(廁) čhé IPA:/ʈʂʰɨ˨˦/ MC:tsrhiH【Baxter-Sagart disambig.】latrine ·厥 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【Baxter-Sagart disambig.】(3p possessive pronoun) ·厮(㒋廝) sē IPA:/sɨ/ MC:sje【CEDICT】variant of 廝|厮[si1] ·厯(歴歷) lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】pass by; in turn ·厲(历) lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】cruel ·厵(源沅) (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Unihan】a spring; source ·厷(肱) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwong【Baxter-Sagart disambig.】(upper) arm ·去 khyù IPA:/kʰy˥˧/ MC:khjoX【Baxter-Sagart disambig.】get rid of ·去 khyú IPA:/kʰy˨˦/ MC:khjoH【Baxter-Sagart disambig.】depart ·參(叁蓡叄叅) shēm IPA:/ʂəm/ MC:srim【Baxter-Sagart disambig.】the constellation Orion’ (named for the three stars in Orion’s belt) ·參(叁蓡叄叅) thsām IPA:/tsʰam/ MC:tshom【Baxter-Sagart disambig.】accumulate ·參(叁蓡叄叅) sām IPA:/sam/ MC:sam【Baxter-Sagart disambig.】three ·叅(參) thsām IPA:/tsʰam/ MC:tshom【Baxter-Sagart disambig.】accumulate ·又 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】also, in addition ·及 gĭᵖ IPA:/giʔ˩/ MC:gip【Baxter-Sagart disambig.】reach to ·友 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:hjuwX【Baxter-Sagart disambig.】friend ·反 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Baxter-Sagart disambig.】reverse (v.) ·叔(尗) shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【Baxter-Sagart disambig.】gather, harvest ·取 thsyù IPA:/tsʰy˥˧/ MC:tshjuX【Baxter-Sagart disambig.】take ·取 thsòw IPA:/tsʰəw˥˧/ MC:tshuwX【Baxter-Sagart disambig.】take ·受 shhiów’ IPA:/ʃʱiw’˨˦/ MC:dzyuwX【Baxter-Sagart disambig.】receive ·叛 bwón IPA:/bwɔn˨˦/ MC:banH【CEDICT】to betray/to rebel/to revolt ·叟(傁叜) sòw IPA:/səw˥˧/ MC:suwX【Baxter-Sagart disambig.】old man ·叡(睿) úi IPA:/jui˨˦/ MC:ywejH【CEDICT】variant of 睿[rui4] ·叢(樷) thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzuwng【Baxter-Sagart disambig.】collect; thicket ·口 khòw IPA:/kʰəw˥˧/ MC:khuwX【Baxter-Sagart disambig.】mouth ·古 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】ancient ·句(勾) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】curved ·句(勾) kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjuH【Baxter-Sagart disambig.】phrase ·句(勾) ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】loan for 彀 draw a bow to the full ·叨(饕) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】garrulous ·叩 khòw IPA:/kʰəw˥˧/ MC:khuwX【Baxter-Sagart disambig.】strike ·叫(呌) kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【Baxter-Sagart disambig.】shout ·召 driéw IPA:/dʒiɛw˨˦/ MC:drjewH【Baxter-Sagart disambig.】summon ·叮 tīng IPA:/tiŋ/ MC:teng【CEDICT】to sting or bite (of mosquito, bee etc)/to say repeatedly/to urge insistently/to ask repeatedly/to stick to a point/(onom.) tinkling or jingling sound ·可 khò IPA:/kʰɔ˥˧/ MC:khaX【Baxter-Sagart disambig.】may; acceptable ·台(臺) ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】I, me ·叱 čhĭᵗ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhit【CEDICT】to scold/shout at/to hoot at ·史 shè IPA:/ʂɨ˥˧/ MC:sriX【Baxter-Sagart disambig.】scribe ·右 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:hjuwX【Baxter-Sagart disambig.】right hand ·右 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】right hand ·叴(厹) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Unihan】a three-edged spear ·叵(尀) phwò IPA:/pʰwɔ˥˧/ MC:phaX【CEDICT】not/thereupon ·叶 hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【CEDICT】to be in harmony ·司 sē IPA:/sɨ/ MC:si【Baxter-Sagart disambig.】superintend ·吁(籲) hyū IPA:/hy/ MC:xju【Baxter-Sagart disambig.】pained ·吃(喫) kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kj+t【CEDICT】to eat/to consume/to eat at (a cafeteria etc)/to eradicate/to destroy/to absorb/to suffer/to stammer (Taiwan pr. for this sense is [ji2]) ·各 kŏᵏ IPA:/kɒʔ/ MC:kak【Baxter-Sagart disambig.】each ·合(閤) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【Baxter-Sagart disambig.】come together; bring together ·合(閤) kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】together; put together; combined ·吉 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kjit【Baxter-Sagart disambig.】auspicious ·同 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】together, join ·名 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjieng【Baxter-Sagart disambig.】name ·后 hhów’ IPA:/ɦəw’˨˦/ MC:huwX【Baxter-Sagart disambig.】sovereign; queen ·吏 lí IPA:/li˨˦/ MC:liH【Baxter-Sagart disambig.】officer ·吐 thù IPA:/tʰu˥˧/ MC:thuX【Baxter-Sagart disambig.】eject from mouth, spit ·吐 thú IPA:/tʰu˨˦/ MC:thuH【Baxter-Sagart disambig.】vomit ·向(曏嚮) hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】a short time ·向(曏嚮) hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Baxter-Sagart disambig.】window facing North; turn towards ·吒(咤) čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ 【CEDICT】used for the sound “zha” in certain names ·君 kyūn IPA:/kyun/ MC:kjun【Baxter-Sagart disambig.】lord; ruler ·吝(恡悋) lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【Baxter-Sagart disambig.】stingy ·吞(呑) thūn IPA:/tʰun/ 【CEDICT】to swallow/to take ·吟(唫) ngȋm IPA:/ŋim˩/ MC:ngim【Baxter-Sagart disambig.】chant, intone ·吠 fí IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】to bark ·吡 pì IPA:/pi˥˧/ 【CEDICT】used as phonetic bi- or pi- ·否 fòw IPA:/fəw˥˧/ MC:pjuwX【Baxter-Sagart disambig.】not ·吪 (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【Baxter-Sagart disambig.】move; change ·含 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Baxter-Sagart disambig.】hold in the mouth ·吮 dzyuén’ IPA:/dzyuɛn’˨˦/ MC:dzjwenX【CEDICT】to suck ·启(啓啟) khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【Baxter-Sagart disambig.】open (v.) ·吳(呉) (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Baxter-Sagart disambig.】shout; name of a state ·吴 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ 【Unihan】name of warring state; surname ·吶(訥) zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ 【CEDICT】battle cry ·吸(噏) hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】inhale ·吹(龡) čhūi IPA:/ʈʂʰui/ MC:tsyhwe【Baxter-Sagart disambig.】blow (v.) ·吹(龡) čhúi IPA:/ʈʂʰui˨˦/ MC:tsyhweH【Baxter-Sagart disambig.】musical concert ·吾 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Baxter-Sagart disambig.】I, my ·呂(吕) lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system ·呃 ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eajH【CEDICT】(exclamation)/to hiccup ·呈 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【Baxter-Sagart disambig.】to manifest ·告(吿) káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Baxter-Sagart disambig.】announce, inform ·告(吿) kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kowk【Baxter-Sagart disambig.】announce, inform ·呐 nŭᵗ IPA:/nuʔ˩/ 【Unihan】raise voice, yell out loud, shout; stammer ·呢 nȋ IPA:/nji˩/ MC:nrij【CEDICT】particle indicating that a previously asked question is to be applied to the preceding word (“What about …?”, “And …?”)/particle for inquiring about location (“Where is …?”)/particle signaling a pause, to emphasize the preceding words and allow the listener time to take them on board (“ok?”, “are you with me?”)/(at the end of a declarative sentence) particle indicating continuation of a state or action/particle indicating strong affirmation ·呦 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:’jiw【CEDICT】Oh! (exclamation of dismay etc)/see 呦呦[you1 you1] ·周(週) čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】Zhōu (dynasty and place) ·呪(詋咒) čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:tsyuwH【CEDICT】variant of 咒[zhou4] ·呫 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【CEDICT】to mutter/to talk indistinctly ·呭 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Unihan】final particle expressing consent; talkative ·呰(啙) tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsjeX【CEDICT】to slander/to blame/to revile ·呱(哌) kū IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】wail ·味 ví IPA:/vi˨˦/ MC:mj+jH【Baxter-Sagart disambig.】taste (n.) ·呵(诃嗬訶) hō IPA:/hɔ/ MC:xa【Baxter-Sagart disambig.】scold ·呶 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【CEDICT】clamor/(onom.) “look!” ·呷 hiăᵖ IPA:/hiaʔ/ MC:xaep【CEDICT】suck, swallow, drink ·呻 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】chant, drone ·呼(嘑謼虖) hū IPA:/hu/ MC:xu【Baxter-Sagart disambig.】call out, shout ·命 míng IPA:/miŋ˨˦/ MC:mjaengH【Baxter-Sagart disambig.】command (n.) ·咀(觜嘴) tzyù IPA:/tsy˥˧/ MC:tsjoX【CEDICT】to chew/to masticate ·咄 tŭᵗ IPA:/tuʔ/ MC:twot【Baxter-Sagart disambig.】scold ·咆 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】to roar ·咇 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ MC:bjit【CEDICT】fragrant ·咈 fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【Baxter-Sagart disambig.】oppose ·和(咊龢) hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【Baxter-Sagart disambig.】harmonious ·和(咊龢) hhwó IPA:/ɦwɔ˨˦/ MC:hwaH【Baxter-Sagart disambig.】tune (instruments); respond in singing ·咍 hāi IPA:/hai/ MC:xoj【CEDICT】(interj.)/happy/sound of laughter ·咎 giów’ IPA:/giw’˨˦/ MC:gjuwX【Baxter-Sagart disambig.】fault, blame (n.) ·咏(詠) yuéng IPA:/jyuəŋ˨˦/ MC:hjwaengH【Baxter-Sagart disambig.】chant (v.) ·咠 thsĭᵖ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tship【CEDICT】to whisper/to blame, to slander ·咡 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【CEDICT】space between mouth and ears ·咢 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Baxter-Sagart disambig.】beat a drum ·咨(諮) tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】consult; plan (v.) ·咫 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【Baxter-Sagart disambig.】foot (8 inches) ·咮 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:trjuwH【Baxter-Sagart disambig.】beak ·咱(偺) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ 【CEDICT】see 咱[zan2] ·咲(笑) siéw IPA:/siɛw˨˦/ 【CEDICT】old variant of 笑[xiao4] ·咳(欬) khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】cough ·咷(啕) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】wail ·咸 hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:heam【Baxter-Sagart disambig.】all; everywhere ·咺 hyuèn IPA:/hyuɛn˥˧/ MC:xjwonX【Baxter-Sagart disambig.】brilliant, illustrious ·咼 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【CEDICT】lopsided/Taiwan pr. [kuai1] ·咽(嚥) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:’en【Baxter-Sagart disambig.】gullet ·咽(嚥) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’enH【Baxter-Sagart disambig.】swallow (v.) ·咿(吚) ’ī IPA:/ʔi/ MC:’jij【Baxter-Sagart disambig.】forced laugh ·哀 ’āi IPA:/ʔai/ MC:’oj【Baxter-Sagart disambig.】to pity; sad ·品 phìn IPA:/pʰin˥˧/ 【CEDICT】article/commodity/product/goods/kind/grade/rank/character/disposition/nature/temperament/variety/to taste sth/to sample/to criticize/to comment/to judge/to size up/fret (on a guitar or lute) ·哂(吲) shìn IPA:/ʃin˥˧/ MC:syinX【Baxter-Sagart disambig.】smile ·哄(鬨閧) hhúng IPA:/ɦuŋ˨˦/ MC:huwngH【CEDICT】roar of laughter (onom.)/hubbub/to roar (as a crowd) ·哆 čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【Baxter-Sagart disambig.】large ·哇 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:’wae【CEDICT】Wow!/sound of child’s crying/sound of vomiting ·哉 tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】begin ·員 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】(a particle) ·哢 lúng IPA:/luŋ˨˦/ MC:luwngH【CEDICT】to sing or chirp (of birds)/music sound ·哤 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】mixed, disorderly ·哥 kō IPA:/kɔ/ MC:ka【CEDICT】elder brother ·哦(誐) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】to chant ·哫 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【CEDICT】to cajole ·哭 khŭᵏ IPA:/kʰuʔ/ MC:khuwk【Baxter-Sagart disambig.】weep ·哮 hiāw IPA:/hiaw/ MC:xaew【CEDICT】pant/roar/bark (of animals) ·哲(悊喆) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【Baxter-Sagart disambig.】wise ·哳 čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:traet【CEDICT】see 嘲哳, (onom.) twitter/twittering sound ·哴(喨) liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Unihan】crying of infants ·哺 bú IPA:/bu˨˦/ MC:buH【Baxter-Sagart disambig.】food held in the mouth ·哽 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】choking ·哿 kò IPA:/kɔ˥˧/ MC:kaX【CEDICT】excellent/happy/well-being ·唁(喭) (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【CEDICT】to extend condolences ·唄 bái IPA:/bai˨˦/ MC:baejH【CEDICT】to chant/see 梵唄|梵呗[fan4 bai4] ·唆 sō IPA:/sɔ/ 【CEDICT】to suck/to incite ·唇(脣) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:zywin【Baxter-Sagart disambig.】lip ·唐 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】exaggerate; great ·唬(虓諕猇) hiāw IPA:/hiaw/ MC:xaew【CEDICT】a tiger’s roar/to scare ·唱 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:tsyhangH【Baxter-Sagart disambig.】to lead (in singing) ·唳 lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】cry of a crane or wild goose ·唵 ’àm IPA:/ʔam˥˧/ MC:’omX【CEDICT】(interjection) oh!/(dialect) to stuff sth in one’s mouth/(used in buddhist transliterations) om ·唾(涶) th(w)ó IPA:/tʰ(w)ɔ˨˦/ MC:thwaH【CEDICT】saliva/to spit ·啁 čāw IPA:/ʈʂaw/ MC:traew【Baxter-Sagart disambig.】twitter, noise ·啄 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Baxter-Sagart disambig.】to peck ·商 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】musical note ·啇 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Unihan】to stalk; the stem; the foot; the base ·啎(忤) (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】go against; oppose ·問 vún IPA:/vun˨˦/ MC:mjunH【Baxter-Sagart disambig.】ask ·啐 thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】taste (v.) ·啑 tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ 【CEDICT】old variant of 喋[die2] ·啓(启啟啔啟) khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【CEDICT】variant of 啟|启[qi3] ·啖(啗噉啗㗖) dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】eat ·啗(啖噉啖㗖) dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】eat ·啗(啖噉啖㗖) dám IPA:/dam˨˦/ MC:damH【Baxter-Sagart disambig.】eat, swallow ·啚 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pijX【Unihan】low, mean ·啞(唖瘂) ’ià IPA:/ʔia˥˧/ MC:’aeX【Baxter-Sagart disambig.】mute ·啻 shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syeH【CEDICT】only (classical, usually follows negative or question words)/(not) just ·啼(嗁) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】weep, howl ·啽 ’ām IPA:/ʔam/ 【CEDICT】to speak (Cantonese) ·啾 tziōw IPA:/tsiw/ MC:tsjuw【CEDICT】(onom.) wailing of child/chirp/kiss (Tw) ·喀 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khaek【CEDICT】(onom.) sound of coughing or vomiting ·喃(嫐娚諵) nȃm IPA:/nam˩/ MC:nream【CEDICT】mumble in repetition ·善(譱) shhién’ IPA:/ʃʱiɛn’˨˦/ MC:dzyenX【Baxter-Sagart disambig.】good ·喆(哲) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【CEDICT】(used in given names)/variant of 哲[zhe2] ·喈 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】cold ·喉 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】throat ·喊 hiàm IPA:/hiam˥˧/ MC:xeamX【CEDICT】to yell/to shout/to call out for (a person) ·喓 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’jiew【CEDICT】grasshopper chirp/mosquito buzz ·喔 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:’aewk【CEDICT】I see/oh ·喘 čhyuèn IPA:/tʃʰyuɛn˥˧/ MC:tsyhwenX【Baxter-Sagart disambig.】to pant ·喚 hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【CEDICT】to call ·喜(憙) hì IPA:/hi˥˧/ MC:xiX【Baxter-Sagart disambig.】joy; rejoice ·喟 khúi IPA:/kʰui˨˦/ MC:khwijH【Baxter-Sagart disambig.】sigh ·喦 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【CEDICT】talkative ·喧(諠吅) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】clamor, shout ·喩(喻) yú IPA:/jy˨˦/ MC:yuH【Baxter-Sagart disambig.】understand; metaphor ·喪 sāng IPA:/sɑŋ/ MC:sang【Baxter-Sagart disambig.】mourning, burial ·喪 sáng IPA:/sɑŋ˨˦/ MC:sangH【Baxter-Sagart disambig.】lose; destroy ·喫(吃) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khek【CEDICT】variant of 吃[chi1] ·喬(乔) khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【Baxter-Sagart disambig.】high, tall ·單(単单) tān IPA:/tan/ MC:tan【Baxter-Sagart disambig.】single, simple ·單(単单) čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:dzyen【Baxter-Sagart disambig.】單于 chányú: Xiōngnú ruler (W. Hàn) ·嗀 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ 【CEDICT】to vomit ·嗁(啼) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】cry; weep ·嗇 shĕᵏ IPA:/ʂəʔ/ MC:srik【Baxter-Sagart disambig.】reap ·嗉(膆) sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【CEDICT】crop (of bird) ·嗊 hhúng’ IPA:/ɦuŋ’˨˦/ 【CEDICT】sing ·嗌 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:’jiek【Baxter-Sagart disambig.】throat ·嗏 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ 【Unihan】(Cant.) imperative final particle ·嗑 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【CEDICT】to crack (seeds) between one’s teeth ·嗒(㗳) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】to despair ·嗔 čhīn IPA:/tʃʰin/ MC:tsyhin【CEDICT】to be angry at/to be displeased and annoyed ·嗚 ’ú IPA:/ʔu˨˦/ 【CEDICT】(onom.) for humming or whimpering ·嗜 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyijH【Baxter-Sagart disambig.】enjoy ·嗟 tziē IPA:/tsiɛ/ MC:tsjae【Baxter-Sagart disambig.】sigh; alas! ·嗣 sé IPA:/sɨ˨˦/ 【CEDICT】succession (to a title)/to inherit/continuing (a tradition)/posterity ·嗤 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】laugh at/jeer/scoff at/sneer at ·嗷 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】loud clamor/the sound of wailing ·嗸 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【Baxter-Sagart disambig.】distressed cry ·嗽(瘶) sów IPA:/səw˨˦/ MC:suwH【Baxter-Sagart disambig.】cough ·嗿 thàm IPA:/tʰam˥˧/ MC:thomX【CEDICT】sound of many people eating ·嘂 kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【CEDICT】old variant of 叫[jiao4]/ancient musical instrument similar to ocarina ·嘅 khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】sigh ·嘆(歎) thán IPA:/tʰan˨˦/ MC:thanH【Baxter-Sagart disambig.】sigh ·嘈(䜊) thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】bustling/tumultuous/noisy ·嘉 kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】excellent ·嘌 phiēw IPA:/pʰiɛw/ MC:phjiew【CEDICT】fast/speedy ·嘏 kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【CEDICT】good fortune/longevity ·嘒 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【CEDICT】shrill sound/twinkling ·嘔 ’òw IPA:/ʔəw˥˧/ MC:’uwX【Baxter-Sagart disambig.】vomit ·嘖 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ 【CEDICT】(interj. of admiration or of disgust)/to click one’s tongue/to attempt to (find an opportunity to) speak ·嘬 čhái IPA:/ʈʂʰai˨˦/ 【CEDICT】(literary) to gnaw/to eat ravenously ·嘯(嘨歗) siéw IPA:/siɛw˨˦/ MC:sewH【Baxter-Sagart disambig.】to wail ·嘰 kī IPA:/kji/ MC:kj+j【CEDICT】grumble ·嘲 čāw IPA:/ʈʂaw/ MC:traew【CEDICT】to ridicule/to mock ·嘵 hiēw IPA:/hiɛw/ MC:xew【CEDICT】a cry of alarm/querulous ·嘶 sī IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】shriek ·嘷(噑嗥) hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【CEDICT】variant of 嗥[hao2] ·嘻 hī IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】laugh/giggle/(interjection expressing admiration, surprise etc) ·嘽 thān IPA:/tʰan/ MC:than【Baxter-Sagart disambig.】numerous ·嘿(默) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【CEDICT】hey ·噀 sún IPA:/sun˨˦/ 【CEDICT】spurt out of the mouth ·噂(譐) tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【CEDICT】talk together ·噆 tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ MC:tsop【Baxter-Sagart disambig.】sting and suck (mosquito) ·噍 dziéw IPA:/dziɛw˨˦/ MC:dzjewH【Baxter-Sagart disambig.】chew ·噎 ’iĕᵗ IPA:/ʔiɛʔ/ MC:’et【Baxter-Sagart disambig.】choke ·噏(吸) hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】draw together (Laozi, one version) ·噡 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】speak, chat ·噢 ’yù IPA:/ʔy˥˧/ MC:’juX【CEDICT】Oh! ·噣 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:trjuwH【Unihan】a beak; to peck; to order, enjoin upon ·器(噐) khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khijH【Baxter-Sagart disambig.】vessel; instrument ·噩 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】startling ·噪(譟喿) sáw IPA:/saw˨˦/ MC:sawH【CEDICT】the chirping of birds or insects/noise/clamor/buzzing/disturbance ·噬 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】bite (v.) ·噭 kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【CEDICT】shout ·噱 giŏᵏ IPA:/giɒʔ˩/ MC:gjak【CEDICT】loud laughter ·噲 khwái IPA:/kʰwai˨˦/ MC:khwaejH【Baxter-Sagart disambig.】comfortable (room) ·噳 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjuX【CEDICT】herd/stag/buck ·嚀 nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【CEDICT】to enjoin ·嚃 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【CEDICT】to drink/to swallow ·嚄 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hwaek【CEDICT】(interj.) oh! ·嚅 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyu【CEDICT】chattering ·嚆 hiāw IPA:/hiaw/ 【CEDICT】sound/noise ·嚇 hiá IPA:/hia˨˦/ MC:xaeH【Baxter-Sagart disambig.】frighten ·嚇 hĕᵏ IPA:/həʔ/ MC:xaek【Baxter-Sagart disambig.】frighten ·嚊 hí IPA:/hi˨˦/ 【Unihan】to pant; wife; (Cant.) particle indicating doubt ·嚌 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【CEDICT】sip ·[嚏/⿰訁疐] tí IPA:/ti˨˦/ MC:tejH【Baxter-Sagart disambig.】sneeze ·嚗 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:paewk【CEDICT】(onom.) sound of sth splitting or breaking apart/sound of an object falling to the ground/a cry of rage/Taiwan pr. [bo1] ·嚚 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngin【CEDICT】insincere/stupid ·嚜 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ 【CEDICT】(final particle) ·嚞 čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【CEDICT】old variant of 哲[zhe2] ·嚥(咽) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’enH【CEDICT】to swallow ·嚨 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】throat ·嚬(顰) phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【CEDICT】variant of 顰|颦[pin2] ·嚭 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phijX【CEDICT】great/great fortune ·嚮(向) hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Baxter-Sagart disambig.】to face, approach ·嚲 tò IPA:/tɔ˥˧/ MC:taX【CEDICT】hang down ·嚳(俈) khŭᵏ IPA:/kʰuʔ/ MC:khowk【CEDICT】one of the five legendary emperors, also called 高辛氏 ·嚴(厳) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:ngjaem【Baxter-Sagart disambig.】stern, majestic ·嚵(饞) čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ MC:dzraem【CEDICT】(variant of 饞|馋[chan2]) gluttonous/greedy ·嚶 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】calling of birds ·囀 čyuén IPA:/tʃyuɛn˨˦/ MC:trjwenH【CEDICT】to sing (of birds or insects)/to warble/to chirp/to twitter ·囁(讘) niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【CEDICT】move the mouth as in speaking ·囈 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【CEDICT】to talk in one’s sleep ·囉(啰罗) lȏ IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】see 囉嗦|啰嗦[luo1 suo5] ·囊(嚢) nȃng IPA:/nɑŋ˩/ MC:nang【Baxter-Sagart disambig.】sack, bag ·囏 kiān IPA:/kian/ MC:kean【Baxter-Sagart disambig.】distress, difficulty ·囚 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ 【CEDICT】prisoner ·四 sé IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【Baxter-Sagart disambig.】four ·回(囬囘) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around ·囟(䪿顖) sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【Baxter-Sagart disambig.】fontanel ·因 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【Baxter-Sagart disambig.】rely on ·囤() dún’ IPA:/dun’˨˦/ MC:dwonX【CEDICT】bin for grain ·囧 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kjwaengX【Baxter-Sagart disambig.】bright window ·囬(囘回) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around ·园(刓) (ng)wȏn IPA:/(ŋ)wɔn˩/ MC:ngwan【Unihan】garden; park, orchard ·囮() (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【CEDICT】decoy ·困(睏) khún IPA:/kʰun˨˦/ MC:khwonH【Baxter-Sagart disambig.】obstruct; distress ·囷 khyūn IPA:/kʰyun/ MC:khwin【Baxter-Sagart disambig.】round granary ·囹 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】see 囹圄[ling2 yu3] ·固 kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】fortified, secure ·囿 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】park, garden ·圂 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ 【CEDICT】grain-fed animals/pigsty ·圄 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】prison ·圉 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】prison; keep in enclosure ·圊 thsīng IPA:/tsʰiŋ/ MC:tshjeng【CEDICT】restroom/latrine ·國(圀囯) kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kwok【Baxter-Sagart disambig.】state (n.) ·圍(囲) ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【Baxter-Sagart disambig.】surround ·園 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】garden ·圓(円圎) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwen【Baxter-Sagart disambig.】round ·圖(図圕) thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】consider ·團(団) thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【Baxter-Sagart disambig.】round, plenty ·圛 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】mist rolling upwards ·圜 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwen【Baxter-Sagart disambig.】round ·圝(圞) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Unihan】entire ·土 thù IPA:/tʰu˥˧/ MC:thuX【Baxter-Sagart disambig.】earth ·圢(町) díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ MC:dengX【Unihan】paths between fields ·在 dzái’ IPA:/dzai’˨˦/ MC:dzojX【Baxter-Sagart disambig.】be at, be present ·圭(珪) kūi IPA:/kui/ MC:kwej【Baxter-Sagart disambig.】jade scepter ·圮 phì IPA:/pʰi˥˧/ 【CEDICT】destroyed/injure ·圯 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】bridge, bank ·地 dí IPA:/di˨˦/ MC:dijH【Baxter-Sagart disambig.】earth, ground ·圻(垠) (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngj+n【Baxter-Sagart disambig.】raised border, dike ·圾 gĭᵖ IPA:/giʔ˩/ 【CEDICT】see 垃圾[la1 ji1]/Taiwan pr. [se4] ·址(阯) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】location/site ·坂 pàn IPA:/pan˥˧/ 【CEDICT】variant of 阪[ban3] ·均 kyūn IPA:/kyun/ MC:kjwin【Baxter-Sagart disambig.】even, equal ·坊 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】dike ·坎(埳) khàm IPA:/kʰam˥˧/ MC:khomX【Baxter-Sagart disambig.】pit (n.) ·坐(座) dz(w)ó’ IPA:/dz(w)ɔ’˨˦/ MC:dzwaX【Baxter-Sagart disambig.】sit ·坐(座) dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ MC:dzwaH【Baxter-Sagart disambig.】seat n. ·坑(阬) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:khaeng【CEDICT】hole/pit/tunnel/to defraud ·坡 phwō IPA:/pʰwɔ/ MC:pha【CEDICT】slope/CL:個|个[ge4]/sloping/slanted ·坤(堃) khūn IPA:/kʰun/ MC:khwon【Baxter-Sagart disambig.】earth (trigram or hexagram) ·坦 thàn IPA:/tʰan˥˧/ MC:thanX【Baxter-Sagart disambig.】level, at ease ·坩 khām IPA:/kʰam/ MC:kham【CEDICT】crucible ·坪 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【CEDICT】a plain/ping, unit of area equal to approx. 3.3058 square meters (used in Japan and Taiwan) ·坫(店) tiém IPA:/tiɛm˨˦/ MC:temH【CEDICT】stand for goblets ·坰(冋冂) kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【Baxter-Sagart disambig.】region distant from capital ·坲 fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【CEDICT】(of dust) to rise in the air ·坳 ’iāw IPA:/ʔiaw/ MC:’aew【CEDICT】a depression/cavity/hollow ·坻(坁) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【Baxter-Sagart disambig.】islet ·坼 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ 【CEDICT】to crack/to split/to break/to chap ·坿 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】variant of 附[fu4] ·型 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【CEDICT】mold/type/style/model ·垍 gí IPA:/gi˨˦/ MC:gijH【CEDICT】hard earth ·垓(陔) kāi IPA:/kai/ MC:koj【CEDICT】boundary ·垔(堙陻) ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【Baxter-Sagart disambig.】dam up, block; mound ·垚 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:ngew【CEDICT】variant of 堯|尧, legendary emperor Yao, c. 2200 BC/embankment ·垜(垛) th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【CEDICT】variant of 垛[duo3] ·垝 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【CEDICT】to destroy/to damage/dilapidated/collapsed ·垡 fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【CEDICT】to turn the soil/upturned soil/(used in place names) ·垢 kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【CEDICT】dirt/disgrace ·垣 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】wall ·垤 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【Baxter-Sagart disambig.】anthill ·垽 (ng)ín IPA:/(ŋ)jin˨˦/ 【Unihan】(Cant.) sediment, precipitate ·垾 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】small dike ·埃 ’āi IPA:/ʔai/ MC:’oj【Baxter-Sagart disambig.】dust ·埆 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】(of land) barren/stony ·埇(甬) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】raised path ·埈 syún IPA:/syun˨˦/ MC:swinH【CEDICT】variant of 峻[jun4] ·埋 mȃi IPA:/mai˩/ MC:meaj【Baxter-Sagart disambig.】bury ·埌 láng IPA:/lɑŋ˨˦/ MC:langH【CEDICT】wasteland/wild ·城 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】city wall ·埒(埓) lyuĕᵗ IPA:/lyuɛʔ˩/ MC:ljwet【CEDICT】(literary) equal/enclosure/dike/embankment/Taiwan pr. [le4] ·埜(野) iè IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【Baxter-Sagart disambig.】open country ·埝 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【CEDICT】earth embankment used to hold back or retain water/dike around a paddy field ·域(㽣) yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【Baxter-Sagart disambig.】territory ·埠 bú IPA:/bu˨˦/ 【CEDICT】wharf/port/pier ·埭 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【CEDICT】dam ·埯 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jaemX【CEDICT】hole in the ground to plant seeds in/to make a hole for seeds/to dibble ·埳(坎) khàm IPA:/kʰam˥˧/ MC:khomX【Baxter-Sagart disambig.】pit (n.) ·埴 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【Baxter-Sagart disambig.】clay ·埵 t(w)ò IPA:/t(w)ɔ˥˧/ MC:twaX【CEDICT】solid earth ·埶(蓺藝秇) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【Baxter-Sagart disambig.】to plant ·執(执) čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyip【Baxter-Sagart disambig.】seize ·埸 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】border ·基 kī IPA:/kji/ MC:ki【Baxter-Sagart disambig.】base (n.) ·埼(崎) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【CEDICT】headland ·堀 khŭᵗ IPA:/kʰuʔ/ MC:khwot【Baxter-Sagart disambig.】hole ·堂 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】hall ·堄 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngejH【CEDICT】parapet ·堅 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:ken【Baxter-Sagart disambig.】solid, strong ·堆 tūi IPA:/tui/ MC:twoj【Baxter-Sagart disambig.】heap; mound ·堇(菫蓳) kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of vegetable) ·堇(菫蓳) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gin【Baxter-Sagart disambig.】time, season ·堈(罁缸) kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【CEDICT】earthen jug, crock, cistern ·堊(垩聖) ’ŏᵏ IPA:/ʔɒʔ/ MC:’ak【Baxter-Sagart disambig.】plaster (v.) ·堋 péng IPA:/pəŋ˨˦/ MC:pongH【Baxter-Sagart disambig.】put coffin in grave ·堌 kú IPA:/ku˨˦/ 【CEDICT】place name ·堙(陻垔) ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】bury/mound/to dam/close ·堞 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】battlements ·堠 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【CEDICT】mounds for beacons ·堡 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】an earthwork/castle/position of defense/stronghold/used in place names, often as phonetic bao for “burg” or “bad” ·堦(階) kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【CEDICT】variant of 階|阶[jie1] ·堧 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ MC:nywen【CEDICT】adjoin ·堪 khām IPA:/kʰam/ MC:khom【Baxter-Sagart disambig.】able to bear ·堭(隍) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】a dry moat outside a city wall/a dry ditch ·堮 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】a boundary/a border ·堯(尭) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:ngew【Baxter-Sagart disambig.】high ·報(报) páw IPA:/paw˨˦/ MC:pawH【Baxter-Sagart disambig.】repay ·堲 tzĭᵗ IPA:/tsiʔ/ MC:tsit【Baxter-Sagart disambig.】masonry ·場(塲) čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】arena ·堵 tù IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Baxter-Sagart disambig.】a row or set of bells or musical stones ·塊(凷) khúi IPA:/kʰui˨˦/ MC:khwojH【Baxter-Sagart disambig.】clod; lump ·塋 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:yweng【CEDICT】a grave ·塌 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ 【CEDICT】to collapse/to droop/to settle down ·塍(堘) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ 【CEDICT】raised path between fields ·塏 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】high and dry (place) ·塐(塑) sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【Unihan】model in clay, sculpt; plastics ·塑(塐) sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【CEDICT】to model (a figure) in clay ·塒 shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【CEDICT】hen roost ·塓 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】to plaster/whitewash (wall) ·塔(墖) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】pagoda/tower/minaret/stupa (abbr. loanword from Sanskrit tapo)/CL:座[zuo4] ·塕 ’ùng IPA:/ʔuŋ˥˧/ MC:’uwngX【CEDICT】flying dust (dialect)/dust ·塗(凃) thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】to plaster ·塘 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】dam, dike ·塚(冢) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:trjowngX【CEDICT】variant of 冢[zhong3]/burial mound ·塞 sái IPA:/sai˨˦/ MC:sojH【Baxter-Sagart disambig.】frontier ·塞 sĕᵏ IPA:/səʔ/ MC:sok【Baxter-Sagart disambig.】stop up, block (v.) ·塟(葬) tzáng IPA:/tsɑŋ˨˦/ MC:tsangH【Baxter-Sagart disambig.】bury ·塢(隝鄔隖) ’ù IPA:/ʔu˥˧/ MC:’uX【CEDICT】dock/low wall ·塤(壎) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】ocarina ·塲(場畼) čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】arena ·塳(塜) phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ 【Unihan】(Cant.) classifier for walls; covered (with dust); to scatter (like dust) ·塵 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ MC:drin【Baxter-Sagart disambig.】dust (n.) ·塹(壍) thsiém IPA:/tsʰiɛm˨˦/ MC:tshjemH【Baxter-Sagart disambig.】moat; dig out ·塺 mwó IPA:/mwɔ˨˦/ MC:maH【Baxter-Sagart disambig.】dust ·塾 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyuwk【CEDICT】private school ·塿 lòw IPA:/ləw˥˧/ MC:luwX【CEDICT】small mound ·墀 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【CEDICT】courtyard ·境 kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjaengX【Baxter-Sagart disambig.】boundary ·墅 shhyú’ IPA:/ʃʱy’˨˦/ MC:dzyoX【CEDICT】villa ·墉 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】fortified wall/city wall ·墊 tiém IPA:/tiɛm˨˦/ MC:temH【Baxter-Sagart disambig.】descend ·墍(塈) hí IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】plaster (v.) ·墐 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】plaster (v.) ·墓 mú IPA:/mu˨˦/ MC:muH【Baxter-Sagart disambig.】grave (n.) ·増(增) tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Baxter-Sagart disambig.】increase ·墜 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drwijH【Baxter-Sagart disambig.】fall down ·墝(磽) khiāw IPA:/kʰiaw/ MC:khaew【CEDICT】stony soil ·增(増) tzíng IPA:/tsiŋ˨˦/ 【CEDICT】to increase/to expand/to add ·墟 khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【Baxter-Sagart disambig.】hill, mound; abandoned city ·墠 shhién’ IPA:/ʃʱiɛn’˨˦/ MC:dzyenX【Baxter-Sagart disambig.】leveled area ·墦 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】a grave ·墨 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【Baxter-Sagart disambig.】ink ·墩 tūn IPA:/tun/ MC:twon【CEDICT】block/gate pillar/pier/classifier for clusters of plants/classifier for rounds in a card game: trick/(archaic) watchtower ·墬 dí IPA:/di˨˦/ MC:dijH【CEDICT】variant of 地[di4] ·墮 hūi IPA:/hui/ MC:xjwie【Baxter-Sagart disambig.】destroy ·墾 khèn IPA:/kʰən˥˧/ MC:khonX【CEDICT】to reclaim (land)/to cultivate ·壁 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pek【Baxter-Sagart disambig.】house wall ·壄 iè IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【CEDICT】erroneous variant of 野[ye3] ·壇 thhȃn IPA:/tʱan˩/ MC:dan【Baxter-Sagart disambig.】altar ·壈 làm IPA:/lam˥˧/ MC:lomX【CEDICT】disappointed ·壎(塤) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】ocarina ·壑 hŏᵏ IPA:/hɒʔ/ MC:xak【Baxter-Sagart disambig.】moat; canal ·壒 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:’ajH【CEDICT】dust/mud ·壓(圧) ’iăᵖ IPA:/ʔiaʔ/ MC:aep【Baxter-Sagart disambig.】press down ·壕 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【CEDICT】moat/(military) trench ·壘(塁) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【Baxter-Sagart disambig.】entrenchments ·壙 khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】grave pit ·壚 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】clay/shop ·壞(壊坯) kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kweajH【Baxter-Sagart disambig.】destroy ·壞(壊坯) hhwái IPA:/ɦwai˨˦/ MC:hweajH【Baxter-Sagart disambig.】be destroyed ·壟 lùng IPA:/luŋ˥˧/ 【CEDICT】ridge between fields/row of crops/grave mound ·壠 lùng IPA:/luŋ˥˧/ 【CEDICT】ridge between fields/row of crops/grave mound/old variant of 壟|垄 ·壤(壌) zhiàng IPA:/ʒiɑŋ˥˧/ MC:nyangX【Baxter-Sagart disambig.】cultivated soil ·壩(垻) pá IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【CEDICT】dam/dike/embankment/CL:條|条[tiao2] ·壬 zhȋm IPA:/ʒim˩/ MC:nyim【Baxter-Sagart disambig.】9th heavenly stem ·壯 čwáng IPA:/ʈʂwɑŋ˨˦/ MC:tsrjangH【Baxter-Sagart disambig.】robust ·壷(壺) hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】flask ·壹(一弌) ’ĭᵗ IPA:/ʔiʔ/ MC:’jit【Baxter-Sagart disambig.】one ·壻(婿) sí IPA:/si˨˦/ MC:sejH【Baxter-Sagart disambig.】son-in-law ·壽(夀) shhiów’ IPA:/ʃʱiw’˨˦/ MC:dzyuwX【Baxter-Sagart disambig.】longevity ·壽(夀) shhiów IPA:/ʃʱiw˨˦/ MC:dzyuwH【Baxter-Sagart disambig.】longevity ·夆 fūng IPA:/fuŋ/ 【CEDICT】to butt (as horned animals) ·夌 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Baxter-Sagart disambig.】mound, hill ·复(復覆) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:phjuwk【Baxter-Sagart disambig.】turn over ·夏 hhiá’ IPA:/ɦia’˨˦/ MC:haeX【Baxter-Sagart disambig.】great ·夏 hhiá IPA:/ɦia˨˦/ MC:haeH【Baxter-Sagart disambig.】summer ·夔 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Unihan】one-legged monster; walrus ·夕 szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【Baxter-Sagart disambig.】evening, night ·外 (ng)wái IPA:/(ŋ)wai˨˦/ MC:ngwajH【Baxter-Sagart disambig.】outside ·夙 syŭᵏ IPA:/syuʔ/ MC:sjuwk【Baxter-Sagart disambig.】early morning ·多(夛) tō IPA:/tɔ/ MC:ta【Baxter-Sagart disambig.】many ·夜(亱) ié IPA:/jiɛ˨˦/ MC:yaeH【Baxter-Sagart disambig.】night ·够(彀夠) ków IPA:/kəw˨˦/ 【Unihan】enough, adequate ·夠(彀够) ków IPA:/kəw˨˦/ 【CEDICT】enough (sufficient)/enough (too much)/(coll.) (before adj.) really/(coll.) to reach by stretching out ·夢(夣梦) múng IPA:/muŋ˨˦/ MC:mjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】dream ·夤 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:yin【Baxter-Sagart disambig.】small of the back, region of the reins ·夥(伙) hhwó’ IPA:/ɦwɔ’˨˦/ MC:hwaX【Baxter-Sagart disambig.】many, much [not pre-Qin] ·大 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dajH【Baxter-Sagart disambig.】big ·大 d(w)ó IPA:/d(w)ɔ˨˦/ MC:daH【Baxter-Sagart disambig.】big ·天(靝) thiēn IPA:/tʰiɛn/ MC:then【Baxter-Sagart disambig.】heaven ·太 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thajH【Baxter-Sagart disambig.】great ·夫 fū IPA:/fu/ MC:pju【Baxter-Sagart disambig.】man ·夫 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Baxter-Sagart disambig.】this, that ·夬 kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kwaejH【Baxter-Sagart disambig.】divide, make a breach ·夭(殀) ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’jew【Baxter-Sagart disambig.】delicate, slender ·央 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:’jang【Baxter-Sagart disambig.】end (v.) ·失 shĭᵗ IPA:/ʃiʔ/ MC:syit【Baxter-Sagart disambig.】lose ·夲(本) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Unihan】advance quickly; to go back and forth; origin, source ·夷 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【Baxter-Sagart disambig.】level, peaceful ·夸(誇) khwā IPA:/kʰwa/ MC:khwae【Baxter-Sagart disambig.】boast ·夾 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:keap【Baxter-Sagart disambig.】press between ·奄 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jemX【Baxter-Sagart disambig.】cover ·奈(柰) nái IPA:/nai˨˦/ MC:najH【Baxter-Sagart disambig.】cope with ·奎(㚝奞) khūi IPA:/kʰui/ MC:khwej【CEDICT】crotch/15th of the 28th constellations of Chinese astronomy ·奏 tzów IPA:/tsəw˨˦/ MC:tsuwH【Baxter-Sagart disambig.】bring forward; perform (music) ·奐 hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【CEDICT】excellent ·契 khí IPA:/kʰji˨˦/ MC:khejH【Baxter-Sagart disambig.】script notches ·契 khiĕᵗ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khet【Baxter-Sagart disambig.】契闊 hard-working (Ode 31.4) ·奔(犇逩) pūn IPA:/pun/ MC:pwon【Baxter-Sagart disambig.】run (v.) ·奕(弈) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】great, ample (redupl.) ·套 tháw IPA:/tʰaw˨˦/ 【CEDICT】to cover/to encase/cover/sheath/to overlap/to interleave/to model after/to copy/formula/harness/loop of rope/(fig.) to fish for/to obtain slyly/classifier for sets, collections/bend (of a river or mountain range, in place names)/tau (Greek letter Ττ) ·奚 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】why, what ·奜 fì IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【CEDICT】big ·奞(㚝奎) fún IPA:/fun˨˦/ 【Unihan】the stride made by a man ·奠 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】be fixed (v.i.) ·奡 ngáw IPA:/ŋaw˨˦/ MC:ngawH【CEDICT】haughty/vigorous ·奢 shiē IPA:/ʃiɛ/ MC:syae【Baxter-Sagart disambig.】extravagant ·奩(匳) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】bridal trousseau ·奪 dwŏᵗ IPA:/dwɔʔ˩/ MC:dwat【Baxter-Sagart disambig.】seize ·奫 ’yūn IPA:/ʔyun/ MC:’win【CEDICT】deep and broad (expanse of water)/abyss ·奭 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】red ·奮 fún IPA:/fun˨˦/ MC:pjunH【Baxter-Sagart disambig.】spread wings and fly ·奰 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bijH【CEDICT】anger ·女 nyù IPA:/ny˥˧/ MC:nrjoX【Baxter-Sagart disambig.】female ·女 nyú IPA:/ny˨˦/ MC:nrjoH【Baxter-Sagart disambig.】give as a wife ·奴 nȗ IPA:/nu˩/ MC:nu【Baxter-Sagart disambig.】slave ·奶(嬭) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nreaX【CEDICT】breast/milk/to breastfeed ·奸 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】treacherous ·好 hàw IPA:/haw˥˧/ MC:xawX【Baxter-Sagart disambig.】good ·好 háw IPA:/haw˨˦/ MC:xawH【Baxter-Sagart disambig.】love, like (v.) ·妁 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】matchmaker/see 媒妁[mei2 shuo4] ·如 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyo【Baxter-Sagart disambig.】go to ·妃 fī IPA:/fi/ MC:phj+j【Baxter-Sagart disambig.】consort; match ·妄 váng IPA:/vɑŋ˨˦/ MC:mjangH【Baxter-Sagart disambig.】reckless ·妉 tām IPA:/tam/ MC:tom【CEDICT】old variant of 媅[dan1] ·妒(妬) tú IPA:/tu˨˦/ MC:tuH【Baxter-Sagart disambig.】jealous ·妙(玅) miéw IPA:/miɛw˨˦/ MC:mjiewH【Baxter-Sagart disambig.】marvelous ·妝(粧) čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:tsrjang【Baxter-Sagart disambig.】adorn (Shuōwén) ·妠 năᵖ IPA:/naʔ˩/ MC:nop【Unihan】(Cant.) to collect, seize, grab ·妣 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】deceased mother ·妤(伃) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】handsome/fair ·妥 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Baxter-Sagart disambig.】at ease ·妨 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:phjang【Baxter-Sagart disambig.】oppose ·妬(妒) tú IPA:/tu˨˦/ MC:tuH【Baxter-Sagart disambig.】jealous ·妮 ní IPA:/nji˨˦/ 【CEDICT】girl/phonetic “ni” (in female names)/Taiwan pr. [ni2] ·妲 tăᵗ IPA:/taʔ/ MC:tat【Unihan】concubine of last ruler of the Shang dynasty ·妵 thòw IPA:/tʰəw˥˧/ MC:thuwX【CEDICT】(feminine name)/beautiful/fair ·妹 múi IPA:/mui˨˦/ MC:mwojH【Baxter-Sagart disambig.】younger sister ·妺 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】wife of the last ruler of the Xia dynasty ·妻 thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【Baxter-Sagart disambig.】consort, wife ·妻 thsí IPA:/tsʰi˨˦/ MC:tshejH【Baxter-Sagart disambig.】give as wife ·妾 thsiĕᵖ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshjep【Baxter-Sagart disambig.】concubine ·姊(姉) tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】older sister/Taiwan pr. [jie3] ·始 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syiX【Baxter-Sagart disambig.】begin ·姐 tziè IPA:/tsiɛ˥˧/ MC:tsjaeX【CEDICT】older sister ·姑 kū IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】father’s sister ·姒 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ MC:ziX【CEDICT】wife or senior concubine of husbands older brother (old)/elder sister (old) ·姓 síng IPA:/siŋ˨˦/ MC:sjengH【Baxter-Sagart disambig.】surname ·委 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’jwe【Baxter-Sagart disambig.】委蛇 compliant, complaisant ·委 ’ùi IPA:/ʔui˥˧/ MC:’jweX【Baxter-Sagart disambig.】entrust to ·姜(薑) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】a family name ·姝 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:tsyhu【CEDICT】pretty woman ·姞 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ 【Unihan】concubine ·姤 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】copulate/good ·姥(姆) mù IPA:/mu˥˧/ MC:muX【CEDICT】grandma (maternal) ·姦 kiān IPA:/kian/ MC:kaen【Baxter-Sagart disambig.】wicked(ness) ·姧 kiān IPA:/kian/ 【CEDICT】variant of 姦|奸[jian1], adultery, villain ·姨 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】mother’s sister/aunt ·姬(姫) kī IPA:/kji/ MC:ki【Baxter-Sagart disambig.】(family name) ·姱 khwā IPA:/kʰwa/ MC:khwae【CEDICT】fascinating/pretty ·姸(妍) iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngen【CEDICT】variant of 妍/beautiful ·姺 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】name of an ancient state ·姻(婣) ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】marriage connections ·姽 (ng)ùi IPA:/(ŋ)ui˥˧/ MC:ngjweX【CEDICT】quiet and nice ·姿 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【CEDICT】beauty/disposition/looks/appearance ·娀 syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【CEDICT】name of an ancient state ·威 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’jw+j【Baxter-Sagart disambig.】awe-inspiring ·娃 ’wā IPA:/ʔwa/ 【CEDICT】baby/doll ·娉 phíng IPA:/pʰiŋ˨˦/ MC:phjiengH【Baxter-Sagart disambig.】inquire about (marriage) ·娌 lì IPA:/li˥˧/ MC:liX【CEDICT】see 妯娌[zhou2 li5] ·娑 sō IPA:/sɔ/ MC:sa【Baxter-Sagart disambig.】婆娑 saunter, dance ·娒 vù IPA:/vu˥˧/ 【Unihan】matron ·娘(孃) niȃng IPA:/niɑŋ˩/ MC:nrjang【CEDICT】mother/young lady/(coll.) effeminate ·娜 nò IPA:/nɔ˥˧/ MC:naX【CEDICT】(phonetic na)/used esp. in female names such as Anna 安娜[An1 na4] or Diana 黛安娜[Dai4 an1 na4] ·娠(㛛) shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】pregnant ·娠(㛛) čín IPA:/tʃin˨˦/ MC:tsyinH【Baxter-Sagart disambig.】pregnant ·娣 dí’ IPA:/di’˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】younger secondary wife ·娥 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】good/beautiful ·娬(嫵) vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Unihan】lovely; attractive ·娭 hī IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】see 娭姐[ai1 jie3], father’s mother/granny (dialect)/respectful form of address for older lady ·娯(娛) ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【Baxter-Sagart disambig.】rejoice ·娵 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsju【Baxter-Sagart disambig.】娵觜 *tso-tse (name of constellation) ·娶 thsyú IPA:/tsʰy˨˦/ MC:tshjuH【Baxter-Sagart disambig.】take a wife ·婁 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:lju【Baxter-Sagart disambig.】drag, trail (v.) ·婆 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ MC:ba【Baxter-Sagart disambig.】婆娑 saunter, dance ·婉 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:’jwonX【Baxter-Sagart disambig.】beautiful ·婐 ’wò IPA:/ʔwɔ˥˧/ MC:’waX【CEDICT】maid ·婕 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【CEDICT】handsome ·婚 hūn IPA:/hun/ MC:xwon【Baxter-Sagart disambig.】marriage ·婞 hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ MC:hengX【CEDICT】upright ·婢 bí’ IPA:/bi’˨˦/ MC:bjieX【Baxter-Sagart disambig.】female slave or servant ·婣(姻) ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】variant of 姻[yin1] ·婥 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:tsyhak【CEDICT】weak/delicate ·婦(媍) fvów’ IPA:/fʱəw’˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】woman, wife ·婪 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【Baxter-Sagart disambig.】to covet ·婬(淫) ȋm IPA:/jim˩/ MC:yim【CEDICT】obscene, licentious, lewd ·婭 ’iá IPA:/ʔia˨˦/ MC:’aeH【CEDICT】address term between sons-in-law ·婷 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ 【CEDICT】graceful ·婺 vú IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【CEDICT】beautiful ·婼 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:trhjak【CEDICT】recalcitrant ·婿(聟壻) sí IPA:/si˨˦/ MC:sejH【Baxter-Sagart disambig.】son-in-law ·媆(嫩) nún IPA:/nun˨˦/ MC:nwonH【Unihan】young, tender, soft, delicate ·媊 thhsiȇn IPA:/tsʱiɛn˩/ 【CEDICT】planet Venus in the morning ·媍(婦) fvów’ IPA:/fʱəw’˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】woman, wife ·媒 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】match-maker, go-between ·媚 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】flatter/charm ·媛 (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:hjwenH【Baxter-Sagart disambig.】a beauty ·媟 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【CEDICT】to lust for ·媢 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【Baxter-Sagart disambig.】jealous ·媰 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【CEDICT】pregnant woman (archaic) ·媱 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】merry ·媲 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phejH【CEDICT】to match/to pair ·媵 íng IPA:/jiŋ˨˦/ MC:yingH【CEDICT】maid escorting bride to new home/concubine ·媸 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】ugly woman ·媺 mùi IPA:/mui˥˧/ 【CEDICT】beautiful ·媽 mà IPA:/ma˥˧/ 【CEDICT】ma/mom/mother ·媾 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】2nd marriage ·媿(愧) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwijH【CEDICT】old variant of 愧[kui4] ·嫁 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】go (as a bride) to one’s new home ·嫂 sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【CEDICT】older brother’s wife/sister-in-law ·嫄 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】name of an empress ·嫉() dzĭᵗ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzit【CEDICT】jealousy/to be jealous of ·嫌 hhiȇm IPA:/ɦiɛm˩/ MC:hem【Baxter-Sagart disambig.】doubt, doubtful ·嫕(嫛) ’í IPA:/ʔji˨˦/ 【CEDICT】compliant/yielding/easy-going ·嫖 biéw IPA:/biɛw˨˦/ 【CEDICT】to visit a prostitute ·嫚 mán IPA:/man˨˦/ MC:maenH【CEDICT】insult ·嫜 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ 【CEDICT】husband’s father ·嫠 lȋ IPA:/lji˩/ MC:li【CEDICT】widow ·嫡 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】son of principal wife ·嫣 ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:’jen【CEDICT】lovely/sweet ·嫩(媆) nún IPA:/nun˨˦/ MC:nwonH【CEDICT】tender/soft/delicate/light (color)/inexperienced/unskilled ·嫪 láw IPA:/law˨˦/ MC:lawH【CEDICT】longing (unrequited passion) ·嫵(娬) vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】flatter/to please ·嫺(嫻) hhiȃn IPA:/ɦian˩/ MC:hean【CEDICT】variant of 嫻|娴[xian2] ·嫿 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【CEDICT】tranquil ·嬀(媯) kūi IPA:/kui/ MC:kjwe【Unihan】name of a river in Shanxi; crafty ·嬋 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:dzyen【CEDICT】beautiful/graceful ·嬌(撟) kiēw IPA:/kiɛw/ MC:kjew【CEDICT】lovable/pampered/tender/delicate/frail ·嬔(娩嬎) fán IPA:/fan˨˦/ MC:phjonH【CEDICT】baby rabbit ·嬖 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pejH【Baxter-Sagart disambig.】favorite (n.) ·嬙 thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】female court officials ·嬭(妳奶) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nreaX【CEDICT】mother/variant of 奶[nai3] ·嬰(孾) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’jieng【Baxter-Sagart disambig.】surround; necklace ·嬲 nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【CEDICT】to tease/to disturb ·嬴 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【CEDICT】old variant of 贏|赢[ying2], to win, to profit/old variant of 盈[ying2], full ·嬸 shìm IPA:/ʃim˥˧/ 【CEDICT】wife of father’s younger brother ·嬾(懶) làn IPA:/lan˥˧/ MC:lanX【CEDICT】variant of 懶|懒[lan3] ·嬿 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’enH【CEDICT】lovely ·孀(霜) shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【CEDICT】widow ·孃(娘) niȃng IPA:/niɑŋ˩/ MC:nrjang【CEDICT】variant of 娘[niang2] ·孅 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】cunning/slender ·孌 lyuèn IPA:/lyuɛn˥˧/ MC:ljwenX【Baxter-Sagart disambig.】beautiful ·孏 làn IPA:/lan˥˧/ 【CEDICT】old variant of 懶|懒[lan3] ·子 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsiX【Baxter-Sagart disambig.】1st earthly branch ·孑 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjet【CEDICT】all alone ·孔 khùng IPA:/kʰuŋ˥˧/ MC:khuwngX【Baxter-Sagart disambig.】(surname) ·孕 íng IPA:/jiŋ˨˦/ MC:yingH【Baxter-Sagart disambig.】pregnant ·字 dzé IPA:/dzɨ˨˦/ MC:dziH【Baxter-Sagart disambig.】breed, love (v.); character ·存 thhsȗn IPA:/tsʱun˩/ MC:dzwon【Baxter-Sagart disambig.】exist ·孚(孵) fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】to trust/to believe in ·孛 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】comet ·孛 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】comet ·孜 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】hard-working/industrious ·孝 hiáw IPA:/hiaw˨˦/ MC:xaewH【Baxter-Sagart disambig.】filial ·孟 méng IPA:/məŋ˨˦/ MC:maengH【Baxter-Sagart disambig.】eldest, great ·季 kí IPA:/ki˨˦/ 【CEDICT】season/the last month of a season/fourth or youngest amongst brothers/classifier for seasonal crop yields ·孤 kū IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】orphan ·孥 nȗ IPA:/nu˩/ MC:nu【CEDICT】child/offspring ·孩 hhȃi IPA:/ɦai˩/ MC:hoj【Baxter-Sagart disambig.】child ·孫 sūn IPA:/sun/ MC:swon【Baxter-Sagart disambig.】grandchild; descendant ·孰 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyuwk【Baxter-Sagart disambig.】who ·學(斈) hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Baxter-Sagart disambig.】study; imitate ·孺 zhyú IPA:/ʒy˨˦/ MC:nyuH【Baxter-Sagart disambig.】child ·孽(孼) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Baxter-Sagart disambig.】concubine’s son ·宂(冗) zhyùng IPA:/ʒyuŋ˥˧/ MC:nyowngX【CEDICT】variant of 冗[rong3] ·它(牠佗) thō IPA:/tʰɔ/ MC:tha【Baxter-Sagart disambig.】another ·宄 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】traitor ·宅 drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:draek【Baxter-Sagart disambig.】residence ·宇 yù IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】eaves ·守 shiòw IPA:/ʃiw˥˧/ MC:syuwX【Baxter-Sagart disambig.】keep, guard ·守 shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】territory in somebody’s guard, fief ·安 ’ān IPA:/ʔɑn/ MC:’an【Baxter-Sagart disambig.】peace(ful) ·宋 súng IPA:/suŋ˨˦/ MC:sowngH【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·完(煙烟) hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】finish (v.) ·宏 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【Baxter-Sagart disambig.】resounding; great ·宕 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ MC:dangH【CEDICT】dissipated/put off ·宗 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsowng【Baxter-Sagart disambig.】ancestral temple ·官 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】official (n.) ·宙 driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】eternity/(geology) eon ·定 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【Baxter-Sagart disambig.】ready-cooked (food) ·定 díng IPA:/diŋ˨˦/ MC:dengH【Baxter-Sagart disambig.】become fixed; settled (v.i.) ·宛 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:’jwonX【Baxter-Sagart disambig.】curved; to bend ·宜(冝宐) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngje【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice to the deity of the soil (K) ·客 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khaek【Baxter-Sagart disambig.】guest ·宣 syuēn IPA:/syuɛn/ MC:sjwen【Baxter-Sagart disambig.】spread (v.) ·室 shĭᵗ IPA:/ʃiʔ/ MC:syit【Baxter-Sagart disambig.】chamber; house ·宥 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【CEDICT】to forgive/to help/profound ·宦 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【Baxter-Sagart disambig.】servant ·宧 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】northeastern corner of a room ·宬 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【CEDICT】library stack/storage ·宮 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】dwelling; palace; note of scale ·宰 tzài IPA:/tsai˥˧/ MC:tsojX【Baxter-Sagart disambig.】steward; minister ·害 hhái IPA:/ɦai˨˦/ MC:hajH【Baxter-Sagart disambig.】be hurt (v.i.); injury (n.) ·宴(讌) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’enH【Baxter-Sagart disambig.】feast (n.) ·宵 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】night, evening ·家(傢) kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】household ·宸 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【CEDICT】imperial apartments ·容 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】contain ·宿(㝛) siów IPA:/siw˨˦/ MC:sjuwH【Baxter-Sagart disambig.】mansion of the zodiac (where the moon is found on successive nights) ·宿(㝛) syŭᵏ IPA:/syuʔ/ MC:sjuwk【Baxter-Sagart disambig.】spend the night ·寃(冤) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’jwon【CEDICT】old variant of 冤[yuan1] ·寄 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kjeH【Baxter-Sagart disambig.】entrust to ·寅 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【Baxter-Sagart disambig.】3rd earthly branch ·寅 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:yin【Baxter-Sagart disambig.】3rd earthly branch ·密(宻) mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mit【Baxter-Sagart disambig.】dense ·寇(冦宼) khów IPA:/kʰəw˨˦/ 【CEDICT】to invade/to plunder/bandit/foe/enemy ·富(冨) fów IPA:/fəw˨˦/ MC:pjuwH【Baxter-Sagart disambig.】rich; wealth ·寍(寧) nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【Unihan】used as a term of comparison:-rather; it is better; would that ·寎 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【CEDICT】nightmare/start in sleep ·寐 mí IPA:/mji˨˦/ MC:mjijH【Baxter-Sagart disambig.】sleep ·寒 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Baxter-Sagart disambig.】cold ·寓(庽) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjuH【Baxter-Sagart disambig.】lodge (v.) ·寔(實) shhĭᵗ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyit【Baxter-Sagart disambig.】fruit; full ·寖 tzím IPA:/tsim˨˦/ 【CEDICT】old variant of 浸[jin4] ·寘(置) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyeH【Baxter-Sagart disambig.】to place ·寞 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】lonesome ·察(詧) čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheat【Baxter-Sagart disambig.】examine ·寠(窶) gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjuX【CEDICT】poor/rustic ·寡(關) kwà IPA:/kwa˥˧/ MC:kwaeX【Baxter-Sagart disambig.】few ·寢 thsìm IPA:/tsʰim˥˧/ MC:tshimX【Baxter-Sagart disambig.】sleep ·寤 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】awake ·實(実寔) shhĭᵗ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyit【Baxter-Sagart disambig.】fruit; full ·寧(寕寜寍) nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【Baxter-Sagart disambig.】peace ·審 shìm IPA:/ʃim˥˧/ MC:syimX【Baxter-Sagart disambig.】examine, discriminate ·寪 ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】surname ·寫(冩) siè IPA:/siɛ˥˧/ MC:sjaeX【Baxter-Sagart disambig.】depict ·寬(寛) khwōn IPA:/kʰwɔn/ MC:khwan【Baxter-Sagart disambig.】vast, wide ·寮 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【CEDICT】hut/shack/small window/variant of 僚[liao2] ·寵() čhyùng IPA:/tʃʰyuŋ˥˧/ MC:trhjowngX【Baxter-Sagart disambig.】favor, grace ·寶(寳) pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Baxter-Sagart disambig.】precious thing ·寸 thsún IPA:/tsʰun˨˦/ MC:tshwonH【Baxter-Sagart disambig.】thumb; inch ·封 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjowng【Baxter-Sagart disambig.】raise a mound; enfeoff ·尃(旉敷) fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】to state to, to announce ·射 shhié IPA:/ʃʱiɛ˨˦/ MC:zyaeH【Baxter-Sagart disambig.】shoot; archer ·射 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyek【Baxter-Sagart disambig.】hit with bow and arrow ·將() tziāng IPA:/tsiɑŋ/ MC:tsjang【Baxter-Sagart disambig.】bring ·將() tziáng IPA:/tsiɑŋ˨˦/ MC:tsjangH【Baxter-Sagart disambig.】lead (v.); leader ·專(専耑) čyuēn IPA:/tʃyuɛn/ MC:tsywen【Baxter-Sagart disambig.】exclusively ·尊 tzūn IPA:/tsun/ MC:tswon【Baxter-Sagart disambig.】honor (v.) ·尋 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Baxter-Sagart disambig.】warm up ·對(对) túi IPA:/tui˨˦/ MC:twojH【Baxter-Sagart disambig.】respond ·導 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】to lead ·小 sièw IPA:/siɛw˥˧/ MC:sjewX【Baxter-Sagart disambig.】small ·少 shièw IPA:/ʃiɛw˥˧/ MC:syewX【Baxter-Sagart disambig.】few ·少 shiéw IPA:/ʃiɛw˨˦/ MC:syewH【Baxter-Sagart disambig.】young ·尒(尔爾) r̀ IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【CEDICT】variant of 爾|尔[er3] ·尖 tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【CEDICT】point (of needle)/sharp/shrewd/pointed ·尗(叔) shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【Baxter-Sagart disambig.】pulse, beans ·尚(尙) shhiáng IPA:/ʃʱiɑŋ˨˦/ MC:dzyangH【Baxter-Sagart disambig.】upwards ·尟(尠鮮) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【CEDICT】variant of 鮮|鲜[xian3] ·尠(尟鮮) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【CEDICT】variant of 尟|鲜[xian3] ·尤 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【Baxter-Sagart disambig.】fault; even more ·尨(龍竜狵) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】variegated ·尩(㑌) ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ 【CEDICT】variant of 尪[wang1] ·尪(尫) ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ MC:’wang【Baxter-Sagart disambig.】emaciated ·尬 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【CEDICT】embarrassing/awkwardly ·尰(腫) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【Baxter-Sagart disambig.】swell, swollen; tumor ·就 dziów IPA:/dziw˨˦/ MC:dzjuwH【Baxter-Sagart disambig.】go to ·尸(屍) shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【Baxter-Sagart disambig.】corpse ·尹 ìn IPA:/jin˥˧/ 【CEDICT】to administer/to oversee/to run/magistrate (old) ·尺 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhek【Baxter-Sagart disambig.】foot (measure) ·尻(䯌) khāw IPA:/kʰaw/ MC:khaw【Baxter-Sagart disambig.】rump ·尼 nȋ IPA:/nji˩/ MC:nrij【Baxter-Sagart disambig.】near, close ·尾 vì IPA:/vi˥˧/ MC:mj+jX【Baxter-Sagart disambig.】tail ·局 gyŭᵏ IPA:/gyuʔ˩/ MC:gjowk【Baxter-Sagart disambig.】bent, curved ·居(㞐) kyū IPA:/ky/ MC:kjo【Baxter-Sagart disambig.】squat; stay, dwell ·屈 khyŭᵗ IPA:/kʰyʔ/ MC:khjut【Baxter-Sagart disambig.】bent ·届(屆) kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】reach to ·屋 ’ŭᵏ IPA:/ʔuʔ/ MC:’uwk【Baxter-Sagart disambig.】house; roof ·屍(尸) shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【Baxter-Sagart disambig.】corpse ·屎 hī IPA:/hi/ MC:xjij【Baxter-Sagart disambig.】moan ·屎 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syijX【Baxter-Sagart disambig.】excrement ·屐 gĭᵏ IPA:/giʔ˩/ MC:gjaek【Baxter-Sagart disambig.】wooden sandal ·屑 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:set【Baxter-Sagart disambig.】detail, trifle; fragment ·屓(屭) hí IPA:/hi˨˦/ MC:xijH【CEDICT】variant of 屭|屃[xi4] ·展 čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ MC:trjenX【Baxter-Sagart disambig.】roll over; unfold ·屖 sī IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】to tarry ·屛(摒屏) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【Baxter-Sagart disambig.】screen; to protect ·屝 fí IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】coarse/sandals ·屠 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】butcher (v.) ·屢 lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljuH【Baxter-Sagart disambig.】frequently ·屣(蹝躧) sì IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】slippers ·層 thhsȇng IPA:/tsʱəŋ˩/ MC:dzong【Baxter-Sagart disambig.】in two storeys, double ·履 lì IPA:/li˥˧/ MC:lijX【Baxter-Sagart disambig.】tread on; sandal ·屧 siĕᵖ IPA:/siɛʔ/ MC:sep【Baxter-Sagart disambig.】bottom inlay in shoe ·屨 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjuH【Baxter-Sagart disambig.】sandal, shoe ·屫 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ 【CEDICT】old variant of 屩[jue1] ·屬(属) čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyowk【Baxter-Sagart disambig.】attach (v.t.) ·屬(属) shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyowk【Baxter-Sagart disambig.】be attached to ·屭(屓) hí IPA:/hi˨˦/ MC:xijH【CEDICT】see 贔屭|赑屃[Bi4 xi4] ·屮 thsàw IPA:/tsʰaw˥˧/ 【CEDICT】plants sprouting ·屯 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:trwin【Baxter-Sagart disambig.】difficult ·屯 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【Baxter-Sagart disambig.】accumulate ·山 shān IPA:/ʂan/ MC:srean【Baxter-Sagart disambig.】mountain, hill ·屴 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lik【CEDICT】high mountain range ·屹 ngĭᵗ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngj+t【CEDICT】high and steep ·屺 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】mountain without vegetation/the residence of one’s mother/see also 岵[hu4] ·屼 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【CEDICT】bare hill ·岊 tziĕᵗ IPA:/tsiɛʔ/ 【CEDICT】mountain peak ·岌 gĭᵖ IPA:/giʔ˩/ 【CEDICT】lofty peak/perilous ·岍 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khen【CEDICT】name of a mountain ·岐(歧) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【CEDICT】variant of 歧[qi2] ·岑 čhhȇm IPA:/ʈʂʱəm˩/ MC:dzrim【CEDICT】small hill ·岔 čhā IPA:/ʈʂʰa/ 【CEDICT】fork in road/bifurcation/branch in road, river, mountain range etc/to branch off/to turn off/to diverge/to stray (from the path)/to change the subject/to interrupt/to stagger (times) ·岡 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【CEDICT】ridge/mound ·岢 khò IPA:/kʰɔ˥˧/ MC:khaX【CEDICT】see 岢嵐|岢岚[Ke3 lan2] ·岫(峀) sziów IPA:/sʱiw˨˦/ MC:zjuwH【CEDICT】cave/mountain peak ·岱 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Unihan】Daishan, one of the Five Sacred Mountains in China ·岳(嶽) (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【Baxter-Sagart disambig.】mountain, peak ·岵 hhú’ IPA:/ɦu’˨˦/ MC:huX【CEDICT】mountain covered with vegetation/the residence of one’s father/see also 屺[qi3] ·岷 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【CEDICT】name of a river in Sichuan ·岸 ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ MC:nganH【Baxter-Sagart disambig.】bank of a river ·峋 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】ranges of hills ·峓 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】place name ·峚 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ 【CEDICT】see 峚山[Mi4 Shan1] ·峨(峩) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】lofty/name of a mountain ·峭(陗) thsiéw IPA:/tsʰiɛw˨˦/ MC:tshjewH【CEDICT】high and steep/precipitous/severe or stern ·峯(峰) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】old variant of 峰[feng1] ·峱 nȃw IPA:/naw˩/ MC:naw【CEDICT】name of a mountain ·峴 hhién’ IPA:/ɦiɛn’˨˦/ MC:henX【CEDICT】abbr. for 峴首山|岘首山[Xian4 shou3 shan1]/Mt Xianshou in Hubei/steep hill/used in place names ·島(嶋嶌) tàw IPA:/taw˥˧/ 【CEDICT】island/CL:個|个[ge4],座[zuo4] ·峹 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【CEDICT】name of a mountain ·峽 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【Baxter-Sagart disambig.】mountain pass (not in GSR) ·峿 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ 【CEDICT】name of a mountain ·崆 khūng IPA:/kʰuŋ/ MC:khuwng【CEDICT】name of a mountain ·崇(崈) čhhȗng IPA:/ʈʂʱuŋ˩/ MC:dzrjuwng【Baxter-Sagart disambig.】exalt, honor ·崍 lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【CEDICT】name of a mountain in Sichuan ·崐(崑) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】variant of 崑|昆[kun1] ·崑(崐) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】used in place names, notably Kunlun Mountains 崑崙|昆仑[Kun1 lun2]/(also used for transliteration) ·崒(崪) dzyŭᵗ IPA:/dzyʔ˩/ MC:dzwit【CEDICT】jagged mountain peaks (poetic)/rocky peaks/lofty and dangerous ·崓 kú IPA:/ku˨˦/ 【CEDICT】variant of 崮[gu4] ·崔(磪) thhsȗi IPA:/tsʱui˩/ MC:dzwoj【Baxter-Sagart disambig.】high, rocky ·崖(崕厓) (ng)iȃi IPA:/(ŋ)jiai˩/ MC:ngea【Baxter-Sagart disambig.】river bank; limit ·崘(崙) lȗn IPA:/lun˩/ MC:lwon【CEDICT】variant of 崙|仑[lun2] ·崛 gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【CEDICT】towering as a peak ·崟(嶔) ngȋm IPA:/ŋim˩/ MC:ngim【CEDICT】high/rugged mountains/steep ·崢 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ 【CEDICT】excel/lofty ·崤 hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【Unihan】mountain in Henan ·崧(嵩) syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【Baxter-Sagart disambig.】high ·崩 pēng IPA:/pəŋ/ MC:pong【Baxter-Sagart disambig.】collapse (v., of a mountain) ·崪(崒) dzúi IPA:/dzui˨˦/ 【Unihan】rocky peaks; lofty and dangerous ·崫 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ 【Unihan】high and lofty (mountains) ·崱 dzĕᵏ IPA:/dzəʔ˩/ 【CEDICT】lofty ·崶 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjowng【CEDICT】name of a legendary hill ·崽 shài IPA:/ʂai˥˧/ 【CEDICT】child/young animal ·崿 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】cliff/precipice ·嵂 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ 【CEDICT】to rise sharply/to tower ·嵆(嵇) hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Unihan】mountain in Henan; surname ·嵊 shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:zyingH【Unihan】district in Shaohsing, Chekiang ·嵋 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】see 峨嵋山[E2 mei2 Shan1] ·嵌 khiām IPA:/kʰiam/ MC:khaem【CEDICT】see 赤嵌樓|赤嵌楼[Chi4 kan3 lou2] ·嵎 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【CEDICT】mountain range ·嵏 tzūng IPA:/tsuŋ/ 【Unihan】a mountain in Shenxi ·嵐 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【CEDICT】mist/name of a mountain ·嵒 (ng)iȃm IPA:/(ŋ)jiam˩/ MC:ngeam【CEDICT】variant of 巖|岩[yan2] ·嵩(崧) syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【Baxter-Sagart disambig.】high ·嵫 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】see 崦嵫[Yan1 zi1] ·嵬 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngwoj【Baxter-Sagart disambig.】high and rocky ·嵬 (ng)ùi IPA:/(ŋ)ui˥˧/ MC:ngwojX【Baxter-Sagart disambig.】high and rocky ·嵼 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【CEDICT】winding mountain path ·嵾 thsām IPA:/tsʰam/ 【CEDICT】uneven/not uniform ·嶂 čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:tsyangH【CEDICT】cliff/range of peaks ·嶃(磛) drám’ IPA:/ɖʐam’˨˦/ MC:dzreamX【CEDICT】variant of 嶄|崭[chan2] ·嶇(㠊) khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【CEDICT】rugged ·嶒 thhsȇng IPA:/tsʱəŋ˩/ 【CEDICT】lofty/precipitous ·嶓 pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【CEDICT】name of a mountain ·嶔(崟) khīm IPA:/kʰim/ MC:khim【CEDICT】loftiness (of mountain) ·嶝(磴) téng IPA:/təŋ˨˦/ MC:tongH【CEDICT】path leading up a mountain ·嶞 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【CEDICT】mountain peak ·嶡 kúi IPA:/kui˨˦/ 【CEDICT】precipitous/mountainous ·嶢 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:ngew【CEDICT】high/steep/to tower ·嶧 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】name of hills in Shandong ·嶨 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【CEDICT】big rocky mountain ·嶪 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjaep【CEDICT】see 岌嶪[ji2 ye4] ·嶫 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ 【CEDICT】variant of 嶪[ye4] ·嶰 hhiái’ IPA:/ɦiai’˨˦/ MC:heaX【CEDICT】mountain valley ·嶲 sùi IPA:/sui˥˧/ MC:sjweX【CEDICT】old variant of 巂[xi1] ·嶸 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【Baxter-Sagart disambig.】崢嶸 high, precipitous ·嶸 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:hjwaeng【Baxter-Sagart disambig.】high, distant ·嶺 lìng IPA:/liŋ˥˧/ MC:ljengX【CEDICT】mountain range/mountain ridge ·嶼 szyú’ IPA:/sʱy’˨˦/ MC:zjoX【CEDICT】islet ·嶽(岳) (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【Baxter-Sagart disambig.】mountain, peak ·巂 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】cuckoo/revolution of a wheel ·巆 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】(onom.) crashing sound/same as 訇 ·巇 hī IPA:/hi/ MC:xje【CEDICT】mountain-gorge/ravine ·巍(魏) (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngjw+j【Baxter-Sagart disambig.】high, majestic ·巒 lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【CEDICT】mountain ranges ·巓(巔) tiēn IPA:/tiɛn/ MC:ten【CEDICT】same as 巔|巅[dian1]/summit/mountain peak/mountain top ·巖(岩) (ng)iȃm IPA:/(ŋ)jiam˩/ MC:ngaem【Baxter-Sagart disambig.】rocky, lofty ·巗 (ng)iȃm IPA:/(ŋ)jiam˩/ 【CEDICT】variant of 巖|岩[yan2] ·巘 ngièn IPA:/ŋiɛn˥˧/ 【CEDICT】peak of mountain ·川(巛) čhyuēn IPA:/tʃʰyuɛn/ MC:tsyhwen【Baxter-Sagart disambig.】stream, river ·州 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】islet in stream; province ·巡(廵) szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】perambulate ·巢(巣) čhhȃw IPA:/ʈʂʱaw˩/ MC:dzraew【Baxter-Sagart disambig.】nest ·工 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Baxter-Sagart disambig.】officer ·左 tzò IPA:/tsɔ˥˧/ MC:tsaX【Baxter-Sagart disambig.】left (side) ·左 tzó IPA:/tsɔ˨˦/ MC:tsaH【Baxter-Sagart disambig.】assist ·巧 khiàw IPA:/kʰiaw˥˧/ MC:khaewX【Baxter-Sagart disambig.】artful ·巫 vȗ IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】magician ·差 čhē IPA:/ʈʂʰɨ/ MC:tsrhje【Baxter-Sagart disambig.】參差 uneven ·差 čhā IPA:/ʈʂʰa/ MC:tsrhae【Baxter-Sagart disambig.】distinction; to select ·己 kì IPA:/ki˥˧/ MC:kiX【Baxter-Sagart disambig.】6th heavenly stem ·已 ì IPA:/ji˥˧/ 【CEDICT】already/to stop/then/afterwards ·巳 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】6th earthly branch ·巴(芭笆) pā IPA:/pa/ MC:pae【Baxter-Sagart disambig.】snake ·巵(卮) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】old variant of 卮[zhi1] ·巷 hhiáng IPA:/ɦiɑŋ˨˦/ MC:haewngH【Baxter-Sagart disambig.】lane, street ·巽(巺) sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【CEDICT】to obey/one of the Eight Trigrams 八卦[ba1 gua4], symbolizing wood and wind/☴/ancient Chinese compass point: 135° (southeast) ·巾 kīn IPA:/kin/ MC:kin【Baxter-Sagart disambig.】kerchief ·帀(迊匝) tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ MC:tsop【Baxter-Sagart disambig.】a round, a circle ·市 shhḯ’ IPA:/ʃʱɨ’˨˦/ MC:dzyiX【Baxter-Sagart disambig.】market (n.) ·布(佈) pú IPA:/pu˨˦/ MC:puH【Baxter-Sagart disambig.】cloth ·帋(紙) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【CEDICT】variant of 紙|纸[zhi3] ·希 hī IPA:/hi/ MC:xj+j【Baxter-Sagart disambig.】thin, sparse ·帔 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phjeH【CEDICT】cape ·帖 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【CEDICT】fitting snugly/appropriate/suitable/variant of 貼|贴[tie1]/to paste/to obey ·帗 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】object held by dancer ·帘 liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】flag used as a shop sign/variant of 簾|帘[lian2] ·帙(袠) drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】book cover ·帚(菷箒) čiòw IPA:/tʃiw˥˧/ MC:tsyuwX【Baxter-Sagart disambig.】broom ·帛 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:baek【Baxter-Sagart disambig.】silk ·帝 tí IPA:/ti˨˦/ MC:tejH【Baxter-Sagart disambig.】God ·帟 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】canopy ·帨 shúi IPA:/ʂui˨˦/ MC:sywejH【Baxter-Sagart disambig.】kerchief ·師 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【Baxter-Sagart disambig.】army ·帬(裙) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【CEDICT】old variant of 裙[qun2] ·席(蓆) szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【Baxter-Sagart disambig.】mat ·帲(帡) pēng IPA:/pəŋ/ 【CEDICT】variant of 帡[ping2] ·帳(賬) čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:trjangH【Baxter-Sagart disambig.】curtain ·帶(帯) tái IPA:/tai˨˦/ MC:tajH【Baxter-Sagart disambig.】girdle, strap ·帷 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hwij【Baxter-Sagart disambig.】curtain ·常 shhiȃng IPA:/ʃʱiɑŋ˩/ 【CEDICT】always/ever/often/frequently/common/general/constant ·幂(冪鼏) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Unihan】cover-cloth, cover with cloth ·幃 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【CEDICT】curtain/women’s apartment/tent ·幄 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:’aewk【CEDICT】tent ·幅 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】strap around the leg ·幅 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【Baxter-Sagart disambig.】strap around the leg ·幋 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】large scarf ·幌 hhwáng’ IPA:/ɦwɑŋ’˨˦/ MC:hwangX【CEDICT】shop sign/(literary) window curtain ·幎 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Unihan】cover-cloth, cover with cloth ·幏 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【CEDICT】cloth (archaic), esp. of southern ethnic groups ·幑 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【CEDICT】old variant of 徽[hui1] ·幔 mwón IPA:/mwɔn˨˦/ MC:manH【Baxter-Sagart disambig.】curtain, tent ·幕(幙) mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【Baxter-Sagart disambig.】covering ·幘 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsreak【CEDICT】turban/head-covering ·幞(襮) bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【CEDICT】old form of turban/variant of 袱, cloth wrapper for bundles ·幟(旘) čhḯ IPA:/tʃʰɨ˨˦/ MC:tsyhiH【CEDICT】flag ·幠 hū IPA:/hu/ MC:xu【Baxter-Sagart disambig.】cover ·幡(旛) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】banner ·幢(橦) čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ MC:draewng【Baxter-Sagart disambig.】a kind of flag ·幣(幤) bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjiejH【Baxter-Sagart disambig.】offering of silk ·幦 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Baxter-Sagart disambig.】covering ·幨 čhiēm IPA:/tʃʰiɛm/ MC:tsyhem【Baxter-Sagart disambig.】cut out, cut loose ·幨 čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【Baxter-Sagart disambig.】overcoat ·幩 fvȗn IPA:/fʱun˩/ 【CEDICT】ornamental tassel on bridle ·幫(幚幇幇帮) pāng IPA:/pɑŋ/ MC:pang【CEDICT】to help/to assist/to support/for sb (i.e. as a help)/hired (as worker)/side (of pail, boat etc)/outer layer/upper (of a shoe)/group/gang/clique/party/secret society ·幰 hièn IPA:/hiɛn˥˧/ MC:xjonX【CEDICT】curtain at front of carriage ·幱(襕襴) lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【Unihan】official dress ·干(乾) kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】pole ·平 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【Baxter-Sagart disambig.】distinguish; punctiious ·平 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【Baxter-Sagart disambig.】even (adj.) ·年 niȇn IPA:/niɛn˩/ MC:nen【Baxter-Sagart disambig.】harvest; year ·幵(开) khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【CEDICT】flat/level ·幷(并) pīng IPA:/piŋ/ MC:pjieng【Baxter-Sagart disambig.】combine two things ·幷(并) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjiengH【Baxter-Sagart disambig.】combine two things ·幸(倖) hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ MC:heangX【Baxter-Sagart disambig.】fortunate ·幹 kán IPA:/kɑn˨˦/ MC:kanH【Baxter-Sagart disambig.】stem; framework ·幺(么) ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’ew【Baxter-Sagart disambig.】small (Shuōwén) ·幻 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hweanH【CEDICT】fantasy ·幼 ’iów IPA:/ʔiw˨˦/ MC:’jiwH【Baxter-Sagart disambig.】young ·幽(凼) ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:’jiw【Baxter-Sagart disambig.】dark; secluded ·幾 kī IPA:/kji/ MC:kj+j【Baxter-Sagart disambig.】small; almost ·幾 kì IPA:/ki˥˧/ MC:kj+jX【Baxter-Sagart disambig.】few; how many ·广 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ 【CEDICT】”house on a cliff” radical in Chinese characters (Kangxi radical 53), occurring in 店, 序, 底 etc ·庀 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phjieX【CEDICT】to prepare ·庇 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pjijH【Baxter-Sagart disambig.】cover; protect ·庌 (ng)ià IPA:/(ŋ)jia˥˧/ MC:ngaeX【Baxter-Sagart disambig.】covered galleries ·序 szyú’ IPA:/sʱy’˨˦/ MC:zjoX【Baxter-Sagart disambig.】walls at side of palace ·底(㡳) tì IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【Baxter-Sagart disambig.】bottom; stop, obstruct ·庖 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】kitchen ·店(坫) tiém IPA:/tiɛm˨˦/ MC:temH【Baxter-Sagart disambig.】shop [not in GSR] ·庚 k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【Baxter-Sagart disambig.】7th heavenly stem ·府 fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】repository ·庠 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】school ·庤 drí’ IPA:/dʒi’˨˦/ MC:driX【CEDICT】to prepare ·庥 hiōw IPA:/hiw/ MC:xjuw【CEDICT】protection/shade ·度 dú IPA:/du˨˦/ MC:duH【Baxter-Sagart disambig.】measure (n.) ·度 dŏᵏ IPA:/dɒʔ˩/ MC:dak【Baxter-Sagart disambig.】measure (v.) ·座(坐) dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ MC:dzwaH【Baxter-Sagart disambig.】seat n. ·庫 khú IPA:/kʰu˨˦/ MC:khuH【Baxter-Sagart disambig.】arsenal; storehouse ·庳 bí’ IPA:/bi’˨˦/ MC:bjieX【Baxter-Sagart disambig.】low, short ·庵(菴) ’ām IPA:/ʔam/ MC:’om【CEDICT】hut/small temple/nunnery ·庶(庻) shyú IPA:/ʃy˨˦/ MC:syoH【Baxter-Sagart disambig.】numerous; commoner ·康 khāng IPA:/kʰɑŋ/ MC:khang【Baxter-Sagart disambig.】empty ·庸(㐯) yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】use; advantage ·庾(斞) yù IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【Baxter-Sagart disambig.】stacks of grain in the field ·庿(廟) miéw IPA:/miɛw˨˦/ MC:mjewH【CEDICT】variant of 廟|庙[miao4] ·廀(廋) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】old variant of 廋[sou1] ·廁(厠厕) čhé IPA:/ʈʂʰɨ˨˦/ MC:tsrhiH【Baxter-Sagart disambig.】latrine ·廂 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】box (in theater)/side room/side ·廆 hhúi’ IPA:/ɦui’˨˦/ MC:hwojX【CEDICT】a room/the wall of a house/a man’s name ·廈(厦) hhiá’ IPA:/ɦia’˨˦/ MC:haeX【Baxter-Sagart disambig.】house, room ·廉(亷) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】frugal ·廊 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】side-gallery ·廋(廀) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】to search/be concealed ·廌(豸) drái’ IPA:/ɖʐai’˨˦/ MC:dreaX【Baxter-Sagart disambig.】解廌 heaX.dreaX (legendary animal) ·廐(廄厩) kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【CEDICT】variant of 廄|厩[jiu4] ·廓 khwŏᵏ IPA:/kʰwɒʔ/ MC:khwak【Baxter-Sagart disambig.】widen ·廕(蔭) ’ím IPA:/ʔim˨˦/ MC:’imH【Baxter-Sagart disambig.】shade ·廚(厨) čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drju【Baxter-Sagart disambig.】kitchen ·廛 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Baxter-Sagart disambig.】farmyard ·廞 hīm IPA:/him/ MC:xim【CEDICT】to arrange in ordered fashion/also pr. [qin1] ·廟(庿庙) miéw IPA:/miɛw˨˦/ MC:mjewH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of building with side rooms ·廡 vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】variant of 蕪|芜[wu2] ·廢(廃) fí IPA:/fi˨˦/ MC:pjojH【Baxter-Sagart disambig.】cast aside ·廣(広) kwàng IPA:/kwɑŋ˥˧/ MC:kwangX【Baxter-Sagart disambig.】wide ·廥 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】barn/granary ·廧(墻牆) thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】wall ·廨 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keaH【CEDICT】office ·廩(廪稟) lìm IPA:/lim˥˧/ MC:limX【Baxter-Sagart disambig.】granary ·廬 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【Baxter-Sagart disambig.】hut; inn; to lodge ·廱(雝) ’yūng IPA:/ʔyuŋ/ MC:’jowng【CEDICT】harmonious ·廳(庁廰厛) thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【CEDICT】(reception) hall/living room/office/provincial government department ·延 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Baxter-Sagart disambig.】extend ·廷 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Baxter-Sagart disambig.】courtyard ·建 kién IPA:/kiɛn˨˦/ MC:kjonH【Baxter-Sagart disambig.】set up, establish ·廻(廽迴回) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around ·廿(卄廾) zhĭᵖ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyip【CEDICT】twenty (20), in a limited number of set expressions/also written using banker’s character 念 ·弁(辨辧) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】cap ·异 í IPA:/ji˨˦/ MC:yiH【Baxter-Sagart disambig.】different ·弃 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khjijH【Baxter-Sagart disambig.】throw away, abandon ·弄 lúng IPA:/luŋ˨˦/ MC:luwngH【Baxter-Sagart disambig.】manipulate, play with ·弈(奕) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】uneasy ·弋 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】shoot arrow with string attached ·式 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】pattern ·弑 shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syiH【Unihan】to kill one’s superior ·弓 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】bow (n.) ·弔(吊) tiéw IPA:/tiɛw˨˦/ MC:tewH【Baxter-Sagart disambig.】grieved; condole ·弔(吊) tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】arrive ·引 ìn IPA:/jin˥˧/ MC:yinX【Baxter-Sagart disambig.】draw the bow ·弗 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【Baxter-Sagart disambig.】(negation) ·弘 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwong【Baxter-Sagart disambig.】vast ·弛 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syeX【Baxter-Sagart disambig.】slacken (a bow) ·弝 pá IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【CEDICT】the part of a bow grasped when shooting ·弟 dí’ IPA:/di’˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】younger brother ·弢(韜) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】bow case/to cover ·弣 fù IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【CEDICT】handle of bow ·弤 tì IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【CEDICT】carved bow ·弥() mȋ IPA:/mji˩/ MC:mjie【Unihan】extensive, full; fill; complete ·弦(絃) hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【Baxter-Sagart disambig.】string of bow or instrument ·弧 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】bow; bend, curved ·弨 čhiēw IPA:/tʃʰiɛw/ MC:tsyhew【CEDICT】unbent bow ·弩 nù IPA:/nu˥˧/ MC:nuX【Baxter-Sagart disambig.】crossbow ·弭 mì IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】bow decorated with bone or ivory ends ·弰 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【CEDICT】ends of a bow ·弱 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【Baxter-Sagart disambig.】weak ·張 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:trjang【Baxter-Sagart disambig.】draw a bow ·弶 giáng IPA:/giɑŋ˨˦/ MC:gjangH【CEDICT】snare/to snare ·强(彊強) khhiȃng IPA:/kʱiɑŋ˩/ MC:gjang【Baxter-Sagart disambig.】strong ·弼 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ MC:bit【CEDICT】to assist ·彀(夠够) ków IPA:/kəw˨˦/ 【CEDICT】to draw a bow to the full/the range of a bow and arrow/old variant of 夠|够[gou4], enough ·彃 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】shoot ·彄 khōw IPA:/kʰəw/ MC:khuw【CEDICT】nock at end of bow/stretch ·彆 piĕᵗ IPA:/piɛʔ/ 【CEDICT】to make sb change their ways, opinions etc ·彈(弾) thhȃn IPA:/tʱan˩/ MC:dan【Baxter-Sagart disambig.】shoot pellets ·彈(弾) dán IPA:/dan˨˦/ MC:danH【Baxter-Sagart disambig.】pellet ·彊(强強) khhiȃng IPA:/kʱiɑŋ˩/ MC:gjang【Baxter-Sagart disambig.】strong ·彌(瀰) mȋ IPA:/mji˩/ MC:mjie【Baxter-Sagart disambig.】to complete ·彌(瀰) mì IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream ·彍 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【Unihan】to draw a bow to the full ·彎 ’wān IPA:/ʔwan/ MC:’waen【CEDICT】to bend/bent/a bend/a turn (in the road etc)/CL:道[dao4] ·彖 thwón IPA:/tʰwɔn˨˦/ MC:thwanH【Baxter-Sagart disambig.】running pig ·彘 drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:drjejH【Baxter-Sagart disambig.】pig ·彚(彙) úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Unihan】collect, compile, assemble; hedgehog ·彝(彛彜) ȋ IPA:/ji˩/ 【Unihan】Yi (nationality); tripod, wine vessel; rule ·彡 shām IPA:/ʂam/ MC:sraem【CEDICT】”bristle” radical in Chinese characters (Kangxi radical 59) ·形 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】form, shape ·彤 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Baxter-Sagart disambig.】red ·彥 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【Baxter-Sagart disambig.】adornment ·彧 ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:’juwk【Baxter-Sagart disambig.】flourishing ·彩 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Baxter-Sagart disambig.】colorful ·彪 piōw IPA:/piw/ MC:pjiw【CEDICT】tiger stripes/tiger cub/(old) classifier for troops ·彫(雕㓮) tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【Baxter-Sagart disambig.】engrave, carve ·彬(份斌) pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】ornamental/refined ·彭 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ MC:baeng【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·彰 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【CEDICT】clear/conspicuous/manifest ·影 ’ìng IPA:/ʔiŋ˥˧/ MC:’jaengX【Baxter-Sagart disambig.】shadow (n.) ·彲(彨) čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【CEDICT】variant of 螭[chi1] ·彳 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhjek【CEDICT】step with the left foot (Kangxi radical 60)/see also 彳亍[chi4 chu4] ·彷(仿髣徬) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】bang-hwang hestitate ·彸(伀) čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【CEDICT】restless, agitated ·役 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:ywek【Baxter-Sagart disambig.】war expedition; service ·彼 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjeX【Baxter-Sagart disambig.】that ·彿(髴) fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】phjangX.phjut seem ·往(徃) wàng IPA:/wɑŋ˥˧/ MC:hjwangX【Baxter-Sagart disambig.】go to ·征 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【Baxter-Sagart disambig.】to correct; to go on a punitive expedition ·徂 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ MC:dzu【Baxter-Sagart disambig.】advance, go to ·待 dái’ IPA:/dai’˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】wait on; depend on ·徇 szyún IPA:/sʱyun˨˦/ MC:zwinH【Baxter-Sagart disambig.】go everywhere ·很 hhén’ IPA:/ɦən’˨˦/ MC:honX【CEDICT】(adverb of degree)/quite/very/awfully ·徉 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】to walk back and forth ·徊 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】see 徘徊[pai2 huai2], to dither/to hesitate/to pace back and forth/irresolute ·律 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ MC:lwit【Baxter-Sagart disambig.】law, rule (n.) ·後 hhów’ IPA:/ɦəw’˨˦/ MC:huwX【Baxter-Sagart disambig.】after ·後 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【Baxter-Sagart disambig.】put after ? ·徐 szyȗ IPA:/sʱy˩/ MC:zjo【Baxter-Sagart disambig.】walk slowly ·徑(迳逕俓) kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kengH【Baxter-Sagart disambig.】small path ·徒() thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】go on foot ·得 tĕᵏ IPA:/təʔ/ MC:tok【Baxter-Sagart disambig.】obtain ·徘 phhȗi IPA:/pʱui˩/ MC:bwoj【CEDICT】irresolute ·徙 sì IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】(literary) to change one’s residence ·從(従从) thhsyȗng IPA:/tsʱyuŋ˩/ MC:dzjowng【Baxter-Sagart disambig.】to follow ·從(従从) dzyúng IPA:/dzyuŋ˨˦/ MC:dzjowngH【Baxter-Sagart disambig.】follower ·御(馭) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjoH【Baxter-Sagart disambig.】drive a chariot (loan) ·徧(遍) pién IPA:/piɛn˨˦/ MC:penH【Baxter-Sagart disambig.】(go) all around ·徨(遑) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】彷徨 bang.hwang hesitate ·復(复複覆) fvów IPA:/fʱəw˨˦/ MC:bjuwH【Baxter-Sagart disambig.】again ·復(复複覆) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】double, lined (garment) ·復(复複覆) fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】return ·循 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】follow ·徬(彷) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】bang-hwang hestitate ·微 vȋ IPA:/vi˩/ MC:mj+j【Baxter-Sagart disambig.】small ·徵(徴) čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tring【Baxter-Sagart disambig.】examine ·德(徳惪悳悳惪) tĕᵏ IPA:/təʔ/ MC:tok【Baxter-Sagart disambig.】virtue ·徹(澈) čhiĕᵗ IPA:/tʃʰiɛʔ/ MC:trhjet【Baxter-Sagart disambig.】divide land acc. to a certain share system ·徹(澈) driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】penetrate ·徼 kiēw IPA:/kiɛw/ MC:kew【Baxter-Sagart disambig.】seek; follow a course ·徼 kiéw IPA:/kiɛw˨˦/ MC:kewH【Baxter-Sagart disambig.】limit ·徽 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】rope ·心(㣺忄) sīm IPA:/sim/ MC:sim【Baxter-Sagart disambig.】heart ·必 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】necessarily ·忉 tāw IPA:/taw/ MC:taw【CEDICT】grieved ·忌 gí IPA:/gi˨˦/ MC:giH【Baxter-Sagart disambig.】warn; avoid ·忍(㣼) zhìn IPA:/ʒin˥˧/ MC:nyinX【Baxter-Sagart disambig.】cruel ·忒 thĕᵏ IPA:/tʰəʔ/ MC:thok【Baxter-Sagart disambig.】err; change; deceitful ·忓 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Unihan】concerned about ·忖 thsùn IPA:/tsʰun˥˧/ MC:tshwonX【Baxter-Sagart disambig.】measure, consider ·志(誌) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【Baxter-Sagart disambig.】goal, intention, aspiration ·忘 váng IPA:/vɑŋ˨˦/ MC:mjangH【Baxter-Sagart disambig.】forget ·忙 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【Baxter-Sagart disambig.】flurried ·忝 thièm IPA:/tʰiɛm˥˧/ MC:themX【Baxter-Sagart disambig.】disgrace (v.) ·忝 thiém IPA:/tʰiɛm˨˦/ MC:themH【Baxter-Sagart disambig.】disgrace ·忠 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:trjuwng【Baxter-Sagart disambig.】loyal ·忡 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:trhjuwng【Baxter-Sagart disambig.】grieved, agitated ·忩 thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【Unihan】same as 怱 U+6031, hastily, in haste, hurriedly ·忪 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【CEDICT】restless/agitated ·快 khwái IPA:/kʰwai˨˦/ MC:khwaejH【Baxter-Sagart disambig.】cheerful ·忬 shyū IPA:/ʃy/ 【CEDICT】old variant of 舒[shu1]/old variant of 紓|纾[shu1] ·忭(昪) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【CEDICT】delighted/pleased ·忮 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyeH【CEDICT】aggressive ·忱 shhȋm IPA:/ʃʱim˩/ 【CEDICT】sincerity/honesty ·念 niém IPA:/niɛm˨˦/ MC:nemH【Baxter-Sagart disambig.】think of ·忻(欣) hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【CEDICT】happy ·忽 hŭᵗ IPA:/huʔ/ MC:xwot【Baxter-Sagart disambig.】careless; confused ·怌(懷) phūi IPA:/pʰui/ 【Unihan】bosom; to carry in the bosom; to cherish ·怍 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【CEDICT】ashamed ·怎 tzùn IPA:/tsun˥˧/ 【CEDICT】how ·怐 hów IPA:/həw˨˦/ MC:xuwH【Unihan】(Cant.) 怐豆 to stare ·怒 nù IPA:/nu˥˧/ MC:nuX【Baxter-Sagart disambig.】angry ·怒 nú IPA:/nu˨˦/ MC:nuH【Baxter-Sagart disambig.】anger, angry; vigorous ·怓 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【Unihan】confusion; a braggart ·怖 pú IPA:/pu˨˦/ 【CEDICT】terror/terrified/afraid/frightened ·怗 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【Baxter-Sagart disambig.】submit, peaceful ·怙 hhú’ IPA:/ɦu’˨˦/ MC:huX【CEDICT】to rely on/father (formal) ·怚 tzyú IPA:/tsy˨˦/ MC:tsjoH【CEDICT】dull, stupid, suspicious ·怛 tăᵗ IPA:/taʔ/ MC:tat【Baxter-Sagart disambig.】grieved ·思 sē IPA:/sɨ/ MC:si【Baxter-Sagart disambig.】think ·怠 dái’ IPA:/dai’˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】idle, negligent ·怡 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】cheerful ·急 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【Baxter-Sagart disambig.】urgent ·怦 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheang【CEDICT】impulsive ·性 síng IPA:/siŋ˨˦/ MC:sjengH【Baxter-Sagart disambig.】nature ·怨 ’yuén IPA:/ʔyuɛn˨˦/ MC:’jwonH【Baxter-Sagart disambig.】resentment ·怩 nȋ IPA:/nji˩/ MC:nrij【Baxter-Sagart disambig.】ashamed ·怪(恠) kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kweajH【Baxter-Sagart disambig.】extraordinary ·怫 fvŭᵗ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjut【Baxter-Sagart disambig.】grieved, annoyed ·怭 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ MC:bjit【CEDICT】frivolous/rude ·怯 khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khjaep【CEDICT】timid/cowardly/rustic/Taiwan pr. [que4] ·恁 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】think ·恃 shhḯ’ IPA:/ʃʱɨ’˨˦/ MC:dzyiX【Baxter-Sagart disambig.】depend on ·恆(恒) kéng IPA:/kəŋ˨˦/ 【CEDICT】permanent/constant/fixed/usual/ordinary/rule (old)/one of the 64 hexagrams of the Book of Changes (䷟) ·恇 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【CEDICT】to fear/apprehensive ·恉 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyijX【CEDICT】purport ·恌 thiēw IPA:/tʰiɛw/ MC:thew【CEDICT】frivolous ·恐() khyùng IPA:/kʰyuŋ˥˧/ MC:khjowngX【Baxter-Sagart disambig.】fear ·恑 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【Unihan】to change; to alter; to accommodate oneself to ·恒(恆) hhȇng IPA:/ɦəŋ˩/ MC:hong【CEDICT】variant of 恆|恒[heng2] ·恔 hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ 【CEDICT】cheerful ·恕 shyú IPA:/ʃy˨˦/ MC:syoH【Baxter-Sagart disambig.】indulgent ·恙 iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【CEDICT】sickness ·恚 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【CEDICT】rage ·恞 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】happy/joyous ·恠(怪) kwái IPA:/kwai˨˦/ MC:kweajH【CEDICT】variant of 怪[guai4] ·恢 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【CEDICT】to restore/to recover/great ·恣 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ MC:tsijH【Baxter-Sagart disambig.】unrestrained, license ·恤(賉卹) syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【Baxter-Sagart disambig.】anxiety ·恥(耻) čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ MC:trhiX【Baxter-Sagart disambig.】shame; ashamed ·恧 nyŭᵏ IPA:/nyuʔ˩/ MC:nrjuwk【CEDICT】ashamed ·恨 hhén IPA:/ɦən˨˦/ MC:honH【Baxter-Sagart disambig.】regret ·恩(摁) ’ēn IPA:/ʔən/ MC:’on【Baxter-Sagart disambig.】kindness, favor ·恪 khŏᵏ IPA:/kʰɒʔ/ MC:khak【CEDICT】respectful/scrupulous ·恬 thhiȇm IPA:/tʱiɛm˩/ MC:dem【CEDICT】quiet/calm/tranquil/peaceful ·恭 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Baxter-Sagart disambig.】respectful ·息 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sik【Baxter-Sagart disambig.】breathe ·恰 khiăᵖ IPA:/kʰiaʔ/ MC:kheap【CEDICT】exactly/just ·悀 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】to be angry/to like/variant of 湧|涌[yong3] ·悁(懁) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’jwien【Baxter-Sagart disambig.】dissatisfied ·悃 khùn IPA:/kʰun˥˧/ MC:khwonX【CEDICT】sincere ·悅(悦) yuĕᵗ IPA:/jyuɛʔ˩/ MC:ywet【CEDICT】pleased ·悆 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】happy ·悉 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【Baxter-Sagart disambig.】completely ·悊(哲) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【Baxter-Sagart disambig.】wise ·悋(恡吝) lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【Unihan】stingy, sparing of; closefisted ·悐(惕) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】respect, regard/to stand in awe of, to be alarmed ·悒 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:’ip【CEDICT】anxiety/worry ·悖 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】confused ·悚() syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【CEDICT】frightened ·悞(誤) (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】deceive; mistake ·悟 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】awake, realize ·悠(滺) ’iōw/iȏw IPA:/ʔiw/jiw˩/ 【CEDICT】long or drawn out/remote in time or space/leisurely/to swing/pensive/worried ·患 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【Baxter-Sagart disambig.】calamity; distress ·悤(匆) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】variant of 匆[cong1] ·悰 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzowng【CEDICT】joy ·悱 fì IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【CEDICT】want but cannot speak ·悲 pī IPA:/pi/ MC:pij【Baxter-Sagart disambig.】sad ·悳(德) tĕᵏ IPA:/təʔ/ MC:tok【Baxter-Sagart disambig.】virtue ·悴(忰) dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【CEDICT】haggard/sad/downcast/distressed ·悵 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【Baxter-Sagart disambig.】disappointed ·悶(㥃懣) mún IPA:/mun˨˦/ MC:mwonH【CEDICT】stuffy/shut indoors/to smother/to cover tightly ·悷 lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】sorrowful ·悸 gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gjwijH【Baxter-Sagart disambig.】agitated ·悻 hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ 【CEDICT】angry ·悼 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】sad; pity ·悽(淒凄) thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【CEDICT】variant of 淒|凄[qi1]/sad/mournful ·惄 nĭᵏ IPA:/niʔ˩/ MC:nek【CEDICT】distressed/famished ·情 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzjeng【Baxter-Sagart disambig.】affections; response to circumstances ·惆 čhiōw IPA:/tʃʰiw/ MC:trhjuw【CEDICT】forlorn/vexed/disappointed ·惋 ’wán IPA:/ʔwan˨˦/ 【CEDICT】to sigh in regret or pity/Taiwan pr. [wan4] ·惌 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:’jwonX【CEDICT】to bear a grudge against ·惎 gí IPA:/gi˨˦/ MC:giH【CEDICT】injure/vilify ·惏 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【CEDICT】old variant of 婪[lan2] ·惑 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hwok【Baxter-Sagart disambig.】deceive ·惕(悐) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【Baxter-Sagart disambig.】anxious, worried ·惘 vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【Baxter-Sagart disambig.】dejected ·惙 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:trjwet【CEDICT】mournful/uncertain ·惚 hŭᵗ IPA:/huʔ/ MC:xwot【Baxter-Sagart disambig.】careless; confused ·惜 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】regret; alas ·惝() čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【CEDICT】disappointed/listless/frightened/also pr. [tang3] ·惟 vȋ IPA:/vi˩/ 【CEDICT】-ism/only ·惠(恵) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwejH【Baxter-Sagart disambig.】kind, good ·惡(悪) ’ú IPA:/ʔu˨˦/ MC:’uH【Baxter-Sagart disambig.】hate (v.) ·惡(悪) ’ŏᵏ IPA:/ʔɒʔ/ MC:’ak【Baxter-Sagart disambig.】bad, ugly ·惱 nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nawX【CEDICT】to get angry ·惲 ’yùn IPA:/ʔyun˥˧/ MC:’junX【Unihan】devise, plan, deliberate; consult ·想 siàng IPA:/siɑŋ˥˧/ MC:sjangX【Baxter-Sagart disambig.】think ·惴 čúi IPA:/ʈʂui˨˦/ MC:tsyweH【CEDICT】anxious/worried ·惶 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】frightened ·惸 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】variant of 煢|茕[qiong2]/alone/desolate ·惹 zhiè IPA:/ʒiɛ˥˧/ MC:nyaeX【CEDICT】to provoke/to irritate/to vex/to stir up/to anger/to attract (troubles)/to cause (problems) ·惻 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrhik【CEDICT】sorrowful ·惼 pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:penX【Unihan】narrow-minded ·愀 thsièw IPA:/tsʰiɛw˥˧/ MC:tshjewX【CEDICT】change countenance/worry ·愁 čhhȏw IPA:/ʈʂʱəw˩/ MC:dzrjuw【Baxter-Sagart disambig.】grieved ·愆 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【Baxter-Sagart disambig.】exceed, err ·愈(癒愉) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】enjoy ·愈(癒愉) yù IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【Baxter-Sagart disambig.】increase ·愉(愈) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】enjoy ·愊 pĭᵏ IPA:/piʔ/ 【CEDICT】melancholy/sincere ·愍(憫) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【CEDICT】variant of 憫|悯[min3] ·愎 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bik【CEDICT】perverse/obstinate/willful ·意 ’í IPA:/ʔi˨˦/ MC:’iH【Baxter-Sagart disambig.】thought (n.) ·愓 dáng’ IPA:/dɑŋ’˨˦/ MC:dangX【Baxter-Sagart disambig.】carefree, extravagant ·愔 ’īm IPA:/ʔim/ MC:’jim【Baxter-Sagart disambig.】mild, peaceful ·愕 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Baxter-Sagart disambig.】scared ·愚 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【CEDICT】to be stupid/to cheat or deceive/me or I (modest) ·愛 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:’ojH【Baxter-Sagart disambig.】to love; to grudge (< ‘draw close to oneself’?) ·愜 khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khep【CEDICT】cheerful/satisfied ·感 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:komX【Baxter-Sagart disambig.】move (emotionally) (v.t.) ·愧(媿) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwijH【Baxter-Sagart disambig.】ashamed ·愨(悫慤) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】honest ·愪 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【Unihan】to be grieved, sad ·愫 sú IPA:/su˨˦/ 【CEDICT】guileless/sincere ·愬(訴) sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】complain, accuse ·愮 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】distressed, agitated ·愷 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】triumphal music; happy ·愻(遜) sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【Unihan】to yield, accord; humble, modest ·愼(眘昚慎) shhín IPA:/ʃʱin˨˦/ MC:dzyinH【CEDICT】variant of 慎[shen4] ·愾 hí IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】sigh; angry ·愿(願) (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:ngjwonH【CEDICT】honest/prudent/variant of 願|愿[yuan4] ·慁(㥵) hhún IPA:/ɦun˨˦/ MC:hwonH【CEDICT】confused/dishonor ·慂(恿) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】old variant of 恿[yong3] ·慄 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】afraid/trembling ·慆 thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】rejoice ·慇 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’j+n【Baxter-Sagart disambig.】grieved ·慈(㤵) thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzi【Baxter-Sagart disambig.】loving, kind ·慉 hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjuwk【Baxter-Sagart disambig.】cherish ·態 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thojH【Baxter-Sagart disambig.】bearing, manner ·慌 hhwáng’ IPA:/ɦwɑŋ’˨˦/ 【CEDICT】to get panicky/to lose one’s head/(coll.) (after 得) unbearably/terribly ·慍(愠) ’yún IPA:/ʔyun˨˦/ MC:’junH【Baxter-Sagart disambig.】anger, angry ·慕 mú IPA:/mu˨˦/ MC:muH【Baxter-Sagart disambig.】love; long for ·慘 thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ MC:tshomX【CEDICT】miserable/wretched/cruel/inhuman/disastrous/tragic/dim/gloomy ·慙(慚) čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ 【CEDICT】variant of 慚|惭[can2] ·慜 mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【CEDICT】clever/old variant of 愍[min3] ·慝 thĕᵏ IPA:/tʰəʔ/ MC:thok【Baxter-Sagart disambig.】evil ·慟(憅) dúng IPA:/duŋ˨˦/ MC:duwngH【Baxter-Sagart disambig.】grieved ·慢 mán IPA:/man˨˦/ MC:maenH【Baxter-Sagart disambig.】disrespectful ·慣 kwán IPA:/kwan˨˦/ MC:kwaenH【Baxter-Sagart disambig.】accustomed to ·慤(愨悫) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】honest ·慥 thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【CEDICT】sincere ·慧 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwejH【Baxter-Sagart disambig.】intelligent ·慨 khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】disappointed ·慫 tzyùng IPA:/tsyuŋ˥˧/ 【CEDICT】terrified ·慬 khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】courageous ·慮 lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljoH【Baxter-Sagart disambig.】think, consider ·慰 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:’jw+jH【Baxter-Sagart disambig.】comfort, soothe (v.) ·慱 thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【CEDICT】sad ·慳 khiān IPA:/kʰian/ MC:khean【CEDICT】stingy ·慴 čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【CEDICT】terrified ·慵 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ 【CEDICT】lethargic ·慶 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khjaengH【Baxter-Sagart disambig.】happy, rejoice ·慹() čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyip【Baxter-Sagart disambig.】afraid, to fear ·慹() čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【Baxter-Sagart disambig.】afraid; to fear ·慹() niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【Baxter-Sagart disambig.】afraid ·慼(慽戚) thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【Baxter-Sagart disambig.】anxiously thoughtful ·慽(慼戚) thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【CEDICT】variant of 慼|戚[qi1] ·慾(欲) yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【CEDICT】desire/appetite/passion/lust/greed ·憂 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:’juw【Baxter-Sagart disambig.】grief, grieved ·憃(惷) shyūng IPA:/ʃyuŋ/ MC:syowng【Baxter-Sagart disambig.】stupid ·憃(惷) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:trhaewng【Baxter-Sagart disambig.】stupid ·憊 bái IPA:/bai˨˦/ MC:beajH【CEDICT】exhausted ·憋() phiĕᵗ IPA:/pʰiɛʔ/ MC:phjiet【CEDICT】to choke/to stifle/to restrain/to hold back/to hold in (urine)/to hold (one’s breath) ·憍 kiēw IPA:/kiɛw/ MC:kjew【CEDICT】arrogant ·憎 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Baxter-Sagart disambig.】hate ·憐 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:len【Baxter-Sagart disambig.】love; pity ·憑(凴) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【Baxter-Sagart disambig.】lean on ·憒 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwojH【CEDICT】confused/troubled ·憔(顦) thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ MC:dzjew【CEDICT】haggard ·憖(慭) (ng)ín IPA:/(ŋ)jin˨˦/ 【CEDICT】injured/moreover/preferably ·憤 fvún’ IPA:/fʱun’˨˦/ MC:bjunX【Baxter-Sagart disambig.】unhappy ·憨 hhȃm IPA:/ɦam˩/ 【CEDICT】silly/simple-minded/foolish/naive/sturdy/tough/heavy (of rope) ·憩(憇) khí IPA:/kʰji˨˦/ MC:khjejH【Baxter-Sagart disambig.】rest (v.) ·憪 hhiȃn IPA:/ɦian˩/ MC:hean【CEDICT】composed, contented ·憫(愍) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Baxter-Sagart disambig.】grieved ·憬 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kjwaengX【CEDICT】awaken ·憭 lièw IPA:/liɛw˥˧/ 【CEDICT】clear/intelligible/severe/cold ·憮 vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】disappointed/startled ·憲 hién IPA:/hiɛn˨˦/ MC:xjonH【Baxter-Sagart disambig.】law; model; rule ·憶 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:’ik【Baxter-Sagart disambig.】remember ·憷 čhù IPA:/ʈʂʰu˥˧/ MC:tsrhjoX【CEDICT】to be afraid ·憸 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】artful/flattering ·憺 dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】calm ·憾 hhám IPA:/ɦam˨˦/ MC:homH【Baxter-Sagart disambig.】dissatisfied ·懃(勤) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】toil, diligent, devoted ·懅 kyú IPA:/ky˨˦/ 【CEDICT】bashful/ashamed ·懇 khèn IPA:/kʰən˥˧/ MC:khonX【CEDICT】earnest ·懈 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keaH【CEDICT】lax/negligent ·應(応) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’ing【Baxter-Sagart disambig.】ought ·懋 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】to be hardworking/luxuriant/splendid ·懌 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】pleased/rejoice ·懍 lìm IPA:/lim˥˧/ MC:limX【CEDICT】fear ·懕 ’iēm IPA:/ʔiɛm/ MC:’jiem【Unihan】satiated; contented ·懟(譈憝) drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drwijH【Baxter-Sagart disambig.】ill-will ·懠 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【Baxter-Sagart disambig.】angry ·懣(㥃悶) mwòn IPA:/mwɔn˥˧/ MC:manX【Baxter-Sagart disambig.】grieved ·懥(懫) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【CEDICT】enraged ·懫(懥) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【CEDICT】enraged/resentful/to hate/to desist ·懮 ’iòw IPA:/ʔiw˥˧/ MC:’juwX【CEDICT】grievous/relaxed ·懱 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】variant of 蔑[mie4] ·懲(惩) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dring【Baxter-Sagart disambig.】reprove; punish ·懶(嬾) làn IPA:/lan˥˧/ MC:lanX【Baxter-Sagart disambig.】lazy ·懷(懐怀怌) hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【Baxter-Sagart disambig.】bosom; embrace ·懸 hhyuȇn IPA:/ɦyuɛn˩/ MC:hwen【Baxter-Sagart disambig.】suspend ·懺(懴) čhám IPA:/ʈʂʰam˨˦/ MC:tsrhaemH【CEDICT】feel remorse/regret/repent ·懻 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【Unihan】overbearing, crafty ·懼(惧) gyú IPA:/gy˨˦/ MC:gjuH【Baxter-Sagart disambig.】fear (v.) ·懽(歡歓) hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【Baxter-Sagart disambig.】rejoice; joyous ·懾 čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【Baxter-Sagart disambig.】to fear ·懿 ’í IPA:/ʔi˨˦/ MC:’ijH【Baxter-Sagart disambig.】repress ·戀(恋) lyuén IPA:/lyuɛn˨˦/ MC:ljwenH【Baxter-Sagart disambig.】to long for ·戁 nàn IPA:/nan˥˧/ MC:nraenX【Baxter-Sagart disambig.】fear (v.) ·戇 čwáng IPA:/ʈʂwɑŋ˨˦/ MC:traewngH【CEDICT】stupid (Wu dialect) ·戈 kwō IPA:/kwɔ/ MC:kwa【Baxter-Sagart disambig.】dagger-axe ·戉(鉞) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】a kind of axe ·戊 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【Baxter-Sagart disambig.】5th heavenly stem ·戌 syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【Baxter-Sagart disambig.】11th earthly branch ·戍 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ 【CEDICT】garrison ·戎 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【Baxter-Sagart disambig.】foreigners in the west ·成 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】to become (v.i.) ·我 ngò IPA:/ŋɔ˥˧/ MC:ngaX【Baxter-Sagart disambig.】we, I ·戒 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】be on guard ·戔 thhsȃn IPA:/tsʱan˩/ MC:dzan【Baxter-Sagart disambig.】kill; cruel ·戕 thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】to kill/to injure/Taiwan pr. [qiang2] ·或 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hwok【Baxter-Sagart disambig.】some; or ·戙(㢥) thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ 【Unihan】(Cant.) to trap; upright; a pile ·戚 thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【Baxter-Sagart disambig.】(in ‘toad’) ·戛(戞) kiăᵗ IPA:/kiaʔ/ MC:keat【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance ·戟(㦸) kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kjaek【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance ·戡 khām IPA:/kʰam/ MC:khom【Baxter-Sagart disambig.】kill ·戢 čĕᵖ IPA:/ʈʂɨʔ/ 【CEDICT】to restrain oneself/to collect/to hoard/to store up/to cease ·戣 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance ·截 dziĕᵗ IPA:/dziɛʔ˩/ 【CEDICT】to cut off (a length)/to stop/to intercept/section/chunk/length ·戰(戦) čién IPA:/tʃiɛn˨˦/ MC:tsyenH【Baxter-Sagart disambig.】to fear ·戲(戱戯) hí IPA:/hi˨˦/ MC:xjeH【Baxter-Sagart disambig.】sport, joke ·戴 tái IPA:/tai˨˦/ MC:tojH【Baxter-Sagart disambig.】carry on the head ·戴 tái IPA:/tai˨˦/ MC:tojH【Baxter-Sagart disambig.】carry on the head ·戵 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Unihan】a halberd ·戶(戸) hhú IPA:/ɦu˨˦/ 【CEDICT】a household/door/family ·戸(戶) hhú’ IPA:/ɦu’˨˦/ MC:huX【CEDICT】variant of 戶|户[hu4] ·戹(厄) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:’eak【Baxter-Sagart disambig.】part of a yoke ·戺 shhé’ IPA:/ʂʱɨ’˨˦/ 【CEDICT】door pivot ·戽 hú IPA:/hu˨˦/ MC:xuH【CEDICT】water bucket for irrigation ·戾(戻) lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Baxter-Sagart disambig.】transgress ·房 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】side-room ·所 shù IPA:/ʂu˥˧/ MC:srjoX【Baxter-Sagart disambig.】place (n.); that which ·扁(碥) pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:penX【Baxter-Sagart disambig.】flat and thin ·扂 diém’ IPA:/diɛm’˨˦/ MC:demX【CEDICT】door latch ·扃 kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【Baxter-Sagart disambig.】door bolt ·扅(扊) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Unihan】gate bar, bolt ·扆 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:’j+jX【CEDICT】screen ·扇(煽搧) shién IPA:/ʃiɛn˨˦/ MC:syenH【Baxter-Sagart disambig.】leaf of door (: fan?) ·扈 hhú’ IPA:/ɦu’˨˦/ MC:huX【Baxter-Sagart disambig.】to stop ·扉 fī IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】wooden door-leaf ·手(扌) shiòw IPA:/ʃiw˥˧/ MC:syuwX【Baxter-Sagart disambig.】hand ·才 thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】talent, ability ·扎(紥紮) čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【CEDICT】to prick/to run or stick (a needle etc) into/jug (a classifier for liquids such as beer) ·扐(朸) lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】divination by straw ·扑(撲) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ 【Unihan】pound, beat, strike; attack ·扒 pái IPA:/pai˨˦/ MC:peajH【CEDICT】to peel/to skin/to tear/to pull down/to cling to (sth on which one is climbing)/to dig ·扛(摃) kāng IPA:/kɑŋ/ 【CEDICT】to raise aloft with both hands/(of two or more people) to carry sth together ·扞(捍) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】ward off; protect, guard ·扠(搋) čhā IPA:/ʈʂʰa/ 【CEDICT】to fork ·扡 th(w)ó IPA:/tʰ(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】drag along ·扢 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】clean/to rub ·扤 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【CEDICT】to shake/to sway ·扮 fvún’ IPA:/fʱun’˨˦/ MC:bjunX【CEDICT】to disguise oneself as/to dress up/to play (a role)/to put on (an expression) ·扯(撦) čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【CEDICT】to pull/to tear/(of cloth, thread etc) to buy/to chat/to gossip/(coll.) (Tw) ridiculous/hokey ·扱(插) čhăᵖ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheap【Baxter-Sagart disambig.】gather, collect ·扳(攀) pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】pull forward ·扶 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Baxter-Sagart disambig.】crawl ·扺(抵) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【Unihan】to strike one’s palm with one’s fist ·扼(搤㧖) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:’eak【Baxter-Sagart disambig.】grasp ·承 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzying【Baxter-Sagart disambig.】receive ·技 gí’ IPA:/gi’˨˦/ MC:gjeX【Baxter-Sagart disambig.】skill ·抃(拚) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【CEDICT】to applaud ·抄 čhāw IPA:/ʈʂʰaw/ MC:tsrhaew【CEDICT】to make a copy/to plagiarize/to search and seize/to raid/to grab/to go off with/to take a shortcut/to make a turning move/to fold one’s arms ·把 pà IPA:/pa˥˧/ MC:paeX【Baxter-Sagart disambig.】grasp (v.) ·抍(拯) čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Baxter-Sagart disambig.】lift up ·抑 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:’ik【Baxter-Sagart disambig.】and, but, or ·抒 shyù IPA:/ʃy˥˧/ 【CEDICT】to express/to give expression to/variant of 紓|纾[shu1]/to relieve ·抓 čàw IPA:/ʈʂaw˥˧/ MC:tsraewX【Baxter-Sagart disambig.】grasp ·抔(抱) phhȏw IPA:/pʱəw˩/ MC:buw【CEDICT】take up in both hands ·投 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【Baxter-Sagart disambig.】throw ·抗 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【Baxter-Sagart disambig.】set up; oppose; protect ·折 čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyet【Baxter-Sagart disambig.】bend; break (v.t.) ·折 shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ MC:dzyet【Baxter-Sagart disambig.】bend (v.i.) ·抦 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【CEDICT】old variant of 秉[bing3]/variant of 柄[bing3]/handle/shaft ·披 phī IPA:/pʰi/ MC:phje【Baxter-Sagart disambig.】divide ·抱(抔) báw’ IPA:/baw’˨˦/ MC:bawX【Baxter-Sagart disambig.】carry in the arms ·抴 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【CEDICT】to pull/to drag/to join together/oar ·抵(扺) tì IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【Baxter-Sagart disambig.】push away ·抶 čhĭᵗ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhit【CEDICT】beat/flog ·抹 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】to wipe ·押 ’iăᵖ IPA:/ʔiaʔ/ MC:aep【Baxter-Sagart disambig.】to seal, stamp ·抽() čhiōw IPA:/tʃʰiw/ MC:trhjuw【Baxter-Sagart disambig.】take out, pull out ·拂(払) fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】to brush, shake ·拄 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:trjuX【Baxter-Sagart disambig.】prop up, support (v.) ·拆 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ 【CEDICT】to tear open/to tear down/to tear apart/to open ·拈 niȇm IPA:/niɛm˩/ MC:nem【CEDICT】to nip/to grasp with the fingers/to fiddle with/Taiwan pr. [nian2] ·拉(柆) lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lop【Baxter-Sagart disambig.】break ·拊(撫) fù IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【CEDICT】pat ·拌 phwōn IPA:/pʰwɔn/ MC:phan【CEDICT】to mix/to mix in/to toss (a salad) ·拍 phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ MC:phaek【Baxter-Sagart disambig.】to strike ·拏(挐拿) nȃ IPA:/na˩/ MC:nrae【Baxter-Sagart disambig.】handle (v.) ·拑 khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【CEDICT】pliers/pincers/to clamp ·拙 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:tsywet【Baxter-Sagart disambig.】stupid, inept ·拜(拝) pái IPA:/pai˨˦/ MC:peajH【Baxter-Sagart disambig.】bow, bend (v.) ·拭() shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】to wipe ·拮 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】grasp (v.) ·拯(抍) čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Baxter-Sagart disambig.】lift up ·拱 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Baxter-Sagart disambig.】join the hands ·拲 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Baxter-Sagart disambig.】manacles ·拳 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】fist (< rolled-up hand) ·拶 tzwăᵗ IPA:/tswaʔ/ 【CEDICT】to press or squeeze hard ·拼(摒) pēng IPA:/pəŋ/ MC:peang【CEDICT】to piece together/to join together/to stake all/adventurous/at the risk of one’s life/to spell ·拾 shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyip【Baxter-Sagart disambig.】pick up, gather ·持 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:dri【Baxter-Sagart disambig.】grasp, hold ·挂(掛) kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【Baxter-Sagart disambig.】suspend ·挃 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:trit【Unihan】(Cant.) to beat ·指 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyijX【Baxter-Sagart disambig.】finger; point ·按 ’án IPA:/ʔɑn˨˦/ MC:’anH【Baxter-Sagart disambig.】repress ·挌 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】fight ·挍 kiáw IPA:/kiaw˨˦/ 【CEDICT】compare/criticize ·挐(拿拏) nȃ IPA:/na˩/ MC:nrae【Baxter-Sagart disambig.】handle (v.) ·挑 thiēw IPA:/tʰiɛw/ MC:thew【Baxter-Sagart disambig.】scratch, stir up ·挫(繲) dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】obstructed/to fail/to oppress/to repress/to lower the tone/to bend back/to dampen ·挭(鯁骾) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【Unihan】fish-bones, things that stick in the throat; unyielding, blunt of speech; (Cant.) to stir, mix, agitate; to wade ·振 čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【Baxter-Sagart disambig.】numerous; majestic ·振 čín IPA:/tʃin˨˦/ MC:tsyinH【Baxter-Sagart disambig.】shake ·挱(挲) sō IPA:/sɔ/ MC:sa【CEDICT】variant of 挲[suo1] ·挶 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjowk【CEDICT】structure for carrying dirt ·挹 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:’jip【Baxter-Sagart disambig.】to bow; suppress ·挼(捼) sūi IPA:/sui/ MC:swoj【CEDICT】to rub/to crumple/Taiwan pr. [nuo2] ·挾 hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:hep【Baxter-Sagart disambig.】grasp ·捅 thùng IPA:/tʰuŋ˥˧/ MC:thuwngX【CEDICT】to stab/to poke/to prod/to nudge/to disclose ·捆(綑) khùn IPA:/kʰun˥˧/ 【CEDICT】a bunch/to tie together/bundle ·捉 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:tsraewk【Baxter-Sagart disambig.】grasp (v.) ·捋 lwŏᵗ IPA:/lwɔʔ˩/ MC:lwat【Baxter-Sagart disambig.】gather, pluck ·捌(八) păᵗ IPA:/paʔ/ 【CEDICT】eight (banker’s anti-fraud numeral)/split ·捍(扞) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】ward off; protect, guard ·捐 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【Baxter-Sagart disambig.】abandon; remove ·捔 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Unihan】to gore, stab ·捕 bú IPA:/bu˨˦/ MC:buH【CEDICT】to catch/to seize/to capture ·捥 ’wán IPA:/ʔwan˨˦/ 【CEDICT】to bend the wrist ·捧 fùng IPA:/fuŋ˥˧/ MC:phjowngX【CEDICT】to clasp/to cup the hands/to hold up with both hands/to offer (esp. in cupped hands)/to praise/to flatter ·捨 shiè IPA:/ʃiɛ˥˧/ MC:syaeX【Baxter-Sagart disambig.】set aside, give up ·捩 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:let【CEDICT】tear/twist ·捫 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】hold (v.) ·捬(撫) fù IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【Baxter-Sagart disambig.】lay the hand on ·捵(䥀) thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ 【Unihan】(Cant.) to hold between the fingers and thumb ·捶(搥箠) čùi IPA:/ʈʂui˥˧/ MC:tsyweX【Baxter-Sagart disambig.】to beat ·捷 dziĕᵖ IPA:/dziɛʔ˩/ MC:dzjep【Baxter-Sagart disambig.】victory ·捺 năᵗ IPA:/naʔ˩/ MC:nat【CEDICT】(downwards-right concave character stroke)/press down firmly ·捻 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【CEDICT】to twirl (in the fingers) ·捼(挼) nȏ IPA:/nɔ˩/ 【CEDICT】to rub/to crumple ·捽 tzyŭᵗ IPA:/tsyʔ/ 【CEDICT】to seize/Taiwan pr. [zu2] ·捿 sī IPA:/si/ 【Unihan】perch; roost; stay ·掀 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xjon【CEDICT】to lift (a lid)/to rock/to convulse ·掃(埽) sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【CEDICT】to sweep ·掅 thsíng IPA:/tsʰiŋ˨˦/ MC:tshengH【Unihan】(Cant.) to lift up; to seize, grab ·掇 twŏᵗ IPA:/twɔʔ/ MC:twat【Baxter-Sagart disambig.】pick, gather ·授 shhiów IPA:/ʃʱiw˨˦/ MC:dzyuwH【Baxter-Sagart disambig.】give; hand over ·掌 čiàng IPA:/tʃiɑŋ˥˧/ MC:tsyangX【Baxter-Sagart disambig.】palm of the hand ·掐() khiăᵖ IPA:/kʰiaʔ/ MC:kheap【CEDICT】to pick (flowers)/to pinch/to nip/to pinch off/to clutch/(slang) to fight ·排 phhȃi IPA:/pʱai˩/ MC:beaj【Baxter-Sagart disambig.】push ·掖 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】armpit ·掘(撅) gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【Baxter-Sagart disambig.】dig out (earth) ·掘(撅) gyuĕᵗ IPA:/gyuɛʔ˩/ MC:gjwot【Baxter-Sagart disambig.】dig out (earth) ·掟 díng IPA:/diŋ˨˦/ MC:dengH【Unihan】law, commandments, regulations; (Cant.) to throw ·採 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Baxter-Sagart disambig.】gather, pluck ·探 thām IPA:/tʰam/ MC:thom【Baxter-Sagart disambig.】put the hand into and test ·接 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】connect ·控 khúng IPA:/kʰuŋ˨˦/ MC:khuwngH【Baxter-Sagart disambig.】pull (on bow or reins) ·推 thūi IPA:/tʰui/ MC:thwoj【Baxter-Sagart disambig.】push away ·掩(揜) ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jemX【CEDICT】to cover up/to close/to surprise ·措 thsú IPA:/tsʰu˨˦/ MC:tshuH【Baxter-Sagart disambig.】place (v.) ·掫 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsju【Baxter-Sagart disambig.】beat night watches ·掫 čòw IPA:/ʈʂəw˥˧/ MC:tsrjuwX【Baxter-Sagart disambig.】beat night watches ·掬(匊) kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】to hold in one’s hands/classifier for a double handful/Taiwan pr. [ju2] ·掾 ién IPA:/jiɛn˨˦/ 【CEDICT】official ·揀 kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【Baxter-Sagart disambig.】select ·揃 tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ MC:tsjenX【CEDICT】shear ·揆 gúi’ IPA:/gui’˨˦/ MC:gjwijX【Baxter-Sagart disambig.】measure, estimate (v.) ·描 miȇw IPA:/miɛw˩/ MC:mjew【CEDICT】to depict/to trace (a drawing)/to copy/to touch up ·提 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】lift, grasp ·揕 čím IPA:/tʃim˨˦/ MC:trimH【CEDICT】to hit/to thrust ·揖 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:’jip【Baxter-Sagart disambig.】bow (v.), salute ·揚 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】raise ·換 hhwón IPA:/ɦwɔn˨˦/ MC:hwanH【Baxter-Sagart disambig.】change ·揜(掩) ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jemX【CEDICT】cover up/to surprise ·揞 ’àm IPA:/ʔam˥˧/ MC:’omX【CEDICT】to apply (medicinal powder to a wound)/to cover up/to conceal ·揠 ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ MC:’eat【Baxter-Sagart disambig.】pull up ·握 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:’aewk【CEDICT】to hold/to grasp/to clench (one’s fist)/to master/classifier: a handful ·揢 khĕᵏ IPA:/kʰəʔ/ MC:khaek【Unihan】to seize; (Cant.) to block, obstruct ·揫(揪) tziōw IPA:/tsiw/ MC:tsjuw【CEDICT】to gather/to collect ·揬 thŭᵗ IPA:/tʰuʔ/ 【Unihan】(Cant.) lay up; sit ·揭(掲) khí IPA:/kʰji˨˦/ MC:khjejH【Baxter-Sagart disambig.】lift up one’s clothes ·揮 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】wave, brandish ·揲 shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ MC:zyet【CEDICT】sort out divining stalks ·揲 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】sort out divining stalks ·援 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】pull up ·揷(插) čhăᵖ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheap【Baxter-Sagart disambig.】insert ·搆(構) ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】variant of 構|构[gou4]/(Tw) (coll.) variant of 夠|够[gou4]/to reach by stretching ·搊 čhōw IPA:/ʈʂʰəw/ MC:tsrhjuw【CEDICT】pluck (stringed instrument) ·搋(弌) čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【CEDICT】to knead/to rub/to clear a drain with a pump/to conceal sth in one’s bosom/to carry sth under one’s coat ·損 sùn IPA:/sun˥˧/ MC:swonX【Baxter-Sagart disambig.】diminish, damage ·搏 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【Baxter-Sagart disambig.】strike ·搐 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ 【CEDICT】lead/pull ·搓 thsō IPA:/tsʰɔ/ MC:tsha【CEDICT】to rub or roll between the hands or fingers/to twist ·搔(掻) sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】scratch (v.) ·搖(揺摇) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】shake ·搗(擣) tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【CEDICT】pound/beat/hull/attack/disturb/stir ·搘 čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【CEDICT】prop up ·搜(捜) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】to search ·搣 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:mjiet【CEDICT】to peel/to pull out/to peel/to tear/to pinch ·搤(扼㧖) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:’eak【Baxter-Sagart disambig.】grasp ·搨(搭) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】to make a rubbing ·搭(搨撘) thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】to put up/to build (scaffolding)/to hang (clothes on a pole)/to connect/to join/to arrange in pairs/to match/to add/to throw in (resources)/to take (boat, train)/variant of 褡[da1] ·搰 kŭᵗ IPA:/kuʔ/ 【CEDICT】to dig/to mix ·搷 tiēn IPA:/tiɛn/ 【CEDICT】to beat/to winnow ·摋 săᵗ IPA:/saʔ/ MC:sat【Baxter-Sagart disambig.】to slap from the side ·摎 kiōw IPA:/kiw/ 【CEDICT】to strangle/to inquire into ·摏 shyūng IPA:/ʃyuŋ/ MC:syowng【Unihan】pound; strike against; ram; (Cant.) to hit with the elbow ·摐 čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhaewng【Unihan】to hit (a bell or drum) ·摑 kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【CEDICT】to slap/also pr. [guo2] ·摒(屛屏拼) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjiengH【CEDICT】to discard/to get rid of ·摓 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ 【CEDICT】wide/to sew ·摘 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:treak【Baxter-Sagart disambig.】pluck (v.) ·摙 lièn IPA:/liɛn˥˧/ MC:ljenX【CEDICT】to transport/to remove to take ·摛 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【CEDICT】to spread (fame)/wield (pen) ·摜 kwán IPA:/kwan˨˦/ MC:kwaenH【Baxter-Sagart disambig.】accustomed to ·摞 ló IPA:/lɔ˨˦/ 【CEDICT】to pile up/to stack/a pile/a stack ·摟 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】to draw towards oneself/to gather/to gather up (one’s gown, sleeves etc)/to grab (money)/to extort ·摦 hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hwaeH【CEDICT】wide/broad ·摩 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ MC:ma【CEDICT】to rub ·摭(拓) čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyek【Baxter-Sagart disambig.】pluck, select ·摮() ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】to rattle/to shake. to smite ·摯 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【Baxter-Sagart disambig.】seize ·摰 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ 【CEDICT】to seize with the hand/to grasp/to advance/to breakdown ·摴 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:trhjo【CEDICT】dice/gambling/to release ·摶 thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【Baxter-Sagart disambig.】round; make round ·摹 mȗ IPA:/mu˩/ 【CEDICT】to imitate/to copy ·摽 biéw’ IPA:/biɛw’˨˦/ MC:bjiewX【Baxter-Sagart disambig.】fall down, strike down ·撈 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】to fish up/to dredge up ·撊() hhián’ IPA:/ɦian’˨˦/ 【CEDICT】valiant/wrathful ·撋 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ MC:nywen【CEDICT】to rub between the hands ·撏 shhiȇm IPA:/ʃʱiɛm˩/ 【CEDICT】to pull out (esp. hair or feathers)/to pick/to pluck/fig. to extract (lines from a text) ·撑(撐) tēng IPA:/təŋ/ 【Unihan】prop up, support; brace ·撒 săᵗ IPA:/saʔ/ 【CEDICT】to let go/to cast/to let loose/to discharge/to give expression to ·撓 nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nraewX【Baxter-Sagart disambig.】bend (v.); flinch ·撕 sī IPA:/si/ MC:sej【CEDICT】to tear ·撙 tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【CEDICT】to reduce or cut down on/to rein in/to restrain ·撚 nièn IPA:/niɛn˥˧/ MC:nenX【CEDICT】to play tricks on or toy with/delicate/exquisite (Cantonese) ·撜 čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Baxter-Sagart disambig.】lift up ·撝 hūi IPA:/hui/ MC:xjwe【CEDICT】to split/to direct/to brandish/humble ·撞 čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ MC:draewng【Baxter-Sagart disambig.】strike ·撤 čhiĕᵗ IPA:/tʃʰiɛʔ/ MC:trhjet【Baxter-Sagart disambig.】remove, take away ·撤 driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】remove, take away ·撥 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【Baxter-Sagart disambig.】spread out ·撦(扯) čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【CEDICT】variant of 扯[che3]/to pull/to tear ·撫(拊) fù IPA:/fu˥˧/ MC:phjuX【Baxter-Sagart disambig.】lay the hand on ·播 pwó IPA:/pwɔ˨˦/ MC:paH【Baxter-Sagart disambig.】to sow ·撮 thswŏᵗ IPA:/tsʰwɔʔ/ MC:tshwat【Baxter-Sagart disambig.】pinch; a pinch ·撱 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【CEDICT】clip/shorten/throw away ·撲(扑) phŭᵏ IPA:/pʰuʔ/ MC:phuwk【Baxter-Sagart disambig.】beat (v.) ·撼 hhám’ IPA:/ɦam’˨˦/ MC:homX【CEDICT】to shake/to vibrate ·撽 khiéw IPA:/kʰiɛw˨˦/ 【CEDICT】to beat with a stick/to hit from the side ·撾 čwā IPA:/ʈʂwa/ 【CEDICT】ancient weapon with a tip shaped like a hand or claw ·撿 kièm IPA:/kiɛm˥˧/ 【CEDICT】to pick up/to collect/to gather ·擁 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ 【CEDICT】to hold/to embrace/to wrap around/to gather around (sb)/to throng/to swarm/to support/Taiwan pr. [yong3] ·擅 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Baxter-Sagart disambig.】act without authority ·擇(択) drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:draek【CEDICT】to select/to choose/to pick over/to pick out/to differentiate/to eliminate/also pr. [zhai2] ·擊(撃) kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kek【Baxter-Sagart disambig.】strike (v.) ·擋(攩) táng IPA:/tɑŋ˨˦/ MC:tangH【CEDICT】to resist/to obstruct/to hinder/to keep off/to block (a blow)/to get in the way of/cover/gear (e.g. in a car’s transmission) ·操 thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【Baxter-Sagart disambig.】(what is grasped:) principles ·擐 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【Baxter-Sagart disambig.】put on clothing ·擒(捦) khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Baxter-Sagart disambig.】catch ·擔(担) tām IPA:/tam/ MC:tam【Baxter-Sagart disambig.】carry on the shoulder ·擔(担) tám IPA:/tam˨˦/ MC:tamH【Baxter-Sagart disambig.】burden ·擗(劈) bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bjiek【Baxter-Sagart disambig.】beat the breast ·擘 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:peak【Baxter-Sagart disambig.】cleave, split ·據(拠) kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【Baxter-Sagart disambig.】grasp; depend on ·擡(抬) thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】variant of 抬[tai2] ·擢 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:draewk【Baxter-Sagart disambig.】pull out, select ·擣(搗) tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【Baxter-Sagart disambig.】pound (v.) ·擥(㩜攬) làm IPA:/lam˥˧/ MC:lamX【CEDICT】variant of 攬|揽[lan3] ·擩 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ 【CEDICT】to stain/to dye ·擪 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ/ 【Unihan】to tuck in, to put the finger into, to put in, to stow away ·擬(儗) (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngiX【Baxter-Sagart disambig.】estimate, calculate ·擲(擿) drĭᵏ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drjek【CEDICT】to toss/to throw dice/Taiwan pr. [zhi2] ·擴(拡) khwŏᵏ IPA:/kʰwɒʔ/ 【CEDICT】to enlarge ·擷 hhiĕᵗ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:het【Baxter-Sagart disambig.】tuck in skirts (v.) ·擸(㧜) liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【CEDICT】to hold, to grasp/to hold the hair/to pull at ·擺 pài IPA:/pai˥˧/ MC:peaX【CEDICT】to arrange/to exhibit/to move to and fro/a pendulum ·攀(扳㐴) phān IPA:/pʰan/ MC:phaen【Baxter-Sagart disambig.】pull oneself up ·攂 lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwojH【CEDICT】old variant of 擂[lei2]/to beat ·攄 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:trhjo【Baxter-Sagart disambig.】extend ·攉 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】to shovel ·攏 lùng IPA:/luŋ˥˧/ MC:luwngX【CEDICT】to gather together/to collect/to approach/to draw near to/to add/to sum up/to comb (hair) ·攖 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’jieng【CEDICT】oppose/to attack ·攘 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【Baxter-Sagart disambig.】oppose, disturb ·攘 zhiàng IPA:/ʒiɑŋ˥˧/ MC:nyangX【Baxter-Sagart disambig.】oppose; disturb ·攛 thswón IPA:/tsʰwɔn˨˦/ 【CEDICT】rush/stir up/throw/fling/hurry/rage ·攜(携) hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】to carry/to take along/to bring along/to hold (hands)/also pr. [xi1] ·攝(摂) shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ MC:syep【Baxter-Sagart disambig.】catch, gather up ·攥 tzwŏᵗ IPA:/tswɔʔ/ MC:tswat【CEDICT】to hold/to grip/to grasp ·攪(撹搞) kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【Baxter-Sagart disambig.】disturb ·攫 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【Baxter-Sagart disambig.】seize ·攬(擥㩜) làm IPA:/lam˥˧/ MC:lamX【CEDICT】to monopolize/to seize/to take into one’s arms/to embrace/to fasten (with a rope etc)/to take on (responsibility etc)/to canvass ·支 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】support, hold up ·攰 kúi IPA:/kui˨˦/ 【CEDICT】totally exhausted (Cantonese)/Mandarin equivalent: 累[lei4] ·收(㧃収) shiōw IPA:/ʃiw/ MC:syuw【Baxter-Sagart disambig.】collect; harvest ·攷(考) khàw IPA:/kʰaw˥˧/ MC:khawX【CEDICT】to beat/to hit/variant of 考[kao3]/to inspect/to test/to take an exam ·改 kài IPA:/kai˥˧/ MC:kojX【Baxter-Sagart disambig.】change (v.) ·攻 kūng IPA:/kuŋ/ 【CEDICT】to attack/to accuse/to study ·放 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【Baxter-Sagart disambig.】imitate ·放 fáng IPA:/fɑŋ˨˦/ MC:pjangH【Baxter-Sagart disambig.】release; let go ·政 číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyengH【Baxter-Sagart disambig.】government ·敃(暋) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【CEDICT】strong/robust/vigorous ·故 kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】fact; reason ·效(効俲) hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ MC:haewH【Baxter-Sagart disambig.】imitate, follow ·敉(侎) mì IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】achieve ·敎(教) kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】teach ·敏(勄) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Baxter-Sagart disambig.】diligent, active ·救 kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【Baxter-Sagart disambig.】help, save ·敔 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【CEDICT】percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick ·敕(勑勅) čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhik【CEDICT】imperial orders ·敖 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【Baxter-Sagart disambig.】tall ·敗(䢙) pái IPA:/pai˨˦/ MC:paejH【Baxter-Sagart disambig.】defeat (v.t.) ·敗(䢙) bái IPA:/bai˨˦/ MC:baejH【Baxter-Sagart disambig.】suffer defeat ·敘(叙敍) szyú’ IPA:/sʱy’˨˦/ MC:zjoX【Baxter-Sagart disambig.】order (v.) ·敜() niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nep【CEDICT】to fill up or cover up a hole ·敝 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjiejH【Baxter-Sagart disambig.】destroy; worn out ·敞 čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【Baxter-Sagart disambig.】open, spacious ·敠(敪) twŏᵗ IPA:/twɔʔ/ MC:twat【Unihan】to weigh; cut; come without being invited ·敡 í IPA:/ji˨˦/ MC:yeH【Unihan】rebuke ·敢 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:kamX【Baxter-Sagart disambig.】dare ·散 sàn IPA:/san˥˧/ MC:sanX【Baxter-Sagart disambig.】scattered (adj.) ·散 sán IPA:/san˨˦/ MC:sanH【Baxter-Sagart disambig.】scatter (v.t.) ·敦(惇) tūi IPA:/tui/ MC:twoj【Baxter-Sagart disambig.】manage, direct ·敦(惇) tūn IPA:/tun/ MC:twon【Baxter-Sagart disambig.】solid, thick ·敧 khī IPA:/kʰji/ 【CEDICT】to pick up thing with chopsticks or pincers. ·敬 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【Baxter-Sagart disambig.】respectful ·敭 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】variant of 揚|扬[yang2] ·敳(敱) ngȃi IPA:/ŋai˩/ MC:ngoj【Unihan】to govern forcefully ·整 čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyengX【Baxter-Sagart disambig.】arrange; orderly ·敵 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】oppose; enemy ·敷(旉尃) fū IPA:/fu/ MC:phju【Baxter-Sagart disambig.】spread widely ·數 shù IPA:/ʂu˥˧/ MC:srjuX【Baxter-Sagart disambig.】count (v.) ·數 shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【Baxter-Sagart disambig.】frequently ·敽(敿) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kjewX【CEDICT】old variant of 敿[jiao3] ·斂(歛) lièm IPA:/liɛm˥˧/ MC:ljemX【Baxter-Sagart disambig.】gather ·斂(歛) liém IPA:/liɛm˨˦/ MC:ljemH【Baxter-Sagart disambig.】dress a corpse ·斃 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjiejH【Baxter-Sagart disambig.】fall down (from wound or illness) ·斆(敩斅) hhiáw IPA:/ɦiaw˨˦/ MC:haewH【Unihan】teach, instruct; be aroused; awake; intelligent ·文 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【Baxter-Sagart disambig.】ornate ·斌(彬) pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】variant of 彬[bin1] ·斐 fì IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【CEDICT】phonetic fei or fi/elegant/phi (Greek letter Φ, φ) ·斑 pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】variegated ·斒 pān IPA:/pan/ 【CEDICT】variegated/striped/marbled ·斔 yù IPA:/jy˥˧/ 【CEDICT】old variant of 斞[yu3] ·斕 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lean【CEDICT】see 斑斕|斑斓[ban1 lan2] ·斗 tòw IPA:/təw˥˧/ MC:tuwX【Baxter-Sagart disambig.】bushel; ladle ·料 liéw IPA:/liɛw˨˦/ MC:lewH【Baxter-Sagart disambig.】measure (v.) ·斛 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:huwk【CEDICT】ancient measuring vessel/fifty liters/dry measure for grain equal to five dou 五斗 (before Tang, ten pecks) ·斝(斚) kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【Baxter-Sagart disambig.】a kind of ritual vessel ·斞(㔱庾) yù IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【CEDICT】stack of grain/dry measure equivalent to 16 斗[dou3] or 160 liters ·斟 čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】deliberate (v.) ·斠 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【CEDICT】(old) instrument to even out the grain in a measuring vessel/to proofread/to collate ·斤 kīn IPA:/kin/ MC:kj+n【Baxter-Sagart disambig.】axe; catty ·斥(㡿) čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhek【Baxter-Sagart disambig.】rebuff; salty soil ·斧 fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】axe ·斨 thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】axe ·斫 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】cut, hack ·斬 čàm IPA:/ʈʂam˥˧/ MC:tsreamX【Baxter-Sagart disambig.】cut off ·斯 sē IPA:/sɨ/ MC:sje【Baxter-Sagart disambig.】split (v.) ·新 sīn IPA:/sin/ MC:sin【Baxter-Sagart disambig.】new ·斲(㓸斵) čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Baxter-Sagart disambig.】chop, cleave ·斷(断) dwón’ IPA:/dwɔn’˨˦/ MC:dwanX【Baxter-Sagart disambig.】be cut in two ·斷(断) twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【Baxter-Sagart disambig.】cut off; decide ·方 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:pjang【Baxter-Sagart disambig.】square ·於(扵亏于) ’yū IPA:/ʔy/ MC:’jo【Baxter-Sagart disambig.】at (locative preposition) ·於(扵亏于) ’ū IPA:/ʔu/ MC:’u【Baxter-Sagart disambig.】oh! ·施 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Baxter-Sagart disambig.】give, bestow ·斿 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】pendants of a banner ·旁 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:bang【Baxter-Sagart disambig.】side; broad ·旂(旗) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【Baxter-Sagart disambig.】banner; flag ·旃 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【CEDICT】felt/silken banner ·旄 mȃw IPA:/maw˩/ MC:maw【Baxter-Sagart disambig.】ox-tail pennon ·旅 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【Baxter-Sagart disambig.】military unit of 500 men; to go ·旆(斾) búi IPA:/bui˨˦/ MC:bajH【CEDICT】pennant/streamer ·旉(尃敷) fū IPA:/fu/ MC:phju【Unihan】to state to, to announce ·旋 szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【Baxter-Sagart disambig.】turn around; return ·旋 szyuén IPA:/sʱyuɛn˨˦/ MC:zjwenH【Baxter-Sagart disambig.】whorl of hair on the head ·旌 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Baxter-Sagart disambig.】pennon, banner ·族 dzŭᵏ IPA:/dzuʔ˩/ MC:dzuwk【Baxter-Sagart disambig.】clan ·旐 driéw’ IPA:/dʒiɛw’˨˦/ MC:drjewX【CEDICT】banner ·旒(旈) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】pendants of banner, cap ·旓 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【CEDICT】serrated edges on a Chinese flag ·旗(旂) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】flag ·旛(幡) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】pennant ·旜 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Unihan】flag ·旝 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】(old) banner/signal flag ·旟 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】banner with falcons/mussed up hair ·无(無) vȗ IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】not have ·旤 hhwó’ IPA:/ɦwɔ’˨˦/ 【CEDICT】old variant of 禍|祸[huo4] ·日 zhĭᵗ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyit【Baxter-Sagart disambig.】sun; day ·旦(蛋) tán IPA:/tan˨˦/ MC:tanH【Baxter-Sagart disambig.】dawn ·旨 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyijX【Baxter-Sagart disambig.】fine-tasting ·早 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】early ·旬 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】ten-day cycle ·旭(旯旮) hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjowk【CEDICT】dawn/rising sun ·旰 kán IPA:/kɑn˨˦/ MC:kanH【CEDICT】sunset/evening ·旱 hhán’ IPA:/ɦɑn’˨˦/ MC:hanX【Baxter-Sagart disambig.】dry, drought ·旴 hyū IPA:/hy/ MC:xju【CEDICT】dawn ·旹(時时) shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【CEDICT】old variant of 時|时[shi2] ·旺 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ MC:hjwangH【CEDICT】prosperous/flourishing/(of flowers) blooming/(of fire) roaring ·旻 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】austere, severe ·旼 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【CEDICT】gentle and affable ·昂(昻) ngȃng IPA:/ŋɑŋ˩/ MC:ngang【CEDICT】to lift/to raise/to raise one’s head/high/high spirits/soaring/expensive ·昃 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ 【CEDICT】afternoon/decline ·昄 pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【CEDICT】great/expansive ·昆 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【Baxter-Sagart disambig.】elder brother ·昇(升) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【CEDICT】variant of 升[sheng1]/to ascend/to rise in rank ·昉 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【Baxter-Sagart disambig.】just then, at that time ·明(朙) mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】bright ·昏(昬) hūn IPA:/hun/ MC:xwon【Baxter-Sagart disambig.】dusk, dark ·易 í IPA:/ji˨˦/ MC:yeH【Baxter-Sagart disambig.】easy ·易 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】change; exchange ·昔 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】in the past ·昕 hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【Baxter-Sagart disambig.】dawn ·昜(陽) iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】bright ·星 sīng IPA:/siŋ/ MC:seng【Baxter-Sagart disambig.】star ·映(暎) ’íng IPA:/ʔiŋ˨˦/ MC:’jaengH【CEDICT】to reflect (light)/to shine/to project (an image onto a screen etc) ·昤 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】sunshine ·春(萅) čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:tsyhwin【Baxter-Sagart disambig.】springtime ·昦 hháw’ IPA:/ɦaw’˨˦/ MC:hawX【CEDICT】variant of 昊[hao4] ·昧 múi IPA:/mui˨˦/ MC:mwojH【Baxter-Sagart disambig.】dusk; dark ·昨 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【Baxter-Sagart disambig.】yesterday ·昪(忭) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Unihan】delighted; pleased ·昬(昏) hūn IPA:/hun/ MC:xwon【Baxter-Sagart disambig.】dusk, dark ·昭 čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:tsyew【Baxter-Sagart disambig.】bright ·是(昰) shhḯ’ IPA:/ʃʱɨ’˨˦/ MC:dzyeX【Baxter-Sagart disambig.】this ·昱 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】next day ·昲 fí IPA:/fi˨˦/ MC:phj+jH【Baxter-Sagart disambig.】bake in the sun ·昳 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】the declining sun in the west ·昴 màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【Baxter-Sagart disambig.】the Pleiades ·昺 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【CEDICT】bright/glorious ·晁(朝) čhhiȇw IPA:/tʃʱiɛw˩/ MC:drjew【Unihan】morning, dawn; surname ·時(旹时) shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【Baxter-Sagart disambig.】time ·晅(烜) hyuēn IPA:/hyuɛn/ 【CEDICT】light of the sun/to dry in the sun ·晉(晋) tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【Baxter-Sagart disambig.】Jìn (place name) ·晏 ’ián IPA:/ʔian˨˦/ MC:’aenH【Baxter-Sagart disambig.】peace, rest ·晙 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【Unihan】early; bright; respect ·晚(晩) vàn IPA:/van˥˧/ MC:mjonX【Baxter-Sagart disambig.】late ·晜 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】descendant/elder brother ·晝 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:trjuwH【Baxter-Sagart disambig.】daytime ·晞 hī IPA:/hi/ MC:xj+j【CEDICT】dawn/to dry in the sun ·晟 shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:dzyengH【CEDICT】brightness of sun/splendor/also pr. [cheng2] ·晡 pū IPA:/pu/ MC:pu【CEDICT】3-5 p.m. ·晢(晰) čí IPA:/tʃji˨˦/ MC:tsyejH【Baxter-Sagart disambig.】bright ·晢(晰) čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyet【Baxter-Sagart disambig.】bright ·晤 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】go to meet ·晦 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwojH【Baxter-Sagart disambig.】last day of a moon; dark ·晧 hháw’ IPA:/ɦaw’˨˦/ MC:hawX【Unihan】daybreak; bright and brilliant ·晨 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ MC:zyin【Baxter-Sagart disambig.】part of Scorpio; morning ·普 phù IPA:/pʰu˥˧/ MC:phuX【CEDICT】general/popular/everywhere/universal ·景 kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjaengX【Baxter-Sagart disambig.】bright; image ·晳(晰) sĭᵏ IPA:/siʔ/ 【CEDICT】variant of 晰[xi1]/variant of 皙|晰[xi1] ·晴 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzjeng【Baxter-Sagart disambig.】to clear (of weather) ·晶 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Baxter-Sagart disambig.】bright, limpid ·晷 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】sundial ·晹 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Unihan】the sun going behind and out from behind clouds ·智 čí IPA:/tʃi˨˦/ MC:trjeH【Baxter-Sagart disambig.】knowledge ·晻(暗) ’àm IPA:/ʔam˥˧/ MC:’omX【Baxter-Sagart disambig.】dark ·晻(暗) ’ám IPA:/ʔam˨˦/ MC:’omH【Baxter-Sagart disambig.】dark ·暄 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【CEDICT】genial and warm ·暆 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【CEDICT】(of the sun) declining ·暇 hhiá IPA:/ɦia˨˦/ MC:haeH【Baxter-Sagart disambig.】leisure ·暈 yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】confused/dizzy/giddy/to faint/to swoon/to lose consciousness/to pass out ·暉 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】brilliant ·暌 khūi IPA:/kʰui/ 【CEDICT】in opposition to/separated from ·暎(映) ’íng IPA:/ʔiŋ˨˦/ MC:’jaengH【CEDICT】old variant of 映[ying4] ·暏 tù IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Unihan】variant of 暑 U+6691, summer heat; hot ·暐 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】the bright shining of the sun ·暑 shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】heat ·暕 kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【CEDICT】bright (light) ·暖(煖) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【CEDICT】warm/to warm ·暗(晻闇) hhám IPA:/ɦam˨˦/ 【CEDICT】dark/gloomy/hidden/secret/muddled/obscure/in the dark ·暘 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【CEDICT】rising sun/sunshine ·暠(皜) kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】bright/white ·暢(昶) čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【CEDICT】free/unimpeded/smooth/at ease/free from worry/fluent ·暫 dzám IPA:/dzam˨˦/ MC:dzamH【Baxter-Sagart disambig.】suddenly ·暮 mú IPA:/mu˨˦/ MC:muH【CEDICT】evening/sunset ·暱(昵) nĭᵗ IPA:/niʔ˩/ MC:nrit【Baxter-Sagart disambig.】close, intimate ·暴(虣) báw IPA:/baw˨˦/ MC:bawH【Baxter-Sagart disambig.】violent ·暴(虣) bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ MC:buwk【Baxter-Sagart disambig.】expose to sun ·暵 hàn IPA:/hɑn˥˧/ MC:xanX【Baxter-Sagart disambig.】scorch, burn ·暵 hán IPA:/hɑn˨˦/ MC:xanH【Baxter-Sagart disambig.】dry ·暹 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】sunrise ·暾 thūn IPA:/tʰun/ MC:thwon【CEDICT】sun above the horizon ·曀 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:’ejH【CEDICT】obscure/sun hidden by clouds ·曁(暨) gí IPA:/gi˨˦/ MC:gijH【Baxter-Sagart disambig.】reach to ·[曆/厯] lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】calculate (astronomically) ·曇 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【CEDICT】dark clouds ·曉(暁) hièw IPA:/hiɛw˥˧/ MC:xewX【Baxter-Sagart disambig.】understand ·曍 hháw’ IPA:/ɦaw’˨˦/ 【Unihan】bright, brilliant ·曏 hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】a short time ·曏 hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Baxter-Sagart disambig.】a short time ·曒 kièw IPA:/kiɛw˥˧/ 【CEDICT】old variant of 皦[jiao3] ·曖(瞹) ’ái IPA:/ʔai˨˦/ 【CEDICT】(of daylight) dim/obscure/clandestine/dubious ·曙 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyoH【CEDICT】daybreak/dawn/the dawn of a new epoch (metaphor)/Taiwan pr. [shu4] ·曛 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】twilight/sunset ·曜(耀燿) iéw IPA:/jiɛw˨˦/ MC:yewH【Baxter-Sagart disambig.】shine ·曝 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ 【CEDICT】to air/to sun ·曠(昿) khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】desolate, waste ·曣 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ 【Unihan】fair weather; warm ·曦 hī IPA:/hi/ MC:xje【CEDICT】light of day ·曩 nàng IPA:/nɑŋ˥˧/ MC:nangX【Baxter-Sagart disambig.】in past times ·曬(晒) shái IPA:/ʂai˨˦/ MC:sreaH【Baxter-Sagart disambig.】to sun (Hàn time) ·曰 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】say ·曲 khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ MC:khjowk【Baxter-Sagart disambig.】to bend ·更(㪅) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【Baxter-Sagart disambig.】change (v.) ·更(㪅) k(i)éng IPA:/k(i)əŋ˨˦/ MC:kaengH【Baxter-Sagart disambig.】still more ·曷 hhŏᵗ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hat【Baxter-Sagart disambig.】what ·書 shyū IPA:/ʃy/ MC:syo【Baxter-Sagart disambig.】write ·曹(曺) thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【Baxter-Sagart disambig.】come together; pair ·曼(㬅) ván IPA:/van˨˦/ MC:mjonH【Baxter-Sagart disambig.】extended, long ·曾(曽) tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Baxter-Sagart disambig.】remote (ancestor) ·曾(曽) thhsȇng IPA:/tsʱəŋ˩/ MC:dzong【Baxter-Sagart disambig.】(adverb indicating past time) ·替 thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Baxter-Sagart disambig.】discard ·最 tzúi IPA:/tsui˨˦/ MC:tswajH【Baxter-Sagart disambig.】collect; most ·會(会) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwajH【Baxter-Sagart disambig.】meeting; have a meeting ·會(会) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】calculate; calculation ·月 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:ngjwot【Baxter-Sagart disambig.】moon, month ·有 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:hjuwX【Baxter-Sagart disambig.】have, exist ·朋 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ MC:bong【Baxter-Sagart disambig.】set of cowries; friend ·朌(頒) pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】distribute ·服 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】quiver (n.) ·朏 fì IPA:/fi˥˧/ MC:phj+jX【Baxter-Sagart disambig.】new light of the moon ·朔 shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【Baxter-Sagart disambig.】1st day of month ·朕 drím’ IPA:/dʒim’˨˦/ MC:drimX【Baxter-Sagart disambig.】I, we, our ·朗(朖) làng IPA:/lɑŋ˥˧/ MC:langX【Baxter-Sagart disambig.】bright ·朘(脧) syuēn IPA:/syuɛn/ 【CEDICT】to reduce/to exploit ·朙(明) mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】bright ·望(朢) vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】look at from a distance ·望(朢) váng IPA:/vɑŋ˨˦/ MC:mjangH【Baxter-Sagart disambig.】look at from a distance ·朝(晁) čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:trjew【Baxter-Sagart disambig.】morning ·朝(晁) čhhiȇw IPA:/tʃʱiɛw˩/ MC:drjew【Baxter-Sagart disambig.】(morning) audience at court ·朞(期稘) kī IPA:/kji/ MC:ki【CEDICT】variant of 期[qi1]/period/cycle ·期(朞) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】period of time ·朣 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ 【CEDICT】light from the rising moon ·朦(蒙懞矇苎) mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】indistinct/unclear/to deceive ·朧 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】rising moon ·木 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【Baxter-Sagart disambig.】tree, wood ·未 ví IPA:/vi˨˦/ MC:mj+jH【Baxter-Sagart disambig.】not yet ·本(夲) pùn IPA:/pun˥˧/ MC:pwonX【Baxter-Sagart disambig.】tree trunk ·札(剳箚) čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【Baxter-Sagart disambig.】strip (n.), tablet ·术 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Unihan】art, skill, special feat; method, technique ·朱 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyu【Baxter-Sagart disambig.】dwarf ·朴(樸) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【CEDICT】Celtis sinensis var. japonica ·朶(朵) t(w)ò IPA:/t(w)ɔ˥˧/ MC:twaX【CEDICT】variant of 朵[duo3] ·机(機) kì IPA:/ki˥˧/ MC:kijX【Baxter-Sagart disambig.】small table, stool ·朽 hiòw IPA:/hiw˥˧/ MC:xjuwX【Baxter-Sagart disambig.】rot, decay ·杅 yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】bowl/tub ·杆 kān IPA:/kɑn/ 【CEDICT】pole/CL:條|条[tiao2],根[gen1] ·杇(圬) ’ū IPA:/ʔu/ MC:’u【CEDICT】to plaster/whitewash ·杈 čhā IPA:/ʈʂʰa/ MC:tsrhae【CEDICT】fork of a tree/pitchfork ·杉 shām IPA:/ʂam/ MC:sream【CEDICT】China fir/Cunninghamia lanceolata/also pr. [sha1] ·杌 (ng)ŭᵗ IPA:/(ŋ)uʔ˩/ MC:ngwot【CEDICT】low stool ·李 lì IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】plum ·杏 hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ MC:haengX【Baxter-Sagart disambig.】apricot (tree) ·材 thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】timber ·村(邨) thsūn IPA:/tsʰun/ MC:tshwon【CEDICT】village ·杓 shhiŏᵏ IPA:/ʃʱiɒʔ˩/ MC:dzyak【Baxter-Sagart disambig.】ladle (n.) ·杕 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】solitary-growing (sc. tree) ·杙 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【CEDICT】post for tethering animals ·杜 dú’ IPA:/du’˨˦/ MC:duX【CEDICT】birchleaf pear (tree)/to stop/to prevent/to restrict ·杝(柂) čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【CEDICT】(tree) ·杞 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】Chinese wolfberry shrub (Lycium chinense)/willow ·束 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syowk【Baxter-Sagart disambig.】bind; bundle ·杠(槓) kāng IPA:/kɑŋ/ 【CEDICT】flagpole/footbridge ·杪 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】the utmost end ·杭 hhȃng IPA:/ɦɑŋ˩/ MC:hang【Baxter-Sagart disambig.】to go by boat ·杮 fí IPA:/fi˨˦/ MC:phjojH【Unihan】wood shavings ·杯(盃) pūi IPA:/pui/ MC:pwoj【Baxter-Sagart disambig.】cup ·杰(傑) giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【CEDICT】variant of 傑|杰[jie2] ·東(东) tūng IPA:/tuŋ/ MC:tuwng【Baxter-Sagart disambig.】east ·杲 kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】high/sun shines brightly/to shine ·杳 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:’ewX【CEDICT】dark and quiet/disappear ·杴 hiēm IPA:/hiɛm/ MC:xjaem【CEDICT】shovel/variant of 鍁|锨[xian1] ·杵 čhyù IPA:/tʃʰy˥˧/ MC:tsyhoX【Baxter-Sagart disambig.】pestle ·杶 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【CEDICT】(tree) ·杸(殳) shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】to kill/a spear ·杻 čhiòw IPA:/tʃʰiw˥˧/ MC:trhjuwX【Baxter-Sagart disambig.】shackles, handcuffs ·松(枩枀) syūng IPA:/syuŋ/ 【CEDICT】pine/CL:棵[ke1] ·板(版) pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【Baxter-Sagart disambig.】plank, board ·枅 kī IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】crosspiece of wood on top of pillar ·枉 ’wàng IPA:/ʔwɑŋ˥˧/ MC:’jwangX【Baxter-Sagart disambig.】crooked; depraved ·枌 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】(tree) ·析 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【Baxter-Sagart disambig.】split (v.) ·枑 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】railings, fence ·枕 čìm IPA:/tʃim˥˧/ MC:tsyimX【Baxter-Sagart disambig.】pillow ·枕 čím IPA:/tʃim˨˦/ MC:tsyimH【Baxter-Sagart disambig.】use as a pillow ·林 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【Baxter-Sagart disambig.】forest ·枘 zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【CEDICT】tenon/tool handle/wedge ·枚 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】stem, branch ·果(菓) kwò IPA:/kwɔ˥˧/ MC:kwaX【Baxter-Sagart disambig.】fruit; result ·枝 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】branch (of tree) ·枯 khū IPA:/kʰu/ MC:khu【Baxter-Sagart disambig.】withered, dried up ·枲 sì IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】male nettle-hemp ·枵 hiēw IPA:/hiɛw/ MC:xjew【CEDICT】empty/hollow of a tree ·架(榢) kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【CEDICT】to support/frame/rack/framework/classifier for planes, large vehicles, radios etc ·枸 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of tree) ·枹 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Baxter-Sagart disambig.】drum stick ·柁(舵) dó’ IPA:/dɔ’˨˦/ MC:daX【CEDICT】main beam of roof ·柄(棅) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjaengH【Baxter-Sagart disambig.】handle (n.) ·柅 nì IPA:/ni˥˧/ MC:nrijX【Baxter-Sagart disambig.】a stopper for carriages ·柈 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】plate ·柏(栢) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】cypress ·某(厶) mù IPA:/mu˥˧/ 【CEDICT】some/a certain/sb or sth indefinite/such-and-such ·[某/⿱⿵卄二木] mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】so and so; a certain ·染 zhièm IPA:/ʒiɛm˥˧/ MC:nyemX【Baxter-Sagart disambig.】to dye ·柔 zhiȏw IPA:/ʒiw˩/ MC:nyuw【Baxter-Sagart disambig.】soft ·柘 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of mulberry tree ·柙 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haep【Baxter-Sagart disambig.】cage; box ·柜(櫃) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【CEDICT】variant of 櫃|柜[gui4] ·柝 thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ 【CEDICT】watchman’s rattle ·柞 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【CEDICT】oak/Quercus serrata ·柤 čā IPA:/ʈʂa/ MC:tsrae【Baxter-Sagart disambig.】kind of fruit tree ·查(査) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:dzrae【CEDICT】to research/to check/to investigate/to examine/to refer to/to look up (e.g. a word in a dictionary) ·柩(柾) giów IPA:/giw˨˦/ MC:gjuwH【Baxter-Sagart disambig.】coffin (with corpse) ·柬 kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【Baxter-Sagart disambig.】select, distinguish ·柮 tŭᵗ IPA:/tuʔ/ MC:twot【CEDICT】wood scraps ·柯 kō IPA:/kɔ/ MC:ka【Baxter-Sagart disambig.】axe-handle ·柰(奈) nái IPA:/nai˨˦/ MC:najH【CEDICT】crab-apple/how can one help ·柱 dryú’ IPA:/dʒy’˨˦/ MC:drjuX【Baxter-Sagart disambig.】pillar ·柳(檉) liòw IPA:/liw˥˧/ MC:ljuwX【Baxter-Sagart disambig.】willow ·柴(茈) čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzrea【Baxter-Sagart disambig.】firewood ·柶 sé IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【CEDICT】spoon/ladle ·柷 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:tsyhuwk【CEDICT】percussion instrument, a tapering wooden box struck on the inside with a wooden stick ·柺 kwài IPA:/kwai˥˧/ 【CEDICT】old man’s staff ·栒(簨) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【CEDICT】cross bar ·栖(棲) sī IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】roost (v.) ·栗 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【Baxter-Sagart disambig.】chestnut tree ·栘 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【CEDICT】shadbush or shadberry (genus Amelanchier)/name for a stable during the Han Dynasty ·栝(檜) kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】Juniperus chinensis/measuring-frame ·栞 khān IPA:/kʰɑn/ MC:khan【CEDICT】old variant of 刊[kan1]/to peel with a knife/to carve/to amend ·栟 pīng IPA:/piŋ/ MC:pjieng【CEDICT】Trachycarpus excelsa ·栢(柏) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】cypress ·栩 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjuX【CEDICT】Quercus serrata ·株 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】tree root, stem ·栫 dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】to fence in ·栭 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】tree mushroom ·栱 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【CEDICT】post ·栲 khàw IPA:/kʰaw˥˧/ MC:khawX【CEDICT】chinquapin (Castanopsis fargesii and other spp.), genus of evergreen trees ·栴 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【CEDICT】see 栴檀[zhan1 tan2] ·核(覈) hhĕᵏ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:heak【Baxter-Sagart disambig.】kernel fruit; scrutinize ·根 kēn IPA:/kən/ MC:kon【Baxter-Sagart disambig.】root, trunk ·格 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【Baxter-Sagart disambig.】go to ·栽 tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】plant (v.) ·桀 giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【Baxter-Sagart disambig.】remarkable; hero ·桂 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwejH【CEDICT】cassia/laurel ·桃 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】peach ·桅 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngwoj【CEDICT】mast ·案 ’án IPA:/ʔɑn˨˦/ MC:’anH【Baxter-Sagart disambig.】stool; tray ·桎 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】fetters ·桑(桒) sāng IPA:/sɑŋ/ MC:sang【Baxter-Sagart disambig.】mulberry tree ·桓 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】pillar; martial-looking ·桫 sō IPA:/sɔ/ MC:sa【CEDICT】horse chestnut/Stewartia pseudocamellia (botany) ·桭 čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【CEDICT】eaves/space between two pillars ·桮(杯) pūi IPA:/pui/ MC:pwoj【CEDICT】variant of 杯[bei1] ·桯 ȋng IPA:/jiŋ˩/ 【CEDICT】bed side stand ·桲 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【CEDICT】flail ·桶 thùng IPA:/tʰuŋ˥˧/ MC:thuwngX【Baxter-Sagart disambig.】bucket ·桷 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【CEDICT】rafter/malus toringo ·桹 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【CEDICT】(palm) ·桼(㯃漆) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Baxter-Sagart disambig.】varnish ·梁(樑) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】beam; bridge ·梂 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Unihan】acorn cup ·梃 díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ MC:dengX【CEDICT】a club (weapon) ·梅(楳) mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】plum tree ·梐 bí’ IPA:/bi’˨˦/ MC:bejX【CEDICT】stockade ·梓 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsiX【Baxter-Sagart disambig.】Catalpa ·梔 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】gardenia/cape jasmine (Gardenia jasminoides)/same as 栀子 ·梗 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【Baxter-Sagart disambig.】suffering ·梜 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:kaep【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks ·梜 kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks (ap. Jīngdiǎn shìwén) ·條(条糶) thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【Baxter-Sagart disambig.】arrange ·梠 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】beam at the eaves ·梣 čhhȇm IPA:/ʈʂʱəm˩/ MC:dzrim【CEDICT】Chinese ash (Fraxinus chinensis) ·梨(棃) lȋ IPA:/lji˩/ MC:lij【CEDICT】pear/CL:個|个[ge4] ·梭 sō IPA:/sɔ/ 【CEDICT】shuttle (textiles)/to move back and fro ·梮 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjowk【Unihan】snowshoes ·梯 thī IPA:/tʰi/ MC:thej【Baxter-Sagart disambig.】stairs ·械 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【Baxter-Sagart disambig.】fetters; weapon ·梱 khùn IPA:/kʰun˥˧/ MC:khwonX【Baxter-Sagart disambig.】(l. for 稇 khwonX ‘bind (v.)’ in Mòzǐ) ·梳 shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【Baxter-Sagart disambig.】comb ·梴 čhiēn IPA:/tʃʰiɛn/ MC:trhjen【CEDICT】length (of a tree or beam)/long ·棃(梨) lȋ IPA:/lji˩/ MC:lij【Baxter-Sagart disambig.】pear tree, pear ·棄 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khjijH【Baxter-Sagart disambig.】throw away, abandon ·棅(柄) píng IPA:/piŋ˨˦/ MC:pjaengH【Baxter-Sagart disambig.】a handle ·棊(棋碁) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】variant of 棋[qi2] ·棍 hhún’ IPA:/ɦun’˨˦/ MC:hwonX【CEDICT】stick/rod/truncheon ·棐(榧) fì IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【CEDICT】Torreya nucifera/strengthen ·棑(篺) fì IPA:/fi˥˧/ 【CEDICT】raft/shield/stern of junk ·棖 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:draeng【Baxter-Sagart disambig.】door-posts ·棗 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】jujube ·棘 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【Baxter-Sagart disambig.】thorns ·棚 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ 【CEDICT】shed/canopy/shack ·棜 ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:’joH【CEDICT】tray for carrying sacrificial meats ·棟 túng IPA:/tuŋ˨˦/ MC:tuwngH【CEDICT】classifier for houses or buildings/ridgepole (old) ·棠 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【Baxter-Sagart disambig.】a kind of pear tree (Pyrus) ·棣 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】dang-dejH cherry tree ·棧(桟) drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dzraenH【Baxter-Sagart disambig.】shed ·棨 khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【CEDICT】tally for going through a pass ·棫 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【CEDICT】(oak)/thorny shrub ·棬 khyuēn IPA:/kʰyuɛn/ MC:khjwen【CEDICT】bowl ·森 shēm IPA:/ʂəm/ MC:srim【Baxter-Sagart disambig.】dense trees ·棰(槌) čùi IPA:/ʈʂui˥˧/ 【CEDICT】to flog/whip ·棱(稜楞) lȇng IPA:/ləŋ˩/ MC:long【CEDICT】square beam/variant of 稜|棱[leng2] ·棲(栖) sī IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】bird’s nest ·棳(梲) čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:tsywet【CEDICT】small pillars that support the roof, those which rest on the main beam ·棸 čōw IPA:/ʈʂəw/ 【Unihan】surname ·棹(櫂) dráw IPA:/ɖʐaw˨˦/ MC:draewH【CEDICT】variant of 桌[zhuo1] ·棺 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】inner coffin ·棻 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】aromatic wood/perfume/fragrance ·椀(盌碗) ’wòn IPA:/ʔwɔn˥˧/ MC:’wanX【CEDICT】variant of 碗[wan3] ·椁(槨) kwŏᵏ IPA:/kwɒʔ/ MC:kwak【Unihan】outer-coffin; vault ·椄 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】peg, tenon ·椅 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ MC:’jeX【Baxter-Sagart disambig.】chair ·椆 čiōw IPA:/tʃiw/ 【CEDICT】species of tree resistant to cold weather ·椈 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】Fagus sylvatica ·椋 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【CEDICT】see 椋鳥|椋鸟[liang2 niao3] ·植 drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:driH【Baxter-Sagart disambig.】grow, flourish ·植 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【Baxter-Sagart disambig.】to plant; plants ·椎(槌) čhhȗi IPA:/ʈʂʱui˩/ MC:drwij【Baxter-Sagart disambig.】hammer ·椏 ’iā IPA:/ʔia/ MC:’ae【CEDICT】forking branch ·椐 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【CEDICT】Zelkowa acuminata ·椒(茭) tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【Baxter-Sagart disambig.】pepper plant ·椓 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ 【CEDICT】beat ·椰(㭨) iȇ IPA:/jiɛ˩/ MC:yae【CEDICT】coconut palm/Taiwan pr. [ye2] ·椴 dwón IPA:/dwɔn˨˦/ MC:dwanH【CEDICT】Chinese linden (Tilia chinensis) ·椵 kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【CEDICT】(grapefruit) ·椶(棕) tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】variant of 棕[zong1] ·椷 kiām IPA:/kiam/ 【CEDICT】(wooden) box/cup/old variant of 緘|缄[jian1]/letter ·椸 ȋ IPA:/ji˩/ 【CEDICT】clothes-horse ·椹(葚) čīm IPA:/tʃim/ MC:trim【Baxter-Sagart disambig.】chopping-block ·椹(葚) shhím’ IPA:/ʃʱim’˨˦/ MC:zyimX【Baxter-Sagart disambig.】mulberry fruit ·椽 čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ MC:drjwen【Baxter-Sagart disambig.】beam, rafter ·椿 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【CEDICT】Chinese toon (Toona sinensis)/tree of heaven (Ailanthus altissima)/(literary metaphor) father ·楀 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【Unihan】name of tree; surname ·楂(查揸槎) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:dzrae【CEDICT】fell trees/raft/to hew ·楄 piēn IPA:/piɛn/ 【CEDICT】basket-couch in coffin ·楊 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】poplar ·楎 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】clothes-peg ·楎 hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】clothes-peg ·楓 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjuwng【CEDICT】maple (genus Acer) ·楔 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:set【Baxter-Sagart disambig.】wedge put in teeth of corpse ·[楖/⿰木卽] čĕᵗ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrit【Baxter-Sagart disambig.】comb ·楘 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【CEDICT】ornaments on chariot-shaft ·楙(茂) mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】Cydonia japonica ·楚(椘) čhù IPA:/ʈʂʰu˥˧/ MC:tsrhjoX【Baxter-Sagart disambig.】arrange in order ·楝 lién IPA:/liɛn˨˦/ MC:lenH【CEDICT】Melia japonica ·楞(棱稜) lȇng IPA:/ləŋ˩/ MC:long【CEDICT】variant of 稜|棱, corner/square beam/edge/arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge)/see 楞迦 Sri Lanka ·楟 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】tree ·楠(枏) nȃm IPA:/nam˩/ MC:nom【CEDICT】Machilus nanmu/Chinese cedar/Chinese giant redwood ·楡(榆) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】elm ·楣 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】lintel/crossbeam ·楦(楥) hyuén IPA:/hyuɛn˨˦/ MC:xjwonH【CEDICT】to block (a hat)/to stretch (a shoe) ·楨 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:trjeng【CEDICT】evergreen shrub ·楩 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【CEDICT】(tree) ·楪 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:yep【CEDICT】small dish/window ·楫(檝艥) tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】oar ·業 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjaep【Baxter-Sagart disambig.】work (n.) ·極(极) gĭᵏ IPA:/giʔ˩/ MC:gik【Baxter-Sagart disambig.】extreme ·楸 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】Catalpa/Mallotus japonicus ·楹 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Baxter-Sagart disambig.】pillar ·榎(檟) hhiá’ IPA:/ɦia’˨˦/ 【CEDICT】(evergreen shrub)/Celtis sinensis ·榕 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ 【CEDICT】banyan tree/Ficus wightiana ·榘(矩) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【CEDICT】variant of 矩[ju3] ·榛(亲) čēn IPA:/ʈʂən/ MC:tsrin【Baxter-Sagart disambig.】hazel ·榜 péng IPA:/pəŋ˨˦/ MC:paengH【Baxter-Sagart disambig.】oar ·榠 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【CEDICT】Chinese quince ·榤 giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ MC:gjet【CEDICT】a stump on which chickens roost ·榥 hhwáng’ IPA:/ɦwɑŋ’˨˦/ MC:hwangX【CEDICT】screen ·榦(乾) kán IPA:/kɑn˨˦/ MC:kanH【CEDICT】tree trunk ·榧(棐) fì IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【CEDICT】Torreya nucifera ·榨(醡) čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【CEDICT】to press/to extract (juice)/device for extracting juice, oils etc ·榭 szié IPA:/sʱiɛ˨˦/ MC:zjaeH【CEDICT】pavilion ·榮(栄荣) yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:hjwaeng【Baxter-Sagart disambig.】glory, honor ·榰 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】base of pillar/prop ·榱 thsūi IPA:/tsʰui/ 【CEDICT】rafter (classical) ·榴(橊橊) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】pomegranate ·榻 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】couch ·榼 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khap【CEDICT】Pusaetha scandens ·榿 khī IPA:/kʰji/ 【CEDICT】alder ·槁 kàw IPA:/kaw˥˧/ 【CEDICT】dried up (wood)/dead tree ·槃 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】variant of 盤|盘/wooden tray ·槊(鎙) shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【CEDICT】long lance ·構(搆) ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】to construct/to form/to make up/to compose/literary composition/paper mulberry (Broussonetia papyrifera) ·槎(楂) čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:dzrae【Baxter-Sagart disambig.】cut trees ·槎(楂) drá’ IPA:/ɖʐa’˨˦/ MC:dzraeX【Baxter-Sagart disambig.】to cut trees ·槐 hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【Baxter-Sagart disambig.】Sophora ·槐 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】Sophora ·槙(槇) tiēn IPA:/tiɛn/ MC:ten【Unihan】a twig; an ornamental evergreen ·槢 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【CEDICT】a hard wood ·槥 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjwejH【CEDICT】coffin ·槨(椁) kwŏᵏ IPA:/kwɒʔ/ MC:kwak【Baxter-Sagart disambig.】outer coffin ·槩(㮣概) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kojH【CEDICT】old variant of 概[gai4] ·槲 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:huwk【CEDICT】Mongolian oak (Quercus dentata)/see also 槲樹|槲树[hu2 shu4] ·槽 thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】trough/manger/groove/channel/(Tw) (computing) hard drive ·槿 kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【CEDICT】Hibiscus syriacus/transient ·樁 čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:traewng【CEDICT】stump/stake/pile/classifier for items ·樂(楽) (ng)iáw IPA:/(ŋ)jiaw˨˦/ MC:ngaewH【Baxter-Sagart disambig.】cause to rejoice ·樂(楽) (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【Baxter-Sagart disambig.】music ·樂(楽) lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】to cure ·樆 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】manjack or cordia (genus Cordia) ·樓 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】house with more than 1 story/storied building/floor/CL:層|层[ceng2],座[zuo4],棟|栋[dong4] ·樕 sŭᵏ IPA:/suʔ/ MC:suwk【CEDICT】shrub ·樚(轆) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】a pulley, a windlass, a wheel, a block ·樛 kiōw IPA:/kiw/ MC:kjiw【Baxter-Sagart disambig.】down-curving (sc. branch) ·樝 čā IPA:/ʈʂa/ MC:tsrae【Unihan】a kind of hawthorne ·樞 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:tsyhu【Baxter-Sagart disambig.】pivot ·樟 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【CEDICT】camphor/Cinnamonum camphara ·模 mȗ IPA:/mu˩/ MC:mu【Baxter-Sagart disambig.】model ·樲 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyijH【CEDICT】acid variety of jujube plum ·樳(桪) szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Unihan】tall tree ·樴 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】pole ·樵 thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ MC:dzjew【CEDICT】firewood/gather wood ·樷(叢) thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzuwng【Baxter-Sagart disambig.】collect; thicket ·樸(朴) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【Baxter-Sagart disambig.】unworked wood ·樹 shhyú’ IPA:/ʃʱy’˨˦/ MC:dzyuX【Baxter-Sagart disambig.】plant (v.); place upright ·樹 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyuH【Baxter-Sagart disambig.】tree ·樺 hwā IPA:/hwa/ 【CEDICT】birch tree/Betula japonica ·樾 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【CEDICT】shade of trees ·橁 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ 【CEDICT】Fraxinus bungeana ·橅 mȗ IPA:/mu˩/ MC:mu【Unihan】a beech tree ·橆(無) vù IPA:/vu˥˧/ 【CEDICT】variant of 無|无/negative/none/without/apart from ·橈 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【Baxter-Sagart disambig.】oar ·橈 náw IPA:/naw˨˦/ MC:nraewH【Baxter-Sagart disambig.】bent wood ·橋 khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【Baxter-Sagart disambig.】bridge ·橐(槖) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【Baxter-Sagart disambig.】sack; bellows ·橕 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ MC:trhaeng【CEDICT】a prop/a shore ·橘 kyŭᵗ IPA:/kyʔ/ MC:kjwit【Baxter-Sagart disambig.】orange (tangerine?) ·橙 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:dreang【Baxter-Sagart disambig.】citrus tree (Shuōwén) ·橜(橛) gyuĕᵗ IPA:/gyuɛʔ˩/ MC:gjwot【CEDICT】old variant of 橛[jue2] ·機(机) kī IPA:/kji/ MC:kj+j【Baxter-Sagart disambig.】mechanism ·橡 sziáng’ IPA:/sʱiɑŋ’˨˦/ MC:zjangX【Baxter-Sagart disambig.】acorn ·橢(楕) th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Baxter-Sagart disambig.】oval ·橤 zhùi IPA:/ʒui˥˧/ 【CEDICT】variant of 蕊[rui3] ·橧 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【CEDICT】dwelling on top of wooden stakes ·橫 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwaeng【Baxter-Sagart disambig.】crosswise; horizontal ·橰 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Unihan】a spar ·橾 sāw IPA:/saw/ 【CEDICT】old variant of 鍬|锹[qiao1] ·橿 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】Quercus glauca ·檀 thhȃn IPA:/tʱan˩/ MC:dan【CEDICT】sandalwood/hardwood/purple-red ·檄 hhĭᵏ IPA:/ɦiʔ˩/ MC:hek【CEDICT】dispatch/order ·檉(柳) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【CEDICT】tamarisk ·檎 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【CEDICT】(fruit) ·檐(簷) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】eaves ·檖 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of pear tree ·檗 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:peak【CEDICT】Phellodendron amurense ·檛(簻) čwā IPA:/ʈʂwa/ MC:trwae【Unihan】a switch, whip ·檜(栝) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】ornament on coffin ·檟(榎) kià IPA:/kia˥˧/ MC:kaeX【CEDICT】Catalpa, a genus of mostly deciduous trees/old term for Camellia sinensis, the tea plant 茶/also called Thea sinensis/small evergreen shrub (Mallotus japonicus) ·檢(検) kièm IPA:/kiɛm˥˧/ MC:kjemX【Baxter-Sagart disambig.】measure (n.) ·檣(艢) thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】boom/mast ·檻 hhiám’ IPA:/ɦiam’˨˦/ MC:haemX【Baxter-Sagart disambig.】straight-jetted (water) ·檾(䔛) khyuèng IPA:/kʰyuəŋ˥˧/ 【Unihan】grassy plant with fibres from which cloth is made ·檿 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jiemX【Unihan】mulberry ·櫂(棹) dráw IPA:/ɖʐaw˨˦/ MC:draewH【Baxter-Sagart disambig.】oar ·櫃(鐀樻饋柜) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】box ·櫅 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ 【Unihan】a kind of tree suitable for use to make axles for large carts ·櫓(艣艫艪舮樐舻樐艪㯭) lù IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】shield (n.) ·櫚 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【CEDICT】palm tree ·櫛 čĕᵗ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrit【CEDICT】comb/to comb/to weed out/to eliminate/Taiwan pr. [jie2] ·櫜 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】weapon case ·櫝(匵) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】coffer; box ·櫞 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【CEDICT】Citrus medica ·櫟 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】oak ·櫠 fí IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】a variety of pomelo (old) ·櫡 dryú IPA:/dʒy˨˦/ 【CEDICT】variant of 箸[zhu4] ·櫧 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyo【CEDICT】Quercus glanca ·櫨 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】capital (of column)/smoke tree ·櫪 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】type of oak/stable (for horses) ·櫫 čyū IPA:/tʃy/ MC:trjo【CEDICT】Zelkova acuminata ·櫬 čhén IPA:/ʈʂʰən˨˦/ MC:tsrhinH【CEDICT】Sterculia plantanifolia/coffin ·櫳(㰍) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】bar/cage/gratings ·櫸 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【CEDICT】Zeikowa acuminata ·櫺(欞) lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】latticework on a window ·櫻(桜) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】cherry ·櫽(檼) ’ín IPA:/ʔin˨˦/ MC:’j+nH【CEDICT】tool used for shaping wood (old)/old variant of 檃[yin3] ·櫾(柚) iów IPA:/jiw˨˦/ MC:yuwH【Unihan】the pomelo ·欃 čhām IPA:/ʈʂʰam/ 【CEDICT】sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil/comet ·權(権) khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】weight of a steelyard ·欐 lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】beam ·欒(灤) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Baxter-Sagart disambig.】corners of the rim of an oval bell ·欓(檔) tàng IPA:/tɑŋ˥˧/ MC:tangX【Unihan】a cross-piece, as the round of a ladder, the rail of a chair; shelves; pigeonholes ·欠 khiém IPA:/kʰiɛm˨˦/ MC:khjaemH【CEDICT】deficient/to owe/to lack/yawn ·次 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【Baxter-Sagart disambig.】lodge (v.) ·欣(忻) hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【Baxter-Sagart disambig.】rejoice ·欨 hyū IPA:/hy/ MC:xju【CEDICT】(literary) to blow or breathe upon/happy ·欬(咳) khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】cough ·欱 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ 【CEDICT】variant of 喝[he1] ·欲(慾) yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【Baxter-Sagart disambig.】desire (v.) ·欹(猗) ’ī IPA:/ʔi/ MC:’je【CEDICT】interjection ·欺 khī IPA:/kʰji/ MC:khi【Baxter-Sagart disambig.】to deceive, cheat ·欻 hhyŭᵗ IPA:/ɦyʔ/ MC:xjut【CEDICT】(onom.) crashing sound ·欽 khīm IPA:/kʰim/ MC:khim【CEDICT】to respect/to admire/to venerate/by the emperor himself ·款(欵) khwòn IPA:/kʰwɔn˥˧/ MC:khwanX【CEDICT】section/paragraph/funds/CL:筆|笔[bi3],個|个[ge4]/classifier for versions or models (of a product) ·歃(㰱) shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ 【CEDICT】to drink ·歆 hīm IPA:/him/ MC:xim【Baxter-Sagart disambig.】enjoy (fragrance) ·歇 hiĕᵗ IPA:/hiɛʔ/ MC:xjot【Baxter-Sagart disambig.】cease, rest (v.) ·歈 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】songs ·歌(謌) kō IPA:/kɔ/ MC:ka【Baxter-Sagart disambig.】sing, song ·歔 hyū IPA:/hy/ MC:xjo【CEDICT】to snort ·歕(呠噴) phūn IPA:/pʰun/ MC:phwon【CEDICT】old variant of 噴|喷[pen1] ·歗(嘯) siéw IPA:/siɛw˨˦/ MC:sewH【CEDICT】old variant of 嘯|啸[xiao4] ·歙 hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】contract (v.) ·歠(啜欼) čhyuĕᵗ IPA:/tʃʰyuɛʔ/ MC:tsyhwet【Baxter-Sagart disambig.】taste, eat, drink (v.) ·歡(歓懽) hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【Baxter-Sagart disambig.】rejoice; joyous ·止 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【Baxter-Sagart disambig.】foot; stop ·正 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【Baxter-Sagart disambig.】1st (month) ·正 číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyengH【Baxter-Sagart disambig.】correct (adj., v.) ·此 thsè IPA:/tsʰɨ˥˧/ MC:tshjeX【Baxter-Sagart disambig.】this ·步(歩) bú IPA:/bu˨˦/ MC:buH【Baxter-Sagart disambig.】step ·武 vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】military ·歧(岐) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【Baxter-Sagart disambig.】forked (road) ·歫 gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】old variant of 距[ju4]/old variant of 拒[ju4] ·歰 shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】archaic variant of 澀|涩[se4] ·歲(歳亗) súi IPA:/sui˨˦/ MC:sjwejH【Baxter-Sagart disambig.】year ·歸(帰皈) kūi IPA:/kui/ MC:kjw+j【Baxter-Sagart disambig.】return (v.) ·死 sè IPA:/sɨ˥˧/ MC:sijX【Baxter-Sagart disambig.】die (v.) ·歿(殁) mŭᵗ IPA:/muʔ˩/ MC:mwot【CEDICT】to end/to die ·殀(夭) ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:’jewX【CEDICT】variant of 夭[yao1]/to die young/to die prematurely/Taiwan pr. [yao3] ·殂 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ MC:dzu【CEDICT】to die ·殃(䄃) ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:’jang【Baxter-Sagart disambig.】calamity ·殄 dién’ IPA:/diɛn’˨˦/ MC:denX【Baxter-Sagart disambig.】cease; destroy ·殆 dái’ IPA:/dai’˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】danger ·殈 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwek【CEDICT】damage egg so it does not hatch ·殉(侚狥) szyún IPA:/sʱyun˨˦/ MC:zwinH【Baxter-Sagart disambig.】accompany in death ·殊 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【Baxter-Sagart disambig.】die; different ·殖 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【Baxter-Sagart disambig.】grow, flourish (v.) ·殘 thhsȃn IPA:/tsʱan˩/ MC:dzan【Baxter-Sagart disambig.】damage; hurt; cruel ·殙 hūn IPA:/hun/ MC:xwon【CEDICT】to die by taking poison ·殛 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【CEDICT】to put to death ·殞(殒隕) yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【CEDICT】to perish/to die ·殠 čhiów IPA:/tʃʰiw˨˦/ MC:tsyhuwH【CEDICT】variant of 臭[chou4] ·殣 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】die of starvation ·殪 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:’ejH【CEDICT】to exterminate ·殫 tān IPA:/tan/ MC:tan【CEDICT】entirely/to exhaust ·殮 liém IPA:/liɛm˨˦/ MC:ljemH【CEDICT】to prepare a dead body for coffin ·殯 pín IPA:/pin˨˦/ MC:pjinH【CEDICT】a funeral/to encoffin a corpse/to carry to burial ·殰() dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】abortion/stillborn ·殲(殱) tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【CEDICT】to annihilate/abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane ·殳(杸) shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance ·殷 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’j+n【Baxter-Sagart disambig.】殷殷 distressed ·殷 ’iān IPA:/ʔian/ MC:’ean【Baxter-Sagart disambig.】dark-red ·殸 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】hanging musical stone ·殺 shái IPA:/ʂai˨˦/ MC:sreajH【Baxter-Sagart disambig.】diminish ·殺 shăᵗ IPA:/ʂaʔ/ MC:sreat【Baxter-Sagart disambig.】kill ·殻(殼㱿) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】variant of 殼|壳[qiao4] ·殿 tién IPA:/tiɛn˨˦/ MC:tenH【Baxter-Sagart disambig.】rear (building, army unit) ·殿 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】palace ·毀 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xjweH【CEDICT】to destroy/to damage/to ruin/to defame/to slander ·毁 hùi IPA:/hui˥˧/ 【Unihan】destroy ·毅 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngj+jH【Baxter-Sagart disambig.】bold ·毆 ’òw IPA:/ʔəw˥˧/ MC:’uwX【CEDICT】to beat up/to hit sb ·毈 dwón IPA:/dwɔn˨˦/ MC:dwanH【CEDICT】infertile egg ·毋 vȗ IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】don’t ·母 mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】mother ·每(毎) mùi IPA:/mui˥˧/ MC:mwojX【Baxter-Sagart disambig.】each ·毐 ’ài IPA:/ʔai˥˧/ MC:’ojX【Unihan】person of reprehensible morals; immoral; adulterer ·毒 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:dowk【Baxter-Sagart disambig.】poison (n.) ·毓 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】to produce ·比 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】compare ·比 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pjijH【Baxter-Sagart disambig.】combine; all ·毖 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pijH【Baxter-Sagart disambig.】cautious ·毗(毘) phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Baxter-Sagart disambig.】assist; boastful ·毚 čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ 【CEDICT】cunning/artful ·毛 mȃw IPA:/maw˩/ MC:maw【Baxter-Sagart disambig.】hair ·毫 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【Baxter-Sagart disambig.】fine animal hair ·毬(球) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】ball ·毯 thàm IPA:/tʰam˥˧/ MC:thamX【CEDICT】blanket/rug ·毳 čhúi IPA:/ʈʂʰui˨˦/ 【CEDICT】crisp/brittle/fine animal hair ·毿 sām IPA:/sam/ MC:som【CEDICT】long-haired/shaggy ·氂(犛髦牦) lȋ IPA:/lji˩/ MC:li【CEDICT】yak (Bos grunniens) ·氄 zhyùng IPA:/ʒyuŋ˥˧/ MC:nyowngX【CEDICT】down or fine hair ·氅(鷩) čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【CEDICT】overcoat ·氈(毡氊) čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】felt (n.) ·氏 shhḯ’ IPA:/ʃʱɨ’˨˦/ MC:dzyeX【Baxter-Sagart disambig.】clan ·氐 tī IPA:/ti/ MC:tej【Baxter-Sagart disambig.】Western tribes ·民 mȋn IPA:/min˩/ MC:mjin【Baxter-Sagart disambig.】people ·氓(甿) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【Baxter-Sagart disambig.】population, people ·气 khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khj+jH【Baxter-Sagart disambig.】(inhaled thing:) breath, air, vapors ·氛 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】miasma/vapor ·氣(気炁) hí IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】to present food ·氣(気炁) khí IPA:/kʰi˨˦/ MC:khj+jH【Baxter-Sagart disambig.】cloudy vapors ·氤(絪) ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】generative forces/magic emanation ·氲 ’yūn IPA:/ʔyun/ 【Unihan】life giving influences of nature; spirit of harmony; prosperity ·水(氵) shùi IPA:/ʂui˥˧/ MC:sywijX【Baxter-Sagart disambig.】water; river ·氶 čìng IPA:/tʃiŋ˥˧/ MC:tsyingX【Unihan】name of a river in Shandong ·永 yuèng IPA:/jyuəŋ˥˧/ MC:hjwaengX【Baxter-Sagart disambig.】long (time) ·氿 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【CEDICT】mountain spring ·汀 thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【Baxter-Sagart disambig.】level land beside water ·汁 čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyip【Baxter-Sagart disambig.】juice ·求 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】seek ·汊 čá IPA:/ʈʂa˨˦/ 【CEDICT】branching stream ·汍 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】shed tears ·汎(泛) fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjuwng【Baxter-Sagart disambig.】float about; universally ·汐 szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【CEDICT】night tides/evening ebbtide/Taiwan pr. [xi4] ·汔 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ MC:xj+t【CEDICT】near ·汗 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】sweat (n.) ·汛 sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【CEDICT】high water/flood/to sprinkle water ·汜 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ MC:ziX【CEDICT】stream which returns after branching ·汝 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ MC:nyoX【Baxter-Sagart disambig.】you (sg.) ·汞 hhúng’ IPA:/ɦuŋ’˨˦/ MC:huwngX【CEDICT】mercury (chemistry) ·江 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kaewng【Baxter-Sagart disambig.】(Yangzi) river ·池 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】pool (n.) ·污(汙汚洿) ’ū IPA:/ʔu/ MC:’u【CEDICT】dirty/filthy/foul/corrupt/to smear/to defile/dirt/filth ·汧 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khen【CEDICT】marsh/float ·汨 mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【Baxter-Sagart disambig.】(name of a river) ·汩 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ 【CEDICT】confused/extinguished ·汪 ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ MC:’wang【Baxter-Sagart disambig.】vast; pool ·汭 zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【CEDICT】river-bend ·汲 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【CEDICT】to draw (water) ·汴 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Unihan】name of a river in Henan; Henan ·決(决) kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Baxter-Sagart disambig.】open a passage for a stream ·汾 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】name of a river ·沁 thsím IPA:/tsʰim˨˦/ MC:tshimH【CEDICT】to seep/to percolate ·沂 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngj+j【Baxter-Sagart disambig.】(mountain and river in Shandong) ·沃 ’ŭᵏ IPA:/ʔuʔ/ MC:’owk【CEDICT】fertile/rich/to irrigate/to wash (of river) ·沇 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ 【CEDICT】archaic variant of 兗|兖[Yan3] ·沈(沉) čhhȋm IPA:/tʃʱim˩/ MC:drim【Baxter-Sagart disambig.】sink (v.t.) ·沈(沉) shìm IPA:/ʃim˥˧/ MC:syimX【Baxter-Sagart disambig.】(name of a state) ·沈(沉) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice in which gifts are sunk in water ·沉(沈) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice in which gifts are sunk in water ·沌 dún’ IPA:/dun’˨˦/ MC:dwonX【CEDICT】confused/turbid ·沐 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【CEDICT】to bathe/to cleanse/to receive/to be given ·沒(没) mŭᵗ IPA:/muʔ˩/ MC:mwot【CEDICT】(negative prefix for verbs)/have not/not ·沓 dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dop【Baxter-Sagart disambig.】join, unite ·沔 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream ·沖 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【CEDICT】(of water) to dash against/to mix with water/to infuse/to rinse/to flush/to develop (a film)/to rise in the air/to clash/to collide with ·沙 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【Baxter-Sagart disambig.】sand ·沚 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】islet ·沫 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】foam/suds ·沭 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【CEDICT】river in Shandong ·沱(沲) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】flow (v.) ·沲(沱) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】flow (v.) ·河 hhȏ IPA:/ɦɔ˩/ MC:ha【Baxter-Sagart disambig.】river ·沸(㵒) fí IPA:/fi˨˦/ MC:pj+jH【Baxter-Sagart disambig.】boil (v.) ·油 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】flow(ing) ·沺 thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【CEDICT】turbulent ·治 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:dri【Baxter-Sagart disambig.】regulate, arrange ·沼 čièw IPA:/tʃiɛw˥˧/ MC:tsyewX【Baxter-Sagart disambig.】pool ·沾 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:trjem【Baxter-Sagart disambig.】moisten ·沿 iȇn IPA:/jiɛn˩/ 【CEDICT】along/to follow (a line, tradition etc)/to carry on/to trim (a border with braid, tape etc)/border/edge ·況(湟况) hwáng IPA:/hwɑŋ˨˦/ MC:xjwangH【Baxter-Sagart disambig.】compare with, be equal to ·泂 hhyuéng’ IPA:/ɦyuəŋ’˨˦/ MC:hwengX【CEDICT】vast ·泃 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ 【Unihan】river in Henan ·泄(洩渫) í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Baxter-Sagart disambig.】leak, ooze ·泄(洩渫) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【Baxter-Sagart disambig.】leak, ooze ·泅 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ 【CEDICT】to swim ·泆 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【CEDICT】licentious, libertine, dissipate ·泉(洤) thhsyuȇn IPA:/tsʱyuɛn˩/ MC:dzjwen【Baxter-Sagart disambig.】spring, source ·泊(泺濼) bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【Baxter-Sagart disambig.】calm, still ·泐 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】to write ·泑 ’iòw IPA:/ʔiw˥˧/ MC:’jiwX【CEDICT】the vitreous glaze on china, porcelain etc ·泓 ’wēng IPA:/ʔwəŋ/ MC:’weang【CEDICT】clear/vast and deep/classifier for a body of clear water ·泔 kām IPA:/kam/ MC:kam【CEDICT】slop from rinsing rice ·法 făᵖ IPA:/faʔ/ MC:pjop【Baxter-Sagart disambig.】model, law ·泖(茅) màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【CEDICT】still water ·泗 sé IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【CEDICT】nasal mucus ·泙(洴) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【CEDICT】sound of water splashing ·泚 thsè IPA:/tsʰɨ˥˧/ MC:tshjeX【Baxter-Sagart disambig.】clear (adj.) ·泝(溯遡) sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】go against current ·泞 dryú’ IPA:/dʒy’˨˦/ 【Unihan】mud; miry, muddy, stagnant ·泠 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】sound of water flowing ·泡 phāw IPA:/pʰaw/ MC:phaew【CEDICT】puffed/swollen/spongy/small lake (esp. in place names)/classifier for urine or feces ·波 pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【Baxter-Sagart disambig.】wave (n.) ·泣 khĭᵖ IPA:/kʰiʔ/ MC:khip【Baxter-Sagart disambig.】weep ·泥(坭) nȋ IPA:/nji˩/ MC:nej【Baxter-Sagart disambig.】mud ·泥(坭) ní IPA:/nji˨˦/ MC:nejH【Baxter-Sagart disambig.】impeded, obstructed (Lunyu) ·泭 fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】a raft ·泯 mȋn IPA:/min˩/ MC:mjin【Baxter-Sagart disambig.】destroy ·泰 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thajH【Baxter-Sagart disambig.】great ·泲 tzì IPA:/tsi˥˧/ 【CEDICT】clear wine/name of a river ·泳 yuéng IPA:/jyuəŋ˨˦/ MC:hjwaengH【Baxter-Sagart disambig.】go in water, wade ·洄 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】eddying/whirling (of water)/to go against the current ·洊 dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】twice; a second time ·洋 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】great expanse of water’ ·洌(冽) liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【CEDICT】pure/to cleanse ·洏 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】to flow (as water or tears) ·洒(灑) sì IPA:/si˥˧/ MC:sejX【Baxter-Sagart disambig.】wash ·洒(灑) shài IPA:/ʂai˥˧/ MC:sreaX【Baxter-Sagart disambig.】sprinkle ·洗 sì IPA:/si˥˧/ MC:sejX【Baxter-Sagart disambig.】wash ·洗 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:senX【Baxter-Sagart disambig.】wash ·洙 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】name of a river ·洛 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Unihan】river in Shanxi province; city ·洟(涕) ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】nasal mucus/Taiwan pr. [yi2] ·洢 ’ī IPA:/ʔi/ 【CEDICT】old name of a river in Henan, now written 伊河 ·洣 mì IPA:/mji˥˧/ MC:mejX【Unihan】Mi river in Hunan, tributary of Xiangjiang ·津 tzīn IPA:/tsin/ MC:tsin【Baxter-Sagart disambig.】ford (n.) ·洧 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】name of a river ·洪(洚) hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【CEDICT】flood/big/great ·洫 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwik【Baxter-Sagart disambig.】channel; moat ·洲 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】islet ·洳 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyo【Baxter-Sagart disambig.】name of a river ·洳 zhyú IPA:/ʒy˨˦/ MC:nyoH【Baxter-Sagart disambig.】wet ground ·洴(泙) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【CEDICT】wash/bleach (fabric) ·洺 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjieng【CEDICT】name of a river ·活 hhwŏᵗ IPA:/ɦwɔʔ˩/ MC:hwat【Baxter-Sagart disambig.】to live ·洼 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:’wae【CEDICT】variant of 窪|洼[wa1] ·洽 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【Baxter-Sagart disambig.】accord with ·派 phái IPA:/pʰai˨˦/ MC:pheaH【CEDICT】clique/school/group/faction/to dispatch/to send/to assign/to appoint/pi (Greek letter Ππ)/the circular ratio pi = 3.1415926/(loanword) pie ·洿(汙汚) ’ū IPA:/ʔu/ MC:’u【Baxter-Sagart disambig.】impure ·流 liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】flow (v.) ·浙 čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyet【Unihan】Zhejiang province; river ·浚(濬) syún IPA:/syun˨˦/ MC:swinH【CEDICT】to deepen (e.g. a ditch)/to extract/to manage/ladle (old) ·浞 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:dzraewk【Unihan】to soak, to steep in water ·浡 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【CEDICT】full/gushing (of fountain) ·浣(澣) hhwón’ IPA:/ɦwɔn’˨˦/ MC:hwanX【Baxter-Sagart disambig.】to wash clothes ·浥 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:’ip【Baxter-Sagart disambig.】moist, moisten ·浦 phù IPA:/pʰu˥˧/ MC:phuX【Baxter-Sagart disambig.】river bank ·浩(澔) hháw’ IPA:/ɦaw’˨˦/ MC:hawX【Baxter-Sagart disambig.】vast ·浪 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】(name of a river) ·浮 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Baxter-Sagart disambig.】float (v.) ·浯 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Unihan】name of a river in Shandong ·浴 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【CEDICT】bath/to bathe ·海 hài IPA:/hai˥˧/ MC:xojX【Baxter-Sagart disambig.】sea ·浸 tzím IPA:/tsim˨˦/ MC:tsimH【CEDICT】to immerse/to soak/to steep/gradually ·浹 tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsep【CEDICT】soaked/to wet/to drench/Taiwan pr. [jia2] ·浼(潣凂) mùi IPA:/mui˥˧/ MC:mwojX【Baxter-Sagart disambig.】defile (v.) ·浽 sūi IPA:/sui/ MC:swij【CEDICT】see 浽溦[sui1 wei1] ·涂 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】path ·涅 niĕᵗ IPA:/niɛʔ˩/ MC:net【CEDICT】to blacken/abbr. for 涅槃[nie4 pan2] ·涇 kīng IPA:/kiŋ/ MC:keng【Unihan】name of a river ·消 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】dissolve; disappear ·涉(渉) shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ 【CEDICT】to wade/to be involved/to concern/to experience/to enter (classical) ·涊 nièn IPA:/niɛn˥˧/ MC:nenX【CEDICT】muddy water ·涌(湧) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】(used in place names) ·涎(㳄) sziȇn IPA:/sʱiɛn˩/ MC:zjen【CEDICT】saliva ·涓 kyuēn IPA:/kyuɛn/ MC:kwen【CEDICT】brook/to select ·涔 čhhȇm IPA:/ʈʂʱəm˩/ MC:dzrim【CEDICT】overflow/rainwater/tearful ·涕(洟䶏) thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【Baxter-Sagart disambig.】tears (n.) ·涕(洟䶏) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Baxter-Sagart disambig.】tears (n.) ·涖(莅蒞) lí IPA:/li˨˦/ 【CEDICT】variant of 蒞|莅[li4], to attend ·涘 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ 【CEDICT】river bank ·涪 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Unihan】river in Sichuan province ·涬 hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ MC:hengX【CEDICT】watery expanse ·涯 (ng)iȃi IPA:/(ŋ)jiai˩/ MC:ngea【Baxter-Sagart disambig.】river bank; limit ·液 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】fluid ·涵 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Baxter-Sagart disambig.】soak, overflow ·涼(凉鿌) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】cold ·涿 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】place name ·淀 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【CEDICT】shallow water ·淅 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】(onom.) sound of rain, sleet etc ·淆(殽) hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【CEDICT】confused and disorderly/mixed/Taiwan pr. [yao2] ·淇 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】name of a river ·淋 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【Baxter-Sagart disambig.】water (v.) ·淑 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ 【CEDICT】warm and virtuous/(used in given names)/Taiwan pr. [shu2] ·淒(凄) thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【CEDICT】intense cold/frigid/dismal/grim/bleak/sad/mournful ·淖 náw IPA:/naw˨˦/ MC:nraewH【CEDICT】slush/mud ·淘 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ 【CEDICT】to wash/to clean out/to cleanse/to eliminate/to dredge ·淚(涙泪) lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwijH【Baxter-Sagart disambig.】tears (n.) ·淜(漰) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【CEDICT】roar of dashing waves ·淝 fvȋ IPA:/fʱi˩/ MC:bj+j【CEDICT】name of a river ·淞 syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjowng【CEDICT】variant of 凇[song1] ·淟 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】turbid/muddy ·淡(澹) dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】insipid ·淢 hyuĕᵏ IPA:/hyuəʔ/ MC:xwik【Baxter-Sagart disambig.】channel; moat ·淥 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】clear (water)/strain liquids ·淨 dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ MC:dzjengH【Baxter-Sagart disambig.】clean (adj.) ·淩 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】variant of 凌[ling2] ·淫(婬) ȋm IPA:/jim˩/ MC:yim【Baxter-Sagart disambig.】excess; licentious ·淬 thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】dip into a fluid ·淮 hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【Baxter-Sagart disambig.】(name of a river) ·深 shīm IPA:/ʃim/ MC:syim【Baxter-Sagart disambig.】deep ·深 shím IPA:/ʃim˨˦/ MC:syimH【Baxter-Sagart disambig.】depth ·淳(湻) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【Baxter-Sagart disambig.】a pair ·淵(渕) ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’wen【Baxter-Sagart disambig.】abyss ·淶 lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【CEDICT】brook/ripple ·淹(渰) ’iēm IPA:/ʔiɛm/ MC:’jem【Baxter-Sagart disambig.】submerge, soak ·淺 thsièn IPA:/tsʰiɛn˥˧/ MC:tshjenX【Baxter-Sagart disambig.】shallow ·添 thiēm IPA:/tʰiɛm/ MC:them【Baxter-Sagart disambig.】add ·淼 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【CEDICT】a flood/infinity ·清(淸) thsīng IPA:/tsʰiŋ/ MC:tshjeng【Baxter-Sagart disambig.】clear (adj.) ·渙 hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【Baxter-Sagart disambig.】amply-flowing ·渚(陼) čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】islet ·減(减) kiàm IPA:/kiam˥˧/ MC:keamX【Baxter-Sagart disambig.】reduce ·渝 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】change (v.) ·渟 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】stagnant water ·渠 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【Baxter-Sagart disambig.】canal ·渡 dú IPA:/du˨˦/ MC:duH【Baxter-Sagart disambig.】to ford ·渤 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Unihan】swelling; the Gulf of Hopei (Hebei) ·渥 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:’aewk【Baxter-Sagart disambig.】moisten, smear ·渦 ’wō IPA:/ʔwɔ/ MC:’wa【CEDICT】name of a river ·測 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrhik【Baxter-Sagart disambig.】fathom (v.) ·渭 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Unihan】name of a river in Shanxi ·港 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kaewngX【CEDICT】harbor/port/CL:個|个[ge4] ·渰(淹) ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jemX【CEDICT】(of cloud) forming or rising ·渴(渇) khŏᵗ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khat【Baxter-Sagart disambig.】thirsty ·游(逰遊) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】float, swim ·渹(訇) hwēng IPA:/hwəŋ/ MC:xweang【Unihan】roar, crash ·渺 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】vast (of water) ·渼 mùi IPA:/mui˥˧/ 【CEDICT】ripple pattern ·渾 hhȗn IPA:/ɦun˩/ MC:hwon【Baxter-Sagart disambig.】chaotic ·渾 hhún’ IPA:/ɦun’˨˦/ MC:hwonX【Baxter-Sagart disambig.】chaotic ·湃 phái IPA:/pʰai˨˦/ MC:pheajH【CEDICT】sound of waves ·湄 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】brink/edge ·湊(凑) thsów IPA:/tsʰəw˨˦/ MC:tshuwH【CEDICT】to gather together, pool or collect/to happen by chance/to move close to/to exploit an opportunity ·湋 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【CEDICT】to flow back (of water) ·湍 thwōn IPA:/tʰwɔn/ MC:thwan【Baxter-Sagart disambig.】rushing water ·湎 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【Baxter-Sagart disambig.】sink in (wine) ·湑 syù IPA:/sy˥˧/ MC:sjoX【Baxter-Sagart disambig.】to strain (spirits) ·湖 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】lake ·湘 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Unihan】Hunan province ·湜 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyik【CEDICT】clear water/pure ·湝 hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:heaj【Baxter-Sagart disambig.】cold ·湟(況) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】name of a river ·湢 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【CEDICT】public bathhouse ·湣 mìn IPA:/min˥˧/ 【CEDICT】(ancient character used in posthumous titles)/old variant of 憫|悯[min3] ·湧(涌) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】to bubble up/to rush forth ·湮 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】to inundate/to bury/to cover up/obscured/submerged ·湯 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】amply-flowing ·湯 thāng IPA:/tʰɑŋ/ MC:thang【Baxter-Sagart disambig.】hot liquid ·湱 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ 【CEDICT】dashing of waves ·源(厵) (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【Baxter-Sagart disambig.】spring, source ·準(凖) čyùn IPA:/tʃyun˥˧/ MC:tsywinX【Baxter-Sagart disambig.】water-level ·溘 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khop【CEDICT】suddenly ·溜(澑) liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】to slip away/to escape in stealth/to skate ·溝 kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】irrigation canal ·溠 čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【CEDICT】name of a river ·溢 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】overflow ·溦 vȋ IPA:/vi˩/ 【CEDICT】drizzle/fine rain ·溪(渓) khī IPA:/kʰji/ MC:khej【Baxter-Sagart disambig.】valley with stream in it ·溱 čēn IPA:/ʈʂən/ MC:tsrin【CEDICT】name of a river ·溺(尿氼) niéw IPA:/niɛw˨˦/ MC:newH【Baxter-Sagart disambig.】urine ·溺(尿氼) nĭᵏ IPA:/niʔ˩/ MC:nek【Baxter-Sagart disambig.】to sink in water ·溼(濕) shhĭᵖ IPA:/ʃʱiʔ˩/ 【CEDICT】variant of 濕|湿[shi1] ·溽(縟) zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【CEDICT】damp/muggy ·滀 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【Baxter-Sagart disambig.】accumulated (feelings) ·滁 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【Unihan】district in Anhui province ·滃 ’ùng IPA:/ʔuŋ˥˧/ MC:’uwngX【CEDICT】(of clouds) to rise/(of water) to swell ·滅(烕) miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:mjiet【Baxter-Sagart disambig.】destroy ·滉 hhwáng’ IPA:/ɦwɑŋ’˨˦/ MC:hwangX【CEDICT】bright expanse of water ·滋 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【Baxter-Sagart disambig.】abundant ·滌 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】wash, clean (v.) ·滍 drí’ IPA:/dʒi’˨˦/ MC:drijX【CEDICT】(used in place names) ·滎 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】place name ·滏 fvú’ IPA:/fʱu’˨˦/ MC:bjuX【CEDICT】name of a river in Hebei ·滑(磆) hhwăᵗ IPA:/ɦwaʔ˩/ MC:hweat【Baxter-Sagart disambig.】slippery ·滓 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】dregs/sediment ·滔 thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Baxter-Sagart disambig.】rushing water ·滕 thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【Unihan】an ancient state in Shandong province; water bursting forth ·滫 siòw IPA:/siw˥˧/ MC:sjuwX【CEDICT】water in which rice was boiled/slops/swill ·滮 phhiȏw IPA:/pʱiw˩/ 【CEDICT】flowing of water ·滯 drí IPA:/dʒji˨˦/ MC:drjejH【Baxter-Sagart disambig.】obstruct ·滴 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】a drop/to drip ·滸 hù IPA:/hu˥˧/ MC:xuX【Baxter-Sagart disambig.】river bank ·滹 hū IPA:/hu/ MC:xu【Unihan】the bank of a steam ·滺(悠) ’iōw/iȏw IPA:/ʔiw/jiw˩/ 【Unihan】flow ·滻 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【CEDICT】name of a river in Shaanxi province/see 滻河|浐河[Chan3 He2] ·滿(満) mwòn IPA:/mwɔn˥˧/ MC:manX【Baxter-Sagart disambig.】full ·漁(䱷) ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Baxter-Sagart disambig.】to fish ·漆(柒㯃桼) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Baxter-Sagart disambig.】varnish tree ·漇() sì IPA:/si˥˧/ 【Unihan】(Cant.) waste ·漉 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】strain liquids ·漎(潨) čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ 【CEDICT】a place where small streams flow into a large one ·漏 lów IPA:/ləw˨˦/ MC:luwH【Baxter-Sagart disambig.】leak (v.) ·漓 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】pattering (of rain)/seep through ·演 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ MC:yenX【Baxter-Sagart disambig.】flow out, extend ·漘 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:zywin【Baxter-Sagart disambig.】borders of a river ·漙 thhwȏn IPA:/tʱwɔn˩/ MC:dwan【CEDICT】heavy dew ·漠 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】desert/unconcerned ·漢 hán IPA:/hɑn˨˦/ MC:xanH【Baxter-Sagart disambig.】(river name) ·漣 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【Baxter-Sagart disambig.】ripple; drip ·漦 shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ 【CEDICT】go with current/mucus/spittle ·漪 ’ī IPA:/ʔi/ MC:’je【CEDICT】ripple ·漫(澷) mwón IPA:/mwɔn˨˦/ MC:manH【Baxter-Sagart disambig.】wide, limitless ·漬 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【CEDICT】to soak/to be stained/stain/floodwater ·漯 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【CEDICT】name of a river ·漳 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Unihan】name of a river in Henan ·漵 szyú’ IPA:/sʱy’˨˦/ MC:zjoX【CEDICT】name of a river ·漸 tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【Baxter-Sagart disambig.】moisten ·漸 dziém’ IPA:/dziɛm’˨˦/ MC:dzjemX【Baxter-Sagart disambig.】gradually; advance ·漾(瀁) iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【CEDICT】to overflow/to ripple/used in place names/see 漾濞[Yang4 bi4] ·漿() tziāng IPA:/tsiɑŋ/ MC:tsjang【Baxter-Sagart disambig.】drink (n.) ·潁 ìng IPA:/jiŋ˥˧/ MC:ywengX【CEDICT】grain husk/tip of sth short and slender ·潑(溌) phwŏᵗ IPA:/pʰwɔʔ/ 【CEDICT】to splash/to spill/rough and coarse/brutish ·潔 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】pure, purify ·潗 dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ 【CEDICT】friendly/harmonious ·潙(溈) kūi IPA:/kui/ MC:kjwe【Unihan】river in Shanxi ·潚 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】sound of rain and wind ·潝(㴔) hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【CEDICT】to agree ·潞 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Unihan】river in northern china ·潟(澙) sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】salty soil ·潠 sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【CEDICT】spurt out of the mouth ·潣(浼) mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Unihan】to pollute, contaminate ·潤 zhyún IPA:/ʒyun˨˦/ MC:nywinH【CEDICT】to moisten/to lubricate/to embellish/moist/glossy/sleek ·潨(潀漎) thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ 【Unihan】gather; flow into (water); sound of waters flowing together ·潬(灘) thān IPA:/tʰan/ MC:than【Baxter-Sagart disambig.】foreshore ·潭 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【Baxter-Sagart disambig.】deep, pond ·潮 čhhiȇw IPA:/tʃʱiɛw˩/ MC:drjew【Baxter-Sagart disambig.】morning tide ·潯 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【CEDICT】name of a river/steep bank ·潰 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【Baxter-Sagart disambig.】break through an embankment (of water) ·潸() shān IPA:/ʂan/ MC:sraen【Baxter-Sagart disambig.】tears flowing ·潼 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】high/name of a pass ·澀(澁渋瀒濇) shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】astringent/tart/acerbity/unsmooth/rough (surface)/hard to understand/obscure ·澁(澀渋) shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】old variant of 澀|涩[se4] ·澂(澄瀓) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dring【CEDICT】variant of 澄[cheng2] ·澄(澂) čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dring【Baxter-Sagart disambig.】limpid, clear ·澇 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】flooded ·澈(徹) driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】clear, limpid ·澉 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:kamX【CEDICT】place name/wash ·澒 hhúng’ IPA:/ɦuŋ’˨˦/ MC:huwngX【CEDICT】vast/infinite ·澔(浩) hháw’ IPA:/ɦaw’˨˦/ MC:hawX【Baxter-Sagart disambig.】vast ·澡 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】wash (v.) ·澣(浣) hhwón’ IPA:/ɦwɔn’˨˦/ MC:hwanX【CEDICT】variant of 浣[huan4] ·澤(沢) drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:draek【Baxter-Sagart disambig.】marsh; moisture ·澥 hhiái’ IPA:/ɦiai’˨˦/ MC:heaX【CEDICT】to become watery/creek ·澦 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Unihan】place in Sichuan ·澧 lì IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Unihan】river in northern Hunan province ·澨 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【CEDICT】bank/shore/name of a river ·澬 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【CEDICT】to rain continuously ·澮 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】watering channel, drain ·澱 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【CEDICT】sediment/precipitate ·澳(襖) ’áw IPA:/ʔaw˨˦/ MC:’awH【Baxter-Sagart disambig.】bay, cove ·澴 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】to return (of waves) ·澹(淡) dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:damX【Baxter-Sagart disambig.】calm ·澼 phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ MC:phek【CEDICT】bleach/to clean ·澾 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【Unihan】slippery, smooth ·激 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kek【Baxter-Sagart disambig.】dam up (water) ·濁 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:draewk【Baxter-Sagart disambig.】muddy ·濂 liȇm IPA:/liɛm˩/ 【CEDICT】name of a river in Hunan ·濃 nȗng IPA:/nuŋ˩/ 【CEDICT】concentrated/dense/strong (smell etc) ·濈 čĕᵖ IPA:/ʈʂɨʔ/ 【CEDICT】many ·濉 sūi IPA:/sui/ MC:swij【CEDICT】name of a river ·濊 hwŏᵗ IPA:/hwɔʔ/ MC:xwat【Baxter-Sagart disambig.】sound of water ·濔(沵) nì IPA:/ni˥˧/ 【CEDICT】many/numerous ·濟(済) tzì IPA:/tsi˥˧/ MC:tsejX【Baxter-Sagart disambig.】numerous ·濟(済) tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsejH【Baxter-Sagart disambig.】cross a stream; rescue ·濠 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【CEDICT】trench ·濡 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyu【Baxter-Sagart disambig.】wet, glossy ·濤 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】big wave/Taiwan pr. [tao2] ·濬(浚) syún IPA:/syun˨˦/ MC:swinH【Baxter-Sagart disambig.】deep ·濮 pŭᵏ IPA:/puʔ/ MC:puwk【Baxter-Sagart disambig.】[part of a proper name] ·濯 dráw IPA:/ɖʐaw˨˦/ MC:draewH【Baxter-Sagart disambig.】wash clothes ·濯 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:draewk【Baxter-Sagart disambig.】wash ·濰 vȋ IPA:/vi˩/ 【CEDICT】name of a river ·濳(潛) thhsiȇm IPA:/tsʱiɛm˩/ MC:dzjem【Baxter-Sagart disambig.】go under water ·濵(濱瀕) pīn IPA:/pin/ MC:pjin【Unihan】a bank, a brink. a shore, a beach ·濺 tzién IPA:/tsiɛn˨˦/ MC:tsjenH【Baxter-Sagart disambig.】splatter with water ·濾 lyú IPA:/ly˨˦/ 【CEDICT】to strain/to filter ·濿(砅) lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【CEDICT】variant of 砅[li4] ·瀄 čĕᵗ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrit【Unihan】(Cant.) to squeeze; to eject; to spray ·瀅 ’yuéng IPA:/ʔyuəŋ˨˦/ 【CEDICT】clear/limpid (of water) ·瀉 siè IPA:/siɛ˥˧/ MC:sjaeX【Baxter-Sagart disambig.】to drain off ·瀋(沉) čhìm IPA:/tʃʰim˥˧/ MC:tsyhimX【Baxter-Sagart disambig.】liquid ·瀍 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Unihan】river in Henan province ·瀑 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ MC:buwk【Baxter-Sagart disambig.】waterfall? ·瀘 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】old name of a river in Jiangxi/place name ·瀚 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】ocean/vastness ·瀛 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【CEDICT】ocean ·瀟 siēw IPA:/siɛw/ 【CEDICT】(of water) deep and clear/(of wind and rain) howling and pounding/(of light rain) pattering ·瀡() sùi IPA:/sui˥˧/ MC:sjweX【CEDICT】slippery ·瀣 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【CEDICT】mist/vapor ·瀨(瀬) lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】rapids ·瀰(彌) mȋ IPA:/mji˩/ MC:mjie【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream ·瀰(彌) mì IPA:/mji˥˧/ MC:mjieX【Baxter-Sagart disambig.】richly flowing stream ·瀹() iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】to cleanse/to boil ·瀺 čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ 【CEDICT】sound of water ·灃 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjuwng【CEDICT】rainy/place name in Shaanxi/Feng River in Shaanxi 陝西|陕西, tributary of Wei River 渭水 ·灋 făᵖ IPA:/faʔ/ MC:pjop【Baxter-Sagart disambig.】model, law ·灌(潅) kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】pour, drip ·灑(洒) sì IPA:/si˥˧/ MC:sejX【Baxter-Sagart disambig.】wash ·灑(洒) shài IPA:/ʂai˥˧/ MC:sreaX【Baxter-Sagart disambig.】sprinkle ·灕 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】to seep through ·灘(潬) thān IPA:/tʰan/ MC:than【Baxter-Sagart disambig.】foreshore ·灞 pá IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【Unihan】river in Shanxi province ·灢 náng IPA:/nɑŋ˨˦/ MC:nangH【CEDICT】muddy/thick, muddy water ·灣 ’wān IPA:/ʔwan/ MC:’waen【CEDICT】bay/gulf/to cast anchor/to moor (a boat) ·灤(欒) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Unihan】river and county in Hebei province ·灧(灔) ièm IPA:/jiɛm˥˧/ 【Unihan】overflowing, billowing; wavy ·火(灬) hwò IPA:/hwɔ˥˧/ MC:xwaX【Baxter-Sagart disambig.】fire ·灰 hūi IPA:/hui/ MC:xwoj【Baxter-Sagart disambig.】ashes ·灸 kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】cauterize by burning tinder ·灺 dzié’ IPA:/dziɛ’˨˦/ 【CEDICT】candle stub ·灼 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】luminous/burning/to burn/to cauterize ·[災/⿱火] tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】calamity ·炊 čhūi IPA:/ʈʂʰui/ MC:tsyhwe【CEDICT】to cook food ·炎 iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:hjem【Baxter-Sagart disambig.】burn, blazing ·炒 čhàw IPA:/ʈʂʰaw˥˧/ MC:tsrhaewX【Baxter-Sagart disambig.】to stir-fry ·炔(炅耿) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwejH【CEDICT】alkyne/also pr. [jue2] ·炕 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【CEDICT】kang (a heatable brick bed)/to bake/to dry by the heat of a fire ·炘 hīn IPA:/hin/ MC:xj+n【CEDICT】mid-day glare/heat ·炙 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【Baxter-Sagart disambig.】roast, broil ·炙 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyek【Baxter-Sagart disambig.】roast, broil ·炤(照) čiéw IPA:/tʃiɛw˨˦/ MC:tsyewH【Baxter-Sagart disambig.】shine on ·炫 hhyuén IPA:/ɦyuɛn˨˦/ MC:hwenH【CEDICT】to dazzle/to boast/to show off/(slang) cool/awesome ·炭 thán IPA:/tʰan˨˦/ MC:thanH【Baxter-Sagart disambig.】charcoal, coal ·炮(炰砲礮) phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】to sauté/to fry/to dry by heating ·炯(烱) hhyuéng’ IPA:/ɦyuəŋ’˨˦/ MC:hwengX【CEDICT】bright/clear ·炰(炮) phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】to roast ·炱 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】soot ·炳 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【CEDICT】bright/brilliant/luminous ·烈 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】blazing; brilliant ·烏 ’ū IPA:/ʔu/ MC:’u【Baxter-Sagart disambig.】oh! ·烕(滅) hyuĕᵗ IPA:/hyuɛʔ/ MC:xjwet【CEDICT】old variant of 滅|灭[mie4] ·烖(災菑災灾) tzāi IPA:/tsai/ MC:tsoj【Baxter-Sagart disambig.】calamity ·烜(晅) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjweX【Baxter-Sagart disambig.】sunlight ·烜(晅) hyuèn IPA:/hyuɛn˥˧/ MC:xjwonX【Baxter-Sagart disambig.】to dry in the sun ·烝(蒸) čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsying【Baxter-Sagart disambig.】to rise (of steam); steam (v.t.) ·烟(煙菸完) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:’en【Baxter-Sagart disambig.】vapor, smoke ·烹 phēng IPA:/pʰəŋ/ 【CEDICT】cooking method/to boil sb alive (capital punishment in imperial China) ·烺 làng IPA:/lɑŋ˥˧/ 【CEDICT】blaze/light ·烽 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】beacon fire ·焄 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】fumes from sacrifice ·焉 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:hjen【Baxter-Sagart disambig.】(3p locative pronoun) ·焙 búi IPA:/bui˨˦/ 【CEDICT】to dry over a fire/to bake ·焚 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【Baxter-Sagart disambig.】burn (v.) ·焜 hhún’ IPA:/ɦun’˨˦/ MC:hwonX【CEDICT】brilliant ·焠 thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwojH【Baxter-Sagart disambig.】burn ·無(无橆) vȗ IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】not have ·焦(焳) tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【Baxter-Sagart disambig.】burn, scorch ·焫 zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ MC:nywet【Baxter-Sagart disambig.】hot, burning; to burn ·焮 hín IPA:/hin˨˦/ MC:xj+nH【CEDICT】heat/flame/inflammation ·焯 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】to blanch (cooking)/to scald ·焰(焔燄) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【CEDICT】flame ·然 zhiȇn IPA:/ʒiɛn˩/ MC:nyen【Baxter-Sagart disambig.】so, thus; (adv suffix) ·煁 shhȋm IPA:/ʃʱim˩/ 【CEDICT】brazier ·煇(輝) hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】brilliant ·煉 lién IPA:/liɛn˨˦/ 【CEDICT】to refine/to smelt ·煌 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】brilliant ·煏 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ 【CEDICT】(dialect) to dry by a fire ·煑(煮) čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】boil, cook ·煒 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】glowing/bright/brilliant ·煗 nwòn IPA:/nwɔn˥˧/ MC:nwanX【CEDICT】variant of 暖[nuan3], warm ·煙(菸完烟) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:’en【Baxter-Sagart disambig.】smoke ·煜 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】shine, gleam ·煟 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【CEDICT】radiance of fire ·煢(焭) khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】alone/desolate ·煤 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【Baxter-Sagart disambig.】soot; coal ·煥(烉) hwón IPA:/hwɔn˨˦/ MC:xwanH【CEDICT】brilliant/lustrous ·照(炤) čiéw IPA:/tʃiɛw˨˦/ MC:tsyewH【Baxter-Sagart disambig.】shine on ·煨 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’woj【CEDICT】to simmer/to roast in ashes ·煩 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】troubled ·煻 thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】to warm/to toast ·熄 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sik【Baxter-Sagart disambig.】extinguish ·熉 yȗn IPA:/jyun˩/ 【CEDICT】(yellow color) ·熊 hhyȗng IPA:/ɦyuŋ˩/ 【CEDICT】bear/(coll.) to scold/to rebuke/(coll.) weak/incapable ·熏(燻) hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Baxter-Sagart disambig.】smoke (v.); vapor, odor ·熒 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】a glimmer/glimmering/twinkling/fluorescence/phosphorescence/perplexed/dazzled and confused/planet Mars (arch.) ·熙(熈煕) hī IPA:/hi/ MC:xi【Baxter-Sagart disambig.】splendor ·熛 piēw IPA:/piɛw/ MC:pjiew【CEDICT】blaze/flame flaring ·熜 tzùng IPA:/tsuŋ˥˧/ 【CEDICT】chimney (old) ·熟 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyuwk【Baxter-Sagart disambig.】cooked, ripe ·熠 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ 【CEDICT】to glow/to flash ·熬 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【Baxter-Sagart disambig.】fry, roast (v.) ·熱() zhiĕᵗ IPA:/ʒiɛʔ˩/ MC:nyet【Baxter-Sagart disambig.】hot ·熲 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kwengX【CEDICT】blaze/bright ·熸() tziēm IPA:/tsiɛm/ MC:tsjem【Baxter-Sagart disambig.】extinguish ·熹(熺) hī IPA:/hi/ MC:xi【Baxter-Sagart disambig.】shine ·熾 čhḯ IPA:/tʃʰɨ˨˦/ MC:tsyhiH【Baxter-Sagart disambig.】blaze ·熿 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ 【CEDICT】brilliant ·燈(灯) tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Baxter-Sagart disambig.】lamp ·燉 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】to stew ·燒(焼簫) shiēw IPA:/ʃiɛw/ MC:syew【Baxter-Sagart disambig.】burn ·燔 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】burn, roast ·燕(鷰讌醼) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’enH【Baxter-Sagart disambig.】swallow (n.) ·燖 szȋm IPA:/sʱim˩/ 【CEDICT】warm up (food) ·營(営) yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:yweng【Baxter-Sagart disambig.】demarcate, encamp ·燣(燷) lȃm IPA:/lam˩/ MC:lom【Unihan】disappointed ·燥 sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【Baxter-Sagart disambig.】dry ·燦 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【CEDICT】glorious/bright/brilliant/lustrous/resplendent ·燧 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】fire/speculum/to obtain fire by drilling wood, striking flint, sun’s rays etc ·燬 hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjweX【CEDICT】variant of 毀|毁[hui3]/to destroy by fire/a blaze ·燭(烛) čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyowk【Baxter-Sagart disambig.】torch ·燮 siĕᵖ IPA:/siɛʔ/ MC:sep【Baxter-Sagart disambig.】harmonious ·燾 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【CEDICT】cover over/to envelope ·燿(耀曜) iéw IPA:/jiɛw˨˦/ MC:yewH【Baxter-Sagart disambig.】shine ·爆 páw IPA:/paw˨˦/ MC:paewH【Baxter-Sagart disambig.】explode (not pre-Qín) ·爇() zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ MC:nywet【Baxter-Sagart disambig.】to burn ·爊 ’āw IPA:/ʔaw/ 【CEDICT】variant of 熬[ao1] ·爍 shiŏᵏ IPA:/ʃiɒʔ/ MC:syak【Baxter-Sagart disambig.】melt, infuse ·爐(炉) lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【Baxter-Sagart disambig.】stove ·爓 iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【Baxter-Sagart disambig.】brightness ·爚 iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】bright/fiery ·爛(燗) lán IPA:/lan˨˦/ MC:lanH【Baxter-Sagart disambig.】cooked until soft ·爟 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【CEDICT】light a fire ·爨 thswón IPA:/tsʰwɔn˨˦/ MC:tshwanH【CEDICT】cooking-stove/to cook ·爪(爫㕚) čàw IPA:/ʈʂaw˥˧/ MC:tsraewX【Baxter-Sagart disambig.】claw ·爬 phhȃ IPA:/pʱa˩/ MC:bae【Baxter-Sagart disambig.】climb on all fours ·爭(争) čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:tsreang【Baxter-Sagart disambig.】strife, quarrel ·爰 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】there, then, thereupon ·爵 tziŏᵏ IPA:/tsiɒʔ/ MC:tsjak【Baxter-Sagart disambig.】nobility, rank ·父 fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】(respectful suffix in male names) ·父 fvú’ IPA:/fʱu’˨˦/ MC:bjuX【Baxter-Sagart disambig.】father ·爹 tiē IPA:/tiɛ/ 【CEDICT】dad ·爻 hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【Baxter-Sagart disambig.】change; hexagram ·爾(尓尒尒尔) r̀ IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【Baxter-Sagart disambig.】(adv. suffix) ·牀(床) čhhwȃng IPA:/ʈʂʱwɑŋ˩/ MC:dzrjang【Baxter-Sagart disambig.】bed ·牁 kō IPA:/kɔ/ MC:ka【CEDICT】(used in place names)/Taiwan pr. [ge1] ·牂 tzāng IPA:/tsɑŋ/ 【CEDICT】female sheep/place name ·牄(蹌) thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】to walk rapidly ·牆(墙墻墻廧) thhsiȃng IPA:/tsʱiɑŋ˩/ MC:dzjang【CEDICT】wall/CL:面[mian4],堵[du3] ·片 phién IPA:/pʰiɛn˨˦/ MC:phenH【Baxter-Sagart disambig.】half; partial ·版(板) pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【CEDICT】a register/block of printing/edition/version/page ·牋(箋) tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【CEDICT】variant of 箋|笺[jian1] ·牌 phhȃi IPA:/pʱai˩/ 【CEDICT】mahjong tile/playing card/game pieces/signboard/plate/tablet/medal/CL:片[pian4],個|个[ge4],塊|块[kuai4] ·牎(牕) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】old variant of 窗[chuang1] ·牒 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】(official) document/dispatch ·牕(牎窻窓窗) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhaewng【CEDICT】variant of 窗[chuang1] ·牖 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】window ·牘 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】tablet ·牙 (ng)iȃ IPA:/(ŋ)jia˩/ MC:ngae【Baxter-Sagart disambig.】tooth ·牚 čéng IPA:/ʈʂəŋ˨˦/ 【CEDICT】variant of 撐|撑[cheng1] ·牛(牜) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:ngjuw【Baxter-Sagart disambig.】ox ·牝 bín’ IPA:/bin’˨˦/ MC:bjinX【Baxter-Sagart disambig.】female of animals ·牟(麰) mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】barley/to moo/to seek or obtain/old variant of 侔[mou2]/old variant of 眸[mou2] ·牡 mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】male ·牢 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】firm/sturdy/fold (for animals)/sacrifice/prison ·牣 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】fill up/to stuff ·牧 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】to herd, herdsman ·物 vŭᵗ IPA:/vuʔ˩/ MC:mjut【Baxter-Sagart disambig.】thing ·牯 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】male (bovine) ·牷 thhsyuȇn IPA:/tsʱyuɛn˩/ MC:dzjwen【CEDICT】one-color bullock ·牸 dzé IPA:/dzɨ˨˦/ MC:dziH【CEDICT】female of domestic animals ·特 dĕᵏ IPA:/dəʔ˩/ MC:dok【Baxter-Sagart disambig.】bull ·牼 khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【Baxter-Sagart disambig.】shank bone ·牽 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khen【Baxter-Sagart disambig.】pull, lead, drag ·牾 (ng)ù IPA:/(ŋ)u˥˧/ 【CEDICT】to oppose/to gore ·牿 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kowk【CEDICT】shed or pen for cattle ·犀 sī IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】rhinoceros ·犁(犂) lȋ IPA:/lji˩/ MC:lej【Baxter-Sagart disambig.】plow ·犂(犁) lȋ IPA:/lji˩/ MC:lij【CEDICT】see 犂靬[Li2 jian1]/variant of 犁[li2] ·犇(奔) pūn IPA:/pun/ MC:pwon【CEDICT】(used in given names)/variant of 奔[ben1] ·犍 khhiȇn IPA:/kʱiɛn˩/ MC:gjen【CEDICT】bullock/castrated bull/to castrate livestock ·犎 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjowng【CEDICT】zebu/indicus cattle/humped ox ·犒 kháw IPA:/kʰaw˨˦/ MC:khawH【Baxter-Sagart disambig.】remunerate (soldiers) with food ·犖 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:laewk【CEDICT】brindled ox/clear/eminent ·犗 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:kaejH【Baxter-Sagart disambig.】castrate ·犢 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】calf ·犧(犠) hī IPA:/hi/ MC:xje【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial animal ·犨 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【CEDICT】panting of cow/grunting of ox ·犪 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【CEDICT】see 犪牛[kui2 niu2] ·犫 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【CEDICT】old variant of 犨[chou1] ·犬(犭) khyuèn IPA:/kʰyuɛn˥˧/ MC:khwenX【Baxter-Sagart disambig.】dog ·犮 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【CEDICT】old variant of 拔[ba2] ·犯 fvám’ IPA:/fʱam’˨˦/ MC:bjomX【CEDICT】to violate/to offend/to assault/criminal/crime/to make a mistake/recurrence (of mistake or sth bad) ·犰 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】armadillo ·犺 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【CEDICT】fierce dog ·狀 drwáng IPA:/ɖʐwɑŋ˨˦/ MC:dzrjangH【Baxter-Sagart disambig.】form, appearance ·狁 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:ywinX【Baxter-Sagart disambig.】獫狁 xjemX.ywinX (name of a northern tribe) ·狂 khhwȃng IPA:/kʱwɑŋ˩/ MC:gjwang【Baxter-Sagart disambig.】mad, reckless ·狃 niòw IPA:/niw˥˧/ MC:nrjuwX【Baxter-Sagart disambig.】animal tracks; claws ·狄 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】(name of a northern tribe) ·狉 phūi IPA:/pʰui/ 【CEDICT】puppy badger ·狊 kyuĕᵏ IPA:/kyuəʔ/ MC:kwek【Baxter-Sagart disambig.】[place name] ·狎 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haep【Baxter-Sagart disambig.】disrespectful ·狐 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】fox ·狒 fí IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】hamadryad baboon ·狖 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:yuwH【Unihan】a gibbon with a long tail and prominent nose ·狗 kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【Baxter-Sagart disambig.】dog ·狘 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ 【CEDICT】jump ·狡 kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【CEDICT】crafty/cunning/sly ·狢(貉) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【Baxter-Sagart disambig.】a Northern tribe ·狨 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【CEDICT】marmoset (zoology) ·狩 shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】to hunt ·狳 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】armadillo ·狴 bí’ IPA:/bi’˨˦/ 【CEDICT】(tapir) ·狹(陜) hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【Baxter-Sagart disambig.】narrow ·狺 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ 【CEDICT】snarling of dogs ·狼 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】wolf ·狽 púi IPA:/pui˨˦/ MC:pajH【CEDICT】a legendary wolf/distressed/wretched ·猊 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【CEDICT】(mythical animal)/lion ·猋(飇颮) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjiew【CEDICT】whirlwind ·猎 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ 【Unihan】hunt; field sports ·猒 ’iēm IPA:/ʔiɛm/ MC:’jiem【Baxter-Sagart disambig.】satiate, satisfy ·猒 ’iém IPA:/ʔiɛm˨˦/ MC:’jiemH【Baxter-Sagart disambig.】satisfaction ·猖 čhiāng IPA:/tʃʰiɑŋ/ MC:tsyhang【CEDICT】ferocious ·猘 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kjejH【Baxter-Sagart disambig.】mad (dog) ·猙 dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ 【CEDICT】hideous/fierce-looking ·猛 mèng IPA:/məŋ˥˧/ MC:maengX【CEDICT】ferocious/fierce/violent/brave/suddenly/abrupt/(slang) awesome ·猜 thsāi IPA:/tsʰai/ MC:tshoj【CEDICT】to guess ·猝 thsŭᵗ IPA:/tsʰuʔ/ MC:tshwot【CEDICT】abrupt/sudden/unexpected ·猣 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】dog giving birth to three puppies ·猥 ’ùi IPA:/ʔui˥˧/ MC:’wojX【CEDICT】humble/rustic/plentiful ·猩 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【CEDICT】ape ·猫(貓) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】cat ·猬(蝟) úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】porcupine ·猱 nȃw IPA:/naw˩/ MC:naw【Baxter-Sagart disambig.】a kind of monkey ·猴 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】monkey ·猵 phiēn IPA:/pʰiɛn/ 【CEDICT】a kind of otter ·猶(犹) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】still, yet ·猷 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】to plan/to scheme ·猾(獪) hhwăᵗ IPA:/ɦwaʔ˩/ MC:hweat【Baxter-Sagart disambig.】disturb, trouble ·猿(猨蝯) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【CEDICT】ape ·獃(呆) ’āi IPA:/ʔai/ 【CEDICT】variant of 呆[dai1]/foolish/also pr. [ai2] ·獄 ngyŭᵏ IPA:/ŋyuʔ˩/ MC:ngjowk【Baxter-Sagart disambig.】lawsuit; prison ·獅 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【CEDICT】lion ·獍 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【CEDICT】a mythical animal that eats its mother ·獎(奬) tziàng IPA:/tsiɑŋ˥˧/ MC:tsjangX【CEDICT】prize/award/encouragement/CL:個|个[ge4] ·獐(麞) čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Baxter-Sagart disambig.】fallow-deer ·獒 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】mastiff ·獘 bí IPA:/bi˨˦/ 【CEDICT】to collapse/variant of 斃|毙[bi4]/variant of 獙[bi4] ·獙 pí IPA:/pji˨˦/ 【CEDICT】see 獙獙[bi4 bi4] ·獜 lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】firefly ·獝 kyŭᵗ IPA:/kyʔ/ 【CEDICT】devil ·獢 hiēw IPA:/hiɛw/ MC:xjew【CEDICT】dog ·獨(独) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】alone; only ·獮 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】autumnal hunt ·獯 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Unihan】a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty ·獰 nȇng IPA:/nəŋ˩/ MC:nraeng【CEDICT】fierce-looking ·獲 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】catch (v.) ·獲 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】catch (v.) ·獳 nȏw IPA:/nəw˩/ MC:nuw【CEDICT】angry dog ·獵(猟) liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【Baxter-Sagart disambig.】hunt ·獷 kwèng IPA:/kwəŋ˥˧/ MC:kwaengX【CEDICT】rough/uncouth/boorish ·獸(獣) shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】(wild) animal ·獹 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【Unihan】a hound ·獺 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【Baxter-Sagart disambig.】otter ·獺 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【Baxter-Sagart disambig.】otter ·獻(献) sō IPA:/sɔ/ MC:sa【Baxter-Sagart disambig.】to filter wine ·獻(献) hién IPA:/hiɛn˨˦/ MC:xjonH【Baxter-Sagart disambig.】offer, present ·玁(獫) hièm IPA:/hiɛm˥˧/ MC:xjemX【CEDICT】variant of 獫|猃[xian3] ·玂 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【CEDICT】dog giving birth to a puppy ·玄(伭) hhyuȇn IPA:/ɦyuɛn˩/ MC:hwen【Baxter-Sagart disambig.】dark ·率 shŭᵗ/shwăi’ IPA:/ʂut/ʂwaiʔ/ MC:srwit【Baxter-Sagart disambig.】follow, go along ·玈 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】black ·玉 ngyŭᵏ IPA:/ŋyuʔ˩/ MC:ngjowk【Baxter-Sagart disambig.】jade ·玊 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】jade with a blemish/person who cuts and polishes jade ·王 wȃng IPA:/wɑŋ˩/ MC:hjwang【Baxter-Sagart disambig.】king ·王 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ MC:hjwangH【Baxter-Sagart disambig.】be king ·玕 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【CEDICT】(inferior gem) ·玖(九) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【CEDICT】black jade/nine (banker’s anti-fraud numeral) ·玗 yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】semiprecious stone/a kind of jade ·玘 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】type of jade ornament for court dress (old) ·玞 fū IPA:/fu/ MC:pju【CEDICT】a kind of jade ·玟(珉玫) mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】a kind of precious stone ·玠 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【CEDICT】jade tablet indicating rank ·玢 pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】porphyrites ·玦 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【CEDICT】penannular jade pendant ·玨 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ 【CEDICT】gems mounted together ·玩 (ng)wón IPA:/(ŋ)wɔn˨˦/ MC:ngwanH【Baxter-Sagart disambig.】plaything ·玫(玟) mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【CEDICT】(fine jade)/see 玫瑰[mei2 gui1] ·玭 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:ben【CEDICT】pearl ·玲 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】(onom.) ting-a-ling (in compounds such as 玎玲 or 玲瓏|玲珑)/tinkling of gem-pendants ·玷 tièm IPA:/tiɛm˥˧/ MC:temX【Baxter-Sagart disambig.】black spot ·玹 hhyuén IPA:/ɦyuɛn˨˦/ MC:hwenH【CEDICT】jadelike precious stone/jade-colored ·玻 phwō IPA:/pʰwɔ/ MC:pha【CEDICT】glass ·珀 phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ MC:phaek【CEDICT】amber ·珂 khō IPA:/kʰɔ/ MC:kha【CEDICT】jade-like stone ·珇 tzù IPA:/tsu˥˧/ MC:tsuX【CEDICT】carving on jade ·珈 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】gamma/jewelry ·珉(玟䂥䃉砇) mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】a kind of precious stone ·珊 shān IPA:/ʂan/ 【CEDICT】coral ·珌 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】gem on scabbard ·珍(珎) čīn IPA:/tʃin/ MC:trin【Baxter-Sagart disambig.】precious thing ·珖 kwāng IPA:/kwɑŋ/ 【CEDICT】(jade) ·珙 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【CEDICT】(gem) ·珚 ’īn IPA:/ʔin/ 【CEDICT】a kind of jade ·珞 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】neck-ornament ·珠 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyu【CEDICT】bead/pearl/CL:粒[li4],顆|颗[ke1] ·珣 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】(gem) ·珤 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Unihan】treasure, jewel; precious, rare ·珧 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】mother-of-pearl ·珩 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【CEDICT】top gem of pendant from girdle ·珪(圭) kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】variant of 圭[gui1] ·班 pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】divide, distribute ·珮 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【CEDICT】girdle ornaments ·珵 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【CEDICT】fine jade/jade ornament ·珶(瑅) dí IPA:/di˨˦/ 【CEDICT】white jade worn on belt ·珽 díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ 【CEDICT】scepter ·現 hhién IPA:/ɦiɛn˨˦/ MC:henH【Baxter-Sagart disambig.】appear ·琀 hhám IPA:/ɦam˨˦/ MC:homH【CEDICT】gems or pearls formerly put into the mouth of a corpse ·琁 szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【CEDICT】beautiful jade/star ·球(毬) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】ball’? ·琄(鞙) hhyuén’ IPA:/ɦyuɛn’˨˦/ MC:hwenX【Unihan】scabbard; traces, reins ·琅(瑯) lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of precious stone) ·理 lì IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】cut jade; regulate ·琚 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【CEDICT】ornamental gems for belt ·琛 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】precious stone/gem ·琠 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】gem used as ear plug/jade earrings ·琢 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】to cut (gems) ·琤 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ 【CEDICT】tinkling of gems ·琥 hù IPA:/hu˥˧/ MC:xuX【CEDICT】amber ·琦 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gje【CEDICT】curio/valuable stone ·琨 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】(jade) ·琪 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】fine jade ·琫 pùng IPA:/puŋ˥˧/ MC:puwngX【Baxter-Sagart disambig.】scabbard ornament ·琬 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:’jwonX【CEDICT】ensign of royalty ·琭 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】precious stone ·琮 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzowng【CEDICT】octagonal jade badge ·琯 kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【CEDICT】mus. instr./to polish jade or gold ·琰 ièm IPA:/jiɛm˥˧/ MC:yemX【CEDICT】gem/glitter of gems ·琱(雕) tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】to engrave gems ·琳 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【CEDICT】gem ·琴 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Baxter-Sagart disambig.】lute ·琵 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【CEDICT】see 琵琶, pipa lute ·琶 phhȃ IPA:/pʱa˩/ MC:bae【CEDICT】see 琵琶, pipa lute ·瑀 yù IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【CEDICT】(chalcedony) ·瑄 syuēn IPA:/syuɛn/ MC:sjwen【CEDICT】ornamental piece of jade ·瑋 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】(reddish jade)/precious/rare ·瑌 zhyuȇn IPA:/ʒyuɛn˩/ MC:nywen【Unihan】a white opaque quartz used for ornaments ·瑕 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】flaw, blemish ·瑗 (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:hjwenH【CEDICT】large jade ring ·瑙(碯) nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nawX【CEDICT】agate ·瑚 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】coral ·瑛 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’jaeng【CEDICT】(crystal)/lustrous ·瑜 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】excellence/luster of gems ·瑞 shhúi IPA:/ʂʱui˨˦/ MC:dzyweH【Baxter-Sagart disambig.】jade tablet ·瑟 shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【Baxter-Sagart disambig.】lute ·瑠(璢琉) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】old variant of 琉[liu2] ·瑢 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】gem ornaments for belts ·瑣 s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Baxter-Sagart disambig.】chain ·瑤 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】jade/precious stone/mother-of-pearl/nacre/precious/used a complementary honorific ·瑨 tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【Unihan】jade look alike stone ·瑪 mà IPA:/ma˥˧/ 【CEDICT】agate/cornelian ·瑰 kūi IPA:/kui/ MC:kwoj【Baxter-Sagart disambig.】kind of precious stone ·瑲 thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】(onom.) tinkling of gems ·瑳 thsò IPA:/tsʰɔ˥˧/ MC:tshaX【Baxter-Sagart disambig.】white and brilliant ·瑴 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Unihan】twin gems ·瑾 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【CEDICT】brilliancy (of gems) ·瑿 ’ī IPA:/ʔi/ 【CEDICT】a black stone like jade/jet ·璀 thsùi IPA:/tsʰui˥˧/ MC:tshwojX【CEDICT】luster of gems ·璁() thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】stone similar to jade ·璂 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Unihan】jade ornament ·璃(瓈) lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】colored glaze/glass ·璆 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ 【CEDICT】(gem)/to tinkle ·璇(璿) szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【CEDICT】(jade) ·璈 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ 【CEDICT】(mus. instr.) ·璉 lièn IPA:/liɛn˥˧/ MC:ljenX【CEDICT】vessel used for grain offerings/also pr. [lian2] ·璊 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】red gem ·璋 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Baxter-Sagart disambig.】(jade) insignium ·璐 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【CEDICT】beautiful jade ·璚 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】half-circle jade ring ·璞 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【CEDICT】unpolished gem ·璟 kyuèng IPA:/kyuəŋ˥˧/ MC:kjwaengX【CEDICT】luster of gem ·璠 fān IPA:/fan/ 【CEDICT】(gem) ·璨 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【CEDICT】gem/luster of gem ·璩 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】(jade ring) ·璪 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【CEDICT】pendant of pearls on coronet ·璫 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】(literary) pendant ornament/earring/eunuch ·璯 kúi IPA:/kui˨˦/ 【CEDICT】jade ornament in the seams of cap ·環 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【Baxter-Sagart disambig.】ring (n.) ·璱 shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【CEDICT】bright (of jade) ·璲 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】pendant girdle-ornaments ·璵(玙) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【CEDICT】ornamental jade ·璺 vún IPA:/vun˨˦/ MC:mjunH【CEDICT】a crack, as in porcelain ·璽(壐) sì IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】ruler’s seal ·璿(璇) szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【CEDICT】variant of 璇[xuan2] ·瓅 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】brilliance (pearls) ·瓈(璃) lȋ IPA:/lji˩/ MC:lej【CEDICT】variant of 璃[li2] ·瓊 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】jasper/fine jade/beautiful/exquisite (e.g. wine, food)/abbr. for Hainan province ·瓌 khūi IPA:/kʰui/ 【CEDICT】old variant of 瑰[gui1] ·瓏 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】tinkling of gem-pendants ·瓔 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’jieng【CEDICT】necklace ·瓖 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】ornaments ·瓘 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【CEDICT】jade used for making goblets ·瓜 kwā IPA:/kwa/ MC:kwae【Baxter-Sagart disambig.】melon, gourd ·瓞 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】young melon ·瓟(匏) bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Unihan】the bottle-gourd ·瓠 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】bottle-gourd, melon ·瓢 phhiȇw IPA:/pʱiɛw˩/ MC:bjiew【Baxter-Sagart disambig.】gourd ·瓤 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【CEDICT】pulp (of fruit)/sth inside a covering/bad/weak ·瓦 (ng)wà IPA:/(ŋ)wa˥˧/ MC:ngwaeX【Baxter-Sagart disambig.】roof tile ·瓬 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:pjangX【Baxter-Sagart disambig.】pottery ·瓮(罋甕) ’úng IPA:/ʔuŋ˨˦/ MC:’uwngH【Baxter-Sagart disambig.】earthen jar ·瓴 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】concave channels of tiling ·瓵 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】earthen jar ·瓷(甆磁) thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【CEDICT】chinaware/porcelain/china ·瓻 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhij【CEDICT】large wine jar ·甃 čów IPA:/ʈʂəw˨˦/ MC:tsrjuwH【CEDICT】brickwork of well ·甄 čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【Baxter-Sagart disambig.】potter’s wheel ·甋 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】a jar without ears ·甌 ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:’uw【CEDICT】(pottery) bowl or drinking vessel ·甍 mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【CEDICT】rafters supporting tiles/ridge of a roof ·甎(磚) čyuēn IPA:/tʃyuɛn/ MC:tsywen【CEDICT】variant of 磚|砖[zhuan1] ·甑 tzíng IPA:/tsiŋ˨˦/ MC:tsingH【Baxter-Sagart disambig.】boiler for steaming rice ·甒 vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】vase/jar ·甓 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bek【Baxter-Sagart disambig.】tile, brick ·甕(罋瓮) ’úng IPA:/ʔuŋ˨˦/ MC:’uwngH【Baxter-Sagart disambig.】earthen jar ·甖(罃罌) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】variant of 罌|罂[ying1] ·甗 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngjon【Baxter-Sagart disambig.】boiler ·甗 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【Baxter-Sagart disambig.】boiler ·甘 kām IPA:/kam/ MC:kam【Baxter-Sagart disambig.】sweet ·甚 shhím’ IPA:/ʃʱim’˨˦/ MC:dzyimX【Baxter-Sagart disambig.】excessive, very ·甚 shhím IPA:/ʃʱim˨˦/ MC:dzyimH【Baxter-Sagart disambig.】excessive ·甜(甛) thhiȇm IPA:/tʱiɛm˩/ MC:dem【CEDICT】sweet ·甝 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:ham【CEDICT】white tiger ·甞(嘗) shhiȃng IPA:/ʃʱiɑŋ˩/ 【CEDICT】old variant of 嘗|尝[chang2] ·生 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【Baxter-Sagart disambig.】bear, be born; live ·甡 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】multitude/crowd ·產(産) čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【CEDICT】to give birth/to reproduce/to produce/product/resource/estate/property ·甥 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【Baxter-Sagart disambig.】SiSo or SiDa; DaHu ·甦(穌) sū IPA:/su/ MC:su【Baxter-Sagart disambig.】gather into sheaves (Shuōwén) ·用 yúng IPA:/jyuŋ˨˦/ MC:yowngH【Baxter-Sagart disambig.】use (v.) ·甪(角) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】to loose, take off, get rid of ·甫 fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】begin ·甬(埇) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】variant of 桶[tong3], bucket/(classifier) cubic dry measure (5 pecks 五斗, approx half-liter) ·田 thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【Baxter-Sagart disambig.】field; to hunt ·由 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】follow; from ·甲 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:kaep【Baxter-Sagart disambig.】1st heavenly stem; fingernail ·申 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】9th earthly branch ·男 nȃm IPA:/nam˩/ MC:nom【Baxter-Sagart disambig.】man, male ·甸 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】open space outside city ·甹 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheng【Baxter-Sagart disambig.】frank words (Shuōwén) ·町(圢) díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ MC:dengX【CEDICT】(used in place names) ·甽(畎) kyuèn IPA:/kyuɛn˥˧/ MC:kwenX【Baxter-Sagart disambig.】small watering channels in fields ·甿(氓) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【CEDICT】variant of 氓[meng2] ·畀 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pjijH【Baxter-Sagart disambig.】give ·畈 fán IPA:/fan˨˦/ MC:pjonH【CEDICT】field/farm ·畋 thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【Baxter-Sagart disambig.】hunt ·畋 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】cultivate a field ·界(堺畍) kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】boundary ·畎(甽) kyuèn IPA:/kyuɛn˥˧/ MC:kwenX【Baxter-Sagart disambig.】small watering channels in fields ·畏 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:’jw+jH【Baxter-Sagart disambig.】fear (v.); threaten ·畔 bwón IPA:/bwɔn˨˦/ MC:banH【Baxter-Sagart disambig.】bank between fields ·留(畱畄) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Baxter-Sagart disambig.】stay, remain ·畚 pùn IPA:/pun˥˧/ MC:pwonX【Baxter-Sagart disambig.】basket ·畛 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】path between fields ·畜 hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjuwk【Baxter-Sagart disambig.】nourish ·畝(畒畆畮畆) mòw IPA:/məw˥˧/ MC:muwX【Baxter-Sagart disambig.】Chinese acre ·畟 čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrhik【Baxter-Sagart disambig.】sharp-cutting ·畢 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】wooden fork ·畤 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】ancient sacrifice ·略(畧) liŏᵏ IPA:/liɒʔ˩/ MC:ljak【Baxter-Sagart disambig.】draw a boundary; outline ·畦 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】small plot of farm land/Taiwan pr. [xi1] ·番(蹯) fān IPA:/fan/ MC:phjon【Baxter-Sagart disambig.】a turn, a time ·番(蹯) pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【Baxter-Sagart disambig.】martial ·畫(画畵) hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hweaH【Baxter-Sagart disambig.】drawing (n.) ·畫(画畵) hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】draw (v.) ·畫(画畵) hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Baxter-Sagart disambig.】draw (v.) ·畯 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】overseer/steppe ·異 í IPA:/ji˨˦/ MC:yiH【Baxter-Sagart disambig.】different ·當 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【Baxter-Sagart disambig.】match (v.); have the value of, rank with ·當 táng IPA:/tɑŋ˨˦/ MC:tangH【Baxter-Sagart disambig.】suitable ·畸 kī IPA:/kji/ MC:kje【CEDICT】lopsided/unbalanced/abnormal/irregular/odd fractional remnant ·畺(疆) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】boundary, limit ·畽(疃) thwòn IPA:/tʰwɔn˥˧/ MC:thwanX【CEDICT】place trodden by animals ·畿 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【Baxter-Sagart disambig.】royal domain ·疃(畽) thwòn IPA:/tʰwɔn˥˧/ MC:thwanX【CEDICT】village/animal track ·疆(畺) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】boundary ·疇 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【Baxter-Sagart disambig.】in the past, yesterday ·疉(曡畳疊叠) tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】variant of 疊|叠[die2] ·疋(匹) shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【Baxter-Sagart disambig.】foot ·疋(匹) phĭᵗ IPA:/pʰiʔ/ MC:phjit【Baxter-Sagart disambig.】one of a pair ·疎(疏) shū IPA:/ʂu/ 【CEDICT】variant of 疏[shu1] ·疑 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ngi【Baxter-Sagart disambig.】doubt ·疕 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【CEDICT】facial skin disease/mange ·疙 ngĭᵗ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngj+t【CEDICT】pimple/wart ·疚 kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【CEDICT】chronic disease/guilt/remorse ·疣(肬) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【CEDICT】nodule/wart ·疥 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】scabby disease ·疫 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:ywek【Baxter-Sagart disambig.】epidemic ·疲 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bje【Baxter-Sagart disambig.】weary, exhausted ·疾 dzĭᵗ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzit【Baxter-Sagart disambig.】sickness ·痂 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】scab ·痃 khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【Unihan】indigestion; buboes, lymphatic inflammation ·病 bíng IPA:/biŋ˨˦/ MC:bjaengH【Baxter-Sagart disambig.】extreme illness ·痊 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】to recover (from illness) ·痌 thūng IPA:/tʰuŋ/ MC:thuwng【CEDICT】moaning in pain ·痍 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】bruise/sores ·痏 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】a bruise or contusion ·痒(癢) iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ 【CEDICT】variant of 癢|痒[yang3]/to itch/to tickle ·痔 drí’ IPA:/dʒi’˨˦/ MC:driX【CEDICT】piles/hemorrhoid ·痕 hhȇn IPA:/ɦən˩/ MC:hon【CEDICT】scar/traces ·痛 thúng IPA:/tʰuŋ˨˦/ MC:thuwngH【Baxter-Sagart disambig.】to be pained ·痞 phì IPA:/pʰi˥˧/ 【CEDICT】constipation/lump in the abdomen ·痡 phū IPA:/pʰu/ MC:phu【Baxter-Sagart disambig.】suffering, exhausted ·痣 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【CEDICT】birthmark/mole ·痤 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ 【CEDICT】acne ·痮(脹) čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:trjangH【Unihan】a swelled belly; dropsical; to swell; inflated ·痯 kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【Baxter-Sagart disambig.】exhausted, helpless ·痰 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dam【CEDICT】phlegm/spittle ·痻 hūn IPA:/hun/ 【CEDICT】to be ill ·痼(㽽) kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】chronic (of illness) ·痾(疴) ’ō IPA:/ʔɔ/ MC:’a【CEDICT】disease/also pr. [e1] ·瘀 ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:’joH【CEDICT】hematoma (internal blood clot)/extravasated blood (spilt into surrounding tissue)/contusion ·瘁 dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【CEDICT】care-worn/distressed/tired/overworked/sick/weary ·瘂(啞) ’ià IPA:/ʔia˥˧/ MC:’aeX【CEDICT】mute, incapable of speech/same as 啞|哑[ya3] ·瘃 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjowk【Baxter-Sagart disambig.】chilblain ·瘇 čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ 【Unihan】dropsy of the leg ·瘈 kí IPA:/ki˨˦/ 【CEDICT】furious/hydrophobia/madness ·瘍 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】sore, ulcer ·瘐 yù IPA:/jy˥˧/ 【CEDICT】to maltreat (as prisoners) ·瘖 ’īm IPA:/ʔim/ MC:’im【CEDICT】mute ·瘙 sáw IPA:/saw˨˦/ MC:sawH【CEDICT】itch/old term for scabies/Taiwan pr. [sao1] ·瘚 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【CEDICT】to hiccup/the humours of the body ·瘝 kwān IPA:/kwan/ 【CEDICT】incapacitated/inefficient ·瘞 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:’jejH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice by burying ·瘠 dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【CEDICT】barren/lean ·瘡 čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhjang【Baxter-Sagart disambig.】boil, tumor ·瘢 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】mark/scar on the skin ·瘤(癅) liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】tumor ·瘦(痩) shów IPA:/ʂəw˨˦/ MC:srjuwH【Baxter-Sagart disambig.】lean (adj.) ·瘧 iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:ngjak【CEDICT】malaria ·瘨(癲) dién’ IPA:/diɛn’˨˦/ 【CEDICT】convulsions/crazy ·瘯 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ MC:tshuwk【CEDICT】(skin disease) ·瘳 čhiōw IPA:/tʃʰiw/ MC:trhjuw【Baxter-Sagart disambig.】recover ·瘴 čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:tsyangH【CEDICT】malaria/miasma ·瘵 čái IPA:/ʈʂai˨˦/ MC:tsreajH【Baxter-Sagart disambig.】suffer; distress ·瘸 khhyuȇ IPA:/kʱyuɛ˩/ MC:gjwa【CEDICT】lame ·瘼 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】distress/sickness ·療 liéw IPA:/liɛw˨˦/ MC:ljewH【CEDICT】to treat/to cure/therapy ·癃 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljuwng【CEDICT】infirmity/retention of urine ·癄 thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ 【CEDICT】old variant of 憔[qiao2] ·癅(瘤) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】old variant of 瘤[liu2] ·癇 kiān IPA:/kian/ 【CEDICT】epilepsy/insanity ·癈 fí IPA:/fi˨˦/ MC:pjojH【CEDICT】variant of 廢|废[fei4]/disabled ·癎 khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【CEDICT】variant of 癇|痫, epilepsy ·癖 phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ 【CEDICT】habit/hobby ·癙 shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】hidden suffering ·癡(痴) čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhi【CEDICT】variant of 痴[chi1] ·癢(痒) iàng IPA:/jiɑŋ˥˧/ MC:yangX【Baxter-Sagart disambig.】itch ·癥 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tring【CEDICT】abdominal tumor/bowel obstruction/(fig.) sticking point ·癨(霍) hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【Unihan】quickly, suddenly; surname ·癩 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【CEDICT】scabies/skin disease ·癬 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】ringworm ·癭 ìng IPA:/jiŋ˥˧/ 【CEDICT】goiter/knob on tree ·癯(臞) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】thin/emaciated/worn/tired ·癰 ’yūng IPA:/ʔyuŋ/ MC:’jowng【Baxter-Sagart disambig.】ulcer ·癱 thān IPA:/tʰan/ 【CEDICT】paralyzed ·癸 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjwijX【Baxter-Sagart disambig.】10th heavenly stem ·登(豋) tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Baxter-Sagart disambig.】a kind of sacrificial vessel ·發(发彂発) făᵗ IPA:/faʔ/ MC:pjot【Baxter-Sagart disambig.】fly forth, send forth ·白 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:baek【Baxter-Sagart disambig.】white ·百(佰) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】hundred ·癿 khhiȇ IPA:/kʱiɛ˩/ 【CEDICT】(used in place names) ·皁(皂) dzáw’ IPA:/dzaw’˨˦/ MC:dzawX【Baxter-Sagart disambig.】acorn, black-dyeing fruit ·皃(貌) mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:maewk【CEDICT】variant of 貌[mao4] ·的 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】bright; mark in a target ·皆 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】all ·皇 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】yellow and white spotted ·皎(㿟皦) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kewX【CEDICT】bright/white ·皙 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】white/variant of 晰[xi1] ·皚 ngȃi IPA:/ŋai˩/ MC:ngoj【CEDICT】white (of snow etc) ·皜(暠) kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】variant of 皓[hao4]/spotlessly white ·皤 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ MC:ba【Baxter-Sagart disambig.】white, white-haired ·皥(皡皞) hháw IPA:/ɦaw˨˦/ 【Unihan】bright, brilliant ·皦(㿟皎) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kewX【CEDICT】sparkling/bright ·皪 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】luster (of pearls) ·皫 phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ MC:phjiewX【CEDICT】white ·皮 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bje【Baxter-Sagart disambig.】skin ·皺(縐) čów IPA:/ʈʂəw˨˦/ MC:tsrjuwH【Baxter-Sagart disambig.】wrinkles ·皽 čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ 【CEDICT】scab ·皿 mìng IPA:/miŋ˥˧/ MC:mjaengX【Baxter-Sagart disambig.】vessel, bowl ·盂 yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】a formation of a hunting party ·盃(杯) pūi IPA:/pui/ MC:pwoj【CEDICT】variant of 杯[bei1]/trophy cup/classifier for certain containers of liquids: glass, cup ·盅 čhhyȗng IPA:/tʃʱyuŋ˩/ MC:drjuwng【CEDICT】handleless cup/goblet ·盆 phhȗn IPA:/pʱun˩/ MC:bwon【Baxter-Sagart disambig.】bowl, basin ·盈 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Baxter-Sagart disambig.】fill ·益 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:’jiek【Baxter-Sagart disambig.】increase ·盋 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【CEDICT】obscure variant of 缽|钵[bo1] ·盌(椀碗) ’wòn IPA:/ʔwɔn˥˧/ MC:’wanX【CEDICT】variant of 碗[wan3] ·盍(盇) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【Baxter-Sagart disambig.】thatch, cover (v.) ·盒 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【CEDICT】small box/case ·盔 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【CEDICT】helmet ·盛 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】put in (a receptacle) ·盛 shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:dzyengH【Baxter-Sagart disambig.】full, abundant ·盜(盗) dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】steal ·盝 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】draw off water ·盞 tzàn IPA:/tsan˥˧/ 【CEDICT】a small cup/classifier for lamps ·盟 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】covenant ·盡 dzín’ IPA:/dzin’˨˦/ MC:dzinX【Baxter-Sagart disambig.】exhaust (v.) ·盡 tzìn IPA:/tsin˥˧/ MC:tsinX【Baxter-Sagart disambig.】exhaust (v.) ·監 kiām IPA:/kiam/ MC:kaem【Baxter-Sagart disambig.】inspect ·監 kiám IPA:/kiam˨˦/ MC:kaemH【Baxter-Sagart disambig.】mirror ·盤 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【Baxter-Sagart disambig.】tray, basin ·盩(盭) čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】name of a district in Shaanxi ·目 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】eye ·盱 hyū IPA:/hy/ MC:xju【CEDICT】anxious/stare ·盲 mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:maeng【Baxter-Sagart disambig.】blind ·直(値) drĭᵏ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drik【Baxter-Sagart disambig.】straight ·相 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】mutually ·相 siáng IPA:/siɑŋ˨˦/ MC:sjangH【Baxter-Sagart disambig.】appearance, quality ·盼 phán IPA:/pʰan˨˦/ MC:pheanH【CEDICT】to hope for/to long for/to expect ·盾 dún’ IPA:/dun’˨˦/ MC:dwonX【Baxter-Sagart disambig.】shield ·省 sìng IPA:/siŋ˥˧/ MC:sjengX【Baxter-Sagart disambig.】inspect ·眄 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:menX【Baxter-Sagart disambig.】look askance ·眆 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ 【Unihan】indistinct ·眇(緲) mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】very small, minute ·眉 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】eyebrow/upper margin ·眊 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【CEDICT】having poor eyesight ·看 khān IPA:/kʰɑn/ MC:khan【Baxter-Sagart disambig.】to watch, guard ·看 khán IPA:/kʰɑn˨˦/ MC:khanH【Baxter-Sagart disambig.】gaze at ·眕 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【CEDICT】to restrain anger ·眚 shèng IPA:/ʂəŋ˥˧/ MC:srjaengX【CEDICT】cataract of the eye/error ·眛 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】blind/imperceptive ·眞(真) čīn IPA:/tʃin/ MC:tsyin【CEDICT】variant of 真[zhen1] ·眠 miȇn IPA:/miɛn˩/ MC:men【Baxter-Sagart disambig.】shut the eyes; sleep ·眦(眥) drái IPA:/ɖʐai˨˦/ MC:dzreaH【CEDICT】variant of 眥|眦[zi4] ·眵 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】discharge (rheum) from the mucous membranes of the eyes ·眶 khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【CEDICT】eye socket ·眷 kyuén IPA:/kyuɛn˨˦/ MC:kjwenH【Baxter-Sagart disambig.】look on with affection ·眹 drín’ IPA:/dʒin’˨˦/ MC:drinX【CEDICT】pupil ·眺 thiéw IPA:/tʰiɛw˨˦/ MC:thewH【Baxter-Sagart disambig.】look from a distance ·眼 (ng)iàn IPA:/(ŋ)jian˥˧/ MC:ngeanX【Baxter-Sagart disambig.】eye ·睂 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】old variant of 眉[mei2] ·睅 hhwón’ IPA:/ɦwɔn’˨˦/ 【CEDICT】protuberant eyes ·睆 hhwón’ IPA:/ɦwɔn’˨˦/ 【CEDICT】good-looking/cute ·睇 thī IPA:/tʰi/ MC:thej【Baxter-Sagart disambig.】look at ·睇 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】look at ·睍 hhién’ IPA:/ɦiɛn’˨˦/ MC:henX【CEDICT】goggle-eyed ·睎 hī IPA:/hi/ MC:xj+j【CEDICT】to long for/to gaze at ·睒 shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ MC:syemX【CEDICT】furtively glance/glittering ·睗 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Unihan】a flash ·睘 khhyuȇng IPA:/kʱyuəŋ˩/ MC:gjwieng【CEDICT】variant of 瞏[qiong2] ·睞 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lojH【CEDICT】to glance/to look askance at ·睟 súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【CEDICT】bright eye/clear ·睠 kyuén IPA:/kyuɛn˨˦/ MC:kjwenH【Baxter-Sagart disambig.】look on with affection ·睡 shhúi IPA:/ʂʱui˨˦/ MC:dzyweH【Baxter-Sagart disambig.】doze off ·督 tŭᵏ IPA:/tuʔ/ MC:towk【CEDICT】to supervise and direct/army title (archaic) ·睤 phí IPA:/pʰi˨˦/ 【Unihan】to look around, look askance ·睥 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phejH【CEDICT】look askance ·睦 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】concord ·睨 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngejH【CEDICT】to look askance at ·睩 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】look carefully ·睫(䀹) tziĕᵖ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tsjep【Baxter-Sagart disambig.】eyelashes ·睹(覩) tù IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Baxter-Sagart disambig.】see ·睽 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwej【Baxter-Sagart disambig.】diverging, extraordinary ·睾(皋) kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Baxter-Sagart disambig.】announce ·睿(叡) úi IPA:/jui˨˦/ MC:ywejH【CEDICT】astute/perspicacious/farsighted ·瞋 čhīn IPA:/tʃʰin/ MC:tsyhin【Baxter-Sagart disambig.】glare (v.) ·瞎 hiăᵗ IPA:/hiaʔ/ MC:xaet【CEDICT】blind/groundlessly/foolishly/to no purpose ·瞖 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:’ejH【CEDICT】variant of 翳[yi4] ·瞞 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【Baxter-Sagart disambig.】be deceived ·瞟 phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ MC:phjiewX【CEDICT】to cast a glance ·瞠(瞪) čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ MC:trhaeng【Baxter-Sagart disambig.】stare ·瞤 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ 【CEDICT】twitch (muscle or eyelid) ·瞥(苤) phiĕᵗ IPA:/pʰiɛʔ/ 【CEDICT】to shoot a glance/glance/to appear in a flash ·瞬(䀢) shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【CEDICT】to wink ·瞰(矙) khám IPA:/kʰam˨˦/ MC:khamH【CEDICT】to look down from a height/to spy on sth ·瞳 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【CEDICT】pupil of the eye ·瞻 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】see, look at ·瞼 kièm IPA:/kiɛm˥˧/ MC:kjemX【CEDICT】eyelid ·瞽 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】blind ·瞿(䀠) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance ·矇(蒙苎懞朦) mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】to deceive/to cheat/to hoodwink/to make a wild guess ·矉 phhȋn IPA:/pʱin˩/ 【CEDICT】to glare angrily/to open the eyes with anger/variant of 顰|颦, to scowl/to knit the brows ·矍 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【Baxter-Sagart disambig.】anxious look ·矑 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【Unihan】the pupil of the eye; to see ·矔 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【CEDICT】brilliant (of eyes) ·矕 màn IPA:/man˥˧/ MC:maenX【Unihan】to see, witness, inspect ·矚 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyowk【CEDICT】to gaze at/to stare at ·矛 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance ·矜 kīng IPA:/kiŋ/ MC:king【Baxter-Sagart disambig.】pity (v.) ·矟 shwŏᵏ IPA:/ʂwɒʔ/ MC:sraewk【CEDICT】lance ·矢(笶) shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syijX【Baxter-Sagart disambig.】arrow ·矣 ì IPA:/ji˥˧/ MC:hiX【Baxter-Sagart disambig.】(final particle) ·知 čī IPA:/tʃi/ MC:trje【Baxter-Sagart disambig.】know ·矧(訠) shìn IPA:/ʃin˥˧/ MC:syinX【CEDICT】(interrog.) ·矩(榘) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjuX【Baxter-Sagart disambig.】carpenter’s square ·矬 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ 【CEDICT】short/dwarfish ·短 twòn IPA:/twɔn˥˧/ MC:twanX【Baxter-Sagart disambig.】short ·矮(躷) ’ài IPA:/ʔai˥˧/ 【CEDICT】low/short (in length) ·矯 kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kjewX【Baxter-Sagart disambig.】falsify ·矰 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【CEDICT】arrow with a streamer ·石() shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【Baxter-Sagart disambig.】stone ·矴 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【CEDICT】variant of 碇[ding4] ·矸 ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ 【CEDICT】a rock or cliff ·矻 khŭᵗ IPA:/kʰuʔ/ MC:khwot【CEDICT】see 矻矻[ku1 ku1]/Taiwan pr. [ku4] ·砂 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】sand/gravel/granule/variant of 沙[sha1] ·砅(濿) phīng IPA:/pʰiŋ/ 【CEDICT】cross stream by stepping on stones ·砌 thsí IPA:/tsʰi˨˦/ MC:tshejH【CEDICT】to build by laying bricks or stones ·砑 (ng)iá IPA:/(ŋ)jia˨˦/ MC:ngaeH【CEDICT】to calender ·砠(岨) tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】rocky hill ·砢 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:laX【CEDICT】a heap/pile (of rocks) ·砦(寨) drái IPA:/ɖʐai˨˦/ MC:dzraejH【CEDICT】variant of 寨[zhai4] ·砧(碪) čīm IPA:/tʃim/ MC:trim【CEDICT】anvil ·砰 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheang【CEDICT】(onom.) bang/thump ·砲(礮炮) pháw IPA:/pʰaw˨˦/ MC:phaewH【CEDICT】variant of 炮[pao4] ·破 phwó IPA:/pʰwɔ˨˦/ MC:phaH【Baxter-Sagart disambig.】break (v.) ·硉 lŭᵗ IPA:/luʔ˩/ MC:lwot【Unihan】bones of a thin horse ·硌 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】(coll.) (of sth hard or rough) to press against some part of one’s body causing discomfort (like a small stone in one’s shoe)/to hurt/to chafe ·硍 khén IPA:/kʰən˨˦/ 【CEDICT】rumbling of rolling stones ·硎(研) hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】whetstone ·硜(踁䃘) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【CEDICT】obstinate ·硝 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【CEDICT】saltpeter/to tan (leather) ·硤(唊) hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】place name ·硨 čhiē IPA:/tʃʰiɛ/ MC:tsyhae【CEDICT】Tridacna gigas ·硪 ngò IPA:/ŋɔ˥˧/ MC:ngaX【CEDICT】see 石硪[shi2 wo4] ·硬(峺) ngíng IPA:/ŋiŋ˨˦/ MC:ngeangH【CEDICT】hard/stiff/strong/firm/resolutely/doggedly/good (quality)/able (person) ·硭() mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【CEDICT】crude saltpeter ·硯 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngenH【Baxter-Sagart disambig.】smooth stone; inkstone ·硾 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drjweH【CEDICT】iodide/to weight ·碁(棋棊) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】variant of 棋[qi2] ·碆 pwō IPA:/pwɔ/ MC:pa【Unihan】arrow-tip ·碌 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】see 碌碡[liu4 zhou5] ·碎(砕) súi IPA:/sui˨˦/ MC:swojH【Baxter-Sagart disambig.】break ·碏 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【CEDICT】(gems) ·碑 pī IPA:/pi/ MC:pje【Baxter-Sagart disambig.】stele; upright pole of stone or wood ·碔(珷) vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】inferior gem/a kind of jade ·碕(崎) khhȋ IPA:/kʱi˩/ 【Unihan】a cape, spit, promontory ·碧 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjaek【Baxter-Sagart disambig.】light blue ·碩 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【Baxter-Sagart disambig.】great, stately ·碪(砧) čīm IPA:/tʃim/ MC:trim【CEDICT】variant of 砧[zhen1] ·碫 twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【CEDICT】coarse stone (used for whetstone) ·碬 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【CEDICT】whetstone ·碭 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ MC:dangH【Baxter-Sagart disambig.】veined stone ·確 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【Baxter-Sagart disambig.】solid, firm ·碼 mà IPA:/ma˥˧/ MC:maeX【CEDICT】weight/number/code/to pile/to stack/classifier for length or distance (yard), happenings etc ·磁(瓷) thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【CEDICT】magnetic/magnetism/porcelain ·磇(砒) phī IPA:/pʰi/ MC:phej【Unihan】arsenic ·磉 sàng IPA:/sɑŋ˥˧/ MC:sangX【CEDICT】stone plinth ·磊(磥) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwojX【CEDICT】lumpy/rock pile/uneven/fig. sincere/open and honest ·磋 thsō IPA:/tsʰɔ/ MC:tsha【Baxter-Sagart disambig.】file, polish (v.) ·磎 khī IPA:/kʰji/ MC:khej【CEDICT】mountain stream/creek ·磐 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】firm/stable/rock ·磑 (ng)úi IPA:/(ŋ)ui˨˦/ MC:ngwojH【CEDICT】snowy white/pure white/spotless ·磒(隕) yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【Unihan】to fall from or into ·磔 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:traek【CEDICT】tearing off limbs as punishment ·磢 čhwàng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˥˧/ MC:tsrhjangX【Unihan】(Cant.) to grind; a roller ·磧 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ 【CEDICT】moraine/rocks in shallow water ·磨 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ MC:ma【Baxter-Sagart disambig.】rub, grind ·磨 mwó IPA:/mwɔ˨˦/ MC:maH【Baxter-Sagart disambig.】grinding stone ·磬 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】suspend ·磯 kī IPA:/kji/ MC:kj+j【CEDICT】breakwater/jetty ·磲 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】Tridacna gigas ·磴(嶝) téng IPA:/təŋ˨˦/ MC:tongH【CEDICT】cliff-ledge/stone step ·磽(墝) khiāw IPA:/kʰiaw/ MC:khaew【Baxter-Sagart disambig.】stony soil ·礎 čhù IPA:/ʈʂʰu˥˧/ MC:tsrhjoX【CEDICT】foundation/base ·礐 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【CEDICT】(arch.) precious stone ·礓 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】a small stone ·礙(碍㝵) ngái IPA:/ŋai˨˦/ MC:ngojH【CEDICT】to hinder/to obstruct/to block ·礜 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】arsenic ·礝 zhyuèn IPA:/ʒyuɛn˥˧/ 【CEDICT】old variant of 碝[ruan3] ·礞 mȗng IPA:/muŋ˩/ 【CEDICT】(mineral) ·礤 thsăᵗ IPA:/tsʰaʔ/ MC:tshat【CEDICT】shredder/grater (kitchen implement for grating vegetables)/grindstone ·礦(鉱鑛砿鑛) kwèng IPA:/kwəŋ˥˧/ MC:kwaengX【CEDICT】ore/mine ·礪 lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】grindstone ·礫 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】pebbles ·礬 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】alum ·礮(砲礟炮) pháw IPA:/pʰaw˨˦/ MC:phaewH【CEDICT】ancient ballista for throwing heavy stones/variant of 炮[pao4], cannon ·示(礻) shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:zyijH【Baxter-Sagart disambig.】show (v.) ·礼(禮) lì IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Unihan】social custom; manners; courtesy ·社 shhié’ IPA:/ʃʱiɛ’˨˦/ MC:dzyaeX【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice to the spirit of the soil ·礿(禴) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】spring imperial ancestral sacrifice ·祀 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice; year ·祁 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·祅 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’jew【CEDICT】evil spirit/goblin/witchcraft/variant of 妖[yao1]/common erroneous variant of 祆[Xian1] Ormazda ·祆 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xen【Unihan】Ormazda, god of the Zoroastrians; extended to god of the Manicheans ·祇 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【Baxter-Sagart disambig.】earth spirit ·祈 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gj+j【Baxter-Sagart disambig.】pray ·祉 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ MC:trhiX【Baxter-Sagart disambig.】blessings ·祊 pēng IPA:/pəŋ/ MC:paeng【Baxter-Sagart disambig.】side of the temple gate; sacrifice there ·祏 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【CEDICT】stone shrine ·祐(佑) iów IPA:/jiw˨˦/ MC:hjuwH【Baxter-Sagart disambig.】help, blessing ·祓 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】CHECK ·祔 fvú IPA:/fʱu˨˦/ 【CEDICT】worship ancestors ·祕(秘) pí IPA:/pi˨˦/ MC:pijH【CEDICT】variant of 秘[mi4] ·祖 tzù IPA:/tsu˥˧/ MC:tsuX【Baxter-Sagart disambig.】ancestor ·祚 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【CEDICT】blessing/the throne ·祛 khyū IPA:/kʰy/ 【CEDICT】sacrifice to drive away calamity/to dispel/to drive away/to remove ·祜 hhú’ IPA:/ɦu’˨˦/ MC:huX【Baxter-Sagart disambig.】blessing ·祝 čiów IPA:/tʃiw˨˦/ MC:tsyuwH【Baxter-Sagart disambig.】to curse ·祝 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyuwk【Baxter-Sagart disambig.】pray, recite ·神 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ MC:zyin【Baxter-Sagart disambig.】spirit ·祟 súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【Baxter-Sagart disambig.】evil forces, noxious influences ·祠 szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice ·祡 čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzrea【Baxter-Sagart disambig.】firewood ·祥 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】auspicious ·祧 thiēw IPA:/tʰiɛw/ MC:thew【CEDICT】ancestral hall ·祫 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】triennial sacrifice to ancestors ·祭 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsjejH【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice ·祭 čái IPA:/ʈʂai˨˦/ MC:tsreajH【Baxter-Sagart disambig.】(name of a state) ·祼 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】pour out libation ·祿 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】good fortune/official salary ·禁 kím IPA:/kim˨˦/ MC:kimH【Baxter-Sagart disambig.】prohibit ·禊 hhí IPA:/ɦji˨˦/ MC:hejH【CEDICT】semiannual ceremony of purification ·禋 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice ·禍 hhwó’ IPA:/ɦwɔ’˨˦/ MC:hwaX【Baxter-Sagart disambig.】calamity ·禎 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:trjeng【CEDICT】auspicious/lucky ·福 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】blessing ·禕 ’ī IPA:/ʔi/ MC:’je【CEDICT】excellent/precious/rare/fine/(used in given names) ·禖 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【CEDICT】heir-requesting sacrifice ·禘 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【CEDICT】imperial ancestral sacrifice ·禚 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【CEDICT】place name ·禠 sē IPA:/sɨ/ MC:sje【CEDICT】felicity/blessing ·禡 má IPA:/ma˨˦/ MC:maeH【CEDICT】(arch.) religious ritual on setting out for war ·禢 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ 【Unihan】surname ·禦 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】ward off, withstand; sacrifice ·禧 hī IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】joy ·禪 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Baxter-Sagart disambig.】hand over to another ·禫 dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:domX【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice at end of mourning ·禮(礼) lì IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Baxter-Sagart disambig.】propriety, ceremony ·禰 nì IPA:/ni˥˧/ MC:nejX【CEDICT】memorial tablet in a temple commemorating a deceased father ·禱(禂) tàw IPA:/taw˥˧/ MC:tawX【Baxter-Sagart disambig.】pray ·禳 zhiȃng IPA:/ʒiɑŋ˩/ MC:nyang【CEDICT】sacrifice for avoiding calamity ·禴(礿) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】spring imperial ancestral sacrifice ·禹 yù IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】insect; proper name ·离 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【Baxter-Sagart disambig.】mountain demon ·禽 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Baxter-Sagart disambig.】bird; animal ·禾 hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【Baxter-Sagart disambig.】growing grain ·禿(秃) thŭᵏ IPA:/tʰuʔ/ MC:thuwk【CEDICT】bald/blunt ·秀 siów IPA:/siw˨˦/ MC:sjuwH【Baxter-Sagart disambig.】to flower ·私(厶) sē IPA:/sɨ/ MC:sij【Baxter-Sagart disambig.】private ·秄(耔) tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsiX【Unihan】to hoe ·秅 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:drae【Baxter-Sagart disambig.】a certain number of sheaves of grain ·秆(稈) kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【Baxter-Sagart disambig.】straw of grain ·秉 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【Baxter-Sagart disambig.】grasp ·秊 niȇn IPA:/niɛn˩/ MC:nen【CEDICT】grain/harvest (old)/variant of 年[nian2] ·秋(穐䆋龝秌) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【Baxter-Sagart disambig.】autumn; crop ·种 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【Unihan】seed; race, breed; to plant ·秏(耗) háw IPA:/haw˨˦/ MC:xawH【CEDICT】variant of 耗[hao4] ·科 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】branch of study/administrative section/division/field/branch/stage directions/family (taxonomy)/rules/laws/to mete out (punishment)/to levy (taxes etc)/to fine sb/CL:個|个[ge4] ·秒 mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【CEDICT】second (unit of time)/arc second (angular measurement unit)/(coll.) instantly ·秔(稉粳) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【CEDICT】variant of 粳[jing1] ·秕(粃) pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】chaff; petty ·秖 čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【CEDICT】grain that has begun to ripen/variant of 衹|只[zhi3] ·租 tzū IPA:/tsu/ MC:tsu【CEDICT】to hire/to rent/to charter/to rent out/to lease out/rent/land tax ·秣 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】feed a horse with grain/horse feed ·秤 čhíng IPA:/tʃʰiŋ˨˦/ MC:tsyhingH【CEDICT】variant of 稱|称[cheng1], to weigh ·秦 thhsȋn IPA:/tsʱin˩/ MC:dzin【Baxter-Sagart disambig.】Qín (place name) ·秧 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:’jang【CEDICT】shoots/sprouts ·秩 drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】order/orderliness/(classifier) ten years ·秪 čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【Unihan】only, merely ·秫 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Baxter-Sagart disambig.】glutinous millet ·秬 gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】black millet ·秭 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsijX【Baxter-Sagart disambig.】a high number ·秷 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:trit【CEDICT】sound of reaping ·秸(稭) kiăᵗ IPA:/kiaʔ/ MC:keat【Baxter-Sagart disambig.】stalk of grain ·移(迻) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】move (v.) ·稀 hī IPA:/hi/ MC:xj+j【CEDICT】rare/uncommon/watery/sparse ·稂 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】weed in field of grain ·稃 fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】husk/outside shell of grain ·稆 lyù IPA:/ly˥˧/ 【CEDICT】variant of 穭|穞[lu:3] ·稇(稛) khùn IPA:/kʰun˥˧/ MC:khwonX【Baxter-Sagart disambig.】to bind, string together ·稈(秆) kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【CEDICT】stalks of grain ·稉(粳秔) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【CEDICT】variant of 粳[jing1] ·稊(䄺) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】grass/tares ·程 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【Baxter-Sagart disambig.】Chéng (a surname) ·稍 sháw IPA:/ʂaw˨˦/ MC:sraewH【Baxter-Sagart disambig.】rations ·稏 ’iá IPA:/ʔia˨˦/ MC:’aeH【Unihan】a kind of rice plant; shaking and waving of the rice plant ·稑 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】late-planted early-ripening grain ·稔 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】harvest, year ·稗 bái IPA:/bai˨˦/ MC:beaH【Baxter-Sagart disambig.】weed resembling grain ·稙 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:trik【Baxter-Sagart disambig.】earliest-sown grain ·稚(穉稺䕌) drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:drijH【Baxter-Sagart disambig.】young ·稛(稇) khyùn IPA:/kʰyun˥˧/ 【CEDICT】full ·稞 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】(wheat) ·稠 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【Baxter-Sagart disambig.】dense, thick ·稬(糯) nó IPA:/nɔ˨˦/ 【CEDICT】variant of 糯[nuo4] ·種 čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【Baxter-Sagart disambig.】seed ·種 čyúng IPA:/tʃyuŋ˨˦/ MC:tsyowngH【Baxter-Sagart disambig.】sow (v.) ·稯 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads ·稱(偁穪) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:tsyhing【Baxter-Sagart disambig.】weigh; evaluate; call ·稱(偁穪) čhíng IPA:/tʃʰiŋ˨˦/ MC:tsyhingH【Baxter-Sagart disambig.】steelyard ·稷 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsik【Baxter-Sagart disambig.】millet (Setaria italica) ·稸 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【Baxter-Sagart disambig.】store; harbor (feelings) ·稹 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】dense, compact ·稺(稚) drí IPA:/dʒi˨˦/ MC:drijH【Baxter-Sagart disambig.】late-sown grain ·稻(稲) dáw’ IPA:/daw’˨˦/ MC:dawX【Baxter-Sagart disambig.】rice, paddy ·稼 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】grain; sow (v.) ·稽() kī IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】accord with ·稾(稿) kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】variant of 稿[gao3] ·穀(糓) kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kuwk【Baxter-Sagart disambig.】grain ·穄 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsjejH【Baxter-Sagart disambig.】de-husked grains of Panicum m., non-glutinous. ·穅(糠) khāng IPA:/kʰɑŋ/ MC:khang【CEDICT】variant of 糠[kang1] ·穆() mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【Baxter-Sagart disambig.】harmonious ·穈 mȗn IPA:/mun˩/ 【CEDICT】porridge/rice sprouts ·穊 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【CEDICT】dense ·穋 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】late-planted early-ripening grain ·穌(甦) sū IPA:/su/ MC:su【Baxter-Sagart disambig.】gather into sheaves (Shuōwén) ·積 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】accumulate ·穎(頴) ìng IPA:/jiŋ˥˧/ MC:ywengX【Baxter-Sagart disambig.】point of an ear of grain ·穗(穂) szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】ear of grain ·穟 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】ear of grain ·穠 nȗng IPA:/nuŋ˩/ 【CEDICT】lush flora ·穡 shĕᵏ IPA:/ʂəʔ/ MC:srik【Baxter-Sagart disambig.】reap ·穢 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:’jwojH【Baxter-Sagart disambig.】bad weeds; filth ·穤(糯) nó IPA:/nɔ˨˦/ 【CEDICT】variant of 糯[nuo4] ·穧 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【CEDICT】stack grain stalks evenly ·穩(㒚) ’ùn IPA:/ʔun˥˧/ MC:’wonX【CEDICT】settled/steady/stable ·穫(获檴) hhwŏᵏ IPA:/ɦwɒʔ˩/ MC:hwak【Baxter-Sagart disambig.】reap ·穭(穞) lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】wild grain ·穮 piēw IPA:/piɛw/ 【CEDICT】to weed ·穴 hhyuĕᵗ IPA:/ɦyuɛʔ˩/ MC:hwet【Baxter-Sagart disambig.】cave, pit ·究 kiów IPA:/kiw˨˦/ MC:kjuwH【Baxter-Sagart disambig.】scrutinize; go to the end ·穸 szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【CEDICT】tomb ·穹 khyūng IPA:/kʰyuŋ/ MC:khjuwng【CEDICT】vault/dome/the sky ·空 khūng IPA:/kʰuŋ/ MC:khuwng【Baxter-Sagart disambig.】hollow, empty; hole ·穿 čhyuēn IPA:/tʃʰyuɛn/ MC:tsyhwen【Baxter-Sagart disambig.】bore through ·窀 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:trwin【CEDICT】to bury ·突(宊) thŭᵗ IPA:/tʰuʔ/ MC:thwot【CEDICT】to dash/to move forward quickly/to bulge/to protrude/to break through/to rush out/sudden/Taiwan pr. [tu2] ·窄 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsraek【CEDICT】narrow/narrow-minded/badly off ·窅 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:’ewX【CEDICT】sunken eyes/deep and hollow/remote and obscure/variant of 杳[yao3] ·窆 piém IPA:/piɛm˨˦/ MC:pjemH【Baxter-Sagart disambig.】put coffin in grave ·窈 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:’ewX【Baxter-Sagart disambig.】ewX-dewX hidden; deep ·窊 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:’wae【CEDICT】lowland swamp ·窋 čyŭᵗ IPA:/tʃyʔ/ MC:trwit【CEDICT】in a hole ·窌(窖) kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【Baxter-Sagart disambig.】cave ·窒 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:trit【Baxter-Sagart disambig.】stop up (v.) ·窕 diéw’ IPA:/diɛw’˨˦/ MC:dewX【Baxter-Sagart disambig.】窈窕 beautiful ·窖(窌) kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【Baxter-Sagart disambig.】cave ·窗(䆫窻牕窓) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】shutter/window/CL:扇[shan4] ·窘 gyún’ IPA:/gyun’˨˦/ MC:gwinX【CEDICT】distressed/embarrassed ·窞 dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:domX【Baxter-Sagart disambig.】坎窞 khomX.domX hole or pit ·窟 khŭᵗ IPA:/kʰuʔ/ MC:khwot【Baxter-Sagart disambig.】cave, hole ·窠 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】nest ·窣 sŭᵗ IPA:/suʔ/ MC:swot【CEDICT】rush out of a den/rustling ·窩 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【CEDICT】nest/pit or hollow on the human body/lair/den/place/to harbor or shelter/to hold in check/to bend/classifier for litters and broods ·窪 ’wā IPA:/ʔwa/ MC:’wae【CEDICT】depression/sunken/swamp ·窮(竆) khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjuwng【Baxter-Sagart disambig.】poor ·窯(窰) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】kiln/oven/coal pit/cave dwelling/(coll.) brothel ·窰(窯) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】kiln ·窳 yù IPA:/jy˥˧/ MC:yuX【CEDICT】bad/useless/weak ·窺 khūi IPA:/kʰui/ MC:khjwie【Baxter-Sagart disambig.】pry, spy (v.) ·窻(窓牕窗) čhwāng IPA:/ʈʂʰwɑŋ/ MC:tsrhaewng【CEDICT】variant of 窗[chuang1] ·窾 khwòn IPA:/kʰwɔn˥˧/ MC:khwanX【CEDICT】to conceal/to hide ·窿 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljuwng【CEDICT】cavity/hole ·竄 thswón IPA:/tsʰwɔn˨˦/ MC:tshwanH【Baxter-Sagart disambig.】hide; flee ·竅 khiéw IPA:/kʰiɛw˨˦/ MC:khewH【Baxter-Sagart disambig.】hole, opening ·竇 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【Baxter-Sagart disambig.】hole; drain ·竈(灶) tzáw IPA:/tsaw˨˦/ MC:tsawH【Baxter-Sagart disambig.】cooking-place, stove ·竉(䆔) lùng IPA:/luŋ˥˧/ MC:luwngX【Unihan】a hole; a cleft; empty ·竊(窃) thsiĕᵗ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshet【Baxter-Sagart disambig.】steal ·立 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Baxter-Sagart disambig.】stand (v.) ·竑 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】large/to estimate ·竟 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【Baxter-Sagart disambig.】end, in the end ·章 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【Baxter-Sagart disambig.】brilliant; distinctive mark; to display ·竢(俟) szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ 【CEDICT】variant of 俟[si4] ·童 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】boy ·竦 syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【CEDICT】respectful/horrified/to raise (one’s shoulders)/to stand on tiptoe/to crane ·竭 giĕᵗ IPA:/giɛʔ˩/ 【CEDICT】to exhaust ·端 twōn IPA:/twɔn/ MC:twan【Baxter-Sagart disambig.】tip (n.) ·競(竸誩) gíng IPA:/giŋ˨˦/ MC:gjaengH【Baxter-Sagart disambig.】strive; compete ·竷 khàm IPA:/kʰam˥˧/ MC:khomX【Baxter-Sagart disambig.】(booming sound?) ·竹 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjuwk【Baxter-Sagart disambig.】bamboo ·竽 yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】reed organ ·竾(篪) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】a kind of flute ·竿() kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】pole, rod ·笆(巴) pā IPA:/pa/ MC:pae【CEDICT】an article made of bamboo strips/fence ·笊 čáw IPA:/ʈʂaw˨˦/ MC:tsraewH【CEDICT】loosely woven bamboo ladle ·笋(筍) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【Unihan】bamboo shoots ·笏 hŭᵗ IPA:/huʔ/ MC:xwot【CEDICT】(old) ceremonial tablet (held by officials at an audience) ·笑(咲) siéw IPA:/siɛw˨˦/ 【CEDICT】laugh/smile/CL:個|个[ge4] ·笙 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【CEDICT】sheng, a free reed wind instrument, with vertical bamboo pipes ·笛(篴) dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】flute ·笞 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhi【CEDICT】to whip with bamboo strips ·笠 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Baxter-Sagart disambig.】bamboo-splint hat ·笥 sé IPA:/sɨ˨˦/ MC:siH【CEDICT】square bamboo container for food or clothing ·符 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Baxter-Sagart disambig.】a tally ·笪 tăᵗ IPA:/taʔ/ MC:tat【CEDICT】rough bamboo mat ·笫 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】bamboo mat/bed mat ·第 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】sequence ·笭 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】bamboo screen ·笰 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】duster ·笱 kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【CEDICT】basket for trapping fish ·笲 bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】basket ·笳 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】whistle made of reed ·笴 kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【Baxter-Sagart disambig.】shaft of an arrow ·笵 fvám’ IPA:/fʱam’˨˦/ MC:bjomX【CEDICT】bamboo mold ·筀 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwejH【CEDICT】bamboo (archaic) ·筆(笔) pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pit【Baxter-Sagart disambig.】writing brush ·筇(笻) khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjowng【CEDICT】(in ancient texts) type of bamboo sometimes used as a staff ·筈 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】arrow end ·等(朩) tèng IPA:/təŋ˥˧/ MC:tongX【Baxter-Sagart disambig.】step, grade ·筋(觔) kīn IPA:/kin/ MC:kj+n【Baxter-Sagart disambig.】sinew ·筌 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】bamboo fish trap ·筍(笋) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo sprouts ·筏(栰) fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【CEDICT】raft (of logs) ·筐(筺) khwāng IPA:/kʰwɑŋ/ MC:khjwang【Baxter-Sagart disambig.】square basket ·筑 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjuwk【CEDICT】five-string lute/Taiwan pr. [zhu2] ·筒 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】tube ·筓(笄) kī IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】hairpin ·答(荅) tăᵖ IPA:/taʔ/ MC:top【Baxter-Sagart disambig.】answer ·策(筞) čhĕᵏ IPA:/ʈʂʰəʔ/ MC:tsrheak【Baxter-Sagart disambig.】tablet, record ·筠 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hwin【Baxter-Sagart disambig.】rind of bamboo ·筤 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【CEDICT】young bamboo ·筥 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【Baxter-Sagart disambig.】round basket ·筦(管) kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【Baxter-Sagart disambig.】tube; flute ·筭(算) swón IPA:/swɔn˨˦/ MC:swanH【CEDICT】to regard as/to figure ·筮 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】divine by Achillea stalks ·筯(箸) dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【CEDICT】variant of 箸[zhu4] ·筱(篠筿) sièw IPA:/siɛw˥˧/ MC:sewX【CEDICT】dwarf bamboo/thin bamboo ·筲 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【Baxter-Sagart disambig.】bamboo vessel ·筳 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】bamboo pole/spindle ·筵 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Baxter-Sagart disambig.】bamboo mat ·箇(個个) kó IPA:/kɔ˨˦/ MC:kaH【Baxter-Sagart disambig.】piece, item ·箋(牋) tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【CEDICT】letter/note-paper ·箏 čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:tsreang【CEDICT】guzheng or long zither/long zither with 13 to 16 strings, developed from guqin 古琴 during Tang and Song times/Japanese koto ·箒(帚) čiòw IPA:/tʃiw˥˧/ MC:tsyuwX【Baxter-Sagart disambig.】broom ·箔 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【CEDICT】plaited matting (of rushes, bamboo etc)/silkworm basket/metal foil/foil paper ·箕 kī IPA:/kji/ MC:ki【Baxter-Sagart disambig.】winnowing basket ·算(祘筭) swón IPA:/swɔn˨˦/ MC:swanH【Baxter-Sagart disambig.】calculate ·箙 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】a quiver ·箛(箍) kū IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】(bamboo)/trumpet for chariots ·箜 khūng IPA:/kʰuŋ/ MC:khuwng【CEDICT】ancient harp/cf 箜篌, Chinese harp ·箝(钳鉗) khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【CEDICT】pliers/pincers/to clamp ·箠(捶) čùi IPA:/ʈʂui˥˧/ MC:tsyweX【CEDICT】variant of 棰[chui2] ·管(筦) kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【Baxter-Sagart disambig.】tube; flute ·箬(篛) zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【CEDICT】(bamboo)/skin of bamboo ·箭 tzién IPA:/tsiɛn˨˦/ MC:tsjenH【Baxter-Sagart disambig.】arrow ·箯 piēn IPA:/piɛn/ MC:pjien【CEDICT】bamboo sedan chair ·箱 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】box (of a carriage) ·箴(針鍼) čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】needle ·箸(著筯) dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks ·箸(著筯) driŏᵏ IPA:/dʒiɒʔ˩/ MC:drjak【Baxter-Sagart disambig.】put on clothes; be attached ·節 tziĕᵗ IPA:/tsiɛʔ/ MC:tset【Baxter-Sagart disambig.】joint ·篁 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】(bamboo)/bamboo grove ·篃 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】a kind of bamboo ·範 fvám’ IPA:/fʱam’˨˦/ MC:bjomX【Baxter-Sagart disambig.】casting mold ·篆 dryuén’ IPA:/dʒyuɛn’˨˦/ MC:drjwenX【CEDICT】seal (of office)/seal script (a calligraphic style)/the small seal 小篆 and great seal 大篆/writing in seal script ·篇 phiēn IPA:/pʰiɛn/ MC:phjien【Baxter-Sagart disambig.】section in writing ·築 čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:trjuwk【Baxter-Sagart disambig.】pound earth, build ·篋(匧) khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khep【CEDICT】chest/box/trunk/suitcase/portfolio ·篌 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【CEDICT】(mus. instr.) ·篔 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】see 篔簹|筼筜[yun2 dang1] ·篘 čhōw IPA:/ʈʂʰəw/ MC:tsrhjuw【CEDICT】basket for straining/to strain ·篙 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】pole for punting boats ·篚 fì IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【CEDICT】round covered basket ·篝 kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】bamboo cage ·篠(筱筿) sièw IPA:/siɛw˥˧/ MC:sewX【CEDICT】dwarf bamboo ·篡(簒) čhwán IPA:/ʈʂʰwan˨˦/ MC:tsrhwaenH【CEDICT】to seize/to usurp ·篤 tŭᵏ IPA:/tuʔ/ MC:towk【Baxter-Sagart disambig.】firm, solid ·篥 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】bamboos good for poles/horn ·篦(笓) pī IPA:/pji/ MC:pej【CEDICT】fine-toothed comb/to comb ·篨 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【CEDICT】crude bamboo mat ·篩(簁簛) shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【CEDICT】to filter/to sift/to sieve ·篪(竾箎) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】a kind of flute ·篲(彗) szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zjwejH【CEDICT】variant of 彗[hui4] ·篳 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】wattle ·篷 phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ MC:buwng【Baxter-Sagart disambig.】awning; sail ·篸 tzām IPA:/tsam/ MC:tsom【Unihan】a basket, hod, scuttle; a hairclasp ·篹 drwán’ IPA:/ɖʐwan’˨˦/ 【CEDICT】ancient bamboo basket for food/variant of 匴[suan3]/bamboo container for hats ·篾 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】bamboo splints for baskets ·簀 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsreak【CEDICT】reed mat ·簃 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【CEDICT】small house connected to large one ·簇 thsòw IPA:/tsʰəw˥˧/ 【CEDICT】crowded/framework for silkworms/gather foliage/bunch/classifier for bunched objects ·簈(箳) pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【Unihan】bamboo mat used to protect carriage passengers from dust ·簉 čhów IPA:/ʈʂʰəw˨˦/ MC:tsrhjuwH【CEDICT】deputy/subordinate/concubine ·簋 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【Baxter-Sagart disambig.】guǐ ritual vessel ·簏 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】box/basket ·簞 tān IPA:/tan/ MC:tan【CEDICT】round basket for cooked rice ·簟 diém’ IPA:/diɛm’˨˦/ MC:demX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo mat ·簠(盙) fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of ritual vessel) ·簡(耕) kiàn IPA:/kian˥˧/ MC:keanX【Baxter-Sagart disambig.】bamboo slip for writing ·簣(蕢籄) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【CEDICT】basket for carrying soil ·簦 tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【CEDICT】large umbrella for stalls/an ancient kind of bamboo or straw hat ·簧 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】metallic reed/spring of lock ·簨(栒) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【CEDICT】cross-beam for hanging bells ·簪() čēm IPA:/ʈʂəm/ MC:tsrim【Baxter-Sagart disambig.】hairpin ·簪() tzām IPA:/tsam/ MC:tsom【Baxter-Sagart disambig.】hairpin ·簫(簘燒箾) siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【Baxter-Sagart disambig.】pan-pipe ·簬 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【CEDICT】(bamboo) ·簳 kàn IPA:/kɑn˥˧/ MC:kanX【Baxter-Sagart disambig.】slender bamboo ·簵 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Unihan】fine bamboo ·簷(檐) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【CEDICT】variant of 檐[yan2] ·簸 pwò IPA:/pwɔ˥˧/ MC:paX【Baxter-Sagart disambig.】winnow (v.) ·簸 pwó IPA:/pwɔ˨˦/ MC:paH【Baxter-Sagart disambig.】winnow (v.) ·簹 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】see 篔簹|筼筜[yun2 dang1] ·簾() liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】bamboo curtain ·簿 bú’ IPA:/bu’˨˦/ MC:buX【Baxter-Sagart disambig.】register (n.) ·籀 driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】(writing)/to develop/seal script used throughout the pre-Han period ·籃(箖) lȃm IPA:/lam˩/ MC:lam【Baxter-Sagart disambig.】basket ·籌 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【CEDICT】chip (in gambling)/token (for counting)/ticket/to prepare/to plan/to raise (funds)/resource/means ·籍 dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【Baxter-Sagart disambig.】register (n.) ·籙 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】records/book/Taoist written charm/book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes) ·籚 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】basket made of rush/spear-shaft ·籛(篯) tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【Unihan】surname ·籜 thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】sheath around joints of bamboo ·籞 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Unihan】a fence ·籟 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】tube ·籠(篭) lùng IPA:/luŋ˥˧/ MC:luwngX【Baxter-Sagart disambig.】basket; cage ·籣 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【CEDICT】bow case/quiver ·籤(签籖) thsiēm IPA:/tsʰiɛm/ MC:tshjem【CEDICT】inscribed bamboo stick (used in divination, gambling, drawing lots etc)/small wood sliver/label/tag ·籥(龠) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】flute; key; tube ·籩 piēn IPA:/piɛn/ MC:pen【CEDICT】basket for fruits ·籬 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】a fence ·籭 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srje【CEDICT】old variant of 篩|筛[shai1] ·籮 lȏ IPA:/lɔ˩/ MC:la【Baxter-Sagart disambig.】hamper, basket (n.) ·籯 ȋng IPA:/jiŋ˩/ 【CEDICT】slender basket for chopsticks ·米 mì IPA:/mji˥˧/ MC:mejX【Baxter-Sagart disambig.】millet or rice grains, dehusked and polished ·籸 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】crushed grain ·籹 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ 【CEDICT】cakes of rice-flour and honey ·粃(秕) pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Baxter-Sagart disambig.】chaff; petty ·粉 fùn IPA:/fun˥˧/ MC:pjunX【Baxter-Sagart disambig.】flour ·粒 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Baxter-Sagart disambig.】grains of rice ·粕 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phak【CEDICT】grains in distilled liquor ·粘(黏) niȇm IPA:/niɛm˩/ MC:nrjem【CEDICT】variant of 黏[nian2] ·粟 syŭᵏ IPA:/syuʔ/ MC:sjowk【Baxter-Sagart disambig.】grain (rice or millet) in husk ·粢 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】Setaria italica ·粤(粵) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Unihan】Guangdong and Guangxi provinces; initial particle ·粥(鬻) čyŭᵏ IPA:/tʃyuʔ/ MC:tsyuwk【Baxter-Sagart disambig.】gruel ·粦(㷠燐) lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】variant of 磷[lin2] ·粱 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】millet, sorghum, grain ·粲 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【Baxter-Sagart disambig.】bright and white ·粹(粋) súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【CEDICT】pure/unmixed/essence ·粺 bái IPA:/bai˨˦/ MC:beaH【CEDICT】polished rice/old variant of 稗[bai4] ·粻 čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:trjang【CEDICT】food/white cooked rice ·粽(糉糭) tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsuwngH【CEDICT】rice dumplings wrapped in leaves ·精 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Baxter-Sagart disambig.】fine rice; pure ·糉(粽糭) tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsuwngH【CEDICT】variant of 粽[zong4] ·糊 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】to paste (v.) ·糔 siòw IPA:/siw˥˧/ MC:sjuwX【CEDICT】to wash (rice etc) ·糙(㿷) thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【CEDICT】rough/coarse (in texture) ·糜 mȋ IPA:/mi˩/ MC:mje【Baxter-Sagart disambig.】rice gruel; destroy, crush ·糞 fún IPA:/fun˨˦/ MC:pjunH【Baxter-Sagart disambig.】manure, dirt ·糟(醩) tzāw IPA:/tsaw/ MC:tsaw【Baxter-Sagart disambig.】dregs ·糠(穅) khāng IPA:/kʰɑŋ/ MC:khang【CEDICT】husk/(of a radish etc) spongy (and therefore unappetising) ·糢 mȗ IPA:/mu˩/ 【CEDICT】blurred ·糧(粮) liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】grain, provisions ·糯(粫稬穤) nó IPA:/nɔ˨˦/ 【CEDICT】glutinous rice/sticky rice ·糲 lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】dehusked but not polished grain ·糲 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】dehusked but not polished grain ·糲 lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【Baxter-Sagart disambig.】dehusked but not polished grain ·糳 tzŏᵏ IPA:/tsɒʔ/ MC:tsak【Baxter-Sagart disambig.】fine and pure rice ·糴 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】buy grain ·糵(糱) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Unihan】fermenting grain; grain which has sprouted; yeast ·糶(條) thiéw IPA:/tʰiɛw˨˦/ MC:thewH【CEDICT】to sell grain ·糺(糾) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjiwX【Baxter-Sagart disambig.】plait, unite ·系 hhí IPA:/ɦji˨˦/ MC:hejH【Baxter-Sagart disambig.】bind (v.) ·糾(糺) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjiwX【Baxter-Sagart disambig.】plait, unite ·紀 kì IPA:/ki˥˧/ MC:kiX【Baxter-Sagart disambig.】leading thread ·紂 driów’ IPA:/dʒiw’˨˦/ MC:drjuwX【Baxter-Sagart disambig.】leather belt used on the rump of a horse hitched to a cart; name of last Shāng ruler ·紃 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】silk cord ·約 ’iéw IPA:/ʔiɛw˨˦/ MC:’jiewH【Baxter-Sagart disambig.】bond, agreement (n.) ·約 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ MC:’jak【Baxter-Sagart disambig.】bind (v.), make an agreement ·紅 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Baxter-Sagart disambig.】pink ·紆 ’yū IPA:/ʔy/ MC:’ju【Baxter-Sagart disambig.】bent, crooked ·紇 hhĕᵗ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:hot【CEDICT】knot ·紈 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】white/white silk ·紉 nȋn IPA:/nin˩/ MC:nrin【CEDICT】to string/to thread (needle) ·紊 vún IPA:/vun˨˦/ MC:mjunH【CEDICT】involved/tangled/disorderly/confused/chaotic/Taiwan pr. [wen4] ·紋 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【CEDICT】line/trace/mark/pattern/grain (of wood etc) ·納 năᵖ IPA:/naʔ˩/ MC:nop【Baxter-Sagart disambig.】bring or send in ·紐 niòw IPA:/niw˥˧/ MC:nrjuwX【Baxter-Sagart disambig.】fastener ·紑 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ 【CEDICT】bright/glossy (of silk) ·紓 shyū IPA:/ʃy/ MC:syo【Baxter-Sagart disambig.】leisurely ·純 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【Baxter-Sagart disambig.】pure, unmixed ·紗 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】cotton yarn/muslin ·紘 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】cord for hat/vast ·紙(帋) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【Baxter-Sagart disambig.】paper ·級() kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【Baxter-Sagart disambig.】degree, grade ·紛 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】numerous/confused/disorderly ·紜 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】confused/numerous ·紝 zhím IPA:/ʒim˨˦/ 【CEDICT】to weave/to lay warp for weaving/silk thread for weaving/variant of 紉|纫, to sew/to stitch/thread ·紞 tàm IPA:/tam˥˧/ MC:tamX【CEDICT】silk fringe of a coronet ·素 sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】white silk ·紡 fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:phjangX【Baxter-Sagart disambig.】twist, spin ·索 sŏᵏ IPA:/sɒʔ/ MC:sak【Baxter-Sagart disambig.】twist a rope ·紩 drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】to stitch/to mend ·紫 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ MC:tsjeX【CEDICT】purple/violet ·紮(紥扎) čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【CEDICT】to tie/to bind/classifier for flowers, banknotes etc: bundle/Taiwan pr. [zha2] ·累 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:ljweX【Baxter-Sagart disambig.】accumulate ·細 sí IPA:/si˨˦/ MC:sejH【Baxter-Sagart disambig.】small, minute ·紱 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【Baxter-Sagart disambig.】silk band for a seal ·紲(絏緤) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【CEDICT】to tie/to bind/to hold on a leash/rope/cord ·紳 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】sash around the waist ·紵 dryú’ IPA:/dʒy’˨˦/ MC:drjoX【Baxter-Sagart disambig.】ramie; flax ·紺 kám IPA:/kam˨˦/ MC:komH【CEDICT】violet or purple ·紼 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】heavy rope/rope of a bier ·紽 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads ·絁 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【CEDICT】rough, indelicate silk ·終 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyuwng【Baxter-Sagart disambig.】end ·組 tzù IPA:/tsu˥˧/ MC:tsuX【CEDICT】to form/to organize/group/team/classifier for sets, series, groups of people, batteries ·絆 pwón IPA:/pwɔn˨˦/ MC:panH【CEDICT】to trip/to stumble/to hinder ·絇 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【Baxter-Sagart disambig.】decoration on the toe of a shoe ·絍 zhím IPA:/ʒim˨˦/ MC:nyimH【CEDICT】to weave/to lay warp for weaving/variant of 紝|纴[ren4], silk thread for weaving ·絏(紲) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【CEDICT】variant of 紲|绁[xie4] ·結 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】tie (v.) ·絓 kwá IPA:/kwa˨˦/ 【CEDICT】to hinder/to offend/to form/unique ·絕(绝絶) dzyuĕᵗ IPA:/dzyuɛʔ˩/ MC:dzjwet【Baxter-Sagart disambig.】cut off ·絖(絋纊) khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】fine floss silk; quilted ·絘 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【CEDICT】ancient tax in the form of bales of cloth ·絛(縚) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】see 絛綸|绦纶[di2 lun2] ·絝(褲绔綯袴) khú IPA:/kʰu˨˦/ MC:khuH【CEDICT】variant of 褲|裤[ku4] ·絞 kiàw IPA:/kiaw˥˧/ MC:kaewX【Baxter-Sagart disambig.】twist; strangle ·絡 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】small net ·絢 hyuén IPA:/hyuɛn˨˦/ MC:xwenH【Baxter-Sagart disambig.】ornate, decorated ·絣(絣絣) pēng IPA:/pəŋ/ MC:peang【CEDICT】Ikat, a type of woven silk/Kasuri ·給 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【Baxter-Sagart disambig.】furnish ·絨 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【CEDICT】velvet/woolen ·絪(氤) ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】generative force/magic emanation ·絫 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:ljweX【CEDICT】variant of 累[lei3], to accumulate ·絮 syú IPA:/sy˨˦/ MC:sjoH【Baxter-Sagart disambig.】raw silk, floss ·絰 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】hempen band worn on the head or waist by a mourner ·絲(糸纟) sē IPA:/sɨ/ MC:si【Baxter-Sagart disambig.】silk ·絳 kiáng IPA:/kiɑŋ˨˦/ MC:kaewngH【CEDICT】purple-red ·絹 kyuén IPA:/kyuɛn˨˦/ MC:kjwienH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of silk stuff ·絺 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhij【Baxter-Sagart disambig.】fine cloth ·絿 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】urgent/pressing ·綀 shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【CEDICT】a kind of sackcloth ·綃 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【CEDICT】raw silk ·綆 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】rope/well-rope ·綈 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】coarse greenish black pongee ·綌 khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】coarse kudzu cloth ·綍 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】heavy rope/ropes of a bier ·綎 thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【CEDICT】silk braided cord ·綏 sūi IPA:/sui/ MC:swij【Baxter-Sagart disambig.】comfort (v.) ·經(経) kīng IPA:/kiŋ/ MC:keng【Baxter-Sagart disambig.】loom; regulate; norm ·綜 tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsowngH【Baxter-Sagart disambig.】collect (v.) ·綝 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】(literary) to stop/kindhearted ·綠(緑绿氯) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】green ·綢(紬) čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ MC:drjuw【Baxter-Sagart disambig.】bind round ·綦 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】gray or bluish-black ·綮 khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【CEDICT】embroidered banner ·綯(褲絝绔袴) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】bind/cord/twist ·綱 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】guiding rope of net ·網 vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【Baxter-Sagart disambig.】net ·綴 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:trjwet【Baxter-Sagart disambig.】stitch ·綵 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【CEDICT】variant of 彩[cai3] ·綸 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】woof; twist a cord ·綸 kwān IPA:/kwan/ MC:kwean【Baxter-Sagart disambig.】ribbon; kelp ·綺 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khjeX【Baxter-Sagart disambig.】patterned silk ·綻(䘺) drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dreanH【CEDICT】to burst open/to split at the seam ·綽 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:tsyhak【Baxter-Sagart disambig.】indulgent, gentle ·綾 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】damask/thin silk ·綿(緜) miȇn IPA:/miɛn˩/ MC:mjien【CEDICT】silk floss/continuous/soft/weak/mild-mannered (dialect) ·緁 thsiĕᵖ IPA:/tsʰiɛʔ/ MC:tshjep【CEDICT】to join/to splice/to braid ·緅 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【CEDICT】purple silk ·緆 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】fine gunny/sackcloth ·[緇/⿰糹⿱田] čē IPA:/ʈʂɨ/ MC:tsri【Baxter-Sagart disambig.】black ·緇 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】Buddhists/black silk/dark ·緊 kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kjinX【Baxter-Sagart disambig.】tight ·緋 fī IPA:/fi/ MC:pj+j【CEDICT】dark red/purple silk ·緌 zhȗi IPA:/ʒui˩/ MC:nywij【Baxter-Sagart disambig.】tassel ·緍 mȋn IPA:/min˩/ 【CEDICT】old variant of 緡|缗[min2] ·緎 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads ·緐(繁) fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】old variant of 繁[fan2] ·緒(緖) szyú’ IPA:/sʱy’˨˦/ MC:zjoX【Baxter-Sagart disambig.】arrange in order ·緗 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】light yellow color ·緘 kiām IPA:/kiam/ MC:keam【CEDICT】letters/to close/to seal ·線(缐线綫) sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:sjenH【CEDICT】thread/string/wire/line/CL:條|条[tiao2],股[gu3],根[gen1]/(after a number) tier (unofficial ranking of a Chinese city) ·緜(綿) miȇn IPA:/miɛn˩/ MC:mjien【CEDICT】old variant of 綿|绵[mian2]/cotton ·緝 thsĭᵖ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tship【Baxter-Sagart disambig.】hem (a garment) ·緡 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】wrap around ·緣(縁) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【Baxter-Sagart disambig.】go along, follow ·緥(褓) pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】variant of 褓[bao3] ·緦 sē IPA:/sɨ/ MC:si【CEDICT】fine linen ·緧 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【Baxter-Sagart disambig.】crupper ·緩 hhwón’ IPA:/ɦwɔn’˨˦/ MC:hwanX【Baxter-Sagart disambig.】slack; slow ·緬 mièn IPA:/miɛn˥˧/ MC:mjienX【CEDICT】distant/remote/detailed ·緯 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【CEDICT】latitude/woof (horizontal thread in weaving)/weft ·緱 kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【CEDICT】rope attached to a sword hilt/(archaic) hilt/sword ·緲(眇) mièw IPA:/miɛw˥˧/ MC:mjiewX【Baxter-Sagart disambig.】very small, minute ·練 lién IPA:/liɛn˨˦/ MC:lenH【Baxter-Sagart disambig.】sized white silk ·緵 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【Baxter-Sagart disambig.】bundle of threads ·緶 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【CEDICT】braid ·緻 čí IPA:/tʃi˨˦/ 【CEDICT】fine/delicate ·縈 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】wind around ·縉 tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【CEDICT】red silk ·縊 ’í IPA:/ʔji˨˦/ 【CEDICT】(literary) to die by hanging or strangulation ·縋 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drjweH【CEDICT】to let down with a rope ·縏 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】small bag/sack ·縐(皺) čów IPA:/ʈʂəw˨˦/ MC:tsrjuwH【Baxter-Sagart disambig.】wrinkles ·縑 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【CEDICT】thick waterproof silk ·縗 thsūi IPA:/tsʰui/ MC:tshwoj【Baxter-Sagart disambig.】mourning clothes ·縚(絛) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】braid/cord/sash ·縛 fvŏᵏ IPA:/fʱɒʔ˩/ MC:bjak【Baxter-Sagart disambig.】bind (v.) ·縟(溽) zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【Baxter-Sagart disambig.】variegated ·縠 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:huwk【CEDICT】fine silk gauze ·縢 thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【Baxter-Sagart disambig.】tie; band ·縣 hhyuȇn IPA:/ɦyuɛn˩/ MC:hwen【Baxter-Sagart disambig.】suspend ·縩 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ 【CEDICT】see 綷縩[cui4 cai4] ·縫 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjowng【Baxter-Sagart disambig.】sew ·縫 fvúng IPA:/fʱuŋ˨˦/ MC:bjowngH【Baxter-Sagart disambig.】seam ·縮 shŭᵏ IPA:/ʂuʔ/ MC:srjuwk【Baxter-Sagart disambig.】shrink ·縰 sì IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】band for the hair ·縱(縦) tzyúng IPA:/tsyuŋ˨˦/ MC:tsjowngH【Baxter-Sagart disambig.】let loose ·縲 lȗi IPA:/lui˩/ 【CEDICT】bind/bond ·縶 čĭᵖ IPA:/tʃiʔ/ MC:trip【Baxter-Sagart disambig.】rope, tether; bind ·縷 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljuX【Baxter-Sagart disambig.】thread ·縻 mȋ IPA:/mi˩/ MC:mje【CEDICT】to tie up ·績 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsek【Baxter-Sagart disambig.】twist, spin ·繁(緐) fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】abundant, numerous ·繃(綳绷) pēng IPA:/pəŋ/ MC:peang【CEDICT】to draw tight/to stretch taut/to tack (with thread or pin)/embroidery hoop/woven bed mat ·繐 súi IPA:/sui˨˦/ MC:sjwejH【CEDICT】fine and loose cloth/tassel ·繒 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzing【Baxter-Sagart disambig.】silk ·織 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】weave (v.) ·繕 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Baxter-Sagart disambig.】(make good:) repair ·繘 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Baxter-Sagart disambig.】well-rope ·繙(翻) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】to translate ·繞(遶) zhièw IPA:/ʒiɛw˥˧/ MC:nyewX【Baxter-Sagart disambig.】curved ·繠 zhùi IPA:/ʒui˥˧/ 【CEDICT】dangle/hang loosely ·繡(綉繍) siów IPA:/siw˨˦/ MC:sjuwH【Baxter-Sagart disambig.】embroider ·繢 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【CEDICT】multi-color/to draw ·繦(繈) kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kjangX【CEDICT】string of copper coins/variant of 襁[qiang3] ·繩(縄䋲) shhȋng IPA:/ʃʱiŋ˩/ MC:zying【Baxter-Sagart disambig.】string, cord ·繪(絵) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwajH【CEDICT】to draw/to paint ·繫(繋) kí IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】tie (v.) ·繫(繋) hhí IPA:/ɦji˨˦/ MC:hejH【Baxter-Sagart disambig.】attach; suspend ·繭 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kenX【Baxter-Sagart disambig.】cocoon ·繰(繅) tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】bleach; wash ·繳 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】string attached to arrow ·繴 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pek【Unihan】a kind of fishing-net ·繹 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】continuous/to interpret/to unravel/to draw silk (old) ·繻 syū IPA:/sy/ MC:sju【CEDICT】multicolored silk/piece of silk torn in two, used to verify the holder’s identity by matching up the two halves ·繼(継) kí IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】continue ·繽 phīn IPA:/pʰin/ MC:phjin【CEDICT】helter-skelter/mixed colors/in confusion ·繾 khién IPA:/kʰiɛn˨˦/ MC:khjienH【CEDICT】attached to/loving ·纁 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】crimson ·纂 tzwòn IPA:/tswɔn˥˧/ MC:tswanX【Baxter-Sagart disambig.】silk band ·纆 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【CEDICT】bind/cord ·纇(颣) lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwojH【CEDICT】flaw/knot ·纈 hhiĕᵗ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:het【CEDICT】knot/tie a knot ·纊(絋絖) khwáng IPA:/kʰwɑŋ˨˦/ MC:khwangH【Baxter-Sagart disambig.】fine floss silk; quilted ·續(続) szyŭᵏ IPA:/sʱyuʔ˩/ MC:zjowk【Baxter-Sagart disambig.】continue ·纍 lȗi IPA:/lui˩/ MC:lwij【Baxter-Sagart disambig.】to wind around, bind ·纏(纒) čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Baxter-Sagart disambig.】bind, wind ·纑 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】hempen thread/to dress hemp ·[纓/瓔] ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’jieng【Baxter-Sagart disambig.】ribbon ·纕 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】belt, sash; girth ·纘(纉) tzwòn IPA:/tswɔn˥˧/ MC:tswanX【CEDICT】to carry on/to succeed (of a familial line)/to inherit ·纛 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【Baxter-Sagart disambig.】banner, streamer ·纛 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:dowk【Baxter-Sagart disambig.】banner, streamer ·纜(䌫) lám IPA:/lam˨˦/ MC:lamH【CEDICT】cable/hawser/to moor ·缶 fòw IPA:/fəw˥˧/ MC:pjuwX【Baxter-Sagart disambig.】earthenware ·缸(罁堈) kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【CEDICT】jar/vat/classifier for loads of laundry/CL:口[kou3] ·缺 khyuĕᵗ IPA:/kʰyuɛʔ/ 【CEDICT】deficiency/lack/scarce/vacant post/to run short of ·缻 fòw IPA:/fəw˥˧/ 【Unihan】pottery, earthenware ·缾(瓶) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【Baxter-Sagart disambig.】pitcher ·罃(罌甖) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【Baxter-Sagart disambig.】[in proper name] ·罄 khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】empty; exhaustively ·罅() hiá IPA:/hia˨˦/ MC:xaeH【CEDICT】crack/grudge ·罌(罃甖) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【Baxter-Sagart disambig.】jar, vase ·罍 lȗi IPA:/lui˩/ MC:lwoj【Baxter-Sagart disambig.】vase, jar ·罏 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】pile of earth to keep wine jars ·罔(网) vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【Baxter-Sagart disambig.】net ·罕 hàn IPA:/hɑn˥˧/ 【CEDICT】rare ·罛 kū IPA:/ku/ MC:ku【Baxter-Sagart disambig.】net ·罟 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】to implicate/net for birds or fish ·罠 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【CEDICT】animal trap ·罣 kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【CEDICT】variant of 掛|挂[gua4] ·罧 shém IPA:/ʂəm˨˦/ MC:srimH【Baxter-Sagart disambig.】to trap fish in a maze of sticks ·罩(䈇) čáw IPA:/ʈʂaw˨˦/ MC:traewH【Baxter-Sagart disambig.】covering basket ·罪(辠) dzúi’ IPA:/dzui’˨˦/ MC:dzwojX【Baxter-Sagart disambig.】crime, offense ·罫 kwá IPA:/kwa˨˦/ 【CEDICT】squares of a chess board ·罭 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【CEDICT】drag-net ·置(寘) čí IPA:/tʃi˨˦/ MC:triH【Baxter-Sagart disambig.】put, place; set upright ·罰(罸) fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【Baxter-Sagart disambig.】punish ·署 shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyoH【Baxter-Sagart disambig.】to place; position ·罵(駡骂傌) má IPA:/ma˨˦/ MC:maeH【Baxter-Sagart disambig.】scold, revile ·罶(羀) liòw IPA:/liw˥˧/ MC:ljuwX【CEDICT】creel/fish basket ·罷 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bje【Baxter-Sagart disambig.】wear out, exhaust ·罹 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【Baxter-Sagart disambig.】drag into; trouble ·罽 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kjejH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of woolen fabric ·罾 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【CEDICT】large square net ·羃(冪) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】cover of cloth for food/veil ·羅(罗) lȏ IPA:/lɔ˩/ MC:la【Baxter-Sagart disambig.】a kind of net (on a handle?) (Shuōwén: ‘bird net’) ·羆 pī IPA:/pi/ MC:pje【Baxter-Sagart disambig.】brown-and-white bear ·羇(羈覊) kī IPA:/kji/ MC:kje【CEDICT】variant of 羈|羁[ji1] ·羈(覉覊羇覊) kī IPA:/kji/ MC:kje【Baxter-Sagart disambig.】bridle, halter ·羊 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】sheep ·羌(羗) khiāng IPA:/kʰiɑŋ/ MC:khjang【Baxter-Sagart disambig.】western tribes ·羍 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【CEDICT】little lamb ·美(羙) mùi IPA:/mui˥˧/ 【CEDICT】beautiful/very satisfactory/good/to beautify/to be pleased with oneself ·羑 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【CEDICT】to lead ·羓(豝) pā IPA:/pa/ MC:pae【Baxter-Sagart disambig.】sow, pig ·羔 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】lamb ·羕 iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【Baxter-Sagart disambig.】long ·羖() kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】ram ·羚 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】antelope ·羜 dryú’ IPA:/dʒy’˨˦/ MC:drjoX【CEDICT】five-month-old lamb ·羝(牴) tī IPA:/ti/ MC:tej【CEDICT】billy goat/ram ·羞 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】shame ·羡(羨) szién IPA:/sʱiɛn˨˦/ MC:zjenH【Baxter-Sagart disambig.】covet, desire ·羣(群) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【Baxter-Sagart disambig.】flock, herd, group ·群(羣) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【Baxter-Sagart disambig.】flock, herd, group ·義(义) (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngjeH【Baxter-Sagart disambig.】duty; justice ·羭 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】black ram ·羯 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:kjot【CEDICT】ram, esp. gelded/to castrate/deer’s skin ·羱 (ng)wȏn IPA:/(ŋ)wɔn˩/ MC:ngwan【CEDICT】large-horned wild goat ·羲 hī IPA:/hi/ MC:xje【Baxter-Sagart disambig.】(proper name) ·羶(羴) shiēn IPA:/ʃiɛn/ MC:syen【Baxter-Sagart disambig.】smell of sheep ·羸 lȗi IPA:/lui˩/ MC:ljwe【Baxter-Sagart disambig.】emaciated; weak ·羹(羮) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【Baxter-Sagart disambig.】soup ·羽 yù IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】feather, wing ·翀 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ 【CEDICT】soar ·翁 ’ūng IPA:/ʔuŋ/ MC:’uwng【Baxter-Sagart disambig.】old man (Han?) ·翃 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】to swarm (of insects) ·翄(翅) čhí IPA:/tʃʰi˨˦/ 【CEDICT】variant of 翅[chi4] ·翅(翄) shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syeH【Baxter-Sagart disambig.】wing ·翊 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】next day ·翌 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】wing ·翎 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】tail feathers/plume ·翏 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【Baxter-Sagart disambig.】flying high (no pre-Han text) ·習 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【Baxter-Sagart disambig.】repeat; practice ·翔 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】fly back and forth; soar ·翕 hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【Baxter-Sagart disambig.】united, harmonious ·翛 siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【CEDICT】hastiness ·翟 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】pheasant ·翠(翆) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshwijH【CEDICT】bluish-green/green jade ·翡 fí IPA:/fi˨˦/ 【CEDICT】green jade/kingfisher ·翣 shăᵖ IPA:/ʂaʔ/ MC:sraep【Baxter-Sagart disambig.】plume-fan ·翦(剪) tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ MC:tsjenX【Baxter-Sagart disambig.】cut (v.) ·翩 phiēn IPA:/pʰiɛn/ MC:phjien【Baxter-Sagart disambig.】fly, flutter about ·翫 (ng)wón IPA:/(ŋ)wɔn˨˦/ MC:ngwanH【Baxter-Sagart disambig.】familiar with ·翬(翚) hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【CEDICT】pheasant/golden pheasant/variegated/to fly ·翯 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Baxter-Sagart disambig.】white (of birds) ·翰 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【Baxter-Sagart disambig.】white (of a horse) ·翹 khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjiew【Baxter-Sagart disambig.】long tail-feather ·翺(翱) ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】variant of 翱[ao2] ·翻(繙飜) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】to turn over/to flip over/to overturn/to rummage through/to translate/to decode/to double/to climb over or into/to cross ·翼 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Baxter-Sagart disambig.】wing ·翽(翙) húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwajH【Baxter-Sagart disambig.】rustling of wings ·翾 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwien【Baxter-Sagart disambig.】fly about ·耀(曜燿) iéw IPA:/jiɛw˨˦/ MC:yewH【Baxter-Sagart disambig.】shine ·老(耂) làw IPA:/law˥˧/ MC:lawX【Baxter-Sagart disambig.】old ·考(攷) khàw IPA:/kʰaw˥˧/ MC:khawX【Baxter-Sagart disambig.】old; deceased father ·耄 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【CEDICT】extremely aged (in one’s 80s or 90s)/octogenarian/nonagenarian ·者 čiè IPA:/tʃiɛ˥˧/ MC:tsyaeX【Baxter-Sagart disambig.】(nominalizing particle) ·耆 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【Baxter-Sagart disambig.】old ·耇(耈) kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【CEDICT】wrinkled face of the elderly ·耊(耋) diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【CEDICT】old variant of 耋[die2] ·而 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【Baxter-Sagart disambig.】and, but ·耍 shà IPA:/ʂa˥˧/ 【CEDICT】to play with/to wield/to act (cool etc)/to display (a skill, one’s temper etc) ·耐(耏) nái IPA:/nai˨˦/ MC:nojH【Baxter-Sagart disambig.】endure ·耑(專) twōn IPA:/twɔn/ MC:twan【Baxter-Sagart disambig.】tip (n.) ·耕(簡畊) k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:keang【Baxter-Sagart disambig.】plow (v.) ·耘(秐) yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】to weed ·耜 szé’ IPA:/sʱɨ’˨˦/ MC:ziX【Baxter-Sagart disambig.】plowshare; to plow ·耞 kiā IPA:/kia/ 【CEDICT】flail (for threshing grain)/old variant of 枷[jia1] ·耤 dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【CEDICT】plow ·耦 ngòw IPA:/ŋəw˥˧/ MC:nguwX【Baxter-Sagart disambig.】pair (n.) ·耨(鎒) nów IPA:/nəw˨˦/ MC:nuwH【Baxter-Sagart disambig.】to hoe, to weed ·耩 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kaewngX【CEDICT】to plow/to sow ·耭 kī IPA:/kji/ 【Unihan】plow, cultivate ·耰(櫌) ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:’juw【CEDICT】harrow ·耳 r̀ IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyiX【Baxter-Sagart disambig.】ear ·耽(躭) tām IPA:/tam/ MC:tom【Baxter-Sagart disambig.】take pleasure ·耾 kwēng IPA:/kwəŋ/ 【Unihan】deafness ·耿(炅炔) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:keangX【Baxter-Sagart disambig.】brilliant; wide awake ·聆 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】to hear/to listen/to understand clearly ·聊 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【Baxter-Sagart disambig.】rely on ·聒 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】raucous/clamor/unpleasantly noisy ·聖(垩堊圣) shíng IPA:/ʃiŋ˨˦/ MC:syengH【Baxter-Sagart disambig.】sage (n.) ·聘 phíng IPA:/pʰiŋ˨˦/ MC:phjiengH【CEDICT】to engage (a teacher etc)/to hire/to betroth/betrothal gift/to get married (of woman) ·聚 dzyú’ IPA:/dzy’˨˦/ MC:dzjuX【Baxter-Sagart disambig.】bring together ·聚 dzyú IPA:/dzy˨˦/ MC:dzjuH【Baxter-Sagart disambig.】bring together ·聞 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【Baxter-Sagart disambig.】hear (v.) ·聮(聨聫聯) liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【CEDICT】old variant of 聯|联[lian2] ·聰(聡聦) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】quick at hearing/wise/clever/sharp-witted/intelligent/acute ·聱 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】difficult to pronounce ·聲(声) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:syeng【Baxter-Sagart disambig.】sound (n.) ·聳 syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【CEDICT】to excite/to raise up/to shrug/high/lofty/towering ·聵 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【CEDICT】born deaf/deaf/obtuse ·聶 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【Baxter-Sagart disambig.】promise; whisper in one’s ear ·職(軄) čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】duties of office ·職(軄) čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyik【Baxter-Sagart disambig.】duties of office ·聽(聴聼听) thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【Baxter-Sagart disambig.】listen ·聽(聴聼听) thíng IPA:/tʰiŋ˨˦/ MC:thengH【Baxter-Sagart disambig.】listen to; obey ·聾 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】deaf ·聿(肀) yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Baxter-Sagart disambig.】following, thereupon ·肄 í IPA:/ji˨˦/ MC:yijH【CEDICT】to learn/to practice or study (old) ·肅(粛) sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】respectful/solemn/to eliminate/to clean up ·肆 sé IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【Baxter-Sagart disambig.】unrestrained ·肇(肈) driéw’ IPA:/dʒiɛw’˨˦/ MC:drjewX【CEDICT】at first/devise/originate ·肈(肇) driéw’ IPA:/dʒiɛw’˨˦/ MC:drjewX【CEDICT】the start/the origin ·肉(宍) zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyuwk【Baxter-Sagart disambig.】meat, flesh ·肋 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【Baxter-Sagart disambig.】rib ·肌 kī IPA:/kji/ MC:kij【CEDICT】flesh/muscle ·肎 khèng IPA:/kʰəŋ˥˧/ MC:khongX【CEDICT】old variant of 肯[ken3] ·肓 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【CEDICT】region between heart and diaphragm ·肖 siéw IPA:/siɛw˨˦/ MC:sjewH【Baxter-Sagart disambig.】resemble ·肘 čiòw IPA:/tʃiw˥˧/ MC:trjuwX【Baxter-Sagart disambig.】elbow ·肚 dú’ IPA:/du’˨˦/ MC:duX【Baxter-Sagart disambig.】belly ·肜 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yuwng【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice on a following day ·肝 kān IPA:/kɑn/ MC:kan【Baxter-Sagart disambig.】liver ·股(脵) kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】thigh ·肢(胑) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】limb ·肥 fvȋ IPA:/fʱi˩/ MC:bj+j【Baxter-Sagart disambig.】fat (adj.) ·肦 pān IPA:/pan/ 【Unihan】large head; many; high; to divide, to distribute ·肧(胚) phūi IPA:/pʰui/ MC:phwoj【CEDICT】variant of 胚[pei1] ·肨(胮) pháng IPA:/pʰɑŋ˨˦/ MC:phaewngH【Unihan】to swell; fat, swollen ·肩 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:ken【Baxter-Sagart disambig.】shoulder (n.) ·肪 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:pjang【CEDICT】animal fat ·肫 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:tsywin【CEDICT】gizzard ·肬(疣) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【CEDICT】variant of 疣[you2] ·肯(肻) khèng IPA:/kʰəŋ˥˧/ MC:khongX【Baxter-Sagart disambig.】to be willing ·肱(厷) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwong【Baxter-Sagart disambig.】(upper) arm ·育 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】breed, produce ·肴(餚) hhiȃw IPA:/ɦiaw˩/ MC:haew【Baxter-Sagart disambig.】food ·肵 khhȋ IPA:/kʱi˩/ 【CEDICT】table ·肸 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】giggle/scatter ·肹 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】old variant of 肸[xi1] ·肺 fí IPA:/fi˨˦/ MC:phjojH【Baxter-Sagart disambig.】lung ·肻(肯) khèng IPA:/kʰəŋ˥˧/ MC:khongX【Baxter-Sagart disambig.】to be willing ·胃 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】stomach ·胄(冑) driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】helmet/descendants ·胊(朐) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ 【CEDICT】yoke ·背 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】turn the back on ·背 púi IPA:/pui˨˦/ MC:pwojH【Baxter-Sagart disambig.】the back ·胎 thāi IPA:/tʰai/ MC:thoj【Baxter-Sagart disambig.】fetus ·胏 tzè IPA:/tsɨ˥˧/ 【CEDICT】dried meat with bone ·胑(肢) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】branch, limb ·胗(疹) čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【CEDICT】gizzard ·胙 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial meat and wine ·胝(郅) čï̄ IPA:/tʃɨ/ 【CEDICT】callous ·胞(脬) pāw IPA:/paw/ MC:paew【Baxter-Sagart disambig.】womb ·胡 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【Baxter-Sagart disambig.】foreigners in the north ·胤 ín IPA:/jin˨˦/ 【CEDICT】descendant/heir/offspring/posterity/to inherit ·胭(臙) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:’en【CEDICT】rouge ·胰 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【CEDICT】soap/pancreas ·胱 kwāng IPA:/kwɑŋ/ MC:kwang【CEDICT】bladder ·胵 čhī IPA:/tʃʰi/ 【Unihan】(Cant.) 芙胵, the gizzard and liver of domestic fowl ·胷(胸) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【CEDICT】variant of 胸[xiong1] ·胹 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】overcooked/soft ·能 nȃi IPA:/nai˩/ MC:noj【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bear ·能 nȇng IPA:/nəŋ˩/ MC:nong【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bear ·胾 tzé IPA:/tsɨ˨˦/ 【CEDICT】cut meat into pieces/diced meat ·脀() čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsying【Baxter-Sagart disambig.】present (meat) in sacrifice ·脂 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsyij【Baxter-Sagart disambig.】fat, grease ·脃(脆) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshjwejH【Baxter-Sagart disambig.】brittle ·脆(脃) thsúi IPA:/tsʰui˨˦/ MC:tshjwejH【Baxter-Sagart disambig.】brittle ·脇(脅) hhiĕᵖ IPA:/ɦiɛʔ˩/ 【CEDICT】variant of 脅|胁[xie2] ·脈(脉衇) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【Baxter-Sagart disambig.】vein ·脉(䘑脈衇) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【Baxter-Sagart disambig.】vein ·脊 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】spine, backbone ·脘 kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ MC:kwanX【CEDICT】internal cavity of stomach ·脚(腳) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kjak【Baxter-Sagart disambig.】leg, foot ·脛 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ MC:hengH【Baxter-Sagart disambig.】leg, shank ·脝 hēng IPA:/həŋ/ MC:xaeng【CEDICT】fat/bloated ·脞 dz(w)ó’ IPA:/dz(w)ɔ’˨˦/ 【CEDICT】chopped meat/trifles ·脡 díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ 【CEDICT】brisket meat/straight ·脣(唇) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:zywin【Baxter-Sagart disambig.】lip ·脤 shhín’ IPA:/ʃʱin’˨˦/ MC:dzyinX【CEDICT】sacrificial meat (raw) ·脩 siōw IPA:/siw/ MC:sjuw【Baxter-Sagart disambig.】dried meat ·脬(胞) phāw IPA:/pʰaw/ MC:phaew【CEDICT】bladder ·脯 fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【Baxter-Sagart disambig.】dried meat ·脰 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【Baxter-Sagart disambig.】neck ·脹(痮) čiáng IPA:/tʃiɑŋ˨˦/ MC:trjangH【CEDICT】dropsical/swollen/to swell/to be bloated ·脽 shhȗi IPA:/ʂʱui˩/ MC:dzywij【Unihan】(Cant.) a child’s penis ·脾 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjie【Baxter-Sagart disambig.】spleen ·腁(胼) phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:ben【Unihan】callus ·腆 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【Baxter-Sagart disambig.】thick, ample ·腊(臈臘) sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【CEDICT】dried meat/also pr. [xi2] ·腋 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】armpit ·腌 ’iĕᵖ IPA:/ʔjiɛʔ/ 【CEDICT】variant of 醃|腌[yan1] ·腍 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【CEDICT】be satiated/cooked/good-tasting ·腎 shhín’ IPA:/ʃʱin’˨˦/ MC:dzyinX【Baxter-Sagart disambig.】kidney ·腐 fvú’ IPA:/fʱu’˨˦/ MC:bjuX【Baxter-Sagart disambig.】rotten ·腑 fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【CEDICT】internal organs ·腒 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】dried poultry ·腔 khiāng IPA:/kʰiɑŋ/ MC:khaewng【CEDICT】cavity of body/barrel (e.g. engine cylinder)/compartment/tune/accent of speech ·腠 thsów IPA:/tsʰəw˨˦/ MC:tshuwH【CEDICT】the tissue between the skin and the flesh ·腦(脳匘) nàw IPA:/naw˥˧/ MC:nawX【Baxter-Sagart disambig.】brain ·腫(尰) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【Baxter-Sagart disambig.】swell, swollen; tumor ·腬 zhiȏw IPA:/ʒiw˩/ MC:nyuw【CEDICT】greasy (Cantonese) ·腰() ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’jiew【Baxter-Sagart disambig.】waist ·腳(脚) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kjak【Baxter-Sagart disambig.】leg, foot ·腴 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】fat on belly/fertile/rich ·腶 twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【CEDICT】dried meat ·腸(膓) čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】intestines ·腹 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】belly ·膂 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljoX【CEDICT】backbone/strength ·膇 drúi IPA:/ɖʐui˨˦/ MC:drjweH【CEDICT】swelling of foot ·膈 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【CEDICT】diaphragm (anatomy) ·膊 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phak【Baxter-Sagart disambig.】dismember ·膋(膫) liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【CEDICT】fat on intestines ·膍 phhȋ IPA:/pʱi˩/ 【Unihan】(Cant.) 膍胵, gizzard and liver of domestic animals ·膏 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Baxter-Sagart disambig.】lard (n.) ·膏 káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Baxter-Sagart disambig.】smear with lard (v.) ·膕(腘) kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【CEDICT】knee pit/popliteal fossa (medicine) ·膘(臕) phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ MC:phjiewX【CEDICT】fat of a stock animal ·膚 fū IPA:/fu/ MC:pju【Baxter-Sagart disambig.】skin ·膝 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【Baxter-Sagart disambig.】knee ·膟 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ MC:lwit【CEDICT】sacrificial flesh ·膠 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】glue ·膩 ní IPA:/nji˨˦/ MC:nrijH【Baxter-Sagart disambig.】oily ·膫(膋) liéw IPA:/liɛw˨˦/ MC:ljewH【CEDICT】male genitals/old variant of 膋[liao2] ·膰 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】cooked meat used in sacrifice ·膱 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ 【Unihan】(Cant.) the smell of oily food that’s gone bad ·膲 tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【CEDICT】see 三膲[san1 jiao1] ·膷 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】beef soup ·膺 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’ing【Baxter-Sagart disambig.】breast(plate); oppose ·膻 shiēn IPA:/ʃiɛn/ 【CEDICT】rank odor (of sheep or goats) ·膽(胆) tàm IPA:/tam˥˧/ MC:tamX【Baxter-Sagart disambig.】gall ·膾(鱠) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】mince (v.) ·臀 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】butt/buttocks ·臂 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pjieH【Baxter-Sagart disambig.】arm ·臄 giŏᵏ IPA:/giɒʔ˩/ MC:gjak【CEDICT】palate/sausage ·臆 ’ĭᵏ IPA:/ʔiʔ/ MC:’ik【Baxter-Sagart disambig.】bosom ·臇() dzyuén’ IPA:/dzyuɛn’˨˦/ 【CEDICT】fat, rich/a stew of fish ·臉 kièm IPA:/kiɛm˥˧/ 【CEDICT】face/CL:張|张[zhang1],個|个[ge4] ·臊() sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】fat of swine or dog ·臋 thhȗn IPA:/tʱun˩/ 【CEDICT】old variant of 臀[tun2] ·臍 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ MC:dzej【Baxter-Sagart disambig.】navel ·臏(髕髌) bín’ IPA:/bin’˨˦/ MC:bjinX【CEDICT】variant of 髕|髌[bin4] ·臐 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】lamb soup ·臕(膘) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjew【CEDICT】variant of 膘[biao1] ·臘(臈) lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【Baxter-Sagart disambig.】winter sacrifice ·臝 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】果臝 kwaX.lwaX a kind of gourd ·臞(癯) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】variant of 癯[qu2] ·臟(臓) dzáng IPA:/dzɑŋ˨˦/ 【CEDICT】viscera/(anatomy) organ ·臡 nȋ IPA:/nji˩/ MC:nej【Baxter-Sagart disambig.】pickled meat with bones in it ·臣 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ MC:dzyin【Baxter-Sagart disambig.】slave, subject ·臥(卧) ngó IPA:/ŋɔ˨˦/ 【CEDICT】to lie/to crouch ·臧 tzāng IPA:/tsɑŋ/ MC:tsang【Baxter-Sagart disambig.】good ·臨 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【Baxter-Sagart disambig.】look down at ·自 dzé IPA:/dzɨ˨˦/ MC:dzijH【Baxter-Sagart disambig.】self (adv.) ·臭 čhiów IPA:/tʃʰiw˨˦/ MC:tsyhuwH【Baxter-Sagart disambig.】odor, to stink (intransitive)? ·臲 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:nget【CEDICT】tottering/unsteady ·至 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【Baxter-Sagart disambig.】arrive ·致 čí IPA:/tʃi˨˦/ MC:trijH【Baxter-Sagart disambig.】(cause to arrive): transmit ·臺(台) thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【Baxter-Sagart disambig.】tower ·臼 giów’ IPA:/giw’˨˦/ MC:gjuwX【Baxter-Sagart disambig.】mortar ·臽 hhiám IPA:/ɦiam˨˦/ MC:heamH【Baxter-Sagart disambig.】small pit ·臾 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】pull, drag ·舂 shyūng IPA:/ʃyuŋ/ MC:syowng【Baxter-Sagart disambig.】hull grain, beat (v.) stick for beating (n.) ·舄(舃) thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【Baxter-Sagart disambig.】slipper, shoe ·舄(舃) sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sjek【Baxter-Sagart disambig.】slipper, shoe ·舅 giów’ IPA:/giw’˨˦/ MC:gjuwX【Baxter-Sagart disambig.】mother’s brother ·與(与) yù IPA:/jy˥˧/ MC:yoX【Baxter-Sagart disambig.】give; for; and ·與(与) yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】participate in ·興(㒷) hīng IPA:/hiŋ/ MC:xing【Baxter-Sagart disambig.】lift, rise ·舉(挙擧擧㪯) kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【Baxter-Sagart disambig.】lift, raise ·舊(旧) giów IPA:/giw˨˦/ MC:gjuwH【Baxter-Sagart disambig.】old ·舋 hín IPA:/hin˨˦/ MC:xinH【CEDICT】variant of 釁|衅/quarrel/dispute/a blood sacrifice (arch.) ·舌 shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ MC:zyet【Baxter-Sagart disambig.】tongue ·舍(舎) shiè IPA:/ʃiɛ˥˧/ MC:syaeX【Baxter-Sagart disambig.】set aside, give up ·舐(舓) shhḯ’ IPA:/ʃʱɨ’˨˦/ MC:zyeX【Baxter-Sagart disambig.】lick ·舒 shyū IPA:/ʃy/ MC:syo【Baxter-Sagart disambig.】slow, easy ·舘(館) kwòn IPA:/kwɔn˥˧/ 【CEDICT】variant of 館|馆[guan3] ·舛 čhyuèn IPA:/tʃʰyuɛn˥˧/ MC:tsyhwenX【Baxter-Sagart disambig.】oppose, contrary ·舜 shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【Baxter-Sagart disambig.】Hibiscus ·舝 hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haet【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle cap with linch-pin ·舞 vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】dance (v.) ·舟 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【Baxter-Sagart disambig.】boat ·舠 tāw IPA:/taw/ MC:taw【CEDICT】kayak ·舡 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xaewng【CEDICT】boat/ship ·航(桁) hhȃng IPA:/ɦɑŋ˩/ MC:hang【CEDICT】boat/ship/craft/to navigate/to sail/to fly ·舫 fáng IPA:/fɑŋ˨˦/ MC:pjangH【Baxter-Sagart disambig.】boat ·舳 dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjuwk【CEDICT】poopdeck/stern of boat ·舴 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ 【CEDICT】small boat ·舶(艊) bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:baek【CEDICT】ship ·舷 hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【CEDICT】side of a ship or an aircraft ·船(舩) čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ 【CEDICT】boat/vessel/ship/CL:條|条[tiao2],艘[sou1],隻|只[zhi1] ·艋 mèng IPA:/məŋ˥˧/ MC:maengX【CEDICT】small boat ·艎 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】fast ship/see 艅艎, large warship ·艗 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【CEDICT】bow of a Chinese boat ·艚 thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】seagoing junk ·艣(櫓) lù IPA:/lu˥˧/ MC:luX【CEDICT】variant of 櫓|橹[lu3] ·艦 hhiám’ IPA:/ɦiam’˨˦/ MC:haemX【CEDICT】warship ·艫(櫓) lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】bow of ship ·艭 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:sraewng【CEDICT】boat ·艮 kén IPA:/kən˨˦/ MC:konH【CEDICT】blunt/tough/chewy ·良 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】good ·艱 kiān IPA:/kian/ MC:kean【Baxter-Sagart disambig.】difficulty ·色 shĕᵏ IPA:/ʂəʔ/ MC:srik【Baxter-Sagart disambig.】color; countenance ·艴(勃) bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】annoyed looks ·艷(豔艶豓) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【CEDICT】colorful/splendid/gaudy/amorous/romantic/to envy ·艸(草艹) thsàw IPA:/tsʰaw˥˧/ MC:tshawX【CEDICT】variant of 草[cao3] ·艻 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】see 蘿艻|萝艻[luo2 le4] ·艾 ngái IPA:/ŋai˨˦/ MC:ngajH【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia; moxa ·艿 zhȋng IPA:/ʒiŋ˩/ MC:nying【CEDICT】see 芋艿[yu4 nai3] ·芀 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】old variant of 苕[tiao2] ·芃 phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ MC:buwng【Baxter-Sagart disambig.】luxuriant, bushy, thick ·芄 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【Baxter-Sagart disambig.】Metaplexis japonica ·芋 yú IPA:/jy˨˦/ MC:hjuH【Baxter-Sagart disambig.】taro (Colocasia antiquorum?) ·芎 khyūng IPA:/kʰyuŋ/ MC:khjuwng【CEDICT】see 川芎[chuan1 xiong1]/Taiwan pr. [qiong1] ·芑 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【CEDICT】Panicum miliaceum ·芒(杧) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【Baxter-Sagart disambig.】awn, beard of grain ·芘(菝萆蔽蓖) pí IPA:/pi˨˦/ MC:pjiejH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.) ·芙 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【CEDICT】see 芙蓉[fu2 rong2], lotus ·芝 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsyi【CEDICT】Zoysia pungens ·芟() shām IPA:/ʂam/ MC:sraem【Baxter-Sagart disambig.】mow (v.) ·芡 giém’ IPA:/giɛm’˨˦/ MC:gjemX【CEDICT】Gorgon plant/fox nut (Gorgon euryale or Euryale ferox)/makhana (Hindi) ·芣 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【CEDICT】plantain herb (Plantago)/Taiwan pr. [fou2] ·芤 khōw IPA:/kʰəw/ 【CEDICT】hollow/scallion stalk ·芥 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】mustard plant ·芨 kĭᵖ IPA:/kiʔ/ MC:kip【CEDICT】Bletilla hyacinthina (mucilaginous)/Acronym for the Chinese Elder tree 菫草 ·芩 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【CEDICT】Phragmites japonica ·芪 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【CEDICT】see 黃芪|黄芪[huang2 qi2] ·芬 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】perfume/fragrance ·芮 zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【CEDICT】small ·芰 gí IPA:/gi˨˦/ MC:gjeH【Baxter-Sagart disambig.】water-chestnut ·花(蘤) hwā IPA:/hwa/ MC:xwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (n.) ·芳 fāng IPA:/fɑŋ/ MC:phjang【Baxter-Sagart disambig.】fragrant ·芷 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】angelica (type of iris)/plant root used in TCM ·芸(藝兿) yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】ample, rich ·芹 khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gj+n【Baxter-Sagart disambig.】cress ·芻(蒭) čhū IPA:/ʈʂʰu/ MC:tsrhju【Baxter-Sagart disambig.】grass for fuel or fodder ·芼 máw IPA:/maw˨˦/ MC:mawH【Baxter-Sagart disambig.】cull and cook ·芽 (ng)iȃ IPA:/(ŋ)jia˩/ MC:ngae【Baxter-Sagart disambig.】shoot, sprout ·苐() thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】sequence, number; grade, degree ·苑(菀) ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:’jwonX【Baxter-Sagart disambig.】resentment ·苒 zhièm IPA:/ʒiɛm˥˧/ MC:nyemX【CEDICT】luxuriant growth/passing (of time) ·苔 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】coating (of tongue) ·苗 miȇw IPA:/miɛw˩/ MC:mjew【Baxter-Sagart disambig.】sprout (n.) ·苙 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【CEDICT】(herb)/pigsty ·苜 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:mjuwk【CEDICT】clover ·苞 pāw IPA:/paw/ MC:paew【Baxter-Sagart disambig.】reed mat for wrapping ·苡(苢) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Baxter-Sagart disambig.】Plantago ·苢(苡) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Unihan】barley; coix agretis ·苣 gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】lettuce, see 萵苣|莴苣 ·若 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【Baxter-Sagart disambig.】you ·苦 khù IPA:/kʰu˥˧/ MC:khuX【Baxter-Sagart disambig.】bitter ·苧 dryú’ IPA:/dʒy’˨˦/ MC:drjoX【CEDICT】Boehmeria nivea/Chinese grass ·苩 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ 【CEDICT】old variant of 葩[pa1] ·苫 shiēm IPA:/ʃiɛm/ MC:syem【Baxter-Sagart disambig.】thatch ·苫 shiém IPA:/ʃiɛm˨˦/ MC:syemH【Baxter-Sagart disambig.】thatch ·英 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’jaeng【Baxter-Sagart disambig.】young grass plants ·苳 tūng IPA:/tuŋ/ MC:towng【Unihan】Petasites japonicus ·苹 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bjaeng【CEDICT】(artemisia)/duckweed ·苽(菰菇) kū IPA:/ku/ MC:ku【Unihan】bulrush, Zizania latifolia ·苾 biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ MC:bet【Baxter-Sagart disambig.】fragrant ·茀 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:phjut【Baxter-Sagart disambig.】shrubby ·范 fvám’ IPA:/fʱam’˨˦/ MC:bjomX【Baxter-Sagart disambig.】(surname) ·茅(茆泖) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】kind of grass; ‘thatch’ ·茆(茅) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】kind of grass; ‘thatch’ ·茆(茅) màw IPA:/maw˥˧/ MC:maewX【Baxter-Sagart disambig.】Brasenia ·茇 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【Baxter-Sagart disambig.】halt in the open ·茇 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【Baxter-Sagart disambig.】halt in the open ·茉 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ 【CEDICT】jasmine ·茍(苟) kòw IPA:/kəw˥˧/ MC:kuwX【Baxter-Sagart disambig.】if really ·茖 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】allium victorialis ·茗 mìng IPA:/miŋ˥˧/ MC:mengX【CEDICT】Thea sinensis/young leaves of tea ·茘(荔) lí IPA:/lji˨˦/ 【CEDICT】variant of 荔[li4] ·茙 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ MC:nyuwng【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bean ·茜(芊) thsién IPA:/tsʰiɛn˨˦/ MC:tshenH【CEDICT】Rubia cordifolia/Indian madder/munjeet ·茠(薅) hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】weed (v.) ·茠(薅) hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】weed (v.) ·茢 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【CEDICT】rushes/sedges ·茥 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】Rubus tokkura ·茨 thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【CEDICT】Caltrop or puncture vine (Tribulus terrestris)/to thatch (a roof) ·茬 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ 【CEDICT】stubble land after crop has been taken/a second crop obtained by rotation of land/an opportunity ·茭(椒) kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】dried grass ·茯 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【CEDICT】Pachyma cocos/china root ·茱 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】cornelian cherry ·茳 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kaewng【CEDICT】Cyperus malaccensis ·茴 hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【CEDICT】fennel/aniseed ·茵 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】mattress ·茶 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:drae【CEDICT】tea/tea plant/CL:杯[bei1],壺|壶[hu2] ·茹 zhyù IPA:/ʒy˥˧/ MC:nyoX【Baxter-Sagart disambig.】swallow, eat ·茹 zhyú IPA:/ʒy˨˦/ MC:nyoH【Baxter-Sagart disambig.】scrutinize ·荀 syūn IPA:/syun/ MC:swin【Baxter-Sagart disambig.】spec. of plant; (proper name] ·荁 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】(vegetable)/Viola vaginata ·荅(答) tăᵖ IPA:/taʔ/ MC:top【Baxter-Sagart disambig.】small bean ·荆(荊) kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【Unihan】thorns; brambles; my wife; cane ·荇(莕) hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ MC:haengX【Baxter-Sagart disambig.】Limnanthemum nymphoides ·荈 čhyuèn IPA:/tʃʰyuɛn˥˧/ MC:tsyhwenX【CEDICT】Thea sinensis ·草(艹艸) thsàw IPA:/tsʰaw˥˧/ MC:tshawX【Baxter-Sagart disambig.】grass, plants ·荍(蕎) khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjiew【CEDICT】common mallow (Malva sinesis)/variant of 蕎|荞[qiao2] ·荏 zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】a kind of big beans ·荐(薦) dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】grass, herb ·荑 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Baxter-Sagart disambig.】young shoot ·荒 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【Baxter-Sagart disambig.】wasteland; uncultivated land ·荵 zhìn IPA:/ʒin˥˧/ MC:nyinX【CEDICT】polemonium ·荷 hhȏ IPA:/ɦɔ˩/ MC:ha【Baxter-Sagart disambig.】lotus ·荷 hhó’ IPA:/ɦɔ’˨˦/ MC:haX【Baxter-Sagart disambig.】carry ·荻 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed)/used in Japanese names with phonetic value Ogi ·荼 čhhȃ IPA:/ʈʂʱa˩/ MC:drae【Baxter-Sagart disambig.】(name of a plant) ·荽(萎) sūi IPA:/sui/ MC:swij【CEDICT】coriander ·莅(蒞涖) lí IPA:/li˨˦/ MC:lijH【Unihan】attend, be present; arrive at ·莆(蒲) phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【Baxter-Sagart disambig.】part of personal name ·莊 čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:tsrjang【Baxter-Sagart disambig.】dignified, grave ·莎 sō IPA:/sɔ/ 【CEDICT】katydid (family Tettigoniidae)/phonetic “sha” used in transliteration ·莒 kyù IPA:/ky˥˧/ MC:kjoX【Baxter-Sagart disambig.】plant; place name ·莔 mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:maeng【CEDICT】Fritillaria verticillata ·莕(荇) hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ MC:haengX【CEDICT】Nymphoides peltatum ·莖 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【CEDICT】stalk/stem/CL:條|条[tiao2] ·莘 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Baxter-Sagart disambig.】long, drawn-out ·莙 gyún’ IPA:/gyun’˨˦/ MC:gwinX【CEDICT】species of water plant ·莝 dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】to chop straw fine for animals ·莠 iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】weeds ·莢 kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【CEDICT】pod (botany) ·莪 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【CEDICT】zedoary (Curcuma zedoaria), plant rhizome similar to turmeric ·莫 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【Baxter-Sagart disambig.】there is no X such that X … ·菁 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【CEDICT】leek flower/lush/luxuriant ·菉 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】Arthraxon ciliare/green/rhodacene ·菊 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】chrysanthemum ·菌 gyún’ IPA:/gyun’˨˦/ MC:gwinX【Baxter-Sagart disambig.】mushroom ·菑(葘甾烖災灾) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ 【CEDICT】old variant of 災|灾[zai1] ·菖 čhiāng IPA:/tʃʰiɑŋ/ MC:tsyhang【CEDICT】see 菖蒲[chang1 pu2] ·菘 syūng IPA:/syuŋ/ MC:sjuwng【CEDICT】(cabbage)/Brassica chinensis ·菜 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ MC:tshojH【Baxter-Sagart disambig.】vegetables ·菠 pwō IPA:/pwɔ/ 【CEDICT】spinach ·菢(勽) báw IPA:/baw˨˦/ MC:bawH【CEDICT】hatch ·菥 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】see 菥蓂[xi1 mi4] ·菧 tì IPA:/ti˥˧/ 【CEDICT】stibene ·菪 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ 【CEDICT】henbane ·華(崋) hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (v.); flowery (adj.) ·華(崋) hwā IPA:/hwa/ MC:xwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (n.) ·華(崋) hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hwaeH【Baxter-Sagart disambig.】[name of a mountain] ·菰(苽菇) kū IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】Manchurian wild rice (Zizania latifolia), now rare in the wild, formerly harvested for its grain, now mainly cultivated for its edible stem known as 茭白筍[jiao1 bai2 sun3], which is swollen by a smut fungus/(variant of 菇[gu1]) mushroom ·菱 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】Trapa natans/water caltrop ·菸(煙烟) ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:’en【Baxter-Sagart disambig.】smoke ·菹 tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】marshland/swamp/salted or pickled vegetables/to mince/to shred/to mince human flesh and bones/Taiwan pr. [ju1] ·菺 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:ken【CEDICT】Althaea rosea ·菼 thàm IPA:/tʰam˥˧/ MC:thamX【CEDICT】Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass)/Miscanthus sinensis (feather grass) ·菽 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ MC:syuwk【Baxter-Sagart disambig.】pulse, beans ·菾 thhiȇm IPA:/tʱiɛm˩/ MC:dem【CEDICT】sugar beet ·萃 dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【Baxter-Sagart disambig.】collect, crowd ·萄 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】see 葡萄[pu2 tao5] ·萅(春) čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:tsyhwin【Baxter-Sagart disambig.】springtime ·萆(菝芘蔽蓖) pī IPA:/pi/ MC:pej【CEDICT】castor seed ·萇 čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【CEDICT】plant mentioned in Book of Songs, uncertainly identified as carambola or star fruit (Averrhoa carambola) ·萋 thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【Baxter-Sagart disambig.】ample, rich, luxuriant ·萌(萠) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:meang【CEDICT】to sprout/to bud/to have a strong affection for (slang)/adorable (loanword from Japanese 萌え moe, slang describing affection for a cute character) ·萍 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【CEDICT】duckweed ·萏 dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:domX【Baxter-Sagart disambig.】菡萏 homX.domX lotus flower ·萩 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】Lespedeza bicolor ·萬(卍万) ván IPA:/van˨˦/ MC:mjonH【Baxter-Sagart disambig.】10000 ·萱(萲) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【CEDICT】orange day-lily (Hemerocallis flava) ·萴(荝) dzĕᵏ IPA:/dzəʔ˩/ 【CEDICT】plant genus Aconitum, aka monkshood or wolf’s bane (used as poison and medicine)/Taiwan pr. [ze2] ·萵 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【CEDICT】lettuce, see 萵苣|莴苣 ·萸 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】cornelian cherry ·落 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】fall (v.) ·葅 tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】variant of 菹[zu1] ·葆 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】dense foliage/to cover ·葉 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:yep【Baxter-Sagart disambig.】leaf ·葍 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【CEDICT】weeds ·葎 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ MC:lwit【CEDICT】Humulus japonicus ·著(箸着) čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:trjoH【Baxter-Sagart disambig.】place (n.); visible ·著(箸着) dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【Baxter-Sagart disambig.】chopsticks ·著(箸着) čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:trjak【Baxter-Sagart disambig.】to place ·著(箸着) driŏᵏ IPA:/dʒiɒʔ˩/ MC:drjak【Baxter-Sagart disambig.】put on clothes; be attached ·葙 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】see 青葙, feather cockscomb (Celosia argentea) ·葚(椹) shhím’ IPA:/ʃʱim’˨˦/ MC:zyimX【Baxter-Sagart disambig.】mulberry fruit ·葛 kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Baxter-Sagart disambig.】Dolichos; kudzu ·葠 shēm IPA:/ʂəm/ 【CEDICT】variant of 參|参[shen1] ·董 tùng IPA:/tuŋ˥˧/ MC:tuwngX【CEDICT】to supervise/to direct/director ·葦 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】reed/rush/Phragmites communis ·葩 phā IPA:/pʰa/ MC:phae【CEDICT】corolla of flower ·葬(塟) tzáng IPA:/tsɑŋ˨˦/ MC:tsangH【Baxter-Sagart disambig.】bury ·葯(藥) ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ 【CEDICT】leaf of the iris/variant of 藥|药[yao4] ·葳 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’jw+j【CEDICT】luxuriant ·葴 čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【CEDICT】Physalis alkekengi ·葵 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gjwij【Baxter-Sagart disambig.】mallow ·葶 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【CEDICT】Draba nemerosa bebe carpa ·葷 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Baxter-Sagart disambig.】Allium ·葸 sì IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】feel insecure/unhappy ·葹 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【CEDICT】Xanthium strumarium ·葺 thsĭᵖ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tship【CEDICT】to repair ·蒐 shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【CEDICT】madder (Rubia cordifolia)/to hunt for/to gather/to collect ·蒓(蓴莼) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【CEDICT】edible water plant/Brasenia schreberi ·蒗 láng IPA:/lɑŋ˨˦/ MC:langH【CEDICT】(herb)/place name ·蒙(朦苎矇懞) mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.) ·蒜 swón IPA:/swɔn˨˦/ MC:swanH【Baxter-Sagart disambig.】garlic ·蒞(莅涖) lí IPA:/li˨˦/ MC:lijH【CEDICT】to attend (an official function)/to be present/to administer/to approach (esp. as administrator) ·蒡 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ 【CEDICT】Arctium lappa/great burdock ·蒦 ’iŏᵏ IPA:/ʔiɒʔ/ 【CEDICT】phonetic component in certain characters with sound huò, such as 護, 獲, 穫 and 擭 ·蒨 thsién IPA:/tsʰiɛn˨˦/ MC:tshenH【CEDICT】luxuriant growth ·蒯 khwái IPA:/kʰwai˨˦/ MC:khweajH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of rush ·蒱 phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【CEDICT】gambling-game/sedges ·蒲(莆) phhȗ IPA:/pʱu˩/ MC:bu【Baxter-Sagart disambig.】part of personal name ·蒸(烝) čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsying【Baxter-Sagart disambig.】twigs as firewood ·蒹 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【Baxter-Sagart disambig.】rush, sedge ·蒺 dzĭᵗ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzit【CEDICT】Tribulus terrestris ·蒻 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【CEDICT】young rush (Typha japonica), a kind of cattail ·蒼 thsāng IPA:/tsʰɑŋ/ MC:tshang【Baxter-Sagart disambig.】deep blue or green ·蒿 hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia ·蓀 sūn IPA:/sun/ MC:swon【CEDICT】fragrant grass ·蓁 čēn IPA:/ʈʂən/ MC:tsrin【Baxter-Sagart disambig.】luxuriant ·蓄 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【Baxter-Sagart disambig.】store (v.) ·蓆(席) szĭᵏ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zjek【CEDICT】variant of 席[xi2]/woven mat ·蓉 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】see 芙蓉[fu2 rong2], lotus/food that has been minced, shredded, or ground into a paste, suitable for stuffing or making a sauce ·蓋(葢) kái IPA:/kai˨˦/ MC:kajH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.); cover (n.) ·蓋(葢) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【Baxter-Sagart disambig.】thatch, cover (v.) ·蓍 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【Baxter-Sagart disambig.】Achillea (?) ·蓏 l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【CEDICT】fruit of plants (not of trees) ·蓐 zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【Baxter-Sagart disambig.】straw bedding ·蓑(簑) sō IPA:/sɔ/ 【CEDICT】rain coat made of straw etc ·蓖(芘萆) pī IPA:/pi/ MC:pej【CEDICT】the castor-oil plant ·蓡(參) shēm IPA:/ʂəm/ MC:srim【Baxter-Sagart disambig.】the constellation Orion’ (named for the three stars in Orion’s belt) ·蓧(莜) diéw IPA:/diɛw˨˦/ MC:dewH【CEDICT】bamboo basket ·蓪 thūng IPA:/tʰuŋ/ MC:thuwng【CEDICT】Aralia papyrifera ·蓫 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjuwk【CEDICT】(weed)/Phytolacca acinosa ·蓬 phhȗng IPA:/pʱuŋ˩/ MC:buwng【CEDICT】fleabane (family Asteraceae)/disheveled/classifier for luxuriant plants, smoke, ashes, campfires: clump, puff ·蓮 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:len【Baxter-Sagart disambig.】lotus fruit ·蓱(蓱蓱) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:beng【CEDICT】variant of 萍[ping2] ·蓳(堇菫) khhȋn IPA:/kʱin˩/ MC:gin【Baxter-Sagart disambig.】time, season ·蓴(蒓莼) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【CEDICT】edible water plant/Brasenia schreberi ·蓺(藝秇埶) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【Baxter-Sagart disambig.】to plant ·蓽 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】bean/pulse ·蔆 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】variant of 菱[ling2] ·蔇 gí IPA:/gi˨˦/ 【CEDICT】luxuriant growth/extreme/reach ·蔉(蓘) kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【CEDICT】to bank up the roots of plants ·蔊 hūng IPA:/huŋ/ 【CEDICT】Nasturtium montanum ·蔑 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【Baxter-Sagart disambig.】destroy; not have ·蔓 ván IPA:/van˨˦/ MC:mjonH【Baxter-Sagart disambig.】creep; creeping plant ·蔔(菔) bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ MC:bok【CEDICT】see 蘿蔔|萝卜[luo2 bo5] ·蔗 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【Baxter-Sagart disambig.】sugarcane ·蔚(嶎) ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:’jw+jH【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia ·蔚(嶎) ’yŭᵗ IPA:/ʔyʔ/ MC:’jut【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia ·蔡 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ MC:tshajH【Baxter-Sagart disambig.】(name of a state) ·蔥(葱) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】scallion/green onion ·蔬 shū IPA:/ʂu/ MC:srjo【Baxter-Sagart disambig.】vegetable, grain ·蔯 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ 【CEDICT】a variety of artemisia ·蔲(蔻) hów IPA:/həw˨˦/ MC:xuwH【Unihan】nutmeg ·蔽(芘菝萆) pí IPA:/pji˨˦/ MC:pjiejH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.) ·蔾 lȋ IPA:/lji˩/ 【CEDICT】chenopodiaceae ·蔿(蒍) ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】surname; place name ·蕁 szȋm IPA:/sʱim˩/ 【CEDICT】nettle ·蕃 fān IPA:/fan/ MC:pjon【Baxter-Sagart disambig.】hedge, screen, fence ·蕃 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【Baxter-Sagart disambig.】luxuriant (growth) ·蕆 čhièn IPA:/tʃʰiɛn˥˧/ MC:trhjenX【CEDICT】to complete/to prepare ·蕈 dzín’ IPA:/dzin’˨˦/ 【CEDICT】mold/mushroom ·蕊(蕋蘂) zhùi IPA:/ʒui˥˧/ 【CEDICT】stamen/pistil ·蕎(荍) khhiȇw IPA:/kʱiɛw˩/ MC:gjew【Baxter-Sagart disambig.】buckwheat (qiáomài 蕎麥) ·蕑 kiān IPA:/kian/ MC:kean【Baxter-Sagart disambig.】orchid ·蕒 mài IPA:/mai˥˧/ MC:meaX【CEDICT】see 苣蕒菜|苣荬菜[ju4 mai3 cai4] ·蕕 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】Caryopteris divaricata ·蕖 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gjo【CEDICT】lotus ·蕘 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【CEDICT】fuel/grass ·蕙 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwejH【CEDICT】Coumarouna odorata ·蕚(萼) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】old variant of 萼[e4] ·蕢(簣籄) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】basket ·蕣(橓) shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【CEDICT】Hibiscus syriacus ·蕤(甤) zhȗi IPA:/ʒui˩/ MC:nywij【CEDICT】fringe/overladen with flowers ·蕨 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【Baxter-Sagart disambig.】bracken (a kind of edible fern) ·蕩(偒蘯盪) dáng’ IPA:/dɑŋ’˨˦/ MC:dangX【Baxter-Sagart disambig.】beat furiously (of the heart) ·蕪 vȗ IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】overgrown with weeds ·蕭 siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【Baxter-Sagart disambig.】Artemisia ·蕷 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】see 薯蕷|薯蓣[shu3 yu4] ·蕸 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【CEDICT】water-lily leaves ·蕾 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwojX【CEDICT】bud ·薁 ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:’juwk【Baxter-Sagart disambig.】wild vine ·薄 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:bak【Baxter-Sagart disambig.】thin ·薅(茠) hāw IPA:/haw/ MC:xaw【Baxter-Sagart disambig.】weed (v.) ·薆 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:’ojH【CEDICT】to cover/to hide/to conceal ·薇 vȋ IPA:/vi˩/ MC:mj+j【CEDICT】Osmunda regalis, a species of fern/Taiwan pr. [wei2] ·薈 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:’wajH【CEDICT】to flourish/luxuriant growth ·薉 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ MC:’jwojH【CEDICT】weedy ·薊 kí IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【CEDICT】cirsium/thistle ·薌 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】fragrance ·薑(姜葁) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Baxter-Sagart disambig.】ginger ·薖 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【Baxter-Sagart disambig.】great ·薘 dăᵗ IPA:/daʔ˩/ MC:dat【CEDICT】plantago major ·薙 thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Baxter-Sagart disambig.】clear weeds ·薛 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【Baxter-Sagart disambig.】spec. of plant ·薜 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bejH【CEDICT】Ficus pumila ·薟(蘞) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Unihan】vine ·薠 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】plant similar to coco-grass 莎草[suo1 cao3] (classical) ·薢 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ 【CEDICT】woody climbing plant ·薤 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【CEDICT】Allium bakeri/shallot/scallion ·薦(荐) dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzenH【Baxter-Sagart disambig.】grass, herb ·薦(荐) tzién IPA:/tsiɛn˨˦/ MC:tsenH【Baxter-Sagart disambig.】grass, fodder ·薨 hwēng IPA:/hwəŋ/ MC:xwong【Baxter-Sagart disambig.】to die (of king or prince) ·薩 săᵗ IPA:/saʔ/ MC:sat【Unihan】transliteration of ‘sat’ in ‘bodhisattva,’ etc. ·薪 sīn IPA:/sin/ MC:sin【Baxter-Sagart disambig.】firewood ·薯(藷) shhyú IPA:/ʃʱy˨˦/ MC:dzyoH【CEDICT】potato/yam ·薰(薫) hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【Baxter-Sagart disambig.】Allium ·薳 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】(arch.) type of grass ·薴 nȋng IPA:/niŋ˩/ 【Unihan】China grass, ramie (Boehmeria nivea) ·薶 mȃi IPA:/mai˩/ MC:meaj【Baxter-Sagart disambig.】bury ·薷 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ 【CEDICT】Elshotria paltrini ·薸 phhiȇw IPA:/pʱiɛw˩/ MC:bjiew【Baxter-Sagart disambig.】duckweed ·薹 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】Carex dispalatha ·薺(萕) dzí’ IPA:/dzi’˨˦/ MC:dzejX【Baxter-Sagart disambig.】Capsella bursa-pastoris ·薻 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【CEDICT】old variant of 藻[zao3] ·薾 nì IPA:/ni˥˧/ MC:nejX【CEDICT】luxuriant growth of flower ·藁 kàw IPA:/kaw˥˧/ 【CEDICT】variant of 槁[gao3] ·藃 háw IPA:/haw˨˦/ MC:xawH【Baxter-Sagart disambig.】contract (v.) ·藄 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】(fern) ·藉(借) dzĭᵏ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzjek【Baxter-Sagart disambig.】tribute (n.) ·藋 diéw IPA:/diɛw˨˦/ MC:dewH【CEDICT】Sambucu javinica ·藍 lȃm IPA:/lam˩/ MC:lam【Baxter-Sagart disambig.】indigo ·藏(蔵) thhsȃng IPA:/tsʱɑŋ˩/ MC:dzang【Baxter-Sagart disambig.】store (v.) ·藏(蔵) dzáng IPA:/dzɑŋ˨˦/ MC:dzangH【Baxter-Sagart disambig.】store, repository (n.) ·藘 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【Baxter-Sagart disambig.】rúlǘ < nyo-ljo < *na.la 'madder (plant)' ·藙 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngj+jH【Baxter-Sagart disambig.】Zanthoxylum (Sichuan pepper) ·藚 szyŭᵏ IPA:/sʱyuʔ˩/ MC:zjowk【Baxter-Sagart disambig.】Alisma plantago ·藜 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lej【CEDICT】name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc)/Chenopodium album ·藝(芸兿蓺秇埶) (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjiejH【Baxter-Sagart disambig.】cultivation, art, skill ·藟(蘽) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【CEDICT】bud/creeper/bramble ·藤(籐) thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【CEDICT】rattan/cane/vine ·藥(薬葯) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】medicinal plant ·藦(蘑) mwȏ IPA:/mwɔ˩/ 【CEDICT】Metaplexis stauntoni ·藩 fān IPA:/fan/ MC:pjon【Baxter-Sagart disambig.】hedge, screen, fence ·藭 khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjuwng【CEDICT】see 芎藭|芎䓖[xiong1 qiong2] ·藳 kàw IPA:/kaw˥˧/ MC:kawX【CEDICT】old variant of 稿[gao3] ·藷(薯) čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ 【CEDICT】variant of 薯[shu3] ·藹 ’ái IPA:/ʔai˨˦/ MC:’ajH【Baxter-Sagart disambig.】ample, numerous ·藺 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】juncus effusus ·藻 tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】kind of water plant ·藼 hiēn IPA:/hiɛn/ 【CEDICT】old variant of 萱[xuan1] ·藾 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【CEDICT】(fragrant labiate plant) ·藿 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】Lophanthus rugosus/beans ·蘀(萚) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】fallen leaves and bark ·蘂(蕊) zhùi IPA:/ʒui˥˧/ MC:nyweX【CEDICT】variant of 蕊[rui3] ·蘅 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【CEDICT】Asarum blumei (wild ginger plant) ·蘆(芦) lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【Baxter-Sagart disambig.】lúwěi 蘆葦 reed ·蘇(蘓囌) sū IPA:/su/ MC:su【Baxter-Sagart disambig.】revive ·蘊(蕴藴) ’yùn IPA:/ʔyun˥˧/ MC:’junX【Baxter-Sagart disambig.】accumulate, block up ·蘋 phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【CEDICT】apple ·蘐 hyuēn IPA:/hyuɛn/ 【CEDICT】old variant of 萱[xuan1] ·蘖(檘蘗櫱) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Baxter-Sagart disambig.】(shoots from) tree stump ·蘘 siāng IPA:/siɑŋ/ 【CEDICT】a kind of wild ginger ·蘚 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【CEDICT】moss/lichen/moss on damp walls/used erroneously for 蘇|苏 ·蘞(蘝薟) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of creeping plant) ·蘢 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljowng【CEDICT】Polygonum posumbu ·蘤(花) hwā IPA:/hwa/ MC:xwae【Baxter-Sagart disambig.】flower (n.) ·蘩 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】Artemisia stellariana ·蘭 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【Baxter-Sagart disambig.】orchid ·蘴 fūng IPA:/fuŋ/ 【Unihan】young shoots of the rapeturnip ·蘸 čám IPA:/ʈʂam˨˦/ MC:tsreamH【CEDICT】to dip in (ink, sauce etc) ·蘺 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】red algae/Gracilaria, several species, some edible/Japanese ogonori/arch. used for vanilla-like herb ·蘼 mȋ IPA:/mi˩/ MC:mje【CEDICT】millet ·蘽(藟) lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【Unihan】a creeper ·蘿 lȏ IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】radish ·虉 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【CEDICT】see 虉草|草[yi4 cao3] ·虋 mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Unihan】asparagus a variety of red-stalked millet ·虎(乕) hù IPA:/hu˥˧/ MC:xuX【Baxter-Sagart disambig.】tiger ·虐(䖈) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:ngjak【Baxter-Sagart disambig.】cruel ·虒 sē IPA:/sɨ/ MC:sje【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·虓(唬猇) hiāw IPA:/hiaw/ MC:xaew【CEDICT】roar of a tiger ·虔(䖍) khhiȇn IPA:/kʱiɛn˩/ MC:gjen【Baxter-Sagart disambig.】kill; cut (v.) ·處(䖏処) čhyù IPA:/tʃʰy˥˧/ MC:tsyhoX【Baxter-Sagart disambig.】be at ·處(䖏処) čhyú IPA:/tʃʰy˨˦/ MC:tsyhoH【Baxter-Sagart disambig.】place (n.) ·虖(呼) hū IPA:/hu/ MC:xu【CEDICT】to exhale/to call/scream of tiger ·虜(擄) lù IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】captive; imprison ·虞() ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【Baxter-Sagart disambig.】foresee ·號(号) hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【Baxter-Sagart disambig.】call out ·號(号) hháw IPA:/ɦaw˨˦/ MC:hawH【Baxter-Sagart disambig.】command, call (n.) ·虡 gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】bell pendant stand ·虢 kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kwaek【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·虣(暴) báw IPA:/baw˨˦/ MC:bawH【CEDICT】cruel/violent ·虧 khūi IPA:/kʰui/ MC:khjwe【Baxter-Sagart disambig.】diminish ·虫(蟲) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjw+jX【Unihan】insects, worms; KangXi radical 142 ·虯(虬) khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjiw【CEDICT】young dragon with horns ·虱(蝨) shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【Baxter-Sagart disambig.】louse ·虵 shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ MC:zyae【CEDICT】variant of 蛇[she2] ·虷 kān IPA:/kɑn/ 【CEDICT】worm ·虹 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Baxter-Sagart disambig.】rainbow ·虹 kiáng IPA:/kiɑŋ˨˦/ MC:kaewngH【Baxter-Sagart disambig.】rainbow ·虺(蝰) hūi IPA:/hui/ MC:xwoj【Baxter-Sagart disambig.】exhausted, weary ·虺(蝰) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjw+jX【Baxter-Sagart disambig.】snake-brood ·虻 mȇng IPA:/məŋ˩/ 【CEDICT】horsefly/gadfly ·蚉 vȗn IPA:/vun˩/ 【CEDICT】old variant of 蚊[wen2] ·蚊(螡蟁) vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【Baxter-Sagart disambig.】mosquito ·蚌 báng’ IPA:/bɑŋ’˨˦/ MC:baewngX【Baxter-Sagart disambig.】oyster, mussel ·蚍 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【CEDICT】see 蚍蜉[pi2 fu2] ·蚓(螾) ìn IPA:/jin˥˧/ MC:yinX【Baxter-Sagart disambig.】earth-worm (khjuw.yinX) ·蚕(蠶) thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【Unihan】silkworms ·蚘(痐蛕蛔) iȏw IPA:/jiw˩/ 【CEDICT】variant of 蛔[hui2] ·蚠 fūn IPA:/fun/ 【Unihan】person’s name ·蚡 fvún’ IPA:/fʱun’˨˦/ MC:bjunX【CEDICT】(mole) ·蚣 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【CEDICT】scolopendra centipede ·蚤(䖣) tzàw IPA:/tsaw˥˧/ MC:tsawX【Baxter-Sagart disambig.】flea ·蚦(蚺) zhiȇm IPA:/ʒiɛm˩/ MC:nyem【CEDICT】variant of 蚺[ran2] ·蚨 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【CEDICT】(water-beetle)/money ·蚩 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】ignorant/worm ·蚪(虬) tòw IPA:/təw˥˧/ MC:tuwX【CEDICT】tadpole ·蚰 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】see 蚰蜒[you2 yan5] ·蚳 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【Baxter-Sagart disambig.】ant egg ·蚶 hhȃm IPA:/ɦam˩/ 【CEDICT】small clam (Arca inflata) ·蚻 čăᵗ IPA:/ʈʂaʔ/ MC:tsreat【CEDICT】Aphrophora martima ·蚿 hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【CEDICT】millipede ·蛄(蛌) kū IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】see 螻蛄|蝼蛄[lou2 gu1] ·蛆() tzyū IPA:/tsy/ MC:tsjo【CEDICT】maggot ·蛇 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】委蛇 compliant, complacent ·蛇 shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ MC:zyae【Baxter-Sagart disambig.】snake ·蛉 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】sandfly ·蛐 khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ 【CEDICT】cricket ·蛑 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】marine crab ·蛙(鼃) ’wā IPA:/ʔwa/ 【CEDICT】frog/CL:隻|只[zhi1] ·蛚 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【CEDICT】Cyrtoxiphus ritsemae ·蛛(鼄) čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】*tre-tro spider ·蛟 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】a legendary dragon with the ability to control rain and floods/see also 蛟龍|蛟龙[jiao1 long2] ·蛣 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ 【CEDICT】beetle ·蛤 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【CEDICT】clam ·蛩 khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjowng【CEDICT】anxious/grasshopper/a cricket ·蛭 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ 【CEDICT】fluke/leech/hirudinea ·蛹 yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【CEDICT】chrysalis/pupa ·蛾 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【Baxter-Sagart disambig.】silkworm moth [Bombyx] ·蛾 (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngjeX【Baxter-Sagart disambig.】ant ·蜀 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyowk【Baxter-Sagart disambig.】caterpillar; Shu [place name] ·蜂(蠭) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【Baxter-Sagart disambig.】bee ·蜃 shhín’ IPA:/ʃʱin’˨˦/ MC:dzyinX【Baxter-Sagart disambig.】clam, oyster ·蜆 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ 【CEDICT】Cyclina orientalis ·蜇() čiĕᵗ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjet【CEDICT】to sting ·蜉 fvȏw IPA:/fʱəw˩/ MC:bjuw【Baxter-Sagart disambig.】mayfly ·蜎 gyuén’ IPA:/gyuɛn’˨˦/ MC:gjwienX【Baxter-Sagart disambig.】crawl (as an insect); soft, bending ·蜘(鼅) čī IPA:/tʃi/ MC:trje【Baxter-Sagart disambig.】*tre.tro spider ·蜚 fì IPA:/fi˥˧/ MC:pj+jX【Baxter-Sagart disambig.】noxious insect ·蜜 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mjit【Baxter-Sagart disambig.】honey ·蜝(蜞) khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Unihan】a kind of crab; worm, leech ·蜢 mèng IPA:/məŋ˥˧/ MC:maengX【CEDICT】grasshopper ·蜣 khiāng IPA:/kʰiɑŋ/ MC:khjang【CEDICT】dung beetle ·蜥 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【CEDICT】see 蜥蜴[xi1 yi4] ·蜩 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】cicada ·蜫(䖵) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【Unihan】insects ·蜮 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ MC:hwik【CEDICT】mythical creature/toad/worm ·蜯 báng’ IPA:/bɑŋ’˨˦/ MC:baewngX【Baxter-Sagart disambig.】oyster, mussel ·蜱(螵) phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjie【CEDICT】tick (zoology) ·蜴 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】lizard ·蜷 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【CEDICT】to curl up (like a scroll)/to huddle/Melania libertina/wriggle (as a worm) ·蜹(蚋) zhúi IPA:/ʒui˨˦/ MC:nywejH【Unihan】gnat, mosquito ·蜻 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【CEDICT】see 蜻蜓[qing1 ting2] ·蜽 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ MC:ljangX【CEDICT】see 蝄蜽[wang3 liang3] ·蜾 kwò IPA:/kwɔ˥˧/ MC:kwaX【Baxter-Sagart disambig.】蜾蠃 kwaX.lwaX a kind of wasp ·蝌 khwō IPA:/kʰwɔ/ MC:khwa【CEDICT】tadpole ·蝏 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ 【CEDICT】(insect)/Leptogaster basiralis ·蝓 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】snail ·蝕 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyik【Baxter-Sagart disambig.】(eat:) eclipse ·蝗 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】locust ·蝘 ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ 【CEDICT】Hemidactylus bowringii ·蝙 piēn IPA:/piɛn/ MC:pen【CEDICT】bat/also pr. [bian3] ·蝛 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’jw+j【CEDICT】see 蛜蝛[yi1 wei1] ·蝟(猬) úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】porcupine ·蝠 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【CEDICT】bat ·蝣 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【CEDICT】Ephemera strigata ·蝤 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ MC:dzjuw【Baxter-Sagart disambig.】蝤蠐 tree-grub ·蝥(蟊) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【CEDICT】variant of 蟊[mao2] ·蝦(鰕) hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】hae-mae frog ·蝨(虱) shĕᵗ IPA:/ʂəʔ/ MC:srit【Baxter-Sagart disambig.】louse ·蝮 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:phjuwk【CEDICT】insect/poisonous snake (archaic) ·蝯(猨猿) yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【CEDICT】variant of 猿[yuan2] ·蝱(䖟) mȇng IPA:/məŋ˩/ MC:maeng【CEDICT】old variant of 虻[meng2] ·蝳 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:dowk【CEDICT】see 蝳蝐[dai4 mao4] ·蝶(蜨) tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】butterfly/CL:隻|只[zhi1] ·蝸 kwā IPA:/kwa/ 【CEDICT】snail/Taiwan pr. [gua1]/see 蝸牛|蜗牛[wo1 niu2] ·螄 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srij【CEDICT】snail ·螈 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ 【CEDICT】salamander/newt ·螉 ’ūng IPA:/ʔuŋ/ MC:’uwng【CEDICT】see 蠮螉[ye1 weng1] ·融(螎) yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yuwng【Baxter-Sagart disambig.】hot air, steam, heat ·螓 thhsȋn IPA:/tsʱin˩/ MC:dzin【CEDICT】small cicada with a square head ·螕 pī IPA:/pi/ MC:pej【Unihan】a tick, mite ·螗(螳) thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】variety of small cicada with a green back and a clear song (in ancient books) ·螘(蟻) (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ 【CEDICT】ant/variant of 蟻|蚁[yi3] ·螟 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【CEDICT】boring insect/snout moth’s larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest ·螢(蛍) yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ 【CEDICT】firefly/glow-worm ·螫 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】sting (v.) ·螬 thhsȃw IPA:/tsʱaw˩/ MC:dzaw【CEDICT】larva of Mimela lucidula ·螭 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【Baxter-Sagart disambig.】demon ·螮(蝃) tí IPA:/ti˨˦/ MC:tejH【CEDICT】rainbow ·螯 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】nippers/claw (of crab)/chela/pincers/Astacus fluviatilis ·螳(螗) thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】praying mantis ·螵(蜱) phiēw IPA:/pʰiɛw/ MC:phjiew【CEDICT】nest of eggs of mantis ·螺(蠃) lȏ IPA:/lɔ˩/ 【CEDICT】spiral shell/snail/conch ·螻 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】see 螻蛄|蝼蛄[lou2 gu1] ·螽 čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyuwng【Baxter-Sagart disambig.】tsyuwng.sje locust ·螾(蚓) ìn IPA:/jin˥˧/ MC:yinX【Baxter-Sagart disambig.】earthworm ·螿 tziāng IPA:/tsiɑŋ/ MC:tsjang【CEDICT】cicada (Cosmopsaltria opalifera) ·蟀(蜶) shŭᵗ/shwăi’ IPA:/ʂut/ʂwaiʔ/ MC:srwit【Baxter-Sagart disambig.】蟋蟀 cricket ·蟁(蚊) vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【CEDICT】old variant of 蚊[wen2] ·蟄 drĭᵖ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drip【Baxter-Sagart disambig.】hibernate; cluster ·蟆(蟇) mȃ IPA:/ma˩/ MC:mae【CEDICT】toad ·蟈 kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【CEDICT】small green cicada or frog (meaning unclear, possibly onom.)/see 蟈蟈|蝈蝈 long-horned grasshopper ·蟊(蝥) mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】Spanish fly/grain-eating grub ·蟋 sĭᵗ IPA:/siʔ/ MC:sit【CEDICT】cricket ·蟒(蠎) màng IPA:/mɑŋ˥˧/ MC:mangX【CEDICT】python ·蟕 tzē IPA:/tsɨ/ 【Unihan】a species of tortoise found near the mouth of the Yellow River ·蟠 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【Baxter-Sagart disambig.】curl (v.) ·蟢 hì IPA:/hi˥˧/ MC:xiX【CEDICT】(spider) ·蟨 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kjwot【CEDICT】Siberian jerboa ·蟬 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:dzyen【Baxter-Sagart disambig.】cicada ·蟰 siēw IPA:/siɛw/ MC:sew【Unihan】small spider with long legs ·蟲(虫) čhhyȗng IPA:/tʃʱyuŋ˩/ MC:drjuwng【Baxter-Sagart disambig.】insect ·蟶 čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【CEDICT】mussel/razor clam/Solecurtus constricta ·蟷 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】mantis ·蟹(蠏) hhiái’ IPA:/ɦiai’˨˦/ MC:heaX【Baxter-Sagart disambig.】crab ·蟻(螘) (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngjeX【Baxter-Sagart disambig.】ant ·蟾 shhiȇm IPA:/ʃʱiɛm˩/ 【CEDICT】moon/(striped) toad ·蠃(螺) l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】蜾蠃 kwaX.lwaX a kind of wasp ·蠅(蝿蝇) ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:ying【Baxter-Sagart disambig.】fly (n.) ·蠆 čhái IPA:/ʈʂʰai˨˦/ MC:trhaejH【Baxter-Sagart disambig.】scorpion ·蠋 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ 【CEDICT】caterpillar ·蠍(蝎) hiĕᵗ IPA:/hiɛʔ/ MC:xjot【CEDICT】scorpion ·蠐 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ MC:dzej【CEDICT】larva/maggot ·蠑 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:hjwaeng【CEDICT】salamander ·蠒 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kenX【CEDICT】variant of 繭|茧[jian3] ·蠓 mùng IPA:/muŋ˥˧/ MC:muwngX【CEDICT】grasshopper/midge/sandfly ·蠔() hhȃw IPA:/ɦaw˩/ 【CEDICT】oyster ·蠖 ’wŏᵏ IPA:/ʔwɒʔ/ MC:’wak【CEDICT】looper caterpillar ·蠚 hŏᵏ IPA:/hɒʔ/ MC:xak【CEDICT】to sting ·蠛 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】minute flies ·蠜 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】cyrtophyllus sp. ·蠟(蝋蜡) lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【Baxter-Sagart disambig.】wax ·蠢(惷) čhyùn IPA:/tʃʰyun˥˧/ MC:tsyhwinX【CEDICT】stupid/sluggish/clumsy/to wiggle (of worms)/to move in a disorderly fashion ·蠣 lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Baxter-Sagart disambig.】stinging insect ·蠭(蜂) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】old variant of 蜂[feng1] ·蠱 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】noxious vermin ·蠹(蠧) tú IPA:/tu˨˦/ MC:tuH【Baxter-Sagart disambig.】grubs in wood, vermin ·蠻 mȃn IPA:/man˩/ MC:maen【Baxter-Sagart disambig.】southern foreigner ·蠽 dziĕᵗ IPA:/dziɛʔ˩/ 【CEDICT】small green cicada ·血 hyuĕᵗ IPA:/hyuɛʔ/ MC:xwet【Baxter-Sagart disambig.】blood ·衁 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【Baxter-Sagart disambig.】blood ·衄(衂) nyŭᵏ IPA:/nyuʔ˩/ MC:nrjuwk【CEDICT】to bleed from the nose (or from the ears, gums etc)/fig. to be defeated ·衅(釁) hín IPA:/hin˨˦/ MC:xinH【Baxter-Sagart disambig.】smear with blood ·衈 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【CEDICT】the blood of a sacrificial fowl which was sprinkled on doors and vessels ·衊 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ MC:met【CEDICT】defiled with blood ·行 hhȃng IPA:/ɦɑŋ˩/ MC:hang【Baxter-Sagart disambig.】rank, row ·行 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ MC:haengH【Baxter-Sagart disambig.】action ·衍 ièn IPA:/jiɛn˥˧/ MC:yenX【Baxter-Sagart disambig.】overflow ·衒 hhyuén IPA:/ɦyuɛn˨˦/ MC:hwenH【CEDICT】variant of 炫[xuan4]/(literary) to boast/to show off ·術 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Baxter-Sagart disambig.】technique ·衖 hhiáng IPA:/ɦiɑŋ˨˦/ MC:haewngH【CEDICT】variant of 弄[long4] ·街(亍) kiāi IPA:/kiai/ 【CEDICT】street/CL:條|条[tiao2] ·衚 hhȗ IPA:/ɦu˩/ 【CEDICT】see 衚衕|胡同[hu2 tong4] ·衝() čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhowng【Baxter-Sagart disambig.】rush against ·衢 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】thoroughfare ·衣 ’ī IPA:/ʔi/ MC:’j+j【Baxter-Sagart disambig.】clothes ·衣 ’í IPA:/ʔi˨˦/ MC:’j+jH【Baxter-Sagart disambig.】wear (v.t.) ·表 pièw IPA:/piɛw˥˧/ MC:pjewX【Baxter-Sagart disambig.】exterior ·衫 shām IPA:/ʂam/ MC:sraem【CEDICT】garment/jacket with open slits in place of sleeves ·衰 shūi/shwāi IPA:/ʂui/ʂwai/ MC:srwij【Baxter-Sagart disambig.】diminish, decline ·衵 zhĭᵗ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyit【Baxter-Sagart disambig.】a lady’s clothes nearest to the body ·衹 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】variant of 只[zhi3] ·衺 sziȇ IPA:/sʱiɛ˩/ MC:zjae【CEDICT】old variant of 邪[xie2] ·衽(袵) zhím IPA:/ʒim˨˦/ MC:nyimH【Baxter-Sagart disambig.】skirts of robe, flaps; lapel ·衾 khīm IPA:/kʰim/ MC:khim【Baxter-Sagart disambig.】coverlet ·袁 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】long robe ·袂 mí IPA:/mji˨˦/ MC:mjiejH【Baxter-Sagart disambig.】sleeve ·袋(帒) dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】bag ·袍 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baw【Baxter-Sagart disambig.】long robe ·袖(褎) sziów IPA:/sʱiw˨˦/ MC:zjuwH【Baxter-Sagart disambig.】sleeve ·袗 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】unlined garment ·袚 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ 【CEDICT】knee-pads/buskins ·袜(襪) mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【Unihan】socks, stockings ·袞(衮) kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【CEDICT】imperial robe ·袟 drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ 【CEDICT】book cover ·袠(帙) drĭᵗ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drit【CEDICT】variant of 帙[zhi4]/variant of 秩[zhi4]/(classifier) ten years ·袢 fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】robe ·袤 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】length/distance from north to south ·袪 khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【CEDICT】sleeve opening ·被 bí’ IPA:/bi’˨˦/ MC:bjeX【Baxter-Sagart disambig.】coverlet ·被 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjeH【Baxter-Sagart disambig.】cover (v.) ·袴(褲絝绔綯) khú IPA:/kʰu˨˦/ MC:khuH【Baxter-Sagart disambig.】trousers ·袺 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ MC:ket【Baxter-Sagart disambig.】lift up the skirts ·袼 kŏᵏ IPA:/kɒʔ/ MC:kak【CEDICT】gusset/cloth fitting sleeve under armpit ·袽 nyȗ IPA:/ny˩/ MC:nrjo【CEDICT】old rags ·袿 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】old variant of 褂[gua4] ·裁 thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】cut out clothes ·裂 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljet【Baxter-Sagart disambig.】to cut, split ·裊(嫋嬝) nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【CEDICT】delicate/graceful ·裏(裡) lì IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】inside ·裒 phhȏw IPA:/pʱəw˩/ MC:buw【CEDICT】collect ·裔 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Baxter-Sagart disambig.】posterity; border ·裕 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yuH【CEDICT】abundant ·裘 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】fur garment ·裙(裠帬) khhyȗn IPA:/kʱyun˩/ MC:gjun【CEDICT】skirt/CL:條|条[tiao2] ·補 pù IPA:/pu˥˧/ MC:puX【Baxter-Sagart disambig.】to patch ·裝 čwāng IPA:/ʈʂwɑŋ/ MC:tsrjang【CEDICT】adornment/to adorn/dress/clothing/costume (of an actor in a play)/to play a role/to pretend/to install/to fix/to wrap (sth in a bag)/to load/to pack ·裟 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】Buddhist monk’s robe ·裪 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Unihan】the sleeve ·裱 piéw IPA:/piɛw˨˦/ MC:pjewH【CEDICT】to hang (paper)/to mount (painting) ·裲 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ 【CEDICT】waistcoat ·裳 shhiȃng IPA:/ʃʱiɑŋ˩/ 【CEDICT】lower garment/skirts/petticoats/garments ·裵(裴) phhȗi IPA:/pʱui˩/ MC:bwoj【CEDICT】variant of 裴[pei2] ·裸(躶) l(w)ò IPA:/l(w)ɔ˥˧/ MC:lwaX【Baxter-Sagart disambig.】bare, naked ·裹 kwò IPA:/kwɔ˥˧/ MC:kwaX【Baxter-Sagart disambig.】to wrap ·裻 tŭᵏ IPA:/tuʔ/ MC:towk【Baxter-Sagart disambig.】seam in the back of coat ·複(復) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】double, lined (garment) ·褊 pièn IPA:/piɛn˥˧/ MC:pjienX【CEDICT】narrow/urgent ·褌 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】pants (old) ·褎(袖褏) sziów IPA:/sʱiw˨˦/ MC:zjuwH【Baxter-Sagart disambig.】sleeve ·褐 hhŏᵗ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hat【Baxter-Sagart disambig.】coarse cloth ·褒(襃) pāw IPA:/paw/ MC:paw【Baxter-Sagart disambig.】praise (v.) ·褓(緥) pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】cloth for carrying baby on back ·褚 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:trjoX【Baxter-Sagart disambig.】to store, to heap ·褢(褱) hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【CEDICT】to carry in the bosom or the sleeve/to wrap, to conceal ·褦 nái IPA:/nai˨˦/ 【CEDICT】ignorant/sun hat ·褧(絅) khyuèng IPA:/kʰyuəŋ˥˧/ MC:khwengX【Baxter-Sagart disambig.】unlined hemp garment ·褪 thún IPA:/tʰun˨˦/ 【CEDICT】to take off (clothes)/to shed feathers/(of color) to fade/to discolor ·褭 nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【CEDICT】variant of 裊|袅[niao3] ·褰 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【Baxter-Sagart disambig.】trousers; lift up (a garment) ·褱(褢) hhwȃi IPA:/ɦwai˩/ MC:hweaj【CEDICT】to carry in the bosom or the sleeve/to wrap, to conceal ·褵(縭) lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】bride’s veil or kerchief ·褸 lyù IPA:/ly˥˧/ MC:ljuX【CEDICT】soiled/tattered ·褻(褺䙝) siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ MC:sjet【Baxter-Sagart disambig.】garment next to the body ·褾 pièw IPA:/piɛw˥˧/ MC:pjiewX【CEDICT】cuff/border or edge (of clothing)/old variant of 裱[biao3] ·襁(繈繦) kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kjangX【CEDICT】cloth for carrying baby on back ·襄(㐮) siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【Baxter-Sagart disambig.】remove ·襆 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【CEDICT】hemless skirt/hood/turban/Taiwan pr. [pu2] ·襋 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【CEDICT】coat collar ·襍(雜) thsăᵖ IPA:/tsʰaʔ/ 【CEDICT】variant of 雜|杂[za2] ·襏 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【CEDICT】see 襏襫|袯襫[bo2 shi4] ·襓 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【Baxter-Sagart disambig.】scabbard ·襖(澳) ’àw IPA:/ʔaw˥˧/ MC:’awX【CEDICT】coat/jacket/short and lined coat or robe ·襘 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】place where two ends of a collar or belt join ·襚 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】grave-clothes ·襜(襝) čhiēm IPA:/tʃʰiɛm/ MC:tsyhem【Baxter-Sagart disambig.】apron; shake, move (skirts) ·襝(襜) čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【CEDICT】see 襝衽|裣衽[lian3 ren4] ·襞 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjiek【CEDICT】creases/folds or pleats in a garment ·襟(衿) kīm IPA:/kim/ MC:kim【Baxter-Sagart disambig.】overlap of a robe ·襠 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【CEDICT】crotch/seat of a pair of trousers ·襡 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:dzyowk【CEDICT】short skirt or tunic ·襢(袒) čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ MC:trjenX【Baxter-Sagart disambig.】to bare ·襢(袒) čién IPA:/tʃiɛn˨˦/ MC:trjenH【Baxter-Sagart disambig.】(a ceremonial garment) ·襤(繿) lȃm IPA:/lam˩/ MC:lam【CEDICT】ragged garments ·襦 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyu【Baxter-Sagart disambig.】jacket ·襫 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】raincoat of straw ·襭 hhiĕᵗ IPA:/ɦiɛʔ˩/ MC:het【CEDICT】carry with the front of a robe ·襯(儭) čhén IPA:/ʈʂʰən˨˦/ MC:tsrhinH【CEDICT】(of garments) against the skin/to line/lining/to contrast with/to assist financially ·襱 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】legs of trousers; overalls worn by workmen ·襲 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【Baxter-Sagart disambig.】repeat; additional robe ·襵 čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ 【Unihan】a pleat in a skirt ·襶 tái IPA:/tai˨˦/ 【CEDICT】untidy (in dress) ·襻 phán IPA:/pʰan˨˦/ MC:phaenH【CEDICT】loop/belt/band/to tie together/to stitch together ·襼 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ 【CEDICT】sleeve of dress ·西 sī IPA:/si/ MC:sej【Baxter-Sagart disambig.】west ·要 ’iéw IPA:/ʔiɛw˨˦/ MC:’jiewH【Baxter-Sagart disambig.】important ·覂 fùng IPA:/fuŋ˥˧/ MC:pjowngX【Baxter-Sagart disambig.】overturn (no pre-Hàn exx.) ·覃 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【Baxter-Sagart disambig.】extend, spread ·覆(復复) fów IPA:/fəw˨˦/ MC:phjuwH【Baxter-Sagart disambig.】cover ·覆(復复) fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:phjuwk【Baxter-Sagart disambig.】turn over ·覈(核) hhĕᵏ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:heak【Baxter-Sagart disambig.】kernel ·見 hhién IPA:/ɦiɛn˨˦/ MC:henH【Baxter-Sagart disambig.】appear ·見 kién IPA:/kiɛn˨˦/ MC:kenH【Baxter-Sagart disambig.】see (v.) ·規(槻) kūi IPA:/kui/ MC:kjwie【Baxter-Sagart disambig.】compass, circle ·覓(覔) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】to seek/to find ·視(眎) shhḯ’ IPA:/ʃʱɨ’˨˦/ MC:dzyijX【Baxter-Sagart disambig.】look, see ·視(眎) shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyijH【Baxter-Sagart disambig.】look, see ·覗 sē IPA:/sɨ/ MC:si【CEDICT】peek ·覜 thiéw IPA:/tʰiɛw˨˦/ MC:thewH【CEDICT】have an audience ·覡 hhĭᵏ IPA:/ɦiʔ˩/ MC:hek【CEDICT】wizard ·覤 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】variant of 虩[xi4] ·覦 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】to desire passionately ·覩(睹) tù IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【CEDICT】old variant of 睹[du3] ·親 thsīn IPA:/tsʰin/ MC:tshin【Baxter-Sagart disambig.】close; parents ·覬 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【CEDICT】to covet/to long for ·覯 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】come across, meet with ·覰(覷) thsyú IPA:/tsʰy˨˦/ MC:tshjoH【CEDICT】variant of 覷|觑[qu4] ·覲 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【CEDICT】(history) to have an audience with the Emperor ·覶 lȏ IPA:/lɔ˩/ 【Unihan】to look about; order, sequence; complicated thought which is not easy to express ·覺(覚斍覐) kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【Baxter-Sagart disambig.】awaken ·覺(覚斍覐) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Baxter-Sagart disambig.】be aware ·覿 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】face to face ·觀(観覌) kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】look (v.) ·觀(観覌) kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】watchtower ·角(甪) kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Baxter-Sagart disambig.】horn, corner ·觕(麄粗麤) thsū IPA:/tsʰu/ MC:tshu【CEDICT】variant of 粗[cu1] ·觗(觶) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】ritual vessel ·觚 kū IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】goblet/rule/law ·觜(咀嘴) tzùi IPA:/tsui˥˧/ MC:tsjweX【Baxter-Sagart disambig.】beak ·觡 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】horns/antlers ·解(觧) kiài IPA:/kiai˥˧/ MC:keaX【Baxter-Sagart disambig.】cut up; unloose ·解(觧) hhiái’ IPA:/ɦiai’˨˦/ MC:heaX【Baxter-Sagart disambig.】understand ·觥(觵) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwaeng【Baxter-Sagart disambig.】drinking horn ·觩 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjiw【CEDICT】bent upwards/taut ·觫 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】tremble with fear ·觱 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】fever/tartar horn ·觴 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】goblet ·觵(觥) kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwaeng【CEDICT】old variant of 觥[gong1] ·觶(觗) čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Baxter-Sagart disambig.】ritual vessel ·觷 (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【CEDICT】to polish horn ·觸 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:tsyhowk【Baxter-Sagart disambig.】knock against ·觼 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【CEDICT】buckle/clasp/ring ·言(訁讠) iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngjon【Baxter-Sagart disambig.】(a particle) ·訂 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【CEDICT】to agree/to conclude/to draw up/to subscribe to (a newspaper etc)/to order ·訃 fú IPA:/fu˨˦/ MC:phjuH【CEDICT】to report a bereavement/obituary ·訇(渹) hwēng IPA:/hwəŋ/ MC:xweang【CEDICT】sound of a crash ·計 kí IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】calculate ·訊 sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【Baxter-Sagart disambig.】ask ·討 thàw IPA:/tʰaw˥˧/ MC:thawX【Baxter-Sagart disambig.】examine; denounce ·訏 hyū IPA:/hy/ MC:xju【Baxter-Sagart disambig.】great ·訐 kiĕᵗ IPA:/kiɛʔ/ 【CEDICT】to accuse/to pry ·訒 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】(literary) slow in speech ·訓 hyún IPA:/hyun˨˦/ MC:xjunH【Baxter-Sagart disambig.】instruct ·訖 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kj+t【CEDICT】finished ·託(侂) thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【Baxter-Sagart disambig.】entrust ·記 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kiH【Baxter-Sagart disambig.】remember; record (v.) ·訛(譌) (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【Baxter-Sagart disambig.】move; change ·訝 (ng)iá IPA:/(ŋ)jia˨˦/ MC:ngaeH【CEDICT】astounded ·訟 szyúng IPA:/sʱyuŋ˨˦/ MC:zjowngH【Baxter-Sagart disambig.】litigate ·訣 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Baxter-Sagart disambig.】farewell words ·訥(吶) nŭᵗ IPA:/nuʔ˩/ MC:nwot【Baxter-Sagart disambig.】slow of speech ·訧 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【Baxter-Sagart disambig.】fault, blame ·訩(詾) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【Baxter-Sagart disambig.】litigate ·訪 fáng IPA:/fɑŋ˨˦/ MC:phjangH【Baxter-Sagart disambig.】enquire, scrutinize ·設 shiĕᵗ IPA:/ʃiɛʔ/ MC:syet【Baxter-Sagart disambig.】set up ·許 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjoX【Baxter-Sagart disambig.】place (n.) ·訴(愬) sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】complain, accuse ·訶(呵) hō IPA:/hɔ/ MC:xa【Baxter-Sagart disambig.】shout, scold ·訹 syŭᵗ IPA:/syʔ/ MC:swit【Baxter-Sagart disambig.】entice ·診 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】examine ·診 drín IPA:/dʒin˨˦/ MC:drinH【Baxter-Sagart disambig.】examine ·註 čyú IPA:/tʃy˨˦/ 【CEDICT】to register/to annotate/note/comment ·証(證) číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyengH【Baxter-Sagart disambig.】remonstrate ·訽(詬) hów IPA:/həw˨˦/ MC:xuwH【Baxter-Sagart disambig.】revile, insult ·詈 lí IPA:/li˨˦/ MC:ljeH【Baxter-Sagart disambig.】revile ·詏 ’iáw IPA:/ʔiaw˨˦/ 【Unihan】(Cant.) to argue, debate ·詐 čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【Baxter-Sagart disambig.】treacherous ·詑 thō IPA:/tʰɔ/ 【CEDICT】cheat ·詒 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】give to ·詒 dái’ IPA:/dai’˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】deceive, cheat ·詔 čiéw IPA:/tʃiɛw˨˦/ MC:tsyewH【Baxter-Sagart disambig.】tell, announce ·詞 szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】utterance ·詠(咏) yuéng IPA:/jyuəŋ˨˦/ MC:hjwaengH【Baxter-Sagart disambig.】chant (v.) ·詡 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjuX【CEDICT】to brag/popular/lovely ·詢 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】to ask about/to inquire about ·詣 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngejH【Baxter-Sagart disambig.】arrive ·試 shḯ IPA:/ʃɨ˨˦/ MC:syiH【Baxter-Sagart disambig.】test, try ·詧(察) čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheat【CEDICT】variant of 察[cha2] ·詨 hiāw IPA:/hiaw/ 【CEDICT】kind of cicada, cosmopsaltria ·詩 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syi【Baxter-Sagart disambig.】poetry ·詫 čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ MC:trhaeH【Baxter-Sagart disambig.】tell ·詭 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【Baxter-Sagart disambig.】perverse ·詮 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】to explain/to comment/to annotate ·詰 khĭᵗ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjit【Baxter-Sagart disambig.】interrogate, reprimand ·話(䛡) hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ 【CEDICT】dialect/language/spoken words/speech/talk/words/conversation/what sb said/CL:種|种[zhong3],席[xi2],句[ju4],口[kou3],番[fan1] ·該 kāi IPA:/kai/ MC:koj【Baxter-Sagart disambig.】all, complete ·詳 sziȃng IPA:/sʱiɑŋ˩/ MC:zjang【Baxter-Sagart disambig.】scrutinize fully ·詵(侁駪) shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Baxter-Sagart disambig.】numerous ·詹 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:tsyem【Baxter-Sagart disambig.】garrulous ·詻(咯) ngĕᵏ IPA:/ŋəʔ˩/ MC:ngaek【CEDICT】harsh/forbidding ·詼 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【CEDICT】whimsical/humorous ·詾(訩) hyūng IPA:/hyuŋ/ MC:xjowng【Baxter-Sagart disambig.】litigate ·詿 kwá IPA:/kwa˨˦/ MC:kweaH【CEDICT】to deceive/to disturb ·誂 diéw’ IPA:/diɛw’˨˦/ MC:dewX【CEDICT】to tempt ·誄 lùi IPA:/lui˥˧/ MC:lwijX【Baxter-Sagart disambig.】eulogy ·誅 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】punish; kill ·誇(侉夸) khwā IPA:/kʰwa/ MC:khwae【Baxter-Sagart disambig.】boast ·誋 gí IPA:/gi˨˦/ MC:giH【CEDICT】variant of 忌[ji4] ·誌(志) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【Baxter-Sagart disambig.】record (n.?) ·認 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【Baxter-Sagart disambig.】know ·誑 kwáng IPA:/kwɑŋ˨˦/ MC:kjwangH【CEDICT】to deceive/lies ·誓 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】swear ·誖 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【Baxter-Sagart disambig.】confused talk ·誖 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Baxter-Sagart disambig.】confused talk ·誘(䛻) iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】lead; influence ·誙 khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【CEDICT】(arch.) definitely/sure! ·誚(譙) tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ 【CEDICT】ridicule/to blame ·語 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】speak ·語 ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjoH【Baxter-Sagart disambig.】tell ·誠 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Baxter-Sagart disambig.】sincere ·誡 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Baxter-Sagart disambig.】warn ·誣 vȗ IPA:/vu˩/ MC:mju【Baxter-Sagart disambig.】deceive ·誤(悞) (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】deceive; mistake ·誥 káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Baxter-Sagart disambig.】announce, inform ·誦 szyúng IPA:/sʱyuŋ˨˦/ MC:zjowngH【Baxter-Sagart disambig.】recite ·誨 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwojH【Baxter-Sagart disambig.】instruct ·誩(競) gíng IPA:/giŋ˨˦/ MC:gjaengH【Unihan】to quarrel; to wrangle ·誰 shhȗi IPA:/ʂʱui˩/ MC:dzywij【Baxter-Sagart disambig.】who ·課 khwó IPA:/kʰwɔ˨˦/ MC:khwaH【CEDICT】subject/course/CL:門|门[men2]/class/lesson/CL:堂[tang2],節|节[jie2]/to levy/tax/form of divination ·誶 dzyŭᵗ IPA:/dzyʔ˩/ MC:dzwit【Baxter-Sagart disambig.】reprimand; insult ·誹 fī IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】slander ·誼 (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngjeH【CEDICT】friendship/also pr. [yi2] ·誾 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngin【Baxter-Sagart disambig.】affable, reasonable ·調 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【Baxter-Sagart disambig.】tune (v.), adjust ·諀 phì IPA:/pʰi˥˧/ MC:phjieX【Baxter-Sagart disambig.】slander ·諂 čhièm IPA:/tʃʰiɛm˥˧/ MC:trhjemX【Baxter-Sagart disambig.】flatter (v.) ·諆 kī IPA:/kji/ MC:ki【CEDICT】to deceive/to contrive ·談(譚) thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dam【Baxter-Sagart disambig.】speak ·諉(餵) núi IPA:/nui˨˦/ MC:nrjweH【Baxter-Sagart disambig.】implicate ·請 thsìng IPA:/tsʰiŋ˥˧/ MC:tshjengX【Baxter-Sagart disambig.】request ·諏 tzyū IPA:/tsy/ MC:tsju【Baxter-Sagart disambig.】inquire ·諐 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【CEDICT】old variant of 愆[qian1] ·諑 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【CEDICT】to complain ·諒 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Baxter-Sagart disambig.】sincere; trust (v.) ·論 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】(in name of Lúnyǔ 論語) ·論 lȗn IPA:/lun˩/ MC:lwon【Baxter-Sagart disambig.】discuss, examine ·論 lún IPA:/lun˨˦/ MC:lwonH【Baxter-Sagart disambig.】discussion, discourse ·諗 shìm IPA:/ʃim˥˧/ MC:syimX【Baxter-Sagart disambig.】remonstrate ·諛 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】flatter (v.) ·諜 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】to spy ·諞 phhiȇn IPA:/pʱiɛn˩/ MC:bjien【Baxter-Sagart disambig.】insincere words ·諠(喧) hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】clamor, shout ·諡(謚) shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:zyijH【CEDICT】posthumous name or title/to confer a posthumous title ·諢 hhún’ IPA:/ɦun’˨˦/ 【CEDICT】jest/nickname ·諤(讍) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Baxter-Sagart disambig.】speak frankly ·諧(龤) hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:heaj【CEDICT】harmonious ·諫(諌) kián IPA:/kian˨˦/ MC:kaenH【Baxter-Sagart disambig.】admonish ·諭 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yuH【CEDICT】order (from above) ·諰 sì IPA:/si˥˧/ 【Unihan】apprehensive ·諱 húi IPA:/hui˨˦/ MC:xjw+jH【CEDICT】to avoid mentioning/taboo word/name of deceased emperor or superior ·諳 ’ām IPA:/ʔam/ MC:’om【CEDICT】to be versed in/to know well ·諴 hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:heam【CEDICT】to bring into accord/sincerity ·諵(喃) nȃm IPA:/nam˩/ MC:nream【CEDICT】mumble in repetition ·諶(訦) shhȋm IPA:/ʃʱim˩/ 【CEDICT】faithful/sincere ·諷 fúng IPA:/fuŋ˨˦/ MC:pjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】to recite ·諸 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyo【Baxter-Sagart disambig.】many ·諺 (ng)ién IPA:/(ŋ)jiɛn˨˦/ MC:ngjenH【Baxter-Sagart disambig.】saying, proverb ·諼 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】forget ·諾 nŏᵏ IPA:/nɒʔ˩/ MC:nak【Baxter-Sagart disambig.】agree, say yes ·謀 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【Baxter-Sagart disambig.】plan (v.) ·謁 ’iĕᵗ IPA:/ʔiɛʔ/ MC:’jot【Baxter-Sagart disambig.】go to visit ·謂 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】say, tell, call ·謄 thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【CEDICT】to transcribe/to copy out/(free word) ·謇 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kjenX【CEDICT】to speak out boldly ·謊(詤) hwàng IPA:/hwɑŋ˥˧/ 【CEDICT】lies/to lie ·謋 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ 【CEDICT】sound of flesh being separated from the bone ·謌(歌) kō IPA:/kɔ/ MC:ka【CEDICT】variant of 歌[ge1] ·謍 yuȇng IPA:/jyuəŋ˩/ MC:yweng【CEDICT】humming sound ·謎 mí IPA:/mji˨˦/ MC:mejH【CEDICT】see 謎兒|谜儿[mei4 r5], riddle ·謐 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mjit【Baxter-Sagart disambig.】gentle, mild ·謔 hiŏᵏ IPA:/hiɒʔ/ MC:xjak【Baxter-Sagart disambig.】ridicule, jest (v.) ·謖 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】composed/rise/to begin ·謗 páng IPA:/pɑŋ˨˦/ MC:pangH【Baxter-Sagart disambig.】slander ·謙 khiēm IPA:/kʰiɛm/ MC:khem【Baxter-Sagart disambig.】modest ·講 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kaewngX【Baxter-Sagart disambig.】explain; discuss ·謝 szié IPA:/sʱiɛ˨˦/ MC:zjaeH【Baxter-Sagart disambig.】decline, renounce ·謟 thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Unihan】flatter; suspect, be uncertain ·謠(謡谣) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Baxter-Sagart disambig.】sing; song ·謦 khìng IPA:/kʰiŋ˥˧/ MC:khengX【Baxter-Sagart disambig.】cough, clear the throat ·謨 mȗ IPA:/mu˩/ MC:mu【Baxter-Sagart disambig.】deliberate (v.) ·謪 shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ 【CEDICT】to consult/to deliberate/commerce ·謫(讁) čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:treak【Baxter-Sagart disambig.】blame (v.) ·謬 miów IPA:/miw˨˦/ MC:mjiwH【Baxter-Sagart disambig.】lie, error < 'twist the truth' ·謳 ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:’uw【CEDICT】to sing/ballad/folk song ·謹 kìn IPA:/kin˥˧/ MC:kj+nX【Baxter-Sagart disambig.】attentive, careful ·謿 čāw IPA:/ʈʂaw/ 【Unihan】ridicule, deride, scorn, jeer at ·譁(嘩) hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ 【CEDICT】variant of 嘩|哗[hua2] ·譆 hī IPA:/hi/ MC:xi【CEDICT】(interjection expressing surprise, grief etc)/variant of 嘻[xi1] ·證(証) číng IPA:/tʃiŋ˨˦/ MC:tsyingH【Baxter-Sagart disambig.】testify, prove ·譊 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【CEDICT】wrangling, contention, to dispute ·譌(訛) (ng)wȏ IPA:/(ŋ)wɔ˩/ MC:ngwa【Baxter-Sagart disambig.】deceive, false ·譎(憰) kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Baxter-Sagart disambig.】treacherous; deceive ·譏 kī IPA:/kji/ MC:kj+j【CEDICT】to ridicule ·譒 pwó IPA:/pwɔ˨˦/ MC:paH【CEDICT】to promulgate/to spread ·譖 čém IPA:/ʈʂəm˨˦/ MC:tsrimH【Baxter-Sagart disambig.】accuse ·識 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyiH【Baxter-Sagart disambig.】remember, commemorate ·識 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】know ·譚(談) thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dom【CEDICT】variant of 談|谈[tan2] ·譜(諩) pù IPA:/pu˥˧/ MC:puX【CEDICT】chart/list/table/register/score (music)/spectrum (physics)/to set to music ·譞 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwien【CEDICT】usually used in a name/clever/intelligent ·譟(噪) sáw IPA:/saw˨˦/ MC:sawH【Baxter-Sagart disambig.】shout ·警(儆) kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjaengX【Baxter-Sagart disambig.】warn, admonish ·譫 čiém IPA:/tʃiɛm˨˦/ 【CEDICT】incoherent talk/talkative ·譬 phí IPA:/pʰi˨˦/ MC:phjieH【Baxter-Sagart disambig.】example ·譭(䛼) hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjweX【CEDICT】variant of 毀|毁[hui3]/to defame/to slander ·譯(訳) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】interpret ·議 (ng)í IPA:/(ŋ)ji˨˦/ MC:ngjeH【Baxter-Sagart disambig.】discuss ·譴 khién IPA:/kʰiɛn˨˦/ MC:khjienH【CEDICT】to censure/to reprimand ·護 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【Baxter-Sagart disambig.】protect ·譸 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】(literary) to curse/to deceive/to lie ·譽 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】praise (v.) ·譽 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】joy ·譾(謭) tzièn IPA:/tsiɛn˥˧/ 【CEDICT】variant of 謭|谫[jian3] ·讀(読) dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【Baxter-Sagart disambig.】read (v.) ·讇 čhièm IPA:/tʃʰiɛm˥˧/ MC:trhjemX【Baxter-Sagart disambig.】to flatter ·變(変变) pién IPA:/piɛn˨˦/ MC:pjenH【Baxter-Sagart disambig.】change (v.) ·讋(詟) čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:tsyep【CEDICT】to be frightened ·讓(譲) zhiáng IPA:/ʒiɑŋ˨˦/ MC:nyangH【Baxter-Sagart disambig.】yield ·讖 čhém IPA:/ʈʂʰəm˨˦/ MC:tsrhimH【CEDICT】prophecy/omen ·讘(囁) niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【CEDICT】(old) to talk a lot/to talk nonsense/also pr. [zhe2] ·讙 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xjwon【Baxter-Sagart disambig.】clamor, shout ·讚(讃) tzán IPA:/tsan˨˦/ MC:tsanH【CEDICT】variant of 贊|赞[zan4]/to praise ·讞 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Baxter-Sagart disambig.】announce a sentence (of a court) ·讟 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】to murmur/to slander ·谷 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kuwk【Baxter-Sagart disambig.】valley ·谺 hiā IPA:/hia/ MC:xae【Unihan】the mouth of a valley ·谿(嵠) khī IPA:/kʰji/ MC:khej【Baxter-Sagart disambig.】valley with stream in it ·豀 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【Unihan】to quarrel; mean and petty ·豁 hwŏᵗ IPA:/hwɔʔ/ MC:xwat【CEDICT】to play Chinese finger-guessing game ·豅 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【CEDICT】long and wide valley ·豆(荳) dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【Baxter-Sagart disambig.】bean ·豈 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khj+jX【Baxter-Sagart disambig.】how ·豉 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ MC:dzyeH【CEDICT】salted fermented beans ·豊(豐) lì IPA:/li˥˧/ MC:lejX【Baxter-Sagart disambig.】ritual vessel ·豋(登) tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Baxter-Sagart disambig.】a kind of sacrificial vessel ·豌 ’wōn IPA:/ʔwɔn/ MC:’wan【CEDICT】peas ·豎(竪) shhyú’ IPA:/ʃʱy’˨˦/ MC:dzyuX【Baxter-Sagart disambig.】palace attendant; young man ·豏 hhiám’ IPA:/ɦiam’˨˦/ MC:heamX【CEDICT】half-grown beans/variant of 餡|馅[xian4] ·豐(豊) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjuwng【Baxter-Sagart disambig.】kind of ritual vessel ·豔(豓艶) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【CEDICT】variant of 艷|艳[yan4] ·豕 shï̀ IPA:/ʃɨ˥˧/ MC:syeX【Baxter-Sagart disambig.】swine ·豖 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ MC:trhjowk【Baxter-Sagart disambig.】hobbled pig (Shuōwén) ·豗(䝇) hūi IPA:/hui/ MC:xwoj【CEDICT】clash/grunting of pigs ·豚(豘) thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【Baxter-Sagart disambig.】young pig ·豝(羓) pā IPA:/pa/ MC:pae【Baxter-Sagart disambig.】sow, pig ·象 sziáng’ IPA:/sʱiɑŋ’˨˦/ MC:zjangX【Baxter-Sagart disambig.】elephant ·豢 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ MC:hwaenH【CEDICT】to rear/to raise (animals) ·豦 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【CEDICT】a wild boar/to fight ·豨 hī IPA:/hi/ MC:xj+j【Baxter-Sagart disambig.】swine ·豨 hì IPA:/hi˥˧/ MC:xj+jX【Baxter-Sagart disambig.】swine ·豪 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ MC:haw【Baxter-Sagart disambig.】procupine; shaggy animal ·豫(預) yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】go on tour ·豬(猪) čyū IPA:/tʃy/ MC:trjo【Baxter-Sagart disambig.】pig ·豭 kiā IPA:/kia/ MC:kae【Baxter-Sagart disambig.】boar ·豳(邠㟗) pīn IPA:/pin/ MC:pin【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·豵(䝋) tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【Baxter-Sagart disambig.】pig a half or one year old ·豶 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】gelded pig ·豷 hí IPA:/hi˨˦/ 【CEDICT】breathing of pigs ·豸(廌) drí’ IPA:/dʒi’˨˦/ MC:drjeX【Baxter-Sagart disambig.】bug, wug ·豸(廌) drái’ IPA:/ɖʐai’˨˦/ MC:dreaX【Baxter-Sagart disambig.】to crouch (before catching prey) ·豹 páw IPA:/paw˨˦/ MC:paewH【Baxter-Sagart disambig.】leopard ·豺(犲) čhhȃi IPA:/ʈʂʱai˩/ MC:dzreaj【Baxter-Sagart disambig.】wolf ·豻(犴) ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ MC:nganH【Baxter-Sagart disambig.】wild dog ·貂 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】sable or marten (genus Martes) ·貅 hiōw IPA:/hiw/ MC:xjuw【CEDICT】see 貔貅[pi2 xiu1], composite mythical animal (originally 貅 was the female) ·貆 hhwȏn IPA:/ɦwɔn˩/ MC:hwan【CEDICT】badger ·貇 khèn IPA:/kʰən˥˧/ 【Unihan】to root, gnaw ·貉(狢) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【Baxter-Sagart disambig.】a Northern tribe ·貊(貘) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【CEDICT】name of a wild tribe/silent ·貌(皃) máw IPA:/maw˨˦/ MC:maewH【Baxter-Sagart disambig.】appearance, manner ·貍(狸) lȋ IPA:/lji˩/ MC:li【Baxter-Sagart disambig.】kind of wild cat ·貓(猫) mȃw IPA:/maw˩/ MC:maew【Baxter-Sagart disambig.】cat ·貔 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Baxter-Sagart disambig.】kind of wild cat ·貙 čhyū IPA:/tʃʰy/ MC:trhju【CEDICT】(archaic) animal resembling a tiger ·貛(獾) hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【CEDICT】variant of 獾[huan1] ·貜 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【CEDICT】(ape) ·貝 púi IPA:/pui˨˦/ MC:pajH【Baxter-Sagart disambig.】cowry shell ·貞 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:trjeng【Baxter-Sagart disambig.】straight; correct ·負 fvów’ IPA:/fʱəw’˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】carry on the back ·財(㒲) thhsȃi IPA:/tsʱai˩/ MC:dzoj【Baxter-Sagart disambig.】wealth ·貢 kúng IPA:/kuŋ˨˦/ MC:kuwngH【Baxter-Sagart disambig.】tribute ·貧 phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bin【Baxter-Sagart disambig.】poor ·貨 hwó IPA:/hwɔ˨˦/ MC:xwaH【Baxter-Sagart disambig.】(movable) property, goods ·販() fán IPA:/fan˨˦/ MC:pjonH【CEDICT】to deal in/to buy and sell/to trade in/to retail/to peddle ·貪 thām IPA:/tʰam/ MC:thom【Baxter-Sagart disambig.】to covet ·貫 kwōn IPA:/kwɔn/ MC:kwan【Baxter-Sagart disambig.】pass through the center ·貫 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】pass through the center ·責 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsreak【Baxter-Sagart disambig.】demand payment ·貯 dryú’ IPA:/dʒy’˨˦/ 【CEDICT】to store/to save/stockpile/Taiwan pr. [zhu3] ·貰 shí IPA:/ʃji˨˦/ MC:syejH【Baxter-Sagart disambig.】lend, borrow ·貲 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsje【CEDICT】to estimate/to fine (archaic)/variant of 資|资[zi1] ·貳(弍二) ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyijH【Baxter-Sagart disambig.】two ·貴 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】precious; expensive ·貶 pièm IPA:/piɛm˥˧/ MC:pjemX【Baxter-Sagart disambig.】diminish ·買 mài IPA:/mai˥˧/ MC:meaX【Baxter-Sagart disambig.】buy ·貸 thái IPA:/tʰai˨˦/ MC:thojH【Baxter-Sagart disambig.】borrow; lend ·貺 hwáng IPA:/hwɑŋ˨˦/ MC:xjwangH【CEDICT】to bestow/to confer ·費 fí IPA:/fi˨˦/ MC:phj+jH【Baxter-Sagart disambig.】squander ·費 fí IPA:/fi˨˦/ MC:phj+jH【Baxter-Sagart disambig.】squander ·貼 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thep【Baxter-Sagart disambig.】paste (v.) [not in GSR] ·貽 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】to present, give ·貿 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【Baxter-Sagart disambig.】barter (v.) ·賀 hhó IPA:/ɦɔ˨˦/ MC:haH【Baxter-Sagart disambig.】congratulate ·賁 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【Baxter-Sagart disambig.】great, big ·賁 pūn IPA:/pun/ MC:pwon【Baxter-Sagart disambig.】ardent, brave ·賁 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pjeH【Baxter-Sagart disambig.】ornate (name of a hexagram) ·賂 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Baxter-Sagart disambig.】wealth; present (v.) ·賃 ním IPA:/nim˨˦/ MC:nrimH【CEDICT】to rent ·賄 hhúi’ IPA:/ɦui’˨˦/ 【CEDICT】bribe/bribery ·賅(侅) kāi IPA:/kai/ MC:koj【CEDICT】complete/full ·資 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】property, means of living ·賈 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】merchant; do business ·賈 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】price ·賊(戝) dzĕᵏ IPA:/dzəʔ˩/ MC:dzok【Baxter-Sagart disambig.】injure; murderer, bandit ·賕 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】to bribe ·賖(賒) shiē IPA:/ʃiɛ/ MC:syae【Baxter-Sagart disambig.】trade on credit ·賙 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:tsyuw【CEDICT】to give to the needy/to bestow alms/charity ·賚 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lojH【Baxter-Sagart disambig.】give, send ·賜 sé IPA:/sɨ˨˦/ MC:sjeH【Baxter-Sagart disambig.】give ·賝 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】(gem) ·賞 shiàng IPA:/ʃiɑŋ˥˧/ MC:syangX【Baxter-Sagart disambig.】reward (v.) ·賢(贒) hhiȇn IPA:/ɦiɛn˩/ MC:hen【Baxter-Sagart disambig.】worthy ·賣(売) mái IPA:/mai˨˦/ MC:meaH【Baxter-Sagart disambig.】sell ·賤 dzién IPA:/dziɛn˨˦/ MC:dzjenH【Baxter-Sagart disambig.】cheap; low, mean ·賦 fú IPA:/fu˨˦/ MC:pjuH【Baxter-Sagart disambig.】tax ·賧 thám IPA:/tʰam˨˦/ MC:thamH【CEDICT】(old barbarian dialects) to pay a fine in atonement/river/Taiwan pr. [tan4] ·賨 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzowng【CEDICT】tribute paid by Han dynasty tribes ·質(貭) čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【Baxter-Sagart disambig.】substance, solid part ·賭 tù IPA:/tu˥˧/ MC:tuX【Baxter-Sagart disambig.】wager ·賴(頼) lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Baxter-Sagart disambig.】depend on ·賵 fúng IPA:/fuŋ˨˦/ MC:phjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】gift in aid of burial ·賸(剩) shhíng IPA:/ʃʱiŋ˨˦/ MC:zyingH【CEDICT】have as remainder/trad. variant of 剩[sheng4] ·賺(贃) drám IPA:/ɖʐam˨˦/ 【CEDICT】to earn/to make a profit ·賻 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】to contribute to funeral expenses ·購 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【Baxter-Sagart disambig.】present (v.), give ·賽 sái IPA:/sai˨˦/ MC:sojH【CEDICT】to compete/competition/match/to surpass/better than/superior to/to excel ·賾 drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:dzreak【CEDICT】mysterious ·贄 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【CEDICT】gifts to superiors ·贅 čúi IPA:/ʈʂui˨˦/ MC:tsywejH【CEDICT】superfluous/redundant/cumbersome/refers to a son-in-law living with wife’s family ·贇 pīn IPA:/pin/ 【CEDICT】good appearance ·贈 dzéng IPA:/dzəŋ˨˦/ MC:dzongH【Baxter-Sagart disambig.】give ·贉 dám IPA:/dam˨˦/ MC:domH【CEDICT】pay an advance/silk book cover ·贊(賛) tzán IPA:/tsan˨˦/ MC:tsanH【CEDICT】to patronize/to support/to praise/(Internet slang) to like (an online post on Facebook etc) ·贍 shiém IPA:/ʃiɛm˨˦/ 【CEDICT】to support/to provide for ·贏 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Baxter-Sagart disambig.】profit; surplus ·贐(賮) dzín IPA:/dzin˨˦/ 【CEDICT】farewell presents ·贓(賍贜) tzāng IPA:/tsɑŋ/ MC:tsang【Baxter-Sagart disambig.】stolen goods ·贔 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bijH【CEDICT】see 贔屭|赑屃[Bi4 xi4] ·贖 shhyŭᵏ IPA:/ʃʱyuʔ˩/ MC:zyowk【Baxter-Sagart disambig.】redeem ·贗(贋) (ng)ián IPA:/(ŋ)jian˨˦/ MC:ngaenH【CEDICT】FALSE ·贛 kúng IPA:/kuŋ˨˦/ MC:kuwngH【Baxter-Sagart disambig.】tribute ·贛 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:komX【Baxter-Sagart disambig.】the Gàn river ·贛 kám IPA:/kam˨˦/ MC:komH【Baxter-Sagart disambig.】the Gàn river in Jiangxi ·赤() čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:tsyhek【Baxter-Sagart disambig.】red ·赦 shié IPA:/ʃiɛ˨˦/ MC:syaeH【Baxter-Sagart disambig.】to pardon ·赧() nàn IPA:/nan˥˧/ MC:nraenX【CEDICT】blushing with shame ·赩 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ MC:xik【CEDICT】red/scarlet ·赫 hĕᵏ IPA:/həʔ/ MC:xaek【Baxter-Sagart disambig.】red, fiery ·赬(䞓) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【Baxter-Sagart disambig.】red ·[赭/⿰赤者] čiè IPA:/tʃiɛ˥˧/ MC:tsyaeX【Baxter-Sagart disambig.】red earth; red pigment ·走(赱) tzòw IPA:/tsəw˥˧/ MC:tsuwX【Baxter-Sagart disambig.】run ·赳 kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjiwX【CEDICT】see 赳赳[jiu1 jiu1] ·赴 fú IPA:/fu˨˦/ MC:phjuH【Baxter-Sagart disambig.】hasten to ·赶(趕) kàn IPA:/kɑn˥˧/ 【Unihan】pursue, follow; expel, drive away ·起 khì IPA:/kʰi˥˧/ MC:khiX【Baxter-Sagart disambig.】rise (v.) ·趂(趁) čhín IPA:/tʃʰin˨˦/ MC:trhinH【CEDICT】old variant of 趁[chen4] ·趄(跙) tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】to hesitate/to mark time ·超 čhiēw IPA:/tʃʰiɛw/ MC:trhjew【Baxter-Sagart disambig.】leap over, surpass ·越 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】pass over ·趌 kĭᵗ IPA:/kiʔ/ MC:kjit【Unihan】(Cant.) to order someone to leave ·趑 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】to falter/unable to move ·趕(赶) kàn IPA:/kɑn˥˧/ 【CEDICT】to overtake/to catch up with/to hurry/to rush/to try to catch (the bus etc)/to drive (cattle etc) forward/to drive (sb) away/to avail oneself of (an opportunity)/until ·趙 driéw’ IPA:/dʒiɛw’˨˦/ MC:drjewX【Baxter-Sagart disambig.】(surname) ·趟 čéng IPA:/ʈʂəŋ˨˦/ MC:traengH【CEDICT】to wade/to trample/to turn the soil ·趡 thsùi IPA:/tsʰui˥˧/ MC:tshwijX【CEDICT】place name ·趣 thsyú IPA:/tsʰy˨˦/ MC:tshjuH【Baxter-Sagart disambig.】hasten to ·趫 khiēw IPA:/kʰiɛw/ MC:khjew【CEDICT】nimble/walk on stilts ·趮(躁) tzáw IPA:/tsaw˨˦/ MC:tsawH【CEDICT】easily provoked, hasty/fierce, cruel ·趯(躍) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】to jump/way of stroke in calligraphy ·足 tzyú IPA:/tsy˨˦/ MC:tsjuH【Baxter-Sagart disambig.】replenish ·足 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjowk【Baxter-Sagart disambig.】sufficient ·趹 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【CEDICT】to gallop ·趼 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ MC:kenX【CEDICT】callus (patch or hardened skin)/corns (on the feet) ·趾 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【Baxter-Sagart disambig.】foot, heel, toe ·趿 săᵖ IPA:/saʔ/ MC:sop【CEDICT】see 趿拉[ta1 la5] ·跆 thhȃi IPA:/tʱai˩/ MC:doj【CEDICT】to trample, to kick ·跌 diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【Baxter-Sagart disambig.】stumble ·跎() thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】to stumble/to waste time ·跏 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】to sit cross-legged ·跑 phhȃw IPA:/pʱaw˩/ MC:baew【CEDICT】(of an animal) to paw (the ground) ·跔 kyū IPA:/ky/ MC:kju【Unihan】numb feet; to limp ·跕 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ MC:tep【CEDICT】shuffle ·跚 swān IPA:/swan/ 【CEDICT】limp ·跛 pwò IPA:/pwɔ˥˧/ MC:paX【Baxter-Sagart disambig.】walk lame ·距 gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】at a distance of/distance/to be apart ·跟 kēn IPA:/kən/ MC:kon【CEDICT】heel/to follow closely/to go with/(of a woman) to marry sb/with/compared with/to/towards/and (joining two nouns) ·跡(迹蹟) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】footprint, traces ·跣 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:senX【CEDICT】barefooted ·跦 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【CEDICT】pace back and forth/to walk ·跪 gúi’ IPA:/gui’˨˦/ MC:gjweX【Baxter-Sagart disambig.】kneel; foot ·跬 khùi IPA:/kʰui˥˧/ MC:khjwieX【CEDICT】brief/short step ·路 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Baxter-Sagart disambig.】road ·跱 drí’ IPA:/dʒi’˨˦/ MC:driX【CEDICT】to squat/to stop ·跳(趒) thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【Baxter-Sagart disambig.】jump ·跼 gyŭᵏ IPA:/gyuʔ˩/ MC:gjowk【CEDICT】cramped/narrow ·跽 gí’ IPA:/gi’˨˦/ MC:gijX【CEDICT】kneel ·踂 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【Baxter-Sagart disambig.】unable to walk ·踊(踴) yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Baxter-Sagart disambig.】leap ·踏(蹋) dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dap【Baxter-Sagart disambig.】tread on; trample ·踐 dzién’ IPA:/dziɛn’˨˦/ MC:dzjenX【Baxter-Sagart disambig.】tread, trample ·踒 ’wō IPA:/ʔwɔ/ MC:’wa【CEDICT】to slip and sprain a limb ·踘 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【CEDICT】leather ball/Taiwan pr. [ju2] ·踝 hhwá’ IPA:/ɦwa’˨˦/ MC:hwaeX【Baxter-Sagart disambig.】ankle ·踞 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【CEDICT】to be based upon/to squat ·踟 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】踟躕 *[d]re.[d]ro walk hesitatingly ·踠 ’yuèn IPA:/ʔyuɛn˥˧/ MC:’jwonX【CEDICT】ankle/fetlock/bent/crooked ·踰(逾) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】pass over ·踵(歱) čyùng IPA:/tʃyuŋ˥˧/ MC:tsyowngX【CEDICT】to arrive/to follow/heel ·蹀 tiĕᵖ IPA:/tiɛʔ/ 【CEDICT】to tread on/to stamp one’s foot ·蹁 phiēn IPA:/pʰiɛn/ 【CEDICT】to limp ·蹄(蹏) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】hoof/pig’s trotters ·蹇 kièn IPA:/kiɛn˥˧/ 【CEDICT】lame/cripple/unfortunate/slow/difficult/nag (inferior horse)/donkey/lame horse ·蹈 dáw IPA:/daw˨˦/ MC:dawH【CEDICT】to tread on/to trample/to stamp/to fulfill/Taiwan pr. [dao4] ·蹊 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】foot-path ·蹋(蹹踏) dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dap【Baxter-Sagart disambig.】tread on; trample ·蹌(牄) thsiāng IPA:/tsʰiɑŋ/ MC:tshjang【CEDICT】walk rapidly ·蹍 nièn IPA:/niɛn˥˧/ 【Unihan】upper millstone; to grind, roll, triturate ·蹏(蹄) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】variant of 蹄[ti2] ·蹐 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【CEDICT】walk with short steps ·蹔 dzám IPA:/dzam˨˦/ MC:dzamH【CEDICT】to scurry/variant of 暫|暂[zan4] ·蹕 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】prohibit ·蹙 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】to knit (one’s brows)/wrinkled (of brows)/to hesitate/distressed ·蹜 shŭᵏ IPA:/ʂuʔ/ MC:srjuwk【CEDICT】walk carefully ·蹝(屣躧) sì IPA:/si˥˧/ 【CEDICT】slippers ·蹟(跡迹) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】footprint, traces ·蹢(豴) tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【Baxter-Sagart disambig.】hoof ·蹣 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】limp ·蹤(踨踪) tzyūng IPA:/tsyuŋ/ MC:tsjowng【CEDICT】footprint/trace/tracks ·蹩 biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ MC:bet【CEDICT】limp ·蹬 déng IPA:/dəŋ˨˦/ MC:dongH【CEDICT】to step on/to tread on/to wear (shoes)/(slang) to dump (sb)/Taiwan pr. [deng4] ·蹭 thséng IPA:/tsʰəŋ˨˦/ MC:tshongH【CEDICT】to rub against/to walk slowly/(coll.) to freeload ·蹮(躚) siēn IPA:/siɛn/ MC:sen【Baxter-Sagart disambig.】蹁蹮 walk with difficulty (Shuōwén) ·蹯(番) fvȃn IPA:/fʱan˩/ MC:bjon【CEDICT】paws of animal ·蹱 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:trhjowng【Unihan】to stagger along; to fall ·蹴(蹵) tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】carefully/to kick/to tread on/to stamp ·蹵(蹴) tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】variant of 蹴[cu4] ·蹹(蹋) dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dop【Unihan】to tread on; to stamp; to walk ·蹻(蹺) kièw IPA:/kiɛw˥˧/ MC:kjewX【Baxter-Sagart disambig.】martial ·蹻(蹺) giŏᵏ IPA:/giɒʔ˩/ MC:gjak【Baxter-Sagart disambig.】lifting the feet high ·躁(趮) tzáw IPA:/tsaw˨˦/ MC:tsawH【CEDICT】hot-tempered/impatient ·躃 pĭᵏ IPA:/piʔ/ 【CEDICT】variant of 躄[bi4] ·躄 pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjiek【CEDICT】both feet crippled/lame ·躅(䠱) dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjowk【Baxter-Sagart disambig.】躑躅 stamp the feet ·躋(隮) tzī IPA:/tsi/ MC:tsej【Baxter-Sagart disambig.】ascend ·躍(趯) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】leap, jump ·躐 liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【Baxter-Sagart disambig.】trample ·躑 drĭᵏ IPA:/dʒiʔ˩/ MC:drjek【Baxter-Sagart disambig.】躑躅 stamp the feet ·躒 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】move/walk ·躔 čhhiȇn IPA:/tʃʱiɛn˩/ MC:drjen【Baxter-Sagart disambig.】tracks; orbit (v.) ·躕 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ 【CEDICT】irresolute/undecided ·躙 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】variant of 躪|躏, to trample down/to oppress/to overrun ·躚(蹮) siēn IPA:/siɛn/ 【CEDICT】to manner of dancing/to walk around ·躝 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【CEDICT】to pass/to step over/to creep/to twine round ·躞 siĕᵖ IPA:/siɛʔ/ MC:sep【CEDICT】to walk ·躠 săᵗ IPA:/saʔ/ MC:sat【CEDICT】to limp ·躡 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【Baxter-Sagart disambig.】trample ·躣 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】(manner of walking) ·身 shīn IPA:/ʃin/ MC:syin【Baxter-Sagart disambig.】body; self ·躬(躳) kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】body, person ·躰(骵體軆) thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【Baxter-Sagart disambig.】body; limbs ·躳(躬) kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjuwng【Baxter-Sagart disambig.】body, person ·軀 khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【CEDICT】human body ·車 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【Baxter-Sagart disambig.】chariot ·車 čhiē IPA:/tʃʰiɛ/ MC:tsyhae【Baxter-Sagart disambig.】chariot ·軋 ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ MC:’eat【Baxter-Sagart disambig.】crush ·軌 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kwijX【Baxter-Sagart disambig.】wheel ruts ·軍 kyūn IPA:/kyun/ MC:kjun【Baxter-Sagart disambig.】army; camp ·軎 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjwejH【Unihan】a brass parts for a cart in ancient China ·軏(䡇) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:ngjwot【CEDICT】crossbar for yoking horses ·軑 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle cap ·軒 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xjon【Baxter-Sagart disambig.】nobleman’s carriage ·軔 zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【Baxter-Sagart disambig.】wheel stopper ·軘 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】war chariot ·軛 ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ 【CEDICT】to restrain/to yoke ·軜 năᵖ IPA:/naʔ˩/ MC:nop【CEDICT】inner reins of a 4-horse team ·軝 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gjie【CEDICT】end of axle ·軟(輭) zhyuèn IPA:/ʒyuɛn˥˧/ MC:nywenX【CEDICT】soft/flexible ·軫 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】crossboard at back of carriage ·軱 kū IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】big bone ·軶 ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:’eak【CEDICT】old variant of 軛|轭[e4] ·軷 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice to the gods of the road ·軸 dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjuwk【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle ·軹 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyeX【CEDICT】end of axle outside of hub ·軺() iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】light carriage ·軾 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【CEDICT】crossbar in carriage front ·輀 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】hearse ·輂 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjowk【CEDICT】horse carriage (old) ·輇 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ 【CEDICT】limited (of talent or ability)/(archaic) solid wheel (without spokes) ·輈 čiōw IPA:/tʃiw/ MC:trjuw【CEDICT】(literary) shaft (of a cart)/cart ·載 tzài IPA:/tsai˥˧/ MC:tsojX【Baxter-Sagart disambig.】year ·載 tzái IPA:/tsai˨˦/ MC:tsojH【Baxter-Sagart disambig.】record (v.) ·輊 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ 【CEDICT】back and lower of chariot/short/low ·輒(輙) čiĕᵖ IPA:/tʃiɛʔ/ MC:trjep【Baxter-Sagart disambig.】sides of a carriage box ·輔 fvú’ IPA:/fʱu’˨˦/ MC:bjuX【Baxter-Sagart disambig.】help ·輕(軽) khīng IPA:/kʰiŋ/ MC:khjieng【Baxter-Sagart disambig.】light (≠ heavy) ·輝(煇) hūi IPA:/hui/ MC:xjw+j【Baxter-Sagart disambig.】brilliant ·輞 vàng IPA:/vɑŋ˥˧/ MC:mjangX【CEDICT】tire/wheel band ·輟 čyuĕᵗ IPA:/tʃyuɛʔ/ MC:trjwet【Baxter-Sagart disambig.】stop, cease ·輠 hhwá’ IPA:/ɦwa’˨˦/ MC:hwaeX【Baxter-Sagart disambig.】turn around (as a wheel) ·輣 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ 【CEDICT】war chariot (archaic) ·輤 thsién IPA:/tsʰiɛn˨˦/ MC:tshenH【CEDICT】a pall to cover the hearse ·輥 hhún’ IPA:/ɦun’˨˦/ 【CEDICT】to revolve/stone roller ·輦 lièn IPA:/liɛn˥˧/ MC:ljenX【Baxter-Sagart disambig.】cart drawn by men ·輩(軰) púi IPA:/pui˨˦/ MC:pwojH【CEDICT】lifetime/generation/group of people/class/classifier for generations/(literary) classifier for people ·輪 lyȗn IPA:/lyun˩/ MC:lwin【Baxter-Sagart disambig.】wheel ·輬 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【CEDICT】see 轀輬|辒辌[wen1 liang2] ·輭(軟) zhyuèn IPA:/ʒyuɛn˥˧/ MC:nywenX【CEDICT】variant of 軟|软[ruan3] ·輯 dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzip【Baxter-Sagart disambig.】gather, collect ·輳 thsów IPA:/tsʰəw˨˦/ MC:tshuwH【CEDICT】to converge/hub of wheel ·輴 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【Baxter-Sagart disambig.】funeral car ·輵(轕) ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ 【CEDICT】great array of spears and chariots ·輸 shyū IPA:/ʃy/ MC:syu【Baxter-Sagart disambig.】convey (v.); lose ·輹 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【Baxter-Sagart disambig.】support under box of carriage ·輻 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ MC:pjuwk【Baxter-Sagart disambig.】spokes of a wheel ·輾 čièn IPA:/tʃiɛn˥˧/ MC:trjenX【Baxter-Sagart disambig.】輾轉 toss and turn (Ode 1.2, 145.3) ·輿(轝) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】vehicle, carriage; carry on shoulders ·轂 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kuwk【Baxter-Sagart disambig.】nave of a wheel ·轄(鎋) hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haet【Baxter-Sagart disambig.】wheel-axle cap with linch-pin ·轅 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:hjwon【Baxter-Sagart disambig.】carriage-pole ·轆(樚) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】windlass ·轇 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】complicated, confused/dispute ·轈 čhhȃw IPA:/ʈʂʱaw˩/ MC:dzraew【Unihan】turret on a chariot ·轉(転) čyuèn IPA:/tʃyuɛn˥˧/ MC:trjwenX【Baxter-Sagart disambig.】turn around, transfer ·轊 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjwejH【Unihan】axle-tip ·轍 driĕᵗ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjet【Baxter-Sagart disambig.】wheel-track ·轕(輵) kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【CEDICT】confused/disorderly ·轝(輿) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】vehicle, carriage; carry on shoulders ·轞 hhiám’ IPA:/ɦiam’˨˦/ MC:haemX【CEDICT】vehicle for transporting prisoners ·轡 phí IPA:/pʰi˨˦/ 【CEDICT】bridle/reins ·轢 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】crush under wheels ·轢 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】crush under wheels ·轤 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】windlass ·辛 sīn IPA:/sin/ MC:sin【Baxter-Sagart disambig.】pungent; painful ·辜 kū IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】crime/sin ·辞(辭辤) szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】words ·辟(避) bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjieH【Baxter-Sagart disambig.】avoid ·辟(避) pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pjiek【Baxter-Sagart disambig.】ruler, prince ·辟(避) bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bjiek【Baxter-Sagart disambig.】law, rule; lawful ·辠(罪) dzúi’ IPA:/dzui’˨˦/ MC:dzwojX【CEDICT】variant of 罪[zui4], crime ·辢(辣) lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【CEDICT】old variant of 辣[la4] ·辣(辢) lăᵗ IPA:/laʔ˩/ MC:lat【CEDICT】hot (spicy)/pungent ·辤(辭辞) szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【CEDICT】old variant of 辭|辞[ci2] ·辦(办) bán IPA:/ban˨˦/ MC:beanH【Baxter-Sagart disambig.】manage, deal with ·辨(弁辧辯) bién’ IPA:/biɛn’˨˦/ MC:bjenX【Baxter-Sagart disambig.】distinguish ·辨(弁辧辯) bién IPA:/biɛn˨˦/ MC:bjenH【Baxter-Sagart disambig.】cap ·辭(辤辞) szȇ IPA:/sʱɨ˩/ MC:zi【Baxter-Sagart disambig.】words ·辮 bién’ IPA:/biɛn’˨˦/ MC:benX【Baxter-Sagart disambig.】braid (v., n.) (Shuōwén) ·辯(辨) bién’ IPA:/biɛn’˨˦/ MC:bjenX【Baxter-Sagart disambig.】distinguish, dispute (v.) ·辰 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【CEDICT】5th earthly branch: 7-9 a.m., 3rd solar month (5th April-4th May), year of the Dragon/ancient Chinese compass point: 120° ·辱 zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【Baxter-Sagart disambig.】disgrace ·農(莀) nȗng IPA:/nuŋ˩/ MC:nowng【Baxter-Sagart disambig.】agriculture; to farm ·辴 čhìn IPA:/tʃʰin˥˧/ MC:trhinX【Baxter-Sagart disambig.】laugh ·迂(遇) ’yū IPA:/ʔy/ MC:’ju【Baxter-Sagart disambig.】astray; far ·迄 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ MC:xj+t【CEDICT】as yet/until ·迅 sín IPA:/sin˨˦/ MC:sinH【CEDICT】rapid/fast ·迆 ì IPA:/ji˥˧/ MC:yeX【CEDICT】variant of 迤[yi2] ·迊(帀匝) tzăᵖ IPA:/tsaʔ/ MC:tsop【Unihan】to go round, to make a circuit, to make a revolution, to turn round ·迋 wáng IPA:/wɑŋ˨˦/ MC:hjwangH【Baxter-Sagart disambig.】go ·迍 čyūn IPA:/tʃyun/ MC:trwin【CEDICT】falter, hesitate ·迎 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:ngjaeng【Baxter-Sagart disambig.】go to meet ·迎 ngíng IPA:/ŋiŋ˨˦/ MC:ngjaengH【Baxter-Sagart disambig.】go to meet ·近 gín’ IPA:/gin’˨˦/ MC:gj+nX【Baxter-Sagart disambig.】near ·迓 (ng)iá IPA:/(ŋ)jia˨˦/ MC:ngaeH【Baxter-Sagart disambig.】meet ·返 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Baxter-Sagart disambig.】return ·迢 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】remote ·迣 liĕᵗ IPA:/liɛʔ˩/ 【CEDICT】to leap over ·迥(逈) hhyuéng’ IPA:/ɦyuəŋ’˨˦/ MC:hwengX【CEDICT】distant ·迦 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】(phonetic sound for Buddhist terms) ·迨(逮) dái’ IPA:/dai’˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】come to ·迨(逮) dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】reach to ·迩(邇) r̀ IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【Unihan】be near, be close; recently ·迪(廸) dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】to enlighten ·迫(廹) pĕᵏ IPA:/pəʔ/ MC:paek【Baxter-Sagart disambig.】near; press ·迭(疊) diĕᵗ IPA:/diɛʔ˩/ MC:det【Baxter-Sagart disambig.】alternate (v.) ·迮 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsraek【CEDICT】haste/to press ·述 shhyŭᵗ IPA:/ʃʱyʔ˩/ MC:zywit【Baxter-Sagart disambig.】follow ·迴(回廻) hhȗi IPA:/ɦui˩/ MC:hwoj【Baxter-Sagart disambig.】go around ·迷 mȋ IPA:/mji˩/ MC:mej【Baxter-Sagart disambig.】go astray ·迹(跡蹟) tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ MC:tsjek【Baxter-Sagart disambig.】footprint, traces ·迺(乃廼) nài IPA:/nai˥˧/ MC:nojX【Baxter-Sagart disambig.】then ·迻(移) ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Baxter-Sagart disambig.】move (v.) ·追 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:trwij【Baxter-Sagart disambig.】pursue ·退 thúi IPA:/tʰui˨˦/ MC:thwojH【Baxter-Sagart disambig.】withdraw (≠ advance) ·送 súng IPA:/suŋ˨˦/ MC:suwngH【Baxter-Sagart disambig.】escort (v.), send ·适 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】see 李适[Li3 Kuo4] ·逃(迯) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】flee ·逄 phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:baewng【Unihan】a surname ·逅 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【Baxter-Sagart disambig.】邂逅 xièhòu carefree (Odes 94.1–2, 118.2) ·逆 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngjaek【Baxter-Sagart disambig.】go against ·逋 pū IPA:/pu/ MC:pu【CEDICT】to flee/to abscond/to owe ·逌 iȏw IPA:/jiw˩/ 【CEDICT】distant/joyous/satisfied ·逍 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】be at ease ·逎 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ 【Unihan】strong, unyielding, forceful ·透 thów IPA:/tʰəw˨˦/ MC:thuwH【CEDICT】to penetrate/to pass through/thoroughly/completely/transparent/to appear/to show ·逐 dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjuwk【Baxter-Sagart disambig.】pursue ·逑 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【Baxter-Sagart disambig.】come together; mate (n.) ·逓(遞) dí’ IPA:/di’˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】alternate ·途 thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Baxter-Sagart disambig.】road ·逕(徑) kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kengH【CEDICT】way/path/direct/diameter ·逖(逷) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【CEDICT】far ·逗 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【CEDICT】to stay/to stop/to tease (play with)/amusing/short pause in reading aloud, equivalent to comma (also written 讀|读[dou4]) ·這(这) čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ 【CEDICT】this/these/(commonly pr. [zhei4] before a classifier, esp. in Beijing) ·通 thūng IPA:/tʰuŋ/ MC:thuwng【Baxter-Sagart disambig.】penetrate ·逝 shhí IPA:/ʃʱji˨˦/ MC:dzyejH【Baxter-Sagart disambig.】go to ·逞 čhìng IPA:/tʃʰiŋ˥˧/ MC:trhjengX【Baxter-Sagart disambig.】to run after; gratify one’s desire ·速 sŭᵏ IPA:/suʔ/ MC:suwk【Baxter-Sagart disambig.】invite ·造 dzáw’ IPA:/dzaw’˨˦/ MC:dzawX【Baxter-Sagart disambig.】make ·造 thsáw IPA:/tsʰaw˨˦/ MC:tshawH【Baxter-Sagart disambig.】go to ·逢 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjowng【Baxter-Sagart disambig.】encounter (v.) ·連 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【Baxter-Sagart disambig.】[surname] ·逬(迸) péng IPA:/pəŋ˨˦/ MC:peangH【Baxter-Sagart disambig.】drive out ·逭 hhwón IPA:/ɦwɔn˨˦/ MC:hwanH【CEDICT】to escape from ·逮(迨) dái’ IPA:/dai’˨˦/ MC:dojX【Baxter-Sagart disambig.】come to ·逮(迨) dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【Baxter-Sagart disambig.】reach to ·進 tzín IPA:/tsin˨˦/ MC:tsinH【Baxter-Sagart disambig.】advance (v.) ·逴 čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:trhjak【CEDICT】apparent/distant/highly ·逵 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】thoroughfare ·逶 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’jwe【CEDICT】winding, curving/swagger ·逷(逖) thĭᵏ IPA:/tʰiʔ/ MC:thek【Unihan】distant, far away ·逸 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】flee ·逼(偪) pĭᵏ IPA:/piʔ/ MC:pik【Baxter-Sagart disambig.】urge, press ·逾(踰) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【Baxter-Sagart disambig.】transgress ·逿 dáng IPA:/dɑŋ˨˦/ MC:dangH【CEDICT】to fall/to sway/to cross ·遁 dún’ IPA:/dun’˨˦/ MC:dwonX【Baxter-Sagart disambig.】withdraw ·遁 dún IPA:/dun˨˦/ MC:dwonH【Baxter-Sagart disambig.】withdraw ·遂 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】advance (v.) ·遄 čhhyuȇn IPA:/tʃʱyuɛn˩/ 【CEDICT】to hurry/to go to and fro ·遇(迂) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjuH【Baxter-Sagart disambig.】meet with ·遊(游) iȏw IPA:/jiw˩/ MC:yuw【Baxter-Sagart disambig.】wander about ·運 yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【Baxter-Sagart disambig.】turn round, move ·過(过) kwō IPA:/kwɔ/ MC:kwa【Baxter-Sagart disambig.】tough, fibrous (vegetables) ·過(过) kwó IPA:/kwɔ˨˦/ MC:kwaH【Baxter-Sagart disambig.】to pass; transgress ·遏 ’ŏᵗ IPA:/ʔɔʔ/ MC:’at【Baxter-Sagart disambig.】repress; cease ·遐 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】distant ·遑(徨) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【CEDICT】leisure ·遒 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ MC:dzjuw【CEDICT】strong/vigorous/robust/to draw near/to come to an end ·道 dáw’ IPA:/daw’˨˦/ MC:dawX【Baxter-Sagart disambig.】way ·達(逹) dăᵗ IPA:/daʔ˩/ MC:dat【Baxter-Sagart disambig.】arrive at ·違 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【Baxter-Sagart disambig.】go against ·遘 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】meet unexpectedly ·遙 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】distant/remote/far/far away ·遜(愻) sún IPA:/sun˨˦/ MC:swonH【CEDICT】to abdicate/modest/yielding/unpretentious/inferior to/(slang) to suck ·遝 dăᵖ IPA:/daʔ˩/ MC:dop【Baxter-Sagart disambig.】reach to; and ·遞(逓) dí’ IPA:/di’˨˦/ MC:dejX【Baxter-Sagart disambig.】alternate ·遟(遲遅) sī IPA:/si/ 【CEDICT】variant of 遲|迟[chi2] ·遠(逺) (ng)yuèn IPA:/(ŋ)jyuɛn˥˧/ MC:hjwonX【Baxter-Sagart disambig.】far ·遡(泝溯) sú IPA:/su˨˦/ MC:suH【Baxter-Sagart disambig.】go against the current ·遢 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thap【CEDICT】careless, negligent, slipshod/see 邋遢[la1 ta5] ·遣 khièn IPA:/kʰiɛn˥˧/ MC:khjienX【Baxter-Sagart disambig.】send ·遣 khién IPA:/kʰiɛn˨˦/ MC:khjienH【Baxter-Sagart disambig.】grave goods ·遨 ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】to make excursion/to ramble/to travel ·適 shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】scared ·遭(蹧) tzāw IPA:/tsaw/ MC:tsaw【Baxter-Sagart disambig.】encounter (v.) ·遮 čiē IPA:/tʃiɛ/ MC:tsyae【Baxter-Sagart disambig.】to cover ·遯 dún’ IPA:/dun’˨˦/ MC:dwonX【Baxter-Sagart disambig.】withdraw ·遯 dún IPA:/dun˨˦/ MC:dwonH【Baxter-Sagart disambig.】withdraw ·遰 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【CEDICT】to go away/to migrate ·遲(遅遟) čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drij【Baxter-Sagart disambig.】slow ·遴 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【CEDICT】(literary) to select ·遵 tzūn IPA:/tsun/ 【CEDICT】to observe/to obey/to follow/to comply with ·遷(迁) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshjen【Baxter-Sagart disambig.】move (v.) ·選 syuèn IPA:/syuɛn˥˧/ MC:sjwenX【Baxter-Sagart disambig.】choose; count ·選 syuén IPA:/syuɛn˨˦/ MC:sjwenH【Baxter-Sagart disambig.】even, orderly ·遹 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Baxter-Sagart disambig.】go awry, perverse ·遺 úi IPA:/ui˨˦/ MC:ywijH【Baxter-Sagart disambig.】to present ·遻 (ng)ú IPA:/(ŋ)u˨˦/ MC:nguH【Baxter-Sagart disambig.】meet unexpectedly ·遼 liȇw IPA:/liɛw˩/ MC:lew【Unihan】distant, far ·避(辟) bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjieH【Baxter-Sagart disambig.】avoid ·邀 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’jiew【CEDICT】to invite/to request/to intercept/to solicit/to seek ·邁 mái IPA:/mai˨˦/ MC:maejH【Baxter-Sagart disambig.】proceed, march ·邂 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heaH【Baxter-Sagart disambig.】邂逅 xièhòu carefree ((Odes 94.1–2, 118.2) ·邃 súi IPA:/sui˨˦/ MC:swijH【CEDICT】deep/distant/mysterious ·還(还) hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【Baxter-Sagart disambig.】turn around; return ·還(还) szyuȇn IPA:/sʱyuɛn˩/ MC:zjwen【Baxter-Sagart disambig.】turn around, return; agile ·邇(迩) r̀ IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyeX【Baxter-Sagart disambig.】near ·邈 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:maewk【Baxter-Sagart disambig.】distant ·邊(邉辺) piēn IPA:/piɛn/ MC:pen【Baxter-Sagart disambig.】side ·邋 lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【CEDICT】see 邋遢[la1 ta5] ·邌 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lej【Unihan】to walk slowly; to parade ·邐 lì IPA:/li˥˧/ MC:ljeX【CEDICT】winding ·邑 ’ĭᵖ IPA:/ʔiʔ/ MC:’ip【Baxter-Sagart disambig.】city, town ·邕(雍) ’yūng IPA:/ʔyuŋ/ MC:’jowng【Baxter-Sagart disambig.】city moat ·邗 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【CEDICT】name of an ancient river ·邘 yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】place name ·邙 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:mang【Unihan】mountain in Henan province ·邛 khhyȗng IPA:/kʱyuŋ˩/ MC:gjowng【CEDICT】mound/place name ·邠(豳㟗) pīn IPA:/pin/ MC:pin【CEDICT】variant of 彬[bin1] ·那 nȏ IPA:/nɔ˩/ MC:na【Baxter-Sagart disambig.】ample ·邦 pāng IPA:/pɑŋ/ MC:paewng【Baxter-Sagart disambig.】country ·邧 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】place name ·邨(村) thsūn IPA:/tsʰun/ MC:tshwon【CEDICT】variant of 村[cun1] ·邪 sziȇ IPA:/sʱiɛ˩/ MC:zjae【Baxter-Sagart disambig.】awry ·邪 iȇ IPA:/jiɛ˩/ MC:yae【Baxter-Sagart disambig.】琅邪 (name of a mountain in Shāndōng) ·邯 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Baxter-Sagart disambig.】邯鄲 han.tan (placename) ·邯 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:ham【Baxter-Sagart disambig.】邯鄲 han.tan (placename) ·邰 thāi IPA:/tʰai/ MC:thoj【Unihan】surname; state in modern Shanxi ·邲 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ 【Unihan】good-looking; name of a place ·邳 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bij【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·邴 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjaengX【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·邵 shhiéw IPA:/ʃʱiɛw˨˦/ MC:dzyewH【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·邶 búi IPA:/bui˨˦/ MC:bwojH【CEDICT】name of a feudal state ·邽 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【Unihan】name of a county in Han dynasty ·邾 čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·邿 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syi【CEDICT】place name ·郁(喐) ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:’juwk【Baxter-Sagart disambig.】stately, elegant ·郃 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【CEDICT】name of a person ·郄(隙郤) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】crack (n.) ·郅(胝) čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】extremely/very ·郇 syūn IPA:/syun/ MC:swin【CEDICT】name of a feudal state ·郉(邢) hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】Xíng (place name) ·郊 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【Baxter-Sagart disambig.】suburb ·郎(郞) lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【Baxter-Sagart disambig.】young gentleman ·郔 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Unihan】place name in Shandong province ·郕 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:dzyeng【Unihan】state in Shandong province ·郗 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhij【Unihan】city under the Chou Dyn. a surname ·郚 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【CEDICT】place name ·郛 fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】suburbs ·郜 káw IPA:/kaw˨˦/ MC:kawH【Unihan】name of fief in Shantong bestowed on the eldest son of Wen Wang ·郝 hŏᵏ IPA:/hɒʔ/ MC:xak【Unihan】surname; place in modern Shanxi ·郟 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:keap【CEDICT】name of a district in Henan ·郡 gyún IPA:/gyun˨˦/ MC:gjunH【Baxter-Sagart disambig.】district ·郢 ìng IPA:/jiŋ˥˧/ MC:yengX【Baxter-Sagart disambig.】[place name] ·郤(郄) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】(place and family name) ·郫 phhȋ IPA:/pʱi˩/ 【CEDICT】place name ·郭 kwŏᵏ IPA:/kwɒʔ/ MC:kwak【Baxter-Sagart disambig.】outer wall ·郯 thhȃm IPA:/tʱam˩/ MC:dam【Unihan】name of a small ancient principality which was situated in what is now part of Shantung and Kiangsu ·郰(鄹) čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【CEDICT】birthplace of Confucius in Shandong ·郴 čhīm IPA:/tʃʰim/ MC:trhim【CEDICT】name of a district in Hunan ·郵 iȏw IPA:/jiw˩/ MC:hjuw【CEDICT】post (office)/mail ·都 tū IPA:/tu/ MC:tu【Baxter-Sagart disambig.】capital city ·郾 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’jonH【CEDICT】place name ·郿 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】ancient place name ·鄀 zhiŏᵏ IPA:/ʒiɒʔ˩/ MC:nyak【CEDICT】place name ·鄂 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【Unihan】Hubei province; startled ·鄆 yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】place name ·鄈 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gjwij【CEDICT】place name ·鄉(鄕郷) hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】village; district ·鄍 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Baxter-Sagart disambig.】[place name] ·鄏 zhyŭᵏ IPA:/ʒyuʔ˩/ MC:nyowk【CEDICT】place name ·鄐 shyŭᵏ IPA:/ʃyuʔ/ 【Unihan】town in Henan province ·鄑 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsje【CEDICT】place name ·鄒 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【Unihan】name of an ancient state; surname ·鄔(塢) ’ù IPA:/ʔu˥˧/ MC:’uX【Unihan】various place names; surname; transliteration of Sanskrit ‘u’ ·鄕(鄉郷) hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ 【CEDICT】variant of 鄉|乡[xiang1]/country/village ·鄖 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【CEDICT】name of a feudal state ·鄘 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Unihan】state in Henan province ·鄙 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pijX【Baxter-Sagart disambig.】border town ·鄚 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【Unihan】place in today’s Hebei province ·鄜 fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】name of a district in Shaanxi ·鄞 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ 【CEDICT】name of a district in Zhejiang ·鄠 hhú’ IPA:/ɦu’˨˦/ MC:huX【CEDICT】name of a district in Shaanxi ·鄢 ’iēn IPA:/ʔiɛn/ MC:’jen【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·鄢 ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ MC:’jonX【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·鄤 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ 【CEDICT】place name ·鄦 hyù IPA:/hy˥˧/ MC:xjoX【CEDICT】old variant of 許|许 ·鄧 déng IPA:/dəŋ˨˦/ MC:dongH【Unihan】surname ·鄩 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Unihan】county in Shandong province ·鄫 thhsȋng IPA:/tsʱiŋ˩/ MC:dzing【Unihan】state in today’s Shandong province ·鄭 dríng IPA:/dʒiŋ˨˦/ MC:drjengH【Baxter-Sagart disambig.】Zhèng (a surname) ·鄮 mów IPA:/məw˨˦/ MC:muwH【CEDICT】ancient place name ·鄰(隣) lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【Baxter-Sagart disambig.】group of 5 families; neighbor ·鄱 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ MC:ba【Baxter-Sagart disambig.】鄱陽 Póyáng (place name) ·鄲 tān IPA:/tan/ MC:tan【Baxter-Sagart disambig.】邯鄲 han.tan place name ·鄴 ngiĕᵖ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjaep【Unihan】place in today’s honan province ·鄶 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Unihan】state in today’s Henan province ·鄹(郰) čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【Unihan】name of a state; surname ·酃 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】name of a district in Hunan ·酅 hhȋ IPA:/ɦji˩/ 【CEDICT】place name ·酆(鄷) fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjuwng【Unihan】name of Zhou period state ·酈 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Unihan】place in today’s Henan province ·酉(丣) iòw IPA:/jiw˥˧/ MC:yuwX【Baxter-Sagart disambig.】10th earthly branch ·酊 tìng IPA:/tiŋ˥˧/ MC:tengX【CEDICT】tincture (loanword) ·酋 thhsiȏw IPA:/tsʱiw˩/ MC:dzjuw【Baxter-Sagart disambig.】wine-master ·酌 čiŏᵏ IPA:/tʃiɒʔ/ MC:tsyak【Baxter-Sagart disambig.】pour; deliberate (v.) ·配 phúi IPA:/pʰui˨˦/ MC:phwojH【Baxter-Sagart disambig.】counterpart; be the counterpart of ·酎 driów IPA:/dʒiw˨˦/ MC:drjuwH【CEDICT】strong wine ·酒 tziòw IPA:/tsiw˥˧/ MC:tsjuwX【Baxter-Sagart disambig.】wine ·酖(鴆) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】poison (v.) ·酗 hyú IPA:/hy˨˦/ MC:xjuH【CEDICT】drunk ·酡 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】flushed (from drinking) ·酣 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:ham【Baxter-Sagart disambig.】half-drunk ·酥 sū IPA:/su/ MC:su【CEDICT】flaky pastry/crunchy/limp/soft/silky ·酪 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】curdled milk or fruit juice/also pr. [luo4] ·酬(醻酧詶) čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【CEDICT】to entertain/to repay/to return/to reward/to compensate/to reply/to answer ·酲 čhhȋng IPA:/tʃʱiŋ˩/ MC:drjeng【CEDICT】(literary) inebriated/hungover ·酶 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】enzyme/ferment ·酷 khŭᵏ IPA:/kʰuʔ/ MC:khowk【Baxter-Sagart disambig.】cruel ·酸 swōn IPA:/swɔn/ MC:swan【Baxter-Sagart disambig.】sour ·酹 lúi IPA:/lui˨˦/ 【CEDICT】pour out libation/sprinkle ·醁 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】name of a wine ·醃 ’iēm IPA:/ʔiɛm/ 【CEDICT】to salt/to pickle/to cure (meat)/to marinate ·醄 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ 【CEDICT】very drunk/blotto/happy appearance/happy looks ·醅 phūi IPA:/pʰui/ MC:phwoj【CEDICT】unstrained spirits ·醆 tzàn IPA:/tsan˥˧/ 【CEDICT】wine cup ·醇(䣩) shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【CEDICT】alcohol/wine with high alcohol content/rich/pure/good wine/sterols ·醉(酔) tzúi IPA:/tsui˨˦/ MC:tswijH【Baxter-Sagart disambig.】drunk (adj.) ·醋(酢) thsú IPA:/tsʰu˨˦/ MC:tshuH【CEDICT】vinegar/jealousy (in love rivalry) ·醍 thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【CEDICT】essential oil of butter ·醐 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】purest cream ·醑 syù IPA:/sy˥˧/ MC:sjoX【CEDICT】spiritus/strain spirits ·醒 sìng IPA:/siŋ˥˧/ MC:sengX【Baxter-Sagart disambig.】wake up ·醓 thàm IPA:/tʰam˥˧/ 【CEDICT】brine of pickled meat ·醜 čhiòw IPA:/tʃʰiw˥˧/ MC:tsyhuwX【Baxter-Sagart disambig.】ugly; evil ·醝 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【CEDICT】liquor/spirit ·醡(榨) čá IPA:/ʈʂa˨˦/ MC:tsraeH【CEDICT】press for extracting wine ·醢 hài IPA:/hai˥˧/ MC:xojX【CEDICT】minced meat/pickled meat ·醨 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】dregs of wine ·醪 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【CEDICT】wine or liquor with sediment ·醬(醤) tziáng IPA:/tsiɑŋ˨˦/ MC:tsjangH【Baxter-Sagart disambig.】sauce ·醭 phŭᵏ IPA:/pʰuʔ/ MC:phuwk【CEDICT】mold on liquids ·醮 tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ MC:tsjewH【CEDICT】to perform sacrifice ·醯 hī IPA:/hi/ MC:xej【CEDICT】acyl ·醱(醗) phwŏᵗ IPA:/pʰwɔʔ/ 【CEDICT】see 醱酵|酦酵[fa1 jiao4] ·醲 nȗng IPA:/nuŋ˩/ 【CEDICT】concentrated/strong wine ·醳 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【CEDICT】fine wine/to award with (food and drink) ·醴 lì IPA:/li˥˧/ MC:lejX【CEDICT】sweet wine ·醺 hyūn IPA:/hyun/ MC:xjun【CEDICT】helplessly intoxicated ·醼(燕) ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’enH【CEDICT】variant of 宴[yan4] ·醽 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】name of a wine ·醾 mȋ IPA:/mi˩/ 【CEDICT】unfiltered wine/wine brewed twice ·釀(醸) ngiáng IPA:/ŋiɑŋ˨˦/ 【CEDICT】to ferment/to brew/to make honey (of bees)/to lead to/to form gradually/wine/stuffed vegetables (cooking method) ·釁(衅) hín IPA:/hin˨˦/ MC:xinH【Baxter-Sagart disambig.】smear with blood ·釂 tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ MC:tsjewH【CEDICT】drain a goblet ·釃 shē IPA:/ʂɨ/ MC:srje【Baxter-Sagart disambig.】to strain off wine ·釅 ngiém IPA:/ŋiɛm˨˦/ MC:ngjaemH【CEDICT】strong (of tea) ·采(釆) thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Baxter-Sagart disambig.】gather, pluck ·釋(釈) shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】release; dissolve ·里 lì IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】li (measure of distance); village ·重 čhhyȗng IPA:/tʃʱyuŋ˩/ MC:drjowng【Baxter-Sagart disambig.】repeat; double ·重 dryúng’ IPA:/dʒyuŋ’˨˦/ MC:drjowngX【Baxter-Sagart disambig.】heavy ·重 dryúng IPA:/dʒyuŋ˨˦/ MC:drjowngH【Baxter-Sagart disambig.】weight (n.) ·野(埜) iè IPA:/jiɛ˥˧/ MC:yaeX【Baxter-Sagart disambig.】open country ·量 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Baxter-Sagart disambig.】measure (v.) ·量 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Baxter-Sagart disambig.】measure (n.) ·釐(厘) lȋ IPA:/lji˩/ MC:li【Baxter-Sagart disambig.】regulate, govern ·金(钅釒) kīm IPA:/kim/ MC:kim【Baxter-Sagart disambig.】metal, bronze ·釕 lièw IPA:/liɛw˥˧/ 【CEDICT】ruthenium (chemistry) ·釗 čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:tsyew【CEDICT】to encourage/to cut/to strain ·釘 tīng IPA:/tiŋ/ MC:teng【Baxter-Sagart disambig.】nail (n.) ·釘 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【Baxter-Sagart disambig.】nail (v.) ·釜(釡) fvú’ IPA:/fʱu’˨˦/ MC:bjuX【CEDICT】kettle/cauldron ·針(箴鍼) čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】needle ·釣 tiéw IPA:/tiɛw˨˦/ MC:tewH【Baxter-Sagart disambig.】to angle ·釤 shām IPA:/ʂam/ 【CEDICT】samarium (chemistry) ·釦 khòw IPA:/kʰəw˥˧/ MC:khuwX【CEDICT】button ·釧 čhyuén IPA:/tʃʰyuɛn˨˦/ MC:tsyhwenH【CEDICT】armlet/bracelet ·釪 yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【CEDICT】an alms bowl/a small bell ·釬(銲) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】variant of 焊[han4] ·釳 hĭᵗ IPA:/hiʔ/ MC:xj+t【CEDICT】(arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot ·釵 čhāi IPA:/ʈʂʰai/ MC:tsrhea【CEDICT】hairpin ·釽(䤨) phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ 【Unihan】a farmer’s hoeing fork ·鈀(耙) pā IPA:/pa/ MC:pae【CEDICT】palladium (chemistry)/Taiwan pr. [ba1] ·鈄 thòw IPA:/tʰəw˥˧/ MC:thuwX【CEDICT】a wine flagon ·鈇 fū IPA:/fu/ MC:pju【CEDICT】axe/flerovium (chemistry) ·鈍 dún IPA:/dun˨˦/ MC:dwonH【CEDICT】blunt/stupid ·鈐 khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【CEDICT】latch of door/seal ·鈑 pàn IPA:/pan˥˧/ MC:paenX【CEDICT】metal plate/sheet of metal ·鈒 shĕᵖ IPA:/ʂɨʔ/ 【CEDICT】germanium (old) ·鈕 niòw IPA:/niw˥˧/ MC:nrjuwX【CEDICT】button ·鈞(銁) kyūn IPA:/kyun/ MC:kjwin【Baxter-Sagart disambig.】weight of 30 jīn 斤 ·鈴 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】(small) bell/CL:隻|只[zhi1] ·鈷 kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】cobalt (chemistry)/Taiwan pr. [gu1] ·鈸 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【CEDICT】cymbals ·鈹 phī IPA:/pʰi/ MC:phje【CEDICT】beryllium (chemistry) ·鉀 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:kaep【CEDICT】potassium (chemistry) ·鉅(巨) gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjoX【CEDICT】hard iron/hook/variant of 巨[ju4]/variant of 詎|讵[ju4] ·鉈(砣) shhiȇ IPA:/ʃʱiɛ˩/ MC:dzyae【CEDICT】thallium (chemistry) ·鉉 hhyuén’ IPA:/ɦyuɛn’˨˦/ MC:hwenX【CEDICT】stick-like implement inserted into the handles of a tripod cauldron in ancient times in order to lift the cauldron/commonly used in Korean names, transcribed as “hyun” ·鉊 čiēw IPA:/tʃiɛw/ MC:tsyew【CEDICT】sickle ·鉋(刨) báw IPA:/baw˨˦/ MC:baewH【CEDICT】variant of 刨[bao4] ·鉌 hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【CEDICT】small bell ·鉍 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pit【CEDICT】bismuth (chemistry) ·鉎 shēng IPA:/ʂəŋ/ MC:sraeng【Unihan】(Cant.) to rust ·鉗(箝鉆) khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【Baxter-Sagart disambig.】pincers, tongs ·鉛(鈆) iȇn IPA:/jiɛn˩/ 【CEDICT】lead (chemistry) ·鉞(戉) (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Baxter-Sagart disambig.】a kind of axe ·鉠 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:’jang【CEDICT】(onom.) ring/tinkle ·鉢(缽) pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ MC:pat【CEDICT】variant of 缽|钵[bo1] ·鉤(鈎) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【Baxter-Sagart disambig.】hook ·鉦 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【CEDICT】gong used to halt troops ·鉧 mù IPA:/mu˥˧/ 【CEDICT】see 鈷鉧|钴[gu3 mu3] ·鉶 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【CEDICT】soup cauldron/(arch.) sacrificial tripod with two handles and a lid/old variant of 硎[xing2] ·鉷 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Unihan】trigger ·鉸 kiáw IPA:/kiaw˨˦/ MC:kaewH【CEDICT】scissors/to cut (with scissors) ·鉺 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ 【CEDICT】erbium (chemistry) ·鉼 pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjiengX【CEDICT】plate ·銀 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngin【Baxter-Sagart disambig.】silver ·銅 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Baxter-Sagart disambig.】bronze, copper ·銍 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ 【CEDICT】sickle ·銎 khyūng IPA:/kʰyuŋ/ MC:khjowng【CEDICT】eye of an axe ·銑 sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:senX【CEDICT】to mill (machining)/Taiwan pr. [xian3] ·銓 thsyuēn IPA:/tsʰyuɛn/ MC:tshjwen【CEDICT】to estimate/to select ·銕(鐡鐵鐵鉄) thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【CEDICT】old variant of 鐵|铁[tie3] ·銖 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【CEDICT】twenty-fourth part of a tael (2 or 3 grams) ·銘 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Baxter-Sagart disambig.】inscription ·銛 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】fish-spear/sharp ·銜(㘅) hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:haem【Baxter-Sagart disambig.】a bit ·銲(釬) hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】variant of 焊[han4] ·銶 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】single-headed pick/stone chisel ·銷 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【CEDICT】to melt (metal)/to cancel or annul/to sell/to spend/to fasten with a bolt/bolt or pin ·銻 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】antimony (chemistry) ·銼 dz(w)ó IPA:/dz(w)ɔ˨˦/ 【CEDICT】file (tool used for smoothing)/rasp/to file ·鋂 mȗi IPA:/mui˩/ MC:mwoj【CEDICT】americium (chemistry) (Tw)/(archaic) metal chain ·鋃 lȃng IPA:/lɑŋ˩/ MC:lang【CEDICT】chain/ornament ·鋈 ’ŭᵏ IPA:/ʔuʔ/ MC:’owk【CEDICT】-plated/to plate ·鋌 díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ MC:dengX【CEDICT】ingot ·鋏 kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【CEDICT】pincers for use at a fire/sword ·鋒 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【Baxter-Sagart disambig.】point of a weapon ·鋙 ngyù IPA:/ŋy˥˧/ MC:ngjoX【Baxter-Sagart disambig.】dzrjoX-ngjoX irregular, uneven ·鋜 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:dzraewk【Unihan】fetters, shackles ·鋝 lyuĕᵗ IPA:/lyuɛʔ˩/ MC:ljwet【CEDICT】(ancient unit of weight) ·鋥 dréng IPA:/ɖʐəŋ˨˦/ MC:draengH【CEDICT】polished/shiny ·鋩 vȃng IPA:/vɑŋ˩/ MC:mjang【Baxter-Sagart disambig.】sharp point of weapon ·鋪(舗舖) phū IPA:/pʰu/ MC:phu【Baxter-Sagart disambig.】spread out ·鋪(舗舖) fū IPA:/fu/ MC:phju【Baxter-Sagart disambig.】spread out ·鋸 kyú IPA:/ky˨˦/ MC:kjoH【Baxter-Sagart disambig.】saw (n.) ·鋹 čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:trhjangX【CEDICT】sharp/a keen edge/sharp point ·鋼 kāng IPA:/kɑŋ/ MC:kang【Baxter-Sagart disambig.】cast iron; steel ·錐 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【CEDICT】cone/awl/to bore ·錔 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【CEDICT】to encase the end with metal ·錘(鎚) čhhȗi IPA:/ʈʂʱui˩/ MC:drjwe【Baxter-Sagart disambig.】sledge-hammer ·錚 čhēng IPA:/ʈʂʰəŋ/ MC:tsrheang【CEDICT】clang of metals/small gong ·錡 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gje【Baxter-Sagart disambig.】cooking pot ·錡 ì IPA:/ji˥˧/ MC:ngjeX【Baxter-Sagart disambig.】cooking pot ·錢(銭) thhsiȇn IPA:/tsʱiɛn˩/ MC:dzjen【Baxter-Sagart disambig.】coin, money ·錤 kī IPA:/kji/ MC:ki【CEDICT】hoe ·錦 kìm IPA:/kim˥˧/ MC:kimX【Baxter-Sagart disambig.】brocade ·錫 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【Baxter-Sagart disambig.】give ·錮 kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】chronic (of illness) ·錯 thsŏᵏ IPA:/tsʰɒʔ/ MC:tshak【Baxter-Sagart disambig.】slanting ·鍇 khiài IPA:/kʰiai˥˧/ MC:kheajX【CEDICT】high quality iron ·鍉(匙) tĭᵏ IPA:/tiʔ/ 【CEDICT】spoon/key ·鍊 lién IPA:/liɛn˨˦/ MC:lenH【Baxter-Sagart disambig.】refine (metal) ·鍋 kwō IPA:/kwɔ/ MC:kwa【CEDICT】pot/pan/boiler/CL:口[kou3],隻|只[zhi1] ·鍔 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】blade edge/sharp ·鍚 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】ornament on a horse’s forehead ·鍛(煅) twón IPA:/twɔn˨˦/ MC:twanH【CEDICT】to forge/to discipline/wrought ·鍜(煆) hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Unihan】to forge, work ·鍥 khiĕᵗ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khet【Baxter-Sagart disambig.】cut; a sickle ·鍪 mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】iron pot/metal cap ·鍫(鍬) thsiēw IPA:/tsʰiɛw/ MC:tshjew【CEDICT】variant of 鍬|锹[qiao1] ·鍬(鍫) thsiēw IPA:/tsʰiɛw/ MC:tshjew【CEDICT】shovel/spade ·鍭 hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【Baxter-Sagart disambig.】arrow with metal point ·鍭 hhów IPA:/ɦəw˨˦/ MC:huwH【Baxter-Sagart disambig.】arrow with metal point ·鍰(鐶) hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】ancient unit of weight/money ·鍼(針箴) čīm IPA:/tʃim/ MC:tsyim【Baxter-Sagart disambig.】needle ·鍾(鈡鐘钟) čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【Baxter-Sagart disambig.】accumulate; repeat ·鎋(轄) hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:haet【CEDICT】variant of 轄|辖, to govern/to control/having jurisdiction over/linchpin of a wheel (archaic)/noise of a barrow ·鎌(鐮) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【Baxter-Sagart disambig.】sickle ·鎒(耨) nów IPA:/nəw˨˦/ MC:nuwH【CEDICT】variant of 耨[nou4] ·鎔(熔) yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】to smelt/to fuse/variant of 熔[rong2] ·鎖(鏁鎻) s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Baxter-Sagart disambig.】chain ·鎛 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【CEDICT】ancient musical intrument shaped as a bell/hoe/spade ·鎞 pī IPA:/pji/ MC:pej【CEDICT】plowshare/barb, lancet ·鎡 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】hoe/mattock ·鎧 khài IPA:/kʰai˥˧/ MC:khojX【Baxter-Sagart disambig.】coat of mail ·鎧 khái IPA:/kʰai˨˦/ MC:khojH【Baxter-Sagart disambig.】coat of mail ·鎰 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Baxter-Sagart disambig.】(an ancient weight) ·鏃 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【CEDICT】arrowhead/sharp ·鏊 ngáw IPA:/ŋaw˨˦/ MC:ngawH【CEDICT】griddle/tava ·鏌 mŏᵏ IPA:/mɒʔ˩/ MC:mak【CEDICT】sword/moscovium (chemistry) ·鏐(鎏) liȏw IPA:/liw˩/ 【CEDICT】fine gold ·鏑 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】dysprosium (chemistry) ·鏖 ’āw IPA:/ʔaw/ MC:’aw【CEDICT】violent fighting ·鏗 khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【CEDICT】(onom.) clang/jingling of metals/to strike ·鏚 thsĭᵏ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshek【Baxter-Sagart disambig.】axe ·鏞 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【CEDICT】large bell ·鏠 fūng IPA:/fuŋ/ 【CEDICT】old variant of 鋒|锋[feng1] ·鏡 kíng IPA:/kiŋ˨˦/ MC:kjaengH【Baxter-Sagart disambig.】mirror ·鏤 lów IPA:/ləw˨˦/ MC:luwH【Baxter-Sagart disambig.】carve ·鏵 hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【CEDICT】plowshare/spade ·鏷 phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ 【CEDICT】protactinium (chemistry) ·鏹 kiàng IPA:/kiɑŋ˥˧/ MC:kjangX【CEDICT】sulfuric acid ·鐀(櫃) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】box ·鐃 nȃw IPA:/naw˩/ MC:nraew【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bell ·鐄 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwaeng【CEDICT】bell ·鐋 tháng IPA:/tʰɑŋ˨˦/ 【Unihan】gong ·鐍 kyuĕᵗ IPA:/kyuɛʔ/ MC:kwet【Unihan】hasp of a lock ·鐗 kián IPA:/kian˨˦/ 【CEDICT】variant of 鐧|锏[jian3] ·鐘(鍾) čyūng IPA:/tʃyuŋ/ MC:tsyowng【Baxter-Sagart disambig.】bell ·鐩 szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【CEDICT】speculum ·鐫(鋑鑴) tzyuēn IPA:/tsyuɛn/ MC:tsjwen【CEDICT】to engrave (on wood or stone)/to inscribe ·鐮(劆鎌) liȇm IPA:/liɛm˩/ MC:ljem【CEDICT】scythe/sickle ·鐵(鐡銕銕鉄) thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【Baxter-Sagart disambig.】iron ·鐶(鍰) hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】(ancient weight)/metal ring ·鐸(鈬) dŏᵏ IPA:/dɒʔ˩/ MC:dak【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bell ·鐺(鏜) thāng IPA:/tʰɑŋ/ MC:thang【Baxter-Sagart disambig.】sound of drum ·鑄(鋳) čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:tsyuH【Baxter-Sagart disambig.】to cast (a bronze vessel) ·鑊 hhwŏᵏ IPA:/ɦwɒʔ˩/ MC:hwak【CEDICT】wok (dialect)/cauldron (old) ·鑌 pīn IPA:/pin/ MC:pjin【CEDICT】fine steel ·鑕 čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】(executioner’s) block ·鑞 lăᵖ IPA:/laʔ˩/ MC:lap【CEDICT】solder/tin ·鑠 shiŏᵏ IPA:/ʃiɒʔ/ MC:syak【Baxter-Sagart disambig.】melt, infuse ·鑢(䥨) lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljoH【CEDICT】polishing tool ·鑣(鏢) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjew【CEDICT】horsebit/variant of 鏢|镖[biao1] ·鑪 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【Baxter-Sagart disambig.】stove ·鑰 iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【CEDICT】key/also pr. [yao4] ·鑷 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ MC:nrjep【CEDICT】tweezers/forceps/nippers/pliers/to nip/to pick up with tweezers/to pluck out ·鑼 lȏ IPA:/lɔ˩/ MC:la【CEDICT】gong/CL:面[mian4] ·鑾 lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Baxter-Sagart disambig.】harness bells ·鑿 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ MC:dzak【Baxter-Sagart disambig.】chisel ·钁 kyuŏᵏ IPA:/kyuɒʔ/ MC:kjwak【CEDICT】mattock/hoe ·長 čhhiȃng IPA:/tʃʱiɑŋ˩/ MC:drjang【Baxter-Sagart disambig.】long (adj.) ·長 čiàng IPA:/tʃiɑŋ˥˧/ MC:trjangX【Baxter-Sagart disambig.】grow; elder ·門(门) mȗn IPA:/mun˩/ MC:mwon【Baxter-Sagart disambig.】gate, door ·閈 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】gate of a village ·閉(閇) pí IPA:/pji˨˦/ MC:pejH【Baxter-Sagart disambig.】close (v.); obstruct ·開 khāi IPA:/kʰai/ MC:khoj【Baxter-Sagart disambig.】to open (v.i.) ·閌 kháng IPA:/kʰɑŋ˨˦/ MC:khangH【CEDICT】in 閌閬|闶阆, open space in a structure ·閎 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hweang【CEDICT】big/gate ·閏 zhyún IPA:/ʒyun˨˦/ 【CEDICT】intercalary/an extra day or month inserted into the lunar or solar calendar (such as February 29) ·閑 hhiȃn IPA:/ɦian˩/ MC:hean【Baxter-Sagart disambig.】idle ·閔 mìn IPA:/min˥˧/ MC:minX【Baxter-Sagart disambig.】grieved ·閛 phīng IPA:/pʰiŋ/ MC:pheang【CEDICT】the sound of opening or closing the door ·閟 pí IPA:/pi˨˦/ MC:pijH【Baxter-Sagart disambig.】to shut, close ·閣 kŏᵏ IPA:/kɒʔ/ MC:kak【Baxter-Sagart disambig.】shelf, frame ·閤(合闔阖) kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】small gate ·閥 fvăᵗ IPA:/fʱaʔ˩/ MC:bjot【CEDICT】powerful individual, family or group/clique/(loanword) valve ·閨 kūi IPA:/kui/ MC:kwej【CEDICT】small arched door/boudoir/lady’s chamber/by ext. women ·閩 mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】southern tribes ·閭 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【CEDICT】gate of a village/village ·閱(閲阅) yuĕᵗ IPA:/jyuɛʔ˩/ MC:ywet【CEDICT】to inspect/to review/to read/to peruse/to go through/to experience ·閶 čhiāng IPA:/tʃʰiɑŋ/ MC:tsyhang【CEDICT】gate of heaven/gate of palace ·閻(闫閆) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】gate over street or lane ·閼 ’ŏᵗ IPA:/ʔɔʔ/ MC:’at【Baxter-Sagart disambig.】repress; cease ·閽 hūn IPA:/hun/ MC:xwon【CEDICT】doorkeeper ·閾 yuĕᵏ IPA:/jyuəʔ˩/ 【CEDICT】threshold ·閿 vȗn IPA:/vun˩/ 【CEDICT】wen xiang, Henan province ·闃 khyuĕᵏ IPA:/kʰyuəʔ/ MC:khwek【Baxter-Sagart disambig.】quiet ·闈 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【CEDICT】door to women’s room/gate to palace ·闉 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】inner gates ·闊(濶) khwŏᵗ IPA:/kʰwɔʔ/ MC:khwat【Baxter-Sagart disambig.】契闊 khet.khwat hard-working (Ode 31.4) ·闋 khyuĕᵗ IPA:/kʰyuɛʔ/ MC:khwet【Baxter-Sagart disambig.】finish, end ·闌 lȃn IPA:/lan˩/ MC:lan【Baxter-Sagart disambig.】railing ·闐 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【CEDICT】fill up/rumbling sound ·闔(閤) hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hap【CEDICT】door/to close/whole ·闕 khyuĕᵗ IPA:/kʰyuɛʔ/ MC:khjwot【Baxter-Sagart disambig.】tower over gate ·闖 čhím IPA:/tʃʰim˨˦/ MC:trhimH【CEDICT】to rush/to charge/to dash/to break through/to temper oneself (through battling hardships) ·闚 khūi IPA:/kʰui/ MC:khjwie【CEDICT】variant of 窺|窥[kui1] ·關(関闗) kwān IPA:/kwan/ MC:kwaen【Baxter-Sagart disambig.】barrier ·闟 hĭᵖ IPA:/hiʔ/ MC:xip【CEDICT】peacefully/quietly ·闠 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【CEDICT】gate of market ·闡 čhièn IPA:/tʃʰiɛn˥˧/ MC:tsyhenX【CEDICT】to express/to disclose/to enlighten/to open ·闢 bĭᵏ IPA:/biʔ˩/ MC:bjiek【CEDICT】to open (a door)/to open up (for development)/to dispel/to refute/to repudiate ·闤 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】wall around a market place ·闥 thăᵗ IPA:/tʰaʔ/ MC:that【CEDICT】door of an inner room ·阜 fvów’ IPA:/fʱəw’˨˦/ MC:bjuwX【Baxter-Sagart disambig.】big mound ·阞 lĕᵏ IPA:/ləʔ˩/ MC:lok【CEDICT】layer/vein ·阡(仟) thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshen【Baxter-Sagart disambig.】N-S path between fields ·阨(厄阸) ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eaH【Baxter-Sagart disambig.】a narrow pass ·阨(厄阸) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:’eak【Baxter-Sagart disambig.】part of a yoke ·阪 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Baxter-Sagart disambig.】slope, bank ·阬(坑) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:khaeng【CEDICT】variant of 坑[keng1]/pit/hole ·阯(址) čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ MC:tsyiX【CEDICT】foundation ·阰 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【CEDICT】mountain in ancient Chu ·防 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】dike ·阸(阨) ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eaH【Baxter-Sagart disambig.】a narrow pass ·阹 khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【CEDICT】a pen/to surround ·阻 čù IPA:/ʈʂu˥˧/ MC:tsrjoX【Baxter-Sagart disambig.】filled with obstacles ·阼 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【CEDICT】steps leading to the eastern door ·阽 iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】in danger of collapsing ·阿 ’ō IPA:/ʔɔ/ MC:’a【Baxter-Sagart disambig.】slope, river bank ·陁(阤陀) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】variant of 阤[tuo2]/variant of 陀[tuo2] ·陂 pī IPA:/pi/ MC:pje【Baxter-Sagart disambig.】river bank; dike ·附 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【Baxter-Sagart disambig.】be attached to ·陋 lów IPA:/ləw˨˦/ MC:luwH【Baxter-Sagart disambig.】narrow; base (adj.) ·陌 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【Baxter-Sagart disambig.】path between fields ·降(夅) hhiȃng IPA:/ɦiɑŋ˩/ MC:haewng【Baxter-Sagart disambig.】submit ·降(夅) kiáng IPA:/kiɑŋ˨˦/ MC:kaewngH【Baxter-Sagart disambig.】descend ·限 hhián’ IPA:/ɦian’˨˦/ MC:heanX【Baxter-Sagart disambig.】obstacle, limit ·陗(峭) thsiéw IPA:/tsʰiɛw˨˦/ MC:tshjewH【CEDICT】variant of 峭[qiao4] ·陘 hhȋng IPA:/ɦiŋ˩/ MC:heng【Baxter-Sagart disambig.】ravine ·陜(陝狹) hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】variant of 狹|狭 narrow/variant of 峽|峡 gorge/used erroneously for 陝|陕 Shaanxi ·陝(陜) shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ MC:syemX【Unihan】mountain pass; Shaanxi province ·陞(升) shīng IPA:/ʃiŋ/ MC:sying【Baxter-Sagart disambig.】rise (v.) ·陟 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:trik【Baxter-Sagart disambig.】ascend ·陡(阧) tòw IPA:/təw˥˧/ MC:tuwX【CEDICT】steep/precipitous/abrubtly/suddenly/unexpectedly ·院 (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:hjwenH【Baxter-Sagart disambig.】wall round a courtyard ·陣() drín IPA:/dʒin˨˦/ MC:drinH【Baxter-Sagart disambig.】battle array ·除 čhhyȗ IPA:/tʃʱy˩/ MC:drjo【Baxter-Sagart disambig.】remove; get rid of ·除 dryú IPA:/dʒy˨˦/ MC:drjoH【Baxter-Sagart disambig.】pass away ·陪 phhȗi IPA:/pʱui˩/ MC:bwoj【CEDICT】to accompany/to keep sb company/to assist/old variant of 賠|赔[pei2] ·陬 tzōw IPA:/tsəw/ MC:tsuw【CEDICT】corner/foot of mountain ·陲 čhhȗi IPA:/ʈʂʱui˩/ 【CEDICT】frontier ·陳 čhhȋn IPA:/tʃʱin˩/ MC:drin【Baxter-Sagart disambig.】arrange ·陳 drín IPA:/dʒin˨˦/ MC:drinH【Baxter-Sagart disambig.】battle array ·陴 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjie【CEDICT】parapet ·陵 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Baxter-Sagart disambig.】mound, hill ·陷(陥) hhiám IPA:/ɦiam˨˦/ MC:heamH【Baxter-Sagart disambig.】fall into a pit ·陸 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】six (banker’s anti-fraud numeral) ·陻(堙垔) ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【Baxter-Sagart disambig.】dam up, block; mound ·陼(渚) čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】islet ·陽(昜阳氜) iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】bright ·陾 zhȋng IPA:/ʒiŋ˩/ 【CEDICT】sound of stonemason’s shovel ·陿 hhiăᵖ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heap【CEDICT】old variant of 狹|狭[xia2] ·隂(陰陰) ’īm IPA:/ʔim/ MC:’im【Baxter-Sagart disambig.】dark ·隃 yȗ IPA:/jy˩/ MC:yu【CEDICT】exceed/jump over ·隄(堤) tī IPA:/ti/ MC:tej【CEDICT】variant of 堤[di1] ·隅 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngju【Baxter-Sagart disambig.】angle, corner ·隆 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljuwng【Baxter-Sagart disambig.】sound of thunder ·隈(渨) ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’woj【Baxter-Sagart disambig.】bend, nook (n.) ·隉 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:nget【CEDICT】dangerous ·隊 dúi IPA:/dui˨˦/ MC:dwojH【Baxter-Sagart disambig.】troop ·隋(陏) szȗi IPA:/sʱui˩/ MC:zjwe【Baxter-Sagart disambig.】(place name) ·隋(陏) th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Baxter-Sagart disambig.】shred sacrificial meat ·隍(堭) hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Baxter-Sagart disambig.】moat ·階(堦) kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Baxter-Sagart disambig.】steps, stairs ·隒 ngièm IPA:/ŋiɛm˥˧/ MC:ngjemX【CEDICT】the appearance of a mountain, as if two pots were standing one upon the other/the steep bank of a stream a rough mountain path ·隔 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【Baxter-Sagart disambig.】obstruct, separate (v.) ·隕(殒殞磒) yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【Baxter-Sagart disambig.】fall down ·隖(塢) ’ù IPA:/ʔu˥˧/ MC:’uX【CEDICT】variant of 塢|坞[wu4] ·隘 ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ MC:eaH【Baxter-Sagart disambig.】a narrow pass ·際 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsjejH【Baxter-Sagart disambig.】connection ·隝(塢) tàw IPA:/taw˥˧/ 【Unihan】dock, entrenchment, low wall ·隟 khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ 【CEDICT】old variant of 隙[xi4] ·隤(墤) thhȗi IPA:/tʱui˩/ MC:dwoj【Baxter-Sagart disambig.】exhausted ·隧() szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】tunnel, path ·隨 szȗi IPA:/sʱui˩/ MC:zjwe【Baxter-Sagart disambig.】follow ·險(険礆) hièm IPA:/hiɛm˥˧/ MC:xjemX【Baxter-Sagart disambig.】precipitous, dangerous ·隮(躋) tzī IPA:/tsi/ MC:tsej【Baxter-Sagart disambig.】ascend ·隰 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【Baxter-Sagart disambig.】low, wet ground ·隱(隠乚) ’ìn IPA:/ʔin˥˧/ MC:’j+nX【Baxter-Sagart disambig.】grieved; suffering ·隱(隠乚) ’ín IPA:/ʔin˨˦/ MC:’j+nH【Baxter-Sagart disambig.】lean on ·隳 hūi IPA:/hui/ MC:xjwie【Baxter-Sagart disambig.】destroy ·隴 lùng IPA:/luŋ˥˧/ 【Unihan】mountain located between Shanxi ·隶 í IPA:/ji˨˦/ MC:yijH【Unihan】subservient; servant; KangXi radical 171 ·隷(隸) lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【CEDICT】variant of 隸|隶[li4] ·隸(隷) lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Baxter-Sagart disambig.】subordinate ·隹 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bird ·隻 čĭᵏ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyek【Baxter-Sagart disambig.】single ·隼(鵻鶽) syùn IPA:/syun˥˧/ MC:swinX【Baxter-Sagart disambig.】hawk, falcon ·雀 tziŏᵏ IPA:/tsiɒʔ/ MC:tsjak【Baxter-Sagart disambig.】sparrow ·雁(鴈鳫) (ng)ián IPA:/(ŋ)jian˨˦/ MC:ngaenH【Baxter-Sagart disambig.】wild goose ·雄 hhyȗng IPA:/ɦyuŋ˩/ 【CEDICT】male/staminate/grand/imposing/powerful/mighty/person or state having great power and influence ·雅 (ng)ià IPA:/(ŋ)jia˥˧/ MC:ngaeX【Baxter-Sagart disambig.】proper, refined ·集(亼) dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ MC:dzip【Baxter-Sagart disambig.】gather, collect ·雇(僱) kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】to hire ·雉 drí’ IPA:/dʒi’˨˦/ MC:drijX【Baxter-Sagart disambig.】pheasant ·雊 ków IPA:/kəw˨˦/ MC:kuwH【CEDICT】crowing of pheasant ·雋(隽) dzyuén’ IPA:/dzyuɛn’˨˦/ MC:dzjwenX【CEDICT】meaningful/significant ·雎 tzyū IPA:/tsy/ 【CEDICT】osprey/fish hawk ·雒 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【CEDICT】black horse with white mane/fearful ·雕(彫㓮琱) tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【Baxter-Sagart disambig.】bird of prey ·雖 sūi IPA:/sui/ MC:swij【Baxter-Sagart disambig.】although; even if ·雙(双) shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:sraewng【Baxter-Sagart disambig.】a pair ·雚 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】heron ·雛(鶵) thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【CEDICT】chick/young bird ·雜(雑襍) dzăᵖ IPA:/dzaʔ˩/ MC:dzop【Baxter-Sagart disambig.】mixed ·雞(鷄鶏鳮) kī IPA:/kji/ MC:kej【Baxter-Sagart disambig.】fowl, chicken ·離 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【Baxter-Sagart disambig.】meet with, encounter ·難(难) nȃn IPA:/nan˩/ MC:nan【Baxter-Sagart disambig.】difficult ·難(难) nán IPA:/nan˨˦/ MC:nanH【Baxter-Sagart disambig.】difficulty ·雨 yù IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Baxter-Sagart disambig.】rain ·雨 yú IPA:/jy˨˦/ MC:hjuH【Baxter-Sagart disambig.】rain (v.t.) ·雩 yȗ IPA:/jy˩/ MC:hju【Baxter-Sagart disambig.】sacrifice for rain ·雪 syuĕᵗ IPA:/syuɛʔ/ MC:sjwet【Baxter-Sagart disambig.】snow ·雯 vȗn IPA:/vun˩/ MC:mjun【CEDICT】multicolored clouds ·雰 fūn IPA:/fun/ MC:phjun【CEDICT】misty/foggy ·雱(霶) phāng IPA:/pʰɑŋ/ MC:phang【Baxter-Sagart disambig.】heavy snowfall ·雲 yȗn IPA:/jyun˩/ MC:hjun【Baxter-Sagart disambig.】cloud ·零 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【Baxter-Sagart disambig.】fall (v., of rain) ·雷 lȗi IPA:/lui˩/ MC:lwoj【Baxter-Sagart disambig.】thunder ·雹 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Baxter-Sagart disambig.】hail ·電 dién IPA:/diɛn˨˦/ MC:denH【Baxter-Sagart disambig.】lightning ·需 syū IPA:/sy/ MC:sju【Baxter-Sagart disambig.】wait ·霂 mŭᵏ IPA:/muʔ˩/ MC:muwk【CEDICT】drizzle/fine rain ·霃 čhhȋm IPA:/tʃʱim˩/ MC:drim【Unihan】long continued rains ·霄 siēw IPA:/siɛw/ MC:sjew【Baxter-Sagart disambig.】sleet ·震 čín IPA:/tʃin˨˦/ MC:tsyinH【Baxter-Sagart disambig.】clap of thunder ·霈 phúi IPA:/pʰui˨˦/ MC:phajH【CEDICT】torrent of rain ·霋 thsī IPA:/tsʰi/ MC:tshej【Unihan】slight, passing ·霍(癨) hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】suddenly ·霏 fī IPA:/fi/ MC:phj+j【CEDICT】fall of snow ·霑 čiēm IPA:/tʃiɛm/ MC:trjem【CEDICT】variant of 沾[zhan1]/to moisten ·霖 lȋm IPA:/lim˩/ MC:lim【CEDICT】continued rain ·霜(孀) shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【Baxter-Sagart disambig.】hoar-frost ·霞 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【CEDICT】rose-tinted sky or clouds at sunrise or sunset ·霡(霢) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【CEDICT】old variant of 霢[mai4] ·霢(霡) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【CEDICT】drizzling rain/Taiwan pr. [mo4] ·霣 yùn IPA:/jyun˥˧/ MC:hwinX【CEDICT】rain storm/to fall ·霤 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】dripping of rain from eaves ·霧 vú IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【Baxter-Sagart disambig.】fog, mist ·霨 ’úi IPA:/ʔui˨˦/ 【CEDICT】rising of clouds ·霩 hwŏᵏ IPA:/hwɒʔ/ MC:xwak【CEDICT】variant of 廓, big/empty/open ·霪 ȋm IPA:/jim˩/ MC:yim【CEDICT】heavy rain ·霫 sĭᵖ IPA:/siʔ/ MC:sip【CEDICT】Sui-Tang (premodern ethnic group) ·霰(䨘) sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:senH【Baxter-Sagart disambig.】sleet ·霱 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【Unihan】cloud ·露 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【Baxter-Sagart disambig.】dew; disclose ·霶(雱) phāng IPA:/pʰɑŋ/ MC:phang【Unihan】downpouring of rain ·霸(覇) pá IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【Baxter-Sagart disambig.】have hegemony ·霹 phĭᵏ IPA:/pʰiʔ/ MC:phek【CEDICT】clap of thunder ·霽 tzí IPA:/tsi˨˦/ MC:tsejH【CEDICT】sky clearing up ·霾 mȃi IPA:/mai˩/ MC:meaj【Baxter-Sagart disambig.】whirlwind ·靁 lȗi IPA:/lui˩/ 【CEDICT】old variant of 雷[lei2] ·靂 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【CEDICT】clap of thunder ·靆(叇) dái’ IPA:/dai’˨˦/ 【CEDICT】see 靉靆|叆叇[ai4 dai4] ·靈(霊灵) lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【Baxter-Sagart disambig.】supernatural ·非 fī IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】is not ·靡 mì IPA:/mji˥˧/ MC:mjeX【Baxter-Sagart disambig.】squander ·面 mién IPA:/miɛn˨˦/ MC:mjienH【Baxter-Sagart disambig.】face ·靦(覥) thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】variant of 靦|腼[mian3] ·靧(頮) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【Unihan】wash face ·靨 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ/ 【CEDICT】dimple ·革 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【Baxter-Sagart disambig.】hide, skin ·靮 tĭᵏ IPA:/tiʔ/ MC:tek【CEDICT】reins/bridle ·靳 gín IPA:/gin˨˦/ 【CEDICT】martingale/stingy ·靴(鞾) hyuē IPA:/hyuɛ/ MC:xjwa【CEDICT】boots ·靶 pá IPA:/pa˨˦/ MC:paeH【CEDICT】target/mark ·靸 săᵖ IPA:/saʔ/ 【CEDICT】children’s shoe (old)/to wear one’s shoes babouche style ·靺 mwŏᵗ IPA:/mwɔʔ˩/ MC:mat【CEDICT】name of a tribe/socks/stockings ·靿 ’iáw IPA:/ʔiaw˨˦/ MC:’aewH【CEDICT】the leg of a boot ·鞀(鞉鼗) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Baxter-Sagart disambig.】small drum ·鞁 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjeH【CEDICT】horse tack (articles of harness such as saddle and bridle)/variant of 鞴[bei4] ·鞇 ’īn IPA:/ʔin/ MC:’jin【CEDICT】variant of 茵[yin1] ·鞉(鞀鼗) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】old variant of 鼗[tao2] ·鞋(鞵) hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ 【CEDICT】shoe/CL:雙|双[shuang1],隻|只[zhi1] ·鞌(鞍) ’ān IPA:/ʔɑn/ MC:’an【Baxter-Sagart disambig.】[place name] ·鞍(鞌) ’ān IPA:/ʔɑn/ MC:’an【Baxter-Sagart disambig.】[place name] ·鞏 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Baxter-Sagart disambig.】bind with leather straps ·鞔 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【Unihan】sides or uppers of shoes to stretch a skin on a frame for a drum; (Cant.) to cover ·鞙(琄) hhyuén’ IPA:/ɦyuɛn’˨˦/ MC:hwenX【Baxter-Sagart disambig.】pure (of jade) ·鞚 khúng IPA:/kʰuŋ˨˦/ MC:khuwngH【CEDICT】bridle/reins ·鞜 dăᵖ IPA:/daʔ˩/ 【Unihan】shoes, boots ·鞦(鞧) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】see 鞦韆|秋千[qiu1 qian1] ·鞫(諊) kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【Baxter-Sagart disambig.】exhaust; poverty ·鞭 piēn IPA:/piɛn/ MC:pjien【Baxter-Sagart disambig.】whip (n.) ·鞵(鞋) hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:hea【Baxter-Sagart disambig.】shoe ·鞶 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【CEDICT】large belt ·鞹(鞟) khwŏᵏ IPA:/kʰwɒʔ/ MC:khwak【CEDICT】leather ·鞾(靴) hyuē IPA:/hyuɛ/ MC:xjwa【CEDICT】variant of 靴[xue1] ·韁(繮) kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【CEDICT】bridle/reins/halter ·韂(䩞) čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【Unihan】a saddle-flap. trappings ·韆 thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshjen【CEDICT】see 鞦韆|秋千[qiu1 qian1] ·韈(襪韤) văᵗ IPA:/vaʔ˩/ MC:mjot【Baxter-Sagart disambig.】stockings ·韉 tziēn IPA:/tsiɛn/ MC:tsen【CEDICT】saddle blanket ·韋 ȗi IPA:/ui˩/ MC:hjw+j【Baxter-Sagart disambig.】leather ·韌(靱靭靭肕) zhín IPA:/ʒin˨˦/ MC:nyinH【CEDICT】annealed/pliable but strong/tough/tenacious ·韍 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】kneepad ·韐 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】knee-cover ·韐 kiăᵖ IPA:/kiaʔ/ MC:keap【Baxter-Sagart disambig.】knee-cover ·韓 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Baxter-Sagart disambig.】(state in the Korean peninsula; Three Kingdoms period) ·韔 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【CEDICT】bow bag ·韘 shiĕᵖ IPA:/ʃiɛʔ/ MC:syep【Baxter-Sagart disambig.】archer’s thimble ·韙 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】correct/right ·韛 bái IPA:/bai˨˦/ 【CEDICT】bellows (for blowing air into a fire) ·韜(弢) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【CEDICT】bow case or scabbard/to hide/military strategy ·韝(鞲) kōw IPA:/kəw/ MC:kuw【CEDICT】archer’s arm guard ·韞 ’yùn IPA:/ʔyun˥˧/ MC:’junX【CEDICT】contain ·韠 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Baxter-Sagart disambig.】knee cover ·韡 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】gorgeous ·韭(韮) kiòw IPA:/kiw˥˧/ MC:kjuwX【Baxter-Sagart disambig.】Allium ·韱 siēm IPA:/siɛm/ MC:sjem【CEDICT】wild onions or leeks ·音 ’īm IPA:/ʔim/ MC:’im【Baxter-Sagart disambig.】sound, tone ·韵(韻) yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【Unihan】rhyme; vowel ·韶 shhiȇw IPA:/ʃʱiɛw˩/ MC:dzyew【CEDICT】(music)/excellent/harmonious ·韺 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’jaeng【CEDICT】music of legendary emperor Gu ·韻(韵) yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】beautiful sound/appeal/charm/vowel/rhyme/in Chinese phonetics, the medial and final sound of a syllable (i.e. excluding the initial consonant) ·響(响) hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】echo ·頀 hhú IPA:/ɦu˨˦/ MC:huH【CEDICT】music ·頂() tìng IPA:/tiŋ˥˧/ MC:tengX【Baxter-Sagart disambig.】top of the head ·頃 khyuèng IPA:/kʰyuəŋ˥˧/ MC:khjwiengX【Baxter-Sagart disambig.】interval, short while ·頄 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】cheek bone, bones of the face ·項 hhiáng’ IPA:/ɦiɑŋ’˨˦/ MC:haewngX【Baxter-Sagart disambig.】neck ·順 shhyún IPA:/ʃʱyun˨˦/ MC:zywinH【Baxter-Sagart disambig.】follow; obey ·須(须湏) syū IPA:/sy/ MC:sju【Baxter-Sagart disambig.】beard ·頊 hyŭᵏ IPA:/hyuʔ/ MC:xjowk【Baxter-Sagart disambig.】disconcerted ·頌 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Baxter-Sagart disambig.】appearance ·頌 szyúng IPA:/sʱyuŋ˨˦/ MC:zjowngH【Baxter-Sagart disambig.】praise ·頍 khùi IPA:/kʰui˥˧/ MC:khjwieX【CEDICT】raise one’s head ·預(豫) yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【CEDICT】to advance/in advance/beforehand/to prepare ·頑 (ng)wȃn IPA:/(ŋ)wan˩/ MC:ngwaen【CEDICT】mischievous/obstinate/to play/stupid/stubborn/naughty ·頒(朌) pān IPA:/pan/ MC:paen【Baxter-Sagart disambig.】distribute ·頔 dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【CEDICT】fine/good/beautiful ·頖 phwón IPA:/pʰwɔn˨˦/ MC:phanH【CEDICT】disperse ·頗 phwō IPA:/pʰwɔ/ MC:pha【Baxter-Sagart disambig.】slanting, oblique ·領 lìng IPA:/liŋ˥˧/ MC:ljengX【Baxter-Sagart disambig.】neck ·頜 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【CEDICT】maxilla and mandible ·頞 ’ŏᵗ IPA:/ʔɔʔ/ MC:’at【Baxter-Sagart disambig.】root of the nose ·頟(額) ngĕᵏ IPA:/ŋəʔ˩/ MC:ngaek【CEDICT】variant of 額|额[e2] ·頠 (ng)ùi IPA:/(ŋ)ui˥˧/ 【CEDICT】easeful carriage of one’s head ·頤(頉頣) ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【Baxter-Sagart disambig.】chin ·頦 kāi IPA:/kai/ 【CEDICT】chin ·頭 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【Baxter-Sagart disambig.】head ·頮(靧) hhúi IPA:/ɦui˨˦/ 【Unihan】wash ·頯 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】cheek bone, bones of the face ·頰(頬) kiĕᵖ IPA:/kiɛʔ/ MC:kep【CEDICT】cheeks ·頲 díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ 【CEDICT】narrow forehead ·頵 kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Unihan】(Cant.) 大頭頵, a big head ·頷 hhám’ IPA:/ɦam’˨˦/ MC:homX【Baxter-Sagart disambig.】jaw, chin ·頸(頚) kìng IPA:/kiŋ˥˧/ MC:kjiengX【Baxter-Sagart disambig.】neck ·頻 phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【Baxter-Sagart disambig.】frequently ·頽(頹) thhȗi IPA:/tʱui˩/ MC:dwoj【CEDICT】variant of 頹|颓[tui2] ·顆 khwò IPA:/kʰwɔ˥˧/ MC:khwaX【CEDICT】classifier for small spheres, pearls, corn grains, teeth, hearts, satellites etc ·顇 dzúi IPA:/dzui˨˦/ MC:dzwijH【CEDICT】variant of 悴[cui4] ·顋(腮) sāi IPA:/sai/ MC:soj【CEDICT】variant of 腮[sai1] ·額(頟) ngĕᵏ IPA:/ŋəʔ˩/ MC:ngaek【Baxter-Sagart disambig.】forehead ·顏(顔颜) (ng)iȃn IPA:/(ŋ)jian˩/ MC:ngaen【Baxter-Sagart disambig.】face, forehead ·顑 hiàm IPA:/hiam˥˧/ 【CEDICT】yellow ·顒 ngyȗng IPA:/ŋyuŋ˩/ MC:ngjowng【CEDICT】grand/majestic/just/stern ·顓 čyuēn IPA:/tʃyuɛn/ MC:tsywen【CEDICT】good/simple ·顗 (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngj+jX【CEDICT】pleasing/respectful manner ·願(愿) (ng)yuén IPA:/(ŋ)jyuɛn˨˦/ MC:ngjwonH【Baxter-Sagart disambig.】to wish ·顙 sàng IPA:/sɑŋ˥˧/ MC:sangX【Baxter-Sagart disambig.】forehead ·顜 kiáw IPA:/kiaw˨˦/ 【CEDICT】honest/upright ·類() lúi IPA:/lui˨˦/ MC:lwijH【Baxter-Sagart disambig.】category ·顣 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ MC:tsjuwk【CEDICT】frown ·顦(憔) thhsiȇw IPA:/tsʱiɛw˩/ MC:dzjew【CEDICT】variant of 憔[qiao2] ·顧(頋) kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Baxter-Sagart disambig.】look around ·顯(顕) hièn IPA:/hiɛn˥˧/ MC:xenX【Baxter-Sagart disambig.】display, manifest ·顰(嚬) phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【CEDICT】to scowl/to knit the brows ·顱(髗) lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】forehead/skull ·顴 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【CEDICT】cheek bones ·風(凨) fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjuwng【Baxter-Sagart disambig.】wind (n.) ·風(凨) fúng IPA:/fuŋ˨˦/ MC:pjuwngH【Baxter-Sagart disambig.】blow; criticize ·颫 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【Unihan】a storm ·颭 čièm IPA:/tʃiɛm˥˧/ MC:tsyemX【CEDICT】to sway in the wind ·颮(猋飇) phŏᵏ IPA:/pʰɒʔ/ MC:phaewk【CEDICT】whirlwind ·颶 gyú IPA:/gy˨˦/ 【CEDICT】hurricane ·颸 sē IPA:/sɨ/ 【CEDICT】cool breeze of autumn ·颺 iȃng IPA:/jiɑŋ˩/ MC:yang【Baxter-Sagart disambig.】tossed by the wind ·颻 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】floating in the air ·颾 sāw IPA:/saw/ MC:saw【CEDICT】blowing of the wind ·飆(飇飈飊) piēw IPA:/piɛw/ MC:pjiew【CEDICT】whirlwind/violent wind ·飌 fūng IPA:/fuŋ/ MC:pjuwng【CEDICT】old variant of 風|风[feng1] ·飛 fī IPA:/fi/ MC:pj+j【Baxter-Sagart disambig.】fly (v.) ·飜(翻) fān IPA:/fan/ MC:phjon【CEDICT】variant of 翻[fan1] ·食 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:zyik【Baxter-Sagart disambig.】eat ·飢(饥饑) kī IPA:/kji/ MC:kij【CEDICT】hungry ·飣 tíng IPA:/tiŋ˨˦/ MC:tengH【CEDICT】display food for show only/sacrifice ·飤(飼) sé IPA:/sɨ˨˦/ 【CEDICT】old variant of 飼|饲[si4] ·飦(饘) čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】gruel (thick) ·飩 thún IPA:/tʰun˨˦/ 【CEDICT】Chinese ravioli ·飪(餁䭃䏕) zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【Baxter-Sagart disambig.】thoroughly cooked ·飫(饇) ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:’joH【CEDICT】full (as of eating) ·飭 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ MC:trhik【CEDICT】keep in order/stern/to order/direct ·飮(飲饮) ’ìm IPA:/ʔim˥˧/ MC:’imX【Baxter-Sagart disambig.】drink (v.) ·飮(飲饮) ’ím IPA:/ʔim˨˦/ MC:’imH【Baxter-Sagart disambig.】give to drink ·飯(飰) fván IPA:/fʱan˨˦/ MC:bjonH【Baxter-Sagart disambig.】cooked rice or millet ·飱(飧) sūn IPA:/sun/ MC:swon【Baxter-Sagart disambig.】evening meal ·飴 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yi【CEDICT】syrup ·飵 dzú IPA:/dzu˨˦/ MC:dzuH【Unihan】(Cant.) food; profit ·飼(飤) sé IPA:/sɨ˨˦/ 【CEDICT】to raise/to rear/to feed ·飽 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:paewX【Baxter-Sagart disambig.】be satiated ·飾(餝餙) shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syik【Baxter-Sagart disambig.】adorn ·餁(飪䭃) zhìm IPA:/ʒim˥˧/ MC:nyimX【CEDICT】variant of 飪|饪[ren4] ·餅(餠) pìng IPA:/piŋ˥˧/ MC:pjiengX【Baxter-Sagart disambig.】cake ·餈 thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzij【Baxter-Sagart disambig.】rice or millet cake ·餉(饟) shiàng IPA:/ʃiɑŋ˥˧/ MC:syangX【Baxter-Sagart disambig.】bring food to (workers in the field) ·餉(饟) shiáng IPA:/ʃiɑŋ˨˦/ MC:syangH【Baxter-Sagart disambig.】give food; food ·養 iàng IPA:/jiɑŋ˥˧/ MC:yangX【Baxter-Sagart disambig.】long, longing ·餌 ŕ IPA:/ɻ˨˦/ MC:nyiH【Baxter-Sagart disambig.】bait ·餒(餧) nùi IPA:/nui˥˧/ MC:nwojX【Baxter-Sagart disambig.】hungry, starve ·餓 ngó IPA:/ŋɔ˨˦/ MC:ngaH【Baxter-Sagart disambig.】hungry ·餕 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【CEDICT】remains of a sacrifice or a meal ·餖 dów IPA:/dəw˨˦/ MC:duwH【CEDICT】to set out food ·餗 sŭᵏ IPA:/suʔ/ MC:suwk【CEDICT】pot of cooked rice ·餘(馀) yȗ IPA:/jy˩/ MC:yo【Baxter-Sagart disambig.】remains; surplus ·館(舘) kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】lodging-house ·餫(餛) yún IPA:/jyun˨˦/ MC:hjunH【CEDICT】variant of 餛|馄[hun2] ·餬 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】congee/making a living ·餭 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Unihan】dried sweetmeat ·餮 thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【Baxter-Sagart disambig.】饕餮 thaw.thet glutton ·餱(糇) hhȏw IPA:/ɦəw˩/ MC:huw【CEDICT】dry provisions ·餹(糖) thhȃng IPA:/tʱɑŋ˩/ MC:dang【CEDICT】old variant of 糖[tang2] ·餺 pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:pak【CEDICT】rice cake ·餻(糕) kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【CEDICT】variant of 糕[gao1] ·餼 hí IPA:/hi˨˦/ MC:xj+jH【Baxter-Sagart disambig.】gift of animals or grain ·餽(饋) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】present (food) (v.) ·餾 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】to distill/to break a liquid substance up into components by boiling ·饁 iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:hjep【CEDICT】to carry food to laborers in the field ·饅 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】steamed bread ·饇(飫) ’yú IPA:/ʔy˨˦/ MC:’juH【CEDICT】to eat too much/to confer ·饉 gín IPA:/gin˨˦/ MC:ginH【Baxter-Sagart disambig.】famine ·饋(餽) gúi IPA:/gui˨˦/ MC:gwijH【Baxter-Sagart disambig.】present of food ( ·饎 čhḯ IPA:/tʃʰɨ˨˦/ MC:tsyhiH【CEDICT】food/to cook ·饐 ’í IPA:/ʔji˨˦/ MC:’ijH【Baxter-Sagart disambig.】choke ·饑(飢) kī IPA:/kji/ MC:kj+j【Baxter-Sagart disambig.】famine ·饒 zhiȇw IPA:/ʒiɛw˩/ MC:nyew【Baxter-Sagart disambig.】abundant ·饕(叨) thāw IPA:/tʰaw/ MC:thaw【Baxter-Sagart disambig.】饕餮 thaw.thet glutton ·饗 hiàng IPA:/hiɑŋ˥˧/ MC:xjangX【Baxter-Sagart disambig.】feast ·饘(飦) čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】gruel (thick) ·饙 fūn IPA:/fun/ MC:pjun【Baxter-Sagart disambig.】to steam rice ·饞(嚵) čhhȃm IPA:/ʈʂʱam˩/ MC:dzream【CEDICT】gluttonous/greedy/to have a craving ·饟(餉) shiāng IPA:/ʃiɑŋ/ MC:syang【Baxter-Sagart disambig.】bring food to ·饟(餉) shiáng IPA:/ʃiɑŋ˨˦/ MC:syangH【Baxter-Sagart disambig.】bring food to (workers in the field) ·饠 lȏ IPA:/lɔ˩/ MC:la【Unihan】rice cake ·首 shiòw IPA:/ʃiw˥˧/ MC:syuwX【Baxter-Sagart disambig.】head ·首 shiów IPA:/ʃiw˨˦/ MC:syuwH【Baxter-Sagart disambig.】turn the head towards ·馗 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【Baxter-Sagart disambig.】thoroughfare ·馘(聝) kwĕᵏ IPA:/kwəʔ/ MC:kweak【Baxter-Sagart disambig.】severed left ears ·香 hiāng IPA:/hiɑŋ/ MC:xjang【Baxter-Sagart disambig.】fragrance ·馡 fī IPA:/fi/ MC:pj+j【CEDICT】fragrant ·馣 ’àm IPA:/ʔam˥˧/ 【CEDICT】fragrant odor ·馥 fŭᵏ IPA:/fuʔ/ 【CEDICT】fragrance/scent/aroma ·馨 hīng IPA:/hiŋ/ MC:xeng【Baxter-Sagart disambig.】fragrance ·馬 mà IPA:/ma˥˧/ MC:maeX【Baxter-Sagart disambig.】horse ·馭(御) ngyú IPA:/ŋy˨˦/ MC:ngjoH【Baxter-Sagart disambig.】drive a chariot ·馮 fvȗng IPA:/fʱuŋ˩/ MC:bjuwng【Baxter-Sagart disambig.】Féng (surname) ·馮 phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【Baxter-Sagart disambig.】full, solid ·馳 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Baxter-Sagart disambig.】gallop ·馴 szyȗn IPA:/sʱyun˩/ MC:zwin【Baxter-Sagart disambig.】docile; gradually ·馵 čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:tsyuH【Baxter-Sagart disambig.】horse with white left hind leg ·馹 zhĭᵗ IPA:/ʒiʔ˩/ MC:nyit【CEDICT】horse for relaying dispatches ·駁(駮) pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:paewk【Baxter-Sagart disambig.】horse of mixed color ·駉 kyuēng IPA:/kyuəŋ/ MC:kweng【CEDICT】in good condition (as a horse) ·駏 gyú’ IPA:/gy’˨˦/ MC:gjoX【Unihan】offspring of a stallion and a she-mule ·駐 dryú IPA:/dʒy˨˦/ 【CEDICT】to halt/to stay/to be stationed (of troops, diplomats etc) ·駑 nȗ IPA:/nu˩/ MC:nu【CEDICT】worn out old horses ·駒 kyū IPA:/ky/ MC:kju【CEDICT】colt ·駓 phūi IPA:/pʰui/ 【CEDICT】(horse) ·駕 kiá IPA:/kia˨˦/ MC:kaeH【Baxter-Sagart disambig.】hitch horses to a chariot ·駙 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】prince consort ·駛() shè IPA:/ʂɨ˥˧/ MC:sriX【CEDICT】to gallop/speedily/to proceed to/to pilot (ship, plane etc)/to sail ·駜 bĭᵗ IPA:/biʔ˩/ 【CEDICT】strong horse ·駝(駞) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】hump or hunchbacked/camel ·駞(駝) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】variant of 駝|驼[tuo2] ·駟 sé IPA:/sɨ˨˦/ MC:sijH【Baxter-Sagart disambig.】team of four horses ·駪(侁詵) shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【CEDICT】large crowd ·駬 r̀ IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyiX【CEDICT】(horse) ·駭 hhiái’ IPA:/ɦiai’˨˦/ MC:heajX【Baxter-Sagart disambig.】alarmed ·駮(駁) pŏᵏ IPA:/pɒʔ/ MC:paewk【CEDICT】variant of 駁|驳[bo2] ·駰 ’īn IPA:/ʔin/ 【CEDICT】iron-gray (horse) ·駱 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Baxter-Sagart disambig.】white horse with black mane ·駴 hhiái’ IPA:/ɦiai’˨˦/ MC:heajX【CEDICT】thunderous beating of drums ·駵(駠) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】old variant of 騮|骝[liu2] ·駸 thsīm IPA:/tsʰim/ MC:tshim【Baxter-Sagart disambig.】gallop ·駻 hhán IPA:/ɦɑn˨˦/ MC:hanH【CEDICT】(of horse) fierce/wild ·駽 hyuēn IPA:/hyuɛn/ MC:xwen【Baxter-Sagart disambig.】bluish-black horse ·駽 hyuén IPA:/hyuɛn˨˦/ MC:xwenH【Baxter-Sagart disambig.】bluish-black horse ·駿 tzyún IPA:/tsyun˨˦/ MC:tswinH【Baxter-Sagart disambig.】fine horse ·騁 čhìng IPA:/tʃʰiŋ˥˧/ MC:trhjengX【Baxter-Sagart disambig.】gallop ·騂 syuēng IPA:/syuəŋ/ MC:sjweng【CEDICT】horse (or cattle) of reddish color/bay horse ·騄 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ 【CEDICT】(horse) ·騅 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【CEDICT】(literary) piebald horse ·騉 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】fine horse ·騋 lȃi IPA:/lai˩/ MC:loj【CEDICT】mare ·騎 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gje【Baxter-Sagart disambig.】straddle; ride ·騎 gí IPA:/gi˨˦/ MC:gjeH【Baxter-Sagart disambig.】rider ·騏 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【Baxter-Sagart disambig.】black-mottled grey horse ·騑 fī IPA:/fi/ 【CEDICT】side horse (in a team of harnessed horses)/horse ·騖 vú IPA:/vu˨˦/ MC:mjuH【CEDICT】fast/greedy/run rapidly ·騗(騙) phién IPA:/pʰiɛn˨˦/ MC:phjienH【CEDICT】old variant of 騙|骗[pian4]/to get on a horse by swinging one leg over ·騠 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】spirited horse ·騢 hhiȃ IPA:/ɦia˩/ MC:hae【Baxter-Sagart disambig.】horse of mixed red and white color ·騣(鬃騌) tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】variant of 鬃[zong1] ·騤 khhȗi IPA:/kʱui˩/ MC:gwij【CEDICT】(of a horse) powerful/strong ·騫 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【CEDICT】defective/raise ·騭(隲) čĭᵗ IPA:/tʃiʔ/ MC:tsyit【CEDICT】a stallion/to rise/to arrange/to stabilize/to differentiate/to judge ·騮(驑) liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】bay horse with black mane ·騯 phhȇng IPA:/pʱəŋ˩/ MC:baeng【Unihan】loud, noisy, boisterous; fight ·騰(駦) thhȇng IPA:/tʱəŋ˩/ MC:dong【Baxter-Sagart disambig.】to mount; oppress ·騱 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Baxter-Sagart disambig.】驒騱 diānxí a kind of wild horse ·騵 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】chestnut horse with white belly ·騶 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【Baxter-Sagart disambig.】groom ·騷(騒) sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】disturb ·騺(驇) čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ 【CEDICT】heavy horse/horse unable to move because of twisted leg/plodding ·騻 shwàng IPA:/ʂwɑŋ˥˧/ 【Unihan】horse ·驀 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:maek【CEDICT】leap on or over/suddenly ·驂 thsām IPA:/tsʰam/ MC:tshom【Baxter-Sagart disambig.】team of three horses ·驃 biéw IPA:/biɛw˨˦/ MC:bjiewH【CEDICT】white horse ·驄(騘) thsūng IPA:/tsʰuŋ/ MC:tshuwng【CEDICT】buckskin horse ·驅(駈駆敺) khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【Baxter-Sagart disambig.】drive (horses) forward ·驈 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【CEDICT】black horse with white legs ·驊() hhwȃ IPA:/ɦwa˩/ MC:hwae【CEDICT】chestnut horse ·驎 lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】variant of 麟[lin2], female unicorn ·驒(騨) thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】bluish-black horse with white spots ·驔 diém’ IPA:/diɛm’˨˦/ MC:demX【Baxter-Sagart disambig.】horse with hairy legs ·驖 thiĕᵗ IPA:/tʰiɛʔ/ MC:thet【CEDICT】dark brown horse ·驗(験騐) ngiém IPA:/ŋiɛm˨˦/ MC:ngjemH【Baxter-Sagart disambig.】verify ·驘(騾) lȏ IPA:/lɔ˩/ 【CEDICT】variant of 騾|骡[luo2] ·驚 kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【Baxter-Sagart disambig.】be afraid ·驛(駅) ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Baxter-Sagart disambig.】post-horse ·驟 drów IPA:/ɖʐəw˨˦/ MC:dzrjuwH【Baxter-Sagart disambig.】fast-running ·驢(馿) lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【CEDICT】donkey/CL:頭|头[tou2] ·驤 siāng IPA:/siɑŋ/ MC:sjang【CEDICT】(literary) to run friskily (of a horse)/to raise/to hold high ·驥 kí IPA:/ki˨˦/ MC:kijH【CEDICT】thoroughbred horse/refined and virtuous ·驦 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【CEDICT】see 驌驦|骕骦[su4 shuang1] ·驩 hwōn IPA:/hwɔn/ MC:xwan【Baxter-Sagart disambig.】rejoice; joyous ·驪 lȋ IPA:/lji˩/ 【CEDICT】black horse/jet steed/good horse/legendary black dragon ·骨 kŭᵗ IPA:/kuʔ/ MC:kwot【Baxter-Sagart disambig.】bone ·骩(骫) ’ùi IPA:/ʔui˥˧/ MC:’jweX【Baxter-Sagart disambig.】bent (of bones) ·骰 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【CEDICT】dice ·骲 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Unihan】(Cant.) to push with the body ·骸 hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:heaj【Baxter-Sagart disambig.】bones, skeleton ·骹 khiāw IPA:/kʰiaw/ MC:khaew【Baxter-Sagart disambig.】tibia ·骼 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【CEDICT】skeleton ·骾(鯁挭) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】blunt/fish bones/unyielding ·髀 pì IPA:/pi˥˧/ 【CEDICT】buttocks/thigh ·髁 hhwó’ IPA:/ɦwɔ’˨˦/ 【CEDICT】condyles ·髏 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【CEDICT】skull ·髑 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】skull ·髓(膸髄) sùi IPA:/sui˥˧/ MC:sjweX【Baxter-Sagart disambig.】marrow ·體(躰骵軆体) thì IPA:/tʰi˥˧/ MC:thejX【Baxter-Sagart disambig.】body; limbs ·髖 khwōn IPA:/kʰwɔn/ MC:khwan【CEDICT】pelvis/pelvic ·髟 piōw IPA:/piw/ MC:pjiw【Baxter-Sagart disambig.】long hair ·髠 khūn IPA:/kʰun/ 【CEDICT】variant of 髡[kun1] ·髢 dí IPA:/di˨˦/ MC:dejH【CEDICT】old variant of 鬄[di2] ·髣(仿彷) fàng IPA:/fɑŋ˥˧/ MC:phjangX【Baxter-Sagart disambig.】phjangX-phjut seem ·髥(髯) zhiȇm IPA:/ʒiɛm˩/ MC:nyem【Baxter-Sagart disambig.】whiskers ·髧 dám’ IPA:/dam’˨˦/ MC:domX【CEDICT】long hair ·髫 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】(literary) hair hanging down in front (children’s hairstyle) ·髭 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】mustache ·髮(髪) făᵗ IPA:/faʔ/ MC:pjot【Baxter-Sagart disambig.】root; hair (of head) ·髲 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjeH【CEDICT】a wig ·髵 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【Unihan】whiskers, bristles on the jaws of an animal ·髹 hiōw IPA:/hiw/ 【CEDICT】red lacquer/to lacquer ·髻(䯻) kí IPA:/kji˨˦/ MC:kejH【Baxter-Sagart disambig.】hair-knot, chignon ·髽 čwā IPA:/ʈʂwa/ MC:tsrwae【Baxter-Sagart disambig.】hair knot for mourning ·髾 shāw IPA:/ʂaw/ MC:sraew【CEDICT】tail of a comet/long hair ·鬀(剃) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【CEDICT】variant of 剃[ti4] ·鬄 thí IPA:/tʰi˨˦/ 【CEDICT】wig/Taiwan pr. [ti4] ·鬈 khhyuȇn IPA:/kʱyuɛn˩/ MC:gjwen【Baxter-Sagart disambig.】handsome (hair?) ·鬉 tzūng IPA:/tsuŋ/ MC:tsuwng【CEDICT】disheveled hair/horse’s mane ·鬐 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【CEDICT】dorsal fins/horse’s mane ·鬒(㐱) čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】black hair ·鬖 sām IPA:/sam/ MC:sam【CEDICT】wild hair ·鬗 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】head ornaments/pretty hair ·鬘 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ 【CEDICT】(of woman’s hair) beautiful/flower garland worn as an ornament ·鬙 sēng IPA:/səŋ/ MC:song【CEDICT】short hair/unkempt ·鬚 syū IPA:/sy/ MC:sju【Baxter-Sagart disambig.】beard ·鬜(鬝) khiān IPA:/kʰian/ MC:khaen【Unihan】to go bald ·鬟 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【CEDICT】a knot of hair on top of head ·鬠 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Baxter-Sagart disambig.】bind the hair in a knot ·鬢(鬂) pín IPA:/pin˨˦/ MC:pjinH【CEDICT】temples/hair on the temples ·鬣(巤) liĕᵖ IPA:/liɛʔ˩/ MC:ljep【CEDICT】bristles/mane ·鬧(閙) náw IPA:/naw˨˦/ MC:nraewH【CEDICT】noisy/cacophonous/to make noise/to disturb/to vent (feelings)/to fall ill/to have an attack (of sickness)/to go in (for some activity)/to joke ·鬩 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ 【CEDICT】to argue/to quarrel ·鬪(鬥闘鬭鬬鬦) tów IPA:/təw˨˦/ MC:tuwH【Baxter-Sagart disambig.】quarrel, wrangle ·鬬(鬥闘鬪鬭鬦) tów IPA:/təw˨˦/ MC:tuwH【Baxter-Sagart disambig.】quarrel, wrangle ·鬯 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【Baxter-Sagart disambig.】aromatic spirits ·鬱(鬰欝) ’yŭᵗ IPA:/ʔyʔ/ MC:’jut【Baxter-Sagart disambig.】blocked; anxious ·鬲 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:keak【Baxter-Sagart disambig.】yoke ·鬲 lĭᵏ IPA:/liʔ˩/ MC:lek【Baxter-Sagart disambig.】tripod with hollow legs ·鬴 fvú’ IPA:/fʱu’˨˦/ MC:bjuX【CEDICT】variant of 釜[fu3] ·鬻(粥) yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yuwk【Baxter-Sagart disambig.】nourish ·鬼 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjw+jX【Baxter-Sagart disambig.】ghost ·魁 khūi IPA:/kʰui/ MC:khwoj【Baxter-Sagart disambig.】great; principal; chief ·魂 hhȗn IPA:/ɦun˩/ 【CEDICT】soul/spirit/immortal soul, i.e. that can be detached from the body ·魃 bwŏᵗ IPA:/bwɔʔ˩/ MC:bat【CEDICT】drought demon ·魄 phĕᵏ IPA:/pʰəʔ/ MC:phaek【Baxter-Sagart disambig.】bodily form or soul ·魅 múi IPA:/mui˨˦/ 【CEDICT】demon/magic/to charm ·魌 khī IPA:/kʰji/ MC:khi【CEDICT】mask of a god used in ceremonies to exorcise demons and drive away pestilence/(archaic) ugly ·魎 liàng IPA:/liɑŋ˥˧/ MC:ljangX【CEDICT】sprite/fairy ·魏(巍) (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngjw+j【Baxter-Sagart disambig.】high, majestic ·魏(巍) (ng)úi IPA:/(ŋ)ui˨˦/ MC:ngjw+jH【Baxter-Sagart disambig.】high ·魑 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【Baxter-Sagart disambig.】demon ·魔 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ MC:ma【CEDICT】devil/magic ·魖 khyū IPA:/kʰy/ 【CEDICT】black/see 黑魖魖[hei1 xu1 xu1] ·魘 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jiemX【CEDICT】to have a nightmare ·魚 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Baxter-Sagart disambig.】fish (n.) ·魛 tāw IPA:/taw/ MC:taw【CEDICT】Coilia ectenes ·魠 thŏᵏ IPA:/tʰɒʔ/ MC:thak【CEDICT】see 土魠魚|土魠鱼[tu3 tuo1 yu2] ·魭 (ng)wón IPA:/(ŋ)wɔn˨˦/ 【CEDICT】old variant of 黿|鼋[yuan2] ·魯 lù IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】dull, blunt, simple ·魴 fvȃng IPA:/fʱɑŋ˩/ MC:bjang【Baxter-Sagart disambig.】bream ·鮀 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【CEDICT】catfish/a kind of small fish/Chinese alligator ·鮁 pwŏᵗ IPA:/pwɔʔ/ 【CEDICT】see 鮁魚|鲅鱼[ba4 yu2] ·鮍 phhȋ IPA:/pʱi˩/ 【CEDICT】see 鰟鮍|鳑鲏, small carp ·鮎 niȇm IPA:/niɛm˩/ MC:nem【CEDICT】sheatfish (Parasilurus asotus)/oriental catfish/see also 鯰|鲶[nian2] ·鮐 thhȃi IPA:/tʱai˩/ 【CEDICT】mackerel/Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus) ·鮒 fvú IPA:/fʱu˨˦/ MC:bjuH【CEDICT】silver carp ·鮓 čà IPA:/ʈʂa˥˧/ MC:tsraeX【CEDICT】salted fish/dish made with ground vegetables, flour and other condiments ·鮞 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】caviar/fish roe ·鮠 (ng)ȗi IPA:/(ŋ)ui˩/ MC:ngwoj【CEDICT】a kind of shad with a head like a sturgeon ·鮧(鯷) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】the sheat fish ·鮨 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】sushi/grouper (Portuguese: garoupa)/Epinephelus septemfasciatus ·鮪 ùi IPA:/ui˥˧/ 【CEDICT】little tuna/Euthynnus alletteratus ·鮫 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】see 鮫魚|鲛鱼[jiao1 yu2] ·鮭 hhiȃi IPA:/ɦiai˩/ MC:hea【CEDICT】trout/salmon ·鮮(尠尟鱻) siēn IPA:/siɛn/ MC:sjen【Baxter-Sagart disambig.】fresh; good ·鮮(尠尟鱻) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】rare, few ·鮺 čà IPA:/ʈʂa˥˧/ 【CEDICT】variant of 鮓|鲊[zha3]/variant of 苲[zha3] ·鯀 kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【Unihan】giant fish; father of the emperor Yu ·鯁(挭骾) k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ MC:kaengX【CEDICT】blunt/fish bones/unyielding ·鯆 phū IPA:/pʰu/ MC:phu【CEDICT】the skate or ray ·鯇 hhwón’ IPA:/ɦwɔn’˨˦/ 【CEDICT】carp ·鯉 lì IPA:/li˥˧/ MC:liX【Baxter-Sagart disambig.】carp (n.) ·鯊(鯋魦) shā IPA:/ʂa/ MC:srae【CEDICT】shark ·鯔 tzē IPA:/tsɨ/ 【CEDICT】gray mullet (Mugil cephalus) ·鯗(鮝) siàng IPA:/siɑŋ˥˧/ MC:sjangX【CEDICT】dried fish ·鯝 kú IPA:/ku˨˦/ MC:kuH【Unihan】fish guts ·鯢 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【CEDICT】Cryptobranchus japonicus/salamander ·鯤 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】fry (newly hatched fish)/legendary giant fish that could transform into a giant bird 鵬|鹏[Peng2] ·鯨 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【Baxter-Sagart disambig.】whale ·鯪 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【CEDICT】mud carp (Cirrhina molitorella) ·鯷(鮧) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【CEDICT】anchovy ·鯽 tzĭᵏ IPA:/tsiʔ/ 【CEDICT】bastard carp/sand perch ·鯿 piēn IPA:/piɛn/ MC:pjien【CEDICT】bream ·鰂 tzĕᵏ IPA:/tsəʔ/ 【CEDICT】cuttlefish ·鰅 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:ngjowng【CEDICT】a kind of striped fish ·鰋 ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ MC:’jonX【CEDICT】mudfish ·鰌(鰍魷) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【Unihan】loach; squid; lizard; eel ·鰍(鰌魷) thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】loach ·鰐(鱷) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】variant of 鱷|鳄[e4] ·鰒 bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ 【CEDICT】Haliotis gigantea/sea ear ·鰕(蝦) hiā IPA:/hia/ 【CEDICT】variant of 蝦|虾[xia1]/prawn/shrimp ·鰜 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【CEDICT】flounder/flatfish ·鰠 sāw IPA:/saw/ MC:saw【Unihan】carp ·鰣 shhï̑ IPA:/ʃʱɨ˩/ MC:dzyi【CEDICT】shad/Ilisha elongata ·鰥 kwān IPA:/kwan/ MC:kwean【Baxter-Sagart disambig.】widower ·鰦 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsi【CEDICT】kind of black fish (archaic)/bad person (Cantonese slang) ·鰩(魟) iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【CEDICT】skate (cartilaginous fish belonging to the family Rajidae)/ray (fish) ·鰫 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ 【CEDICT】bighead carp ·鰭 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gij【Baxter-Sagart disambig.】dorsal fin of a fish ·鰱 liȇn IPA:/liɛn˩/ MC:ljen【CEDICT】Hypophthalmichthys moritrix ·鰷 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】Korean sharpbelly (fish, Hemiculter leucisculus)/chub ·鰻 mwȏn IPA:/mwɔn˩/ MC:man【CEDICT】eel/Anguilla lostoniensis ·鰼 szĭᵖ IPA:/sʱiʔ˩/ MC:zip【CEDICT】loach/mudfish ·鰾 phièw IPA:/pʰiɛw˥˧/ 【CEDICT】swim bladder/air bladder of fish ·鱀 kí IPA:/ki˨˦/ 【CEDICT】see 白鱀豚|白豚[bai2 ji4 tun2] ·鱅 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ 【CEDICT】see 鱅魚|鳙鱼[yong1 yu2] ·鱏 szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Unihan】a ray, skate ·鱐 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【CEDICT】dried fish ·鱖 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kjwejH【CEDICT】mandarin fish/Chinese perch (Siniperca chuatsi) ·鱗 lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【Baxter-Sagart disambig.】scale of fish or reptile ·鱟 hów IPA:/həw˨˦/ 【CEDICT】horseshoe crab ·鱠(膾) kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【CEDICT】see 鱠魚|鲙鱼[kuai4 yu2]/variant of 膾|脍[kuai4] ·鱢 sāw IPA:/saw/ MC:saw【Baxter-Sagart disambig.】putrid smell ·鱣 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:trjen【Baxter-Sagart disambig.】a kind of fish ·鱧 lì IPA:/li˥˧/ MC:lejX【CEDICT】snakefish/snakehead mullet ·鱮 szyú’ IPA:/sʱy’˨˦/ MC:zjoX【CEDICT】Hypophthalmichthys moritrix ·鱯 hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ 【CEDICT】a species of freshwater catfish ·鱷(鰐) ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】crocodile/alligator ·鱸 lȗ IPA:/lu˩/ MC:lu【CEDICT】common perch/bass ·鱺 lȋ IPA:/lji˩/ 【CEDICT】eel ·鱻(鮮) sièn IPA:/siɛn˥˧/ MC:sjenX【Baxter-Sagart disambig.】rare, few ·鲯 khhȋ IPA:/kʱi˩/ 【Unihan】coryphaena hippurus ·鳃 sāi IPA:/sai/ 【Unihan】fish gills ·鳥 nièw IPA:/niɛw˥˧/ 【CEDICT】variant of 屌[diao3]/penis ·鳧 fvȗ IPA:/fʱu˩/ MC:bju【CEDICT】mallard/Anas platyrhyncha ·鳩 kiōw IPA:/kiw/ MC:kjuw【Baxter-Sagart disambig.】(a kind of bird) ·鳲 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:syij【CEDICT】turtledove ·鳳(鳯) fvúng IPA:/fʱuŋ˨˦/ MC:bjuwngH【CEDICT】phoenix ·鳴 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Baxter-Sagart disambig.】cry (of birds or animals) ·鳶 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ MC:ywen【CEDICT】kite (small hawk) ·鳷 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【CEDICT】general term for jay/Garrulus lidthi ·鳻 fūn IPA:/fun/ 【CEDICT】the wild pigeon ·鳽 khiēn IPA:/kʰiɛn/ 【CEDICT】(used in naming bitterns and several other species of heron)/also pr. [jian1] ·鴆(酖) drím IPA:/dʒim˨˦/ MC:drimH【Baxter-Sagart disambig.】poison (v.) ·鴇 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【CEDICT】Chinese bustard/procuress ·鴈(雁) (ng)ián IPA:/(ŋ)jian˨˦/ MC:ngaenH【Baxter-Sagart disambig.】wild goose ·鴉(鵶) ’iā IPA:/ʔia/ MC:’ae【Baxter-Sagart disambig.】raven, crow ·鴒 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】wagtail/lark ·鴛 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’jwon【CEDICT】mandarin duck ·鴞(梟) hiēw IPA:/hiɛw/ 【CEDICT】owl (order Strigiformes) ·鴟 čhī IPA:/tʃʰi/ 【CEDICT】scops owl ·鴠 tán IPA:/tan˨˦/ MC:tanH【CEDICT】a kind of nightingale ·鴢 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ MC:’ewX【CEDICT】(duck) ·鴣 kū IPA:/ku/ MC:ku【CEDICT】partridge/Francolinus chinensis ·鴦 ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:’jang【Baxter-Sagart disambig.】female mandarin duck ·鴨 ’iăᵖ IPA:/ʔiaʔ/ MC:aep【CEDICT】duck/CL:隻|只[zhi1]/(slang) male prostitute ·鴪 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【CEDICT】old variant of 鴥[yu4] ·鴯 ȓ IPA:/ɻ˩/ MC:nyi【CEDICT】see 鴯鶓|鸸鹋[er2 miao2] ·鴰 kwŏᵗ IPA:/kwɔʔ/ MC:kwat【CEDICT】a crow ·鴳(鷃) ’ián IPA:/ʔian˨˦/ MC:’aenH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of quail ·鴺(鵜) thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】the pelican ·鴻 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:huwng【Baxter-Sagart disambig.】kind of wild goose ·鴽 zhyȗ IPA:/ʒy˩/ MC:nyo【CEDICT】quail-like bird ·鴿 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Baxter-Sagart disambig.】dove [not in GSR] ·鵁 kiāw IPA:/kiaw/ MC:kaew【CEDICT】a kind of aquatic bird ·鵑 kyuēn IPA:/kyuɛn/ MC:kwen【CEDICT】cuckoo ·鵒 yŭᵏ IPA:/jyuʔ˩/ MC:yowk【CEDICT】mynah ·鵝(鵞) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【Baxter-Sagart disambig.】goose ·鵞(鵝) ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ MC:nga【Baxter-Sagart disambig.】goose ·鵠 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:howk【CEDICT】center or bull’s eye of an archery target (old)/goal/target ·鵡 vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【CEDICT】parrot ·鵩 fvŭᵏ IPA:/fʱuʔ˩/ MC:bjuwk【CEDICT】owl ·鵯 phĭᵗ IPA:/pʰiʔ/ 【CEDICT】the Pycnonotidae or bulbul family of birds ·鵰 tiēw IPA:/tiɛw/ MC:tew【CEDICT】bird of prey ·鵲 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【Baxter-Sagart disambig.】magpie ·鵵 thú IPA:/tʰu˨˦/ MC:thuH【CEDICT】Scops semitorques ·鵶(鴉) ’iā IPA:/ʔia/ MC:’ae【CEDICT】variant of 鴉|鸦[ya1] ·鵷 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’jwon【CEDICT】firebird (mythology) ·鵻(隼) čūi IPA:/ʈʂui/ MC:tsywij【CEDICT】snipe/turtle-dove ·鵾 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】large bird, possibly related to crane or swan (archaic)/mythical monstrous bird, cf Sinbad’s roc ·鶂(鶃) ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【CEDICT】hawk ·鶃(鶂) ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【Unihan】hawk; Ardea cinerea ·鶄 tzīng IPA:/tsiŋ/ MC:tsjeng【Unihan】a kind of water bird ·鶉 shhyȗn IPA:/ʃʱyun˩/ MC:dzywin【Baxter-Sagart disambig.】quail ·鶊 k(i)ēng IPA:/k(i)əŋ/ MC:kaeng【CEDICT】oriole ·鶋 kyū IPA:/ky/ MC:kjo【Unihan】a sea-bird with a white breast ·鶖 thsiōw IPA:/tsʰiw/ MC:tshjuw【CEDICT】see 鶖鷺|鹙鹭[qiu1 lu4] ·鶘 hhȗ IPA:/ɦu˩/ MC:hu【CEDICT】pelican ·鶚 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ MC:ngak【CEDICT】(bird species of China) western osprey (Pandion haliaetus) ·鶤 kūn IPA:/kun/ MC:kwon【CEDICT】variant of 鵾|鹍, large bird, possibly related to crane or swan (archaic)/mythical monstrous bird, cf Sinbad’s roc ·鶪(鵙) kyuĕᵏ IPA:/kyuəʔ/ MC:kwek【Baxter-Sagart disambig.】shrike ·鶯(鴬鸎) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】oriole or various birds of the Sylvidae family including warblers ·鶱 hiēn IPA:/hiɛn/ MC:xjon【CEDICT】soar ·鶴 hhŏᵏ IPA:/ɦɒʔ˩/ MC:hak【Baxter-Sagart disambig.】crane ·鶵(雛) thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【CEDICT】chick/young bird ·鶹() liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【CEDICT】see 鵂鶹|鸺鹠[xiu1 liu2] ·鶻 hhŭᵗ IPA:/ɦuʔ˩/ MC:hwot【CEDICT】falcon/migratory bird ·鶼 kiēm IPA:/kiɛm/ MC:kem【CEDICT】mythical bird with one eye and one wing/see also 鰈鶼|鲽鹣[die2 jian1] ·鶿 thhsȇ IPA:/tsʱɨ˩/ MC:dzi【CEDICT】cormorant ·鷁 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngek【Baxter-Sagart disambig.】kind of aquatic bird ·鷃(鴳) ’ián IPA:/ʔian˨˦/ MC:’aenH【CEDICT】quail-like bird ·鷈 thī IPA:/tʰi/ MC:thej【CEDICT】see 鷿鷈|䴙䴘[pi4 ti1] ·鷉 thī IPA:/tʰi/ 【CEDICT】variant of 鷈|䴘[ti1] ·鷊 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ 【CEDICT】pheasant/turkey/old variant of 鷁|鹢[yi4] ·鷏(鷆) thhiȇn IPA:/tʱiɛn˩/ MC:den【CEDICT】bird name ·鷓 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【CEDICT】partridge/Francolinus chinensis ·鷕 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ 【CEDICT】cry of hen pheasant ·鷖 ’ī IPA:/ʔi/ MC:’ej【Baxter-Sagart disambig.】seagull; fabulous bird ·鷗(鴎) ’ōw IPA:/ʔəw/ MC:’uw【CEDICT】common gull ·鷙 čḯ IPA:/tʃɨ˨˦/ MC:tsyijH【Baxter-Sagart disambig.】bird of prey ·鷚 liów IPA:/liw˨˦/ MC:ljuwH【CEDICT】pipit (genus Anthus) ·鷟 drwŏᵏ IPA:/ɖʐwɒʔ˩/ MC:dzraewk【CEDICT】phoenix/river gull ·鷥 sē IPA:/sɨ/ 【CEDICT】heron ·鷦 tziēw IPA:/tsiɛw/ MC:tsjew【CEDICT】eastern wren ·鷲 dziów IPA:/dziw˨˦/ MC:dzjuwH【CEDICT】vulture ·鷳(鷼) hhiȃn IPA:/ɦian˩/ 【CEDICT】variant of 鷴|鹇[xian2] ·鷸 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:ywit【CEDICT】common snipe/sandpiper ·鷹 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:’ing【Baxter-Sagart disambig.】eagle, falcon ·鷺 lú IPA:/lu˨˦/ MC:luH【CEDICT】heron ·鷽 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Baxter-Sagart disambig.】a kind of bird ·鸁 lȏ IPA:/lɔ˩/ 【CEDICT】grebe/wren ·鸂 khī IPA:/kʰji/ MC:khej【CEDICT】see 鸂鶒|㶉鶒[xi1 chi4] ·鸇 čiēn IPA:/tʃiɛn/ MC:tsyen【Baxter-Sagart disambig.】kind of hawk or falcon ·鸋 nȋng IPA:/niŋ˩/ MC:neng【Unihan】(archaic) a wren ·鸎(鶯) ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】variant of 鶯|莺[ying1] ·鸏 mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【CEDICT】tropic bird ·鸑 (ng)iŏᵏ IPA:/(ŋ)jiɒʔ˩/ MC:ngaewk【CEDICT】young phoenix ·鸒 yú IPA:/jy˨˦/ MC:yoH【Baxter-Sagart disambig.】a kind of crow ·鸖 hhŏᵏ IPA:/ɦɒʔ˩/ 【CEDICT】old variant of 鶴|鹤[he4] ·鸘 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:srjang【CEDICT】see 鷫鸘|鹔鹴[su4 shuang1] ·鸚 ’īng IPA:/ʔiŋ/ MC:eang【CEDICT】parrot ·鸛 kwón IPA:/kwɔn˨˦/ MC:kwanH【Baxter-Sagart disambig.】heron ·鸜(朐鴝) khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】variant of 鴝|鸲[qu2] ·鸝 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【CEDICT】Chinese oriole ·鸞(鵉) lwȏn IPA:/lwɔn˩/ MC:lwan【Baxter-Sagart disambig.】phoenix ·鹵 lù IPA:/lu˥˧/ MC:luX【Baxter-Sagart disambig.】salty (sc. land) ·鹹 hhiȃm IPA:/ɦiam˩/ MC:heam【Baxter-Sagart disambig.】salty ·鹺 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Baxter-Sagart disambig.】salt ·鹻(碱鹼堿) kiàm IPA:/kiam˥˧/ MC:keamX【CEDICT】variant of 鹼|碱[jian3] ·鹼(碱鹻堿) kièm IPA:/kiɛm˥˧/ 【CEDICT】base/alkali/soda (chemistry) ·鹽(塩䀋) iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:yem【Baxter-Sagart disambig.】salt (n.) ·鹽(塩䀋) iém IPA:/jiɛm˨˦/ MC:yemH【Baxter-Sagart disambig.】salt (v.) ·鹿 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Baxter-Sagart disambig.】deer ·麀 ’iōw IPA:/ʔiw/ MC:’juw【CEDICT】female deer/doe/female animal ·麂 kì IPA:/ki˥˧/ MC:kijX【CEDICT】muntjac ·麇(麕) kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Baxter-Sagart disambig.】fallow deer ·麈 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyuX【CEDICT】leader of herd/stag ·麋 mȋ IPA:/mi˩/ MC:mij【Baxter-Sagart disambig.】kind of deer ·麏 kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Baxter-Sagart disambig.】fallow-deer ·麐(麟) lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】variant of 麟[lin2] ·麒 khhȋ IPA:/kʱi˩/ MC:gi【CEDICT】mythical male unicorn/see 麒麟 ·麓(梺) lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【CEDICT】foot of a hill ·麕(麇) kyūn IPA:/kyun/ MC:kwin【Baxter-Sagart disambig.】fallow-deer ·麖 kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【CEDICT】red deer ·麗 lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Baxter-Sagart disambig.】symmetrical ·麚 kiā IPA:/kia/ MC:kae【CEDICT】buck/stag ·麛 mȋ IPA:/mi˩/ MC:mej【Baxter-Sagart disambig.】fawn; to hunt a young animal ·麛 mȋ IPA:/mji˩/ MC:mej【Baxter-Sagart disambig.】fawn; to hunt a young animal ·麝 shhié IPA:/ʃʱiɛ˨˦/ MC:zyaeH【CEDICT】musk deer (Moschus moschiferus)/also called 香獐子 ·麞(獐) čiāng IPA:/tʃiɑŋ/ MC:tsyang【CEDICT】variant of 獐[zhang1] ·麟(麐) lȋn IPA:/lin˩/ MC:lin【CEDICT】female unicorn/see 麒麟 ·麠 kīng IPA:/kiŋ/ MC:kjaeng【CEDICT】red deer/sambar deer ·麤(觕麄粗) thsū IPA:/tsʰu/ MC:tshu【CEDICT】remote/distant/variant of 粗[cu1] ·麥 mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:meak【Baxter-Sagart disambig.】wheat ·麩 fū IPA:/fu/ MC:phju【CEDICT】bran ·麪(麺麵) mién IPA:/miɛn˨˦/ MC:menH【CEDICT】variant of 麵|面[mian4] ·麮 kyù IPA:/ky˥˧/ 【CEDICT】porridge ·麰(牟) mȏw IPA:/məw˩/ MC:mjuw【CEDICT】barley ·麴(麹麯) khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ MC:khjuwk【CEDICT】yeast/Aspergillus (includes many common molds)/Taiwan pr. [qu2] ·麻(菻蔴) mȃ IPA:/ma˩/ MC:mae【Baxter-Sagart disambig.】hemp ·麾 hūi IPA:/hui/ MC:xjwe【CEDICT】signal flag/to signal ·黀 čōw IPA:/ʈʂəw/ MC:tsrjuw【CEDICT】hemp stem ·黄 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ 【Unihan】yellow; surname ·黈 thòw IPA:/tʰəw˥˧/ MC:thuwX【CEDICT】a yellow color ·黌 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ MC:hwaeng【CEDICT】school ·黍 shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】Panicum miliaceum, glutinous ·黎 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lej【Baxter-Sagart disambig.】old ·黐 čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhje【CEDICT】birdlime ·黑(黒) hĕᵏ IPA:/həʔ/ MC:xok【Baxter-Sagart disambig.】black ·黓 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【CEDICT】black ·黔 khhiȇm IPA:/kʱiɛm˩/ MC:gjem【Baxter-Sagart disambig.】black ·黕 tàm IPA:/tam˥˧/ MC:tomX【CEDICT】red ·默(黙) mĕᵏ IPA:/məʔ˩/ MC:mok【CEDICT】silent/to write from memory ·黛 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dojH【CEDICT】umber-black dye for painting the eyebrow ·黜 čhyŭᵗ IPA:/tʃʰyʔ/ MC:trhwit【Baxter-Sagart disambig.】expel ·黝 ’iòw IPA:/ʔiw˥˧/ MC:’jiwX【CEDICT】black/dark green ·點(奌点) tièm IPA:/tiɛm˥˧/ MC:temX【Baxter-Sagart disambig.】black spot ·黟 ’ī IPA:/ʔi/ 【CEDICT】black and shining ebony ·黠 hhiăᵗ IPA:/ɦiaʔ˩/ MC:heat【Baxter-Sagart disambig.】shrewd ·黤 ’iàm IPA:/ʔiam˥˧/ MC:’aemX【Unihan】blue-black ·黥 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【CEDICT】to tattoo criminals on the face or forehead ·黧 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lej【CEDICT】dark/sallow color ·黨 tàng IPA:/tɑŋ˥˧/ MC:tangX【Baxter-Sagart disambig.】500 families; relatives ·黬 ’iàm IPA:/ʔiam˥˧/ 【Unihan】blackhead ·黯 ’iàm IPA:/ʔiam˥˧/ MC:’eamX【CEDICT】deep black/dark/dull (color) ·黰 čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【CEDICT】bushy black hair ·黲 thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ 【CEDICT】dark/dim/gloomy/bleak ·黴 mȗi IPA:/mui˩/ 【CEDICT】variant of 霉[mei2] ·黷 dŭᵏ IPA:/duʔ˩/ MC:duwk【CEDICT】blacken/constantly/to insult ·黹 čï̀ IPA:/tʃɨ˥˧/ 【CEDICT】embroidery ·黻 fŭᵗ IPA:/fuʔ/ MC:pjut【CEDICT】(embroidery) ·黼 fù IPA:/fu˥˧/ MC:pjuX【CEDICT】(embroidery) ·黽 mìng IPA:/miŋ˥˧/ MC:meangX【Baxter-Sagart disambig.】toad ·黿 (ng)yuȇn IPA:/(ŋ)jyuɛn˩/ MC:ngjwon【CEDICT】sea turtle ·鼃(蛙) ’wā IPA:/ʔwa/ MC:’wea【Baxter-Sagart disambig.】frog ·鼄(蛛) čyū IPA:/tʃy/ MC:trju【CEDICT】old variant of 蛛[zhu1] ·鼅(蜘) čī IPA:/tʃi/ MC:trje【CEDICT】old variant of 蜘[zhi1] ·鼇(鰲) ngȃw IPA:/ŋaw˩/ MC:ngaw【CEDICT】variant of 鰲|鳌[ao2] ·鼈(鱉) piĕᵗ IPA:/piɛʔ/ MC:pjiet【CEDICT】variant of 鱉|鳖[bie1] ·鼉 thhȏ IPA:/tʱɔ˩/ MC:da【Baxter-Sagart disambig.】alligator ·鼎() tìng IPA:/tiŋ˥˧/ MC:tengX【Baxter-Sagart disambig.】cauldron ·鼏(幂冪) mĭᵏ IPA:/miʔ˩/ MC:mek【CEDICT】cover of tripod kettle ·鼓(皼皷鼔) kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【CEDICT】drum/CL:通[tong4],面[mian4]/to drum/to strike/to rouse/to bulge/to swell ·鼔(皼鼓皷) kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Baxter-Sagart disambig.】drum (v.) ·鼕 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【CEDICT】(onom.) beating a drum/rat-a-tat ·鼖 fvȗn IPA:/fʱun˩/ MC:bjun【CEDICT】large brass drum ·鼗(鞉鞀) thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【CEDICT】a drum-shaped rattle (used by peddlers or as a toy)/rattle-drum ·鼙 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bej【Baxter-Sagart disambig.】small hand-drum ·鼛 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Baxter-Sagart disambig.】big drum ·鼠(鼡) shyù IPA:/ʃy˥˧/ MC:syoX【Baxter-Sagart disambig.】rat ·鼢 fvún’ IPA:/fʱun’˨˦/ MC:bjunX【CEDICT】(mole) ·鼩 khhyȗ IPA:/kʱy˩/ MC:gju【CEDICT】see 鼩鼱[qu2 jing1] ·鼫 shhĭᵏ IPA:/ʃʱiʔ˩/ MC:dzyek【CEDICT】long-tailed marmot ·鼬 iów IPA:/jiw˨˦/ MC:yuwH【CEDICT】see 鼬鼠[you4 shu3] ·鼯 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【CEDICT】flying squirrel ·鼷 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【CEDICT】mouse ·鼻 bí IPA:/bi˨˦/ MC:bjijH【Baxter-Sagart disambig.】smell (v.t.) ·鼽 khhiȏw IPA:/kʱiw˩/ MC:gjuw【CEDICT】congested nose ·齅(嗅) hiów IPA:/hiw˨˦/ MC:xjuwH【Unihan】smell; to smell ·齈 núng IPA:/nuŋ˨˦/ MC:nuwngH【CEDICT】cold in the head catarrh of the nose ·齊(斉亝) thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ MC:dzej【Baxter-Sagart disambig.】uniform, equal ·齋(斎斋) čāi IPA:/ʈʂai/ MC:tsreaj【Baxter-Sagart disambig.】purify oneself ·齌 dzí IPA:/dzi˨˦/ MC:dzejH【CEDICT】see 齌怒[ji4 nu4] ·齍 tzē IPA:/tsɨ/ MC:tsij【Baxter-Sagart disambig.】sacrificial grain ·齏(韲) tzī IPA:/tsi/ MC:tsej【CEDICT】finely chopped meat or vegetables/powdered or fragmentary ·齒(歯) čhï̀ IPA:/tʃʰɨ˥˧/ MC:tsyhiX【Baxter-Sagart disambig.】front teeth ·齕 hhĕᵗ IPA:/ɦəʔ˩/ MC:hot【Baxter-Sagart disambig.】bite (v.) ·齗 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ MC:ngj+n【CEDICT】old variant of 齦|龈[yin2] ·齝() čhī IPA:/tʃʰi/ MC:trhi【Unihan】to chew the cud ·齞 nièn IPA:/niɛn˥˧/ 【CEDICT】to display the teeth ·齠 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ 【CEDICT】shed the milk teeth/young ·齡(齢) lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:leng【CEDICT】age/length of experience, membership etc ·齧(嚙囓) ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:nget【Baxter-Sagart disambig.】gnaw ·齩(咬) (ng)iàw IPA:/(ŋ)jiaw˥˧/ MC:ngaewX【CEDICT】variant of 咬[yao3] ·齪 čhwŏᵏ IPA:/ʈʂʰwɒʔ/ MC:tsrhaewk【CEDICT】dirty/filthy/base/mean/narrow-minded/petty ·齮 (ng)ì IPA:/(ŋ)ji˥˧/ MC:ngjeX【CEDICT】to bite ·齯 (ng)ȋ IPA:/(ŋ)ji˩/ MC:ngej【CEDICT】teeth grown in old age ·齰 drĕᵏ IPA:/ɖʐəʔ˩/ MC:dzraek【CEDICT】to bite ·齱 čhwŏᵏ IPA:/ʈʂʰwɒʔ/ MC:tsrhaewk【CEDICT】uneven teeth/buck-toothed ·齲 gyú’ IPA:/gy’˨˦/ 【CEDICT】decayed teeth/dental caries ·齾 (ng)iăᵗ IPA:/(ŋ)jiaʔ˩/ MC:ngaet【CEDICT】dented/chipped/gap-toothed/toothless ·龍(尨竜龒) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ MC:ljowng【Baxter-Sagart disambig.】dragon ·龍(尨竜龒) mȃng IPA:/mɑŋ˩/ MC:maewng【Baxter-Sagart disambig.】variegated ·龐(厐龎厖龎) phhȃng IPA:/pʱɑŋ˩/ MC:baewng【Baxter-Sagart disambig.】huge ·龓(䪊) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】a halter ·龔 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Baxter-Sagart disambig.】respectful ·龕 khām IPA:/kʰam/ MC:khom【CEDICT】niche/shrine ·龜(亀) kūi IPA:/kui/ MC:kwij【Baxter-Sagart disambig.】tortoise ·龠(籥) iŏᵏ IPA:/jiɒʔ˩/ MC:yak【Baxter-Sagart disambig.】flute; key; tube ·龡(吹) čhūi IPA:/ʈʂʰui/ MC:tsyhwe【Baxter-Sagart disambig.】blow (v.) ·龢(咊和) hhwȏ IPA:/ɦwɔ˩/ MC:hwa【CEDICT】old variant of 和[he2]/harmonious ·㐨 szyú’ IPA:/sʱy’˨˦/ 【Unihan】a kind of fish in legend (a record in old books) ·㐱(鬒) čìn IPA:/tʃin˥˧/ MC:tsyinX【Baxter-Sagart disambig.】thick hair ·㐲 dái IPA:/dai˨˦/ MC:dajH【Unihan】name of an island ·㐸 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ 【Unihan】(non-classical form of 欠) to owe money, deficient, to yawn, last name ·㑄(侮) vù IPA:/vu˥˧/ MC:mjuX【Baxter-Sagart disambig.】insult (v.) ·㑌(尩) ’wāng IPA:/ʔwɑŋ/ 【Unihan】(same as 尪) weak; a rickety person; emaciated ·㑞 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ 【Unihan】(same as 媵) (in old time) a maid who accompanies a bride to her new home; to escort, a concubine ·㑥 í IPA:/ji˨˦/ MC:yeH【Unihan】disrespectful; irreverent, to make light of; to neglect; careless; rush, to exchange, (said of one’s personality) easy to get along with ·㑾 iȇw IPA:/jiɛw˩/ 【Unihan】(interchangeable 繇) joy, delight, gratification ·㒒 bŭᵏ IPA:/buʔ˩/ 【Unihan】(same as 僕) a slave; a servant, used conventionally for oneself, a charioteer ·㒟 nièw IPA:/niɛw˥˧/ MC:newX【Unihan】(same as 褭) with a charming; slim carriage (of a woman), pretty ·㒠 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【Unihan】narrow; contracted, quickly; fast; hasty; soon; promptly ·㒿 lȋ IPA:/lji˩/ 【Unihan】a kind of turban used in ancient time ·㓑 hhíng’ IPA:/ɦiŋ’˨˦/ 【Unihan】cold ·㓖 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【Unihan】bitterly cold, cold wind; the north wind ·㓚 kūng IPA:/kuŋ/ MC:kuwng【Unihan】a sickle, a reaping-hook, to gather in the harvest, to pare; to scrape ·㓢 lŏᵏ IPA:/lɒʔ˩/ MC:lak【Unihan】to cut the flesh from the bones; to scrape off; to pick out; to get rid of ·㓤 kiăᵗ IPA:/kiaʔ/ 【Unihan】to strip the skin of the face; an imminent calamity, to engrave; (Cant.) to pierce ·㔨 búi IPA:/bui˨˦/ 【Unihan】name of a person ·㔮 hhyȗng IPA:/ɦyuŋ˩/ 【Unihan】a kind of animal which looks like a rat ·㕁 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ 【CEDICT】old variant of 卻|却[que4] ·㕈 ’ì IPA:/ʔi˥˧/ 【Unihan】(interchangeable 庡) to linger; to walk to and from, to conceal; to cover up; to secrete; to hide; to cover over ·㕒 ȋ IPA:/ji˩/ 【Unihan】a lofty peak; a mountain peak ·㕦 hhwá IPA:/ɦwa˨˦/ MC:hwaeH【Unihan】loud; clamour; hubbub, big mouth, to brag ·㕮 fvú’ IPA:/fʱu’˨˦/ MC:bjuX【Unihan】to chew; to masticate, to dwell on, Chinese medicine term ·㖃 hòw IPA:/həw˥˧/ MC:xuwX【Unihan】(interchangeable 吼) to roar of animals, angry tones, (interchangeable 詬) a sense of shame; to shame, to vomit ·㖡 ié IPA:/jiɛ˨˦/ 【Unihan】the birds singing during the night; (Cant.) interjection to indicate the speaker is thinking ·㖧 hūn IPA:/hun/ 【Unihan】can not see clear, (ancient form of 吻) lips ·㗀 ’iōw IPA:/ʔiw/ 【Unihan】(same as 呦 嚘) the bleating of the deer, sound of insects ·㗉 liŏᵏ IPA:/liɒʔ˩/ MC:ljak【Unihan】incisive, (the large seal type 籀) to brand criminals on the face, to rob; to plunder, an edge, a two-edged weapon; a sword ·㗱 dzĭᵖ IPA:/dziʔ˩/ 【Unihan】to suck; to chew, to smear the mouth with the blood of a victim when taking an oath ·㗲 hhwĕᵏ IPA:/ɦwəʔ˩/ MC:hweak【Unihan】to call; to summon; (Cant.) eloquent ·㘈 ngĭᵏ IPA:/ŋiʔ˩/ MC:ngik【Unihan】able to take a correct view of things; to response correctly (said of small children), sound; echo ·㘲 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【Unihan】a cove; a bay, a bend or nook in the hills, the outside part of a curved bank; the curve of a bow ·㙐 t(w)ò IPA:/t(w)ɔ˥˧/ 【Unihan】to move, to hang down; to let fall, (same as 垛) a target, a battlement, to add up; to pile up ·㙚 syuēng IPA:/syuəŋ/ 【Unihan】red colored hard and solid mud (soil; clay; earth) ·㙡 tzyūng IPA:/tsyuŋ/ 【Unihan】a kind of eatable mushroom ·㙤 hiá IPA:/hia˨˦/ MC:xaeH【Unihan】(same as 罅) a crack in earthenware, a split; rip or break apart; thus — a grudge ·㙪 ’í IPA:/ʔji˨˦/ 【Unihan】dark; the sun hidden by clouds, obscure ·㙲 ’yúng IPA:/ʔyuŋ˨˦/ MC:’jowngH【Unihan】(same as 壅) to stop up; to obstruct ·㚂 náng IPA:/nɑŋ˨˦/ MC:nangH【Unihan】dust; dirt, a cellar, a caverns ·㚟() čhiŏᵏ IPA:/tʃʰiɒʔ/ MC:trhjak【Unihan】(non-classical form) a kind of animal; with head looks like rabbit and feet deer, small rabbit ·㚤 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Unihan】a lady officer of the monarch’s palace in old times ·㚷 nài IPA:/nai˥˧/ MC:nreaX【Unihan】(same as 嬭) the breasts of a woman; milk; a term of respect for women; grandma, one’s elder sister or sisters, used for a girl’s name ·㚻 kī IPA:/kji/ 【CEDICT】see 㚻姦|㚻奸[ji1 jian1] ·㛂 (ng)wò IPA:/(ŋ)wɔ˥˧/ MC:ngwaX【CEDICT】graceful/frail and petite ·㛑 thsán IPA:/tsʰan˨˦/ MC:tshanH【Unihan】three women, beautiful things ·㛗 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ 【Unihan】frivolous; flippant; disrespectful; irreverent; to insult, young, used in girl’s name ·㛮 sàw IPA:/saw˥˧/ MC:sawX【Unihan】(same as 嫂) wife of one’s elder brother ·㜎 hhȋ IPA:/ɦji˩/ MC:hej【Unihan】slave girls, lacking in courage; nervous, a jealous woman ·㜪 shēn IPA:/ʂən/ MC:srin【Unihan】(same as 嫀) name of a family or a clan, name of country (in ancient times) ·㜲 ȋng IPA:/jiŋ˩/ MC:yeng【Unihan】(non-classical form of 嬴) to have surplus; full; an overplus, to open out; to produce, a family name ·㜷 mȋ IPA:/mji˩/ MC:mjie【Unihan】milk, the breasts of a woman, to suckle, word of respect for women, (for Qi’s people) mother, used in girl’s name ·㜸 ngiĕᵗ IPA:/ŋiɛʔ˩/ MC:ngjet【Unihan】(non-classical form of 孽) sin; evil; retribution, the son of a concubine ·㝏 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】(same as 介) alone; solitary, to live alone ·㝔 ’iéw IPA:/ʔiɛw˨˦/ 【Unihan】deep bottom; the southeast corner of a house ·㝮 dzúi IPA:/dzui˨˦/ 【Unihan】to exile; to banish, beyond the borders ·㝱 múng IPA:/muŋ˨˦/ MC:mjuwngH【Unihan】(standard form) a dream; to dream, visionary, stupid ·㞕 siĕᵗ IPA:/siɛʔ/ 【Unihan】(same as 屑) chips; crumbs; bits trifles, to care; to mind ·㟐 máng IPA:/mɑŋ˨˦/ MC:mangH【Unihan】big and high; lofty; steep ·㟧 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ 【Unihan】a cliff; a precipice ·㟽 pièw IPA:/piɛw˥˧/ MC:pjiewX【Unihan】mountain top; summit, pointing mountain ·㟿 màng IPA:/mɑŋ˥˧/ 【Unihan】high and steep, name of a mountain ·㠊(嶇) khyū IPA:/kʰy/ MC:khjo【Unihan】(same as U+5D87 嶇) a rugged, steep mountain ·㠋 ngŏᵏ IPA:/ŋɒʔ˩/ 【Unihan】(same as 崿) a lofty mountain peak ·㠑 dzúi’ IPA:/dzui’˨˦/ 【Unihan】high mountain steep rugged and uneven ·㠙 hhȃw IPA:/ɦaw˩/ 【Unihan】a mountain paths (same as 崤) name of a mountain ·㠥 lyŭᵗ IPA:/lyʔ˩/ 【Unihan】rugged and uneven, high and lofty, to roll stones down hill, piles of stones ·㠯(以) ì IPA:/ji˥˧/ MC:yiX【Baxter-Sagart disambig.】take, use ·㠲 bí’ IPA:/bi’˨˦/ 【Unihan】ripped; split ·㠹 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】a turban; a headdress a scarf ·㠾 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’jwon【Unihan】a dish-cloth; a mopper; a cleaning rag, headdress; a scarf; turban ·㡁 khwà IPA:/kʰwa˥˧/ MC:khwaeX【Unihan】a robe; a long gown, a shirt; a short gown ·㡆 hwāng IPA:/hwɑŋ/ MC:xwang【Unihan】(same as U+3843 㡃) an artisan to soften raw silk by boiling and to dye the dressed silk ·㡊 khiăᵖ IPA:/kʰiaʔ/ MC:kheap【Unihan】(same as 帢) a kind of cap worn by an officer in old China ·㡌 máw IPA:/maw˨˦/ 【CEDICT】old variant of 帽[mao4] ·㡗 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】red paper, a small piece of thin paper, ropes; cords; cables ·㡛 mȃng IPA:/mɑŋ˩/ 【Unihan】name for a workman who applied color in painting (in ancient times) ·㡝 fvúng IPA:/fʱuŋ˨˦/ MC:bjowngH【Unihan】a napkin, kerchief, a headgear; articles for dressing the hair, a calligrapher’s or painter’s signature, seal, dedicatory notes, etc. on a painting, etc. ·㡠 tēng IPA:/təŋ/ 【Unihan】a picture; one of a pair, as of scrolls, etc. ·㡧 čéng IPA:/ʈʂəŋ˨˦/ MC:traengH【Unihan】to stretch open painting, (same as 幀) a picture (one of a pair as of scrolls, etc.) ·㡨 thsiēm IPA:/tsʰiɛm/ MC:tshjem【Unihan】a label; a tag, to record, to make a note, to wipe; to scrub; to dust; to clean ·㡭 kí IPA:/kji˨˦/ 【Unihan】(standard, ancient form of U+7E7C 繼) to continue; to carry on, to follow; to inherit; to succeed to ·㡳(底) tì IPA:/ti˥˧/ MC:tejX【Baxter-Sagart disambig.】bottom; stop, obstruct ·㢋 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【Unihan】vast, to open up, enlarge or expand ·㢏 thhȏw IPA:/tʱəw˩/ MC:duw【Unihan】a cesspool; a manger, a trough; a flume; a chute, (same as 庾) a stack of grain, an ancient measure of capacity, a storage for water, (ancient form 逾) to pass over; to exceed ·㢝 sū IPA:/su/ MC:su【Unihan】cottage; a coarse house, house with flat roof ·㢡 tziàng IPA:/tsiɑŋ˥˧/ MC:tsjangX【Unihan】(same as 獎) to exhort; to encourage, to praise; to commend, to advise; to urge, to help ·㢦 kō IPA:/kɔ/ 【Unihan】(corrupted form) wooden post or pile for tethering animals, small and sharp pile ·㣔 tīng IPA:/tiŋ/ 【Unihan】to walk alone, to insist on one’s ways in doing things ·㤏 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】grievous; mournful; melancholy ·㤕 čyŭᵗ IPA:/tʃyʔ/ MC:trwit【Unihan】melancholy; grievous; mournful; sad, anxious and fearful, extremely sad ·㤜(怴) hyŭᵗ IPA:/hyʔ/ MC:xwit【Unihan】(corrupted form of 怴) crazy; mad, anger; angry, idiotic; silly; stupid, ill-will; enmity; animus ·㤝 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhuwng【Unihan】palpitation or fluttering of the heart, to become interested in something (usually as a result of persuasion) ·㤩 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ 【Unihan】(same as 恪) to respect; to venerate, grave and stern; of ornament — splendid, imposing ·㤮 kwáng IPA:/kwɑŋ˨˦/ MC:kjwangH【Unihan】an error; a blunder, to cheat; to swindle; to defraud, confused; deceit; to deceive ·㤰 dzŏᵏ IPA:/dzɒʔ˩/ 【Unihan】(same as 怍) to be ashamed; mortified; chagrined, to change color; to blush ·㥄 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Unihan】to pity; to commiserate; to have sympathy or compassion for, scared; afraid; fearful ·㥍 gí IPA:/gi˨˦/ 【Unihan】(same as 惎) to bear jealous hatred for; to hate; to hold a grudge against, to injure atrociously; to murder ·㥏 thièn IPA:/tʰiɛn˥˧/ MC:thenX【CEDICT】ashamed ·㥛 kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kik【Unihan】with expedition; urgent; hasty, anxious; worried, respectfully serious; to take careful precautions; to do something in a serious manner, to love; to like; to be fond of; to be kind to ·㥜 úi IPA:/ui˨˦/ MC:hjw+jH【Unihan】unsuccessful in one’s career; to have not one’s ambition fulfilled, generous; unselfish; liberal, uneasy; disturbed; not feeling at peace ·㥦 khiĕᵖ IPA:/kʰiɛʔ/ MC:khep【CEDICT】variant of 愜|惬[qie4] ·㥶 sĕᵏ IPA:/səʔ/ MC:sok【Unihan】(same as 塞) (same as 愆) to fill up; full of; filled with; rich in contents; abundance, a fault; a mistake, to exceed; to be more than, to surpass ·㦧(憯) thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ MC:tshomX【Unihan】(same as U+61AF 憯 U+6158 慘) sad; sorrowful; grieved; miserable; tragic ·㦴 kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【Unihan】to arrest; to catch; to seize, to brawl; a hand-to-hand fight; to struggle for; to fight for, to beat; to strike; to attack ·㦸(戟) kĭᵏ IPA:/kiʔ/ MC:kjaek【Baxter-Sagart disambig.】a kind of lance ·㦼 shwáng IPA:/ʂwɑŋ˨˦/ MC:sraewngH【Unihan】a wooden piles used as a cable to make immovable of a boat ·㧁 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khop【Unihan】to close, shut the door with a bang, to soar, (ancient form 闔) a Chinese family name ·㧉 kái IPA:/kai˨˦/ MC:kojH【Unihan】to rub; to grind; to polish; to wear, to take; to obtain; to select, to beat; to strike; to attack ·㧖(扼搤) ’ĕᵏ IPA:/ʔəʔ/ MC:’eak【Unihan】to clutch; to grasp ·㧙 biĕᵗ IPA:/biɛʔ˩/ 【Unihan】to give a playful blow, to strike against, to wring; to wrench; to twist, to turn for the better ·㧵 phhȏw IPA:/pʱəw˩/ 【Unihan】(corrupted form of U+638A 掊) to exact, to get salt from sea-water, to break up; to injure, to hold something in both hands; to scoop up mud; (Cant.) to hit, strike, knock ·㧻 čwŏᵏ IPA:/ʈʂwɒʔ/ MC:traewk【Unihan】a thorn, to select; to pick, to push, to find out, to cut out; to engrave, sound of striking ·㨀 pìng IPA:/piŋ˥˧/ 【Unihan】(same as 抦) to hold in the hand ·㨄 driéw’ IPA:/dʒiɛw’˨˦/ 【Unihan】to pierce; to stab, (same as 挑) to stir; to disturb; to agitate, to place the hand on, to impeach, (a dialect) to lift something heavy from one side or from the end ·㨏 thān IPA:/tʰan/ MC:than【Unihan】to beat; to strike; to attack ·㨷 gín IPA:/gin˨˦/ 【Unihan】to wipe; to cleanse, (interchangeable 艱) difficult; distress; hardship ·㨾 iáng IPA:/jiɑŋ˨˦/ MC:yangH【Unihan】a type; a model; a mode; a style ·㩜(擥攬) làm IPA:/lam˥˧/ MC:lamX【CEDICT】variant of 擥[lan3] ·㪉 kŏᵖ IPA:/kɔʔ/ MC:kop【Unihan】(ancient form 合) to combine; to unite; to gather, to close; to shut ·㪍 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Unihan】(same as 勃) suddenly, to change, as the countenance, a kind of animal (interchangeable 悖) perverse; contrary to what is right, to rebel ·㪬 čhwŏᵏ IPA:/ʈʂʰwɒʔ/ MC:trhaewk【Unihan】to pierce; to stab; to hurt, to give; to hand over; to confer, to teach, to build, to pound (grain) in order to remove the husk ·㪺 kyū IPA:/ky/ MC:kju【Unihan】to bale out; to decant liquids, to pour out liquor, a feast, a kind of utensil used to ladle out water ·㫃(偃) ’ièn IPA:/ʔiɛn˥˧/ 【Unihan】flags flying, long bands or ribbons attached to flags, streamers, etc. (ancient form of 偃) to cease; to desist from ·㫲 búi IPA:/bui˨˦/ 【Unihan】dark; dull ·㬈 ’ūn IPA:/ʔun/ 【Unihan】the sun was shining and it’s warm ·㬒 màng IPA:/mɑŋ˥˧/ MC:mangX【Unihan】the sun are dimmed; darkness ·㬥 báw IPA:/baw˨˦/ 【Unihan】(an ancient form of 曝) to sun to air; to expose to sunlight, to expose or be exposed; exposure, a tree with scatter or dispersed leaves ·㬫 ’ién IPA:/ʔiɛn˨˦/ MC:’enH【Unihan】clear sky, a fine day ·㬻 hhwáng’ IPA:/ɦwɑŋ’˨˦/ 【Unihan】in between of the flesh, a state of a minority ethnic group in southern China, the moon is dimmed ·㭁 zhíng IPA:/ʒiŋ˨˦/ MC:nyingH【Unihan】a kind of tree, a kind of lumber used to stop a carriage ·㭊 sĭᵏ IPA:/siʔ/ MC:sek【Unihan】(non-classical of 析) to split, to rip or break apart, to divide, to separate; to interpret, to explain, to analyze ·㭓 bién IPA:/biɛn˨˦/ 【Unihan】a pillar arch ·㭨(椰) iȇ IPA:/jiɛ˩/ MC:yae【Unihan】(same as U+6930 椰) the cocoa-nut palm ·㭿 ngȃng IPA:/ŋɑŋ˩/ MC:ngang【Unihan】oblique angle, a post to tie cattle and horses to ·㮀 hhȃm IPA:/ɦam˩/ 【Unihan】tool to clear out (as a drain) the water, (same as 函) a case; a small box ·㮃 zhȗi IPA:/ʒui˩/ 【Unihan】farm tool, (same as 桵) a kind of tree ·㮇 thiém IPA:/tʰiɛm˨˦/ MC:themH【Unihan】(standard form of 掭) (same as 栝) a builder’s frame for measuring, juniper, a poker (for stirring fire, a cylinder part on the old style of wooden doors ·㮓 kéng IPA:/kəŋ˨˦/ 【Unihan】(same as 亙 堥) an extreme limit, to fill, universal, connected, revolve ·㮚 lĭᵗ IPA:/liʔ˩/ MC:lit【CEDICT】old variant of 栗[li4] ·㮰 phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Unihan】the small beam supporting the rafters at the eaves ·㯃(桼漆) thsĭᵗ IPA:/tsʰiʔ/ MC:tshit【Unihan】(same as 桼漆) the varnish tree, paint, lacquer, varnish, to paint or varinish, black, sticky ·㯆 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【Unihan】a tree, a mattress ·㯺 hiàm IPA:/hiam˥˧/ 【Unihan】a cabinet; a wardrobe; a cupboard, (same as 壏) hard ground ·㯻 kùn IPA:/kun˥˧/ 【Unihan】to bind; to tie up; a bundle; a bondage; restrictions; restraints ·㰍(櫳) lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】a cage, a pen, a grating, bars, window; window frame ·㰚 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【Unihan】(same as 籬) a bamboo fence; a hedge ·㰦 khyú IPA:/kʰy˨˦/ MC:khjoH【Unihan】to breath with mouth open ·㰱(歃) shăᵖ IPA:/ʂaʔ/ 【Unihan】(same as 歃) to smear the mouth with the blood of a victim when taking an oath, to taste; to try ·㱙 hiòw IPA:/hiw˥˧/ MC:xjuwX【Unihan】(same as 朽) rotten, decayed, useless, (same as 咼 剮) a wry mouth, to cut a criminal in pieces; to hack ·㱟 phī IPA:/pʰi/ MC:phje【Unihan】to rip open the flesh, to break; to snap ·㱡 shìng IPA:/ʃiŋ˥˧/ MC:sringX【Unihan】the soul out of one’s body; as good as dead ·㱥 léng IPA:/ləŋ˨˦/ MC:longH【Unihan】the evil spirits come out, sick and poor, stupid; rude, inattentive; absent-minded; careless ·㱿(壳殼) khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【Unihan】(interchangeable 殼) the husk, skin or shell of fruits; the shell of snakes, insects, etc., the shells of mollusks; a bag or case made of leather for weapons, (interchangeable 慤) prudent; cautious, (same as 嗀) to vomit; to throw up, strong; durable; solid; firm; stable ·㲈 shhiȇw IPA:/ʃʱiɛw˩/ MC:dzyew【CEDICT】variant of 韶[shao2] ·㲉 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ MC:khaewk【Unihan】egg shells ·㲚 shā IPA:/ʂa/ MC:srae【Unihan】long hair ·㲨 zhyȗng IPA:/ʒyuŋ˩/ 【Unihan】a decorative fine blanket on the top of a saddle, petty; trifling ·㲪 tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Unihan】woolen blanket with decorative design or pattern, a kind of animal ·㲹 kì IPA:/ki˥˧/ 【Unihan】(non-classical form of 氿) the dry soil on the river side, spring water from the hole of mountain side, a small fountain, shore; bank; beach, name of a lake in today’s Jiangsu Province Yixing county ·㳁 čĕᵏ IPA:/ʈʂəʔ/ MC:tsrik【Unihan】water flow; water current; momentum of moving water ·㳅 liȏw IPA:/liw˩/ MC:ljuw【Unihan】(ancient form of 流) to flow, to drift, to circulate, a current, to descend, unstable; weak ·㳿 í IPA:/jij˨˦/ 【Unihan】(same as 渫) rolling billows, to get rid of; to scatter, muddy, to ooze ·㴑(溯) sú IPA:/su˨˦/ 【Unihan】(same as 泝) to trace up to a source, to go against the stream/water ·㴒 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yek【Unihan】water current; water flow ·㴥 thsiéw IPA:/tsʰiɛw˨˦/ MC:tshjewH【Unihan】great billows; heavy seas rolling in ·㴶 khiŏᵏ IPA:/kʰiɒʔ/ 【Unihan】to water; to pour water; to irrigate, to wet; to moisten; to soak in, to wash ·㴸 shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ MC:syemX【Unihan】swift currents; swift flow of water ·㵎(澗) kián IPA:/kian˨˦/ MC:kaenH【Baxter-Sagart disambig.】stream in a ravine ·㵝 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Unihan】moving, as in ripples; moving to and fro (said of water) (interchangeable 裔) the hem of a robe, a border, a frontier, border bribes ·㵧 kŏᵗ IPA:/kɔʔ/ MC:kat【Unihan】name of a river, clear, pure; to cover; to hide ·㵩 í IPA:/jij˨˦/ MC:yejH【Unihan】many; flourishing; luxuriant growth (of vegetation) ·㵾() dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ MC:dzjengH【Unihan】cold; chilly, (ancient form of 凈) clean; pure; to purify ·㵿 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ 【Unihan】endlessly long or vast water currents ·㶇 hhwéng IPA:/ɦwəŋ˨˦/ MC:hwaengH【Unihan】a ferry, to across the river in a boat, a ferry boat, a raft ·㶞 nàng IPA:/nɑŋ˥˧/ 【Unihan】(same as 瀼) water currents; flowing of water, name of a river in Sichuan Province, heavily bedewed ·㶴 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【Unihan】a very great fire; flourishing flames, rich; exuberant; grand; prosperous ·㶼 ’āi IPA:/ʔai/ MC:’oj【Unihan】very hot, to burn, to heat, to roast, dazzling; bright; shining, a very great fire; flourishing flames ·㶾 piēw IPA:/piɛw/ 【Unihan】(non-classical abbreviated form of 熛) tough and honest; upright, flames burst into a blaze ·㶿 bŭᵗ IPA:/buʔ˩/ MC:bwot【Unihan】the smoke went up; giving forth smoke; smoking; misty ·㷠(燐粦) lìn IPA:/lin˥˧/ 【Unihan】A will-o’-the-wisp; a flitting light ·㷭 fūng IPA:/fuŋ/ MC:phjowng【CEDICT】old variant of 烽[feng1] ·㹌 čhàn IPA:/ʈʂʰan˥˧/ 【Unihan】cattle; domestic animals, a cow; female of an animal ·㹎 lȗi IPA:/lui˩/ 【Unihan】bull; bullock; ox (castrated), 求子牛 ·㹖 hhwán IPA:/ɦwan˨˦/ 【Unihan】(same as 豢) to feed animals with grains, to feed; to rear; to raise; to support ·㹟 kwái IPA:/kwai˨˦/ 【Unihan】a kind of animal, the animals to run about wildly, wild; mad; crazy, (same as 獪) cunning; artful; crafty ·㹠 thhȗn IPA:/tʱun˩/ MC:dwon【CEDICT】old variant of 豚[tun2] ·㹶 thhȋng IPA:/tʱiŋ˩/ MC:deng【Unihan】a kind of wild animal (monkey tribe) ·㹻 ’wō IPA:/ʔwɔ/ 【Unihan】(same as 猧) puppy, of dog tribe ·㺃 kòw IPA:/kəw˥˧/ 【Unihan】(same as 狗) a dog; canine ·㺌 hhiám’ IPA:/ɦiam’˨˦/ MC:heamX【Unihan】endless barking, two dogs are fighting ·㺦 čhīn IPA:/tʃʰin/ 【Unihan】a running animal, monkey climbing along the trees, a rutted dog ·㺲 niòw IPA:/niw˥˧/ 【Unihan】(ancient form of 鈕) buttons ·㻍 (ng)ȗ IPA:/(ŋ)u˩/ MC:ngu【Unihan】(interchangeable 珸) name of a sword, fine stone which is little less valuable than jade ·㻬 čhyū IPA:/tʃʰy/ 【Unihan】a kind of jade ·㼕 tāng IPA:/tɑŋ/ MC:tang【Unihan】pulp of a melon ·㼜 ’àng IPA:/ʔɑŋ˥˧/ 【Unihan】(same as 盎) a basin; pot; bowl or dish, sleek; well-favoured, abundant, a musical instrument ·㼡 shhyȗ IPA:/ʃʱy˩/ MC:dzyu【Unihan】a small jar with a small mouth, a bottle; pitcher; jug etc. ·㼣 pĕᵏ IPA:/pəʔ/ 【Unihan】bricks of the well; brick wall of a well, to build a well, to construct with bricks ·㼧 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Unihan】tiles in cylinder shape; used to build a palace; a temple or a shrine ·㼾 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】bricks ·㼿 čyúng IPA:/tʃyuŋ˨˦/ MC:tsyowngH【Unihan】the brick wall of a well, earthenware (a jar; a jar with a small mouth and two or four ears; a pot; a pitcher) ·㽉 hhiám IPA:/ɦiam˨˦/ MC:haemH【Unihan】a big jar; a big basin ·㽕 iȏw IPA:/jiw˩/ 【Unihan】new branches growing (said of trees), hollow; empty ·㽥 zhiȏw IPA:/ʒiw˩/ MC:nyuw【Unihan】fertile fields; good land (during the Epoch of Spring and Autumn) name of a place in Zheng Guo (today’s Henan Province LuShan Xian ·㽦 kyūn IPA:/kyun/ 【Unihan】reclaimed land; flat and in even level ·㽨 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Unihan】fragmented; uncultivated and desolated fields, to eliminate; remove, to clean (interchangeable 瘥) an epidemic; a plague ·㾐 lí IPA:/lji˨˦/ MC:ljejH【Unihan】ulcer, a sore; swelling and sores caused by varnish-poisoning; pestilence; epidemic, leprosy, (interchangeable 勵) to exhort to great effort; to urge ·㾓 ’yuēn IPA:/ʔyuɛn/ MC:’wen【Unihan】fatigue; exhaustion; weariness, ache of the joints (of bones); gout, melancholy; depressed, anger; fury, hatred; bitterness ·㾕 shìm IPA:/ʂim˥˧/ 【Unihan】a chill, a cold, malaria, shivering with cold, a shudder; a shiver; tremble ·㾛 thsìm IPA:/tsʰim˥˧/ MC:tshimX【Unihan】ugly; bad-looking ·㾩 kwāi IPA:/kwai/ MC:kweaj【Unihan】malignant boils ·㾪 shèng IPA:/ʂəŋ˥˧/ MC:srjaengX【Unihan】lean; thin; slim ·㿊 thsàm IPA:/tsʰam˥˧/ 【Unihan】very painful; agonizing (same as 憯) sad; sorrowful; grieved ·㿥 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ MC:haewk【Unihan】shine; clear and pure white feather (same as 皬) white, white but not pure ·㿮 ’iáng IPA:/ʔiɑŋ˨˦/ MC:’jangH【Unihan】green; blue; black, extravasation of blood, to look pale or pallid (of the facial complexion) ·㿿 (ng)ià IPA:/(ŋ)jia˥˧/ MC:ngaeX【Unihan】wine cups ·䀢(瞬) shyún IPA:/ʃyun˨˦/ MC:sywinH【Unihan】(same as 瞬) to glance; to blink; wink,, (interchangeable 眴 瞚), to indicate one’s wish or intention by expressions of the eyes ·䀶 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Unihan】strabismus; squint, to look askance; to ogle, (a dialect) bright; light; brilliant, bright eyes ·䀽 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:yen【Unihan】to look at each other ·䁁 liáng IPA:/liɑŋ˨˦/ MC:ljangH【Unihan】(same as 䀶) strabismus; squint, to look askance; to ogle, (a dialect) bright; light; brilliant, bright eyes ·䁘 ’ièw IPA:/ʔiɛw˥˧/ 【Unihan】to look at; to see, pretty eyes; (same as U+404F 䁏) farsightedness (as a physical defect); hypermetropia, to look from a distance ·䁩 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Unihan】(same as 魚) fish, inferior horse with blind eyes ·䁾 miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ 【Unihan】red and swelling of the eye socket, dim-sighted; poor visioned ·䂌 čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhowng【Unihan】a short weapon (daggers; swords; knives) ·䂎 tzwòn IPA:/tswɔn˥˧/ MC:tswanX【Unihan】a short spear; a lance with two points, a halberd, to pierce; to stab; to irritate, to catch a spear from away ·䂥(珉䃉) mȋn IPA:/min˩/ MC:min【Baxter-Sagart disambig.】a kind of precious stone ·䂦 čìn IPA:/tʃin˥˧/ 【Unihan】tired; exhausted, rugged stone, coarse whetstone, to pile up rocks on the river-bank ·䂬 kyùng IPA:/kyuŋ˥˧/ MC:kjowngX【Unihan】big rocks on the riverside (interchangeable 栱) an arched opening ·䂮 liŏᵏ IPA:/liɒʔ˩/ MC:ljak【Unihan】stone, to sharpen a knife, sharp-pointed; sharp, vigorous; energetic; keen ·䃂 kùn IPA:/kun˥˧/ MC:kwonX【Unihan】dull sound of the tolling bell, sound of rolling, rolling stone, a farm tool made of stone (a stone roller for hulling grains, etc.) ·䃔 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ MC:howng【Unihan】sound of falling rocks, loud noise, stone with strange and unique shapes ·䃘(硜) khēng IPA:/kʰəŋ/ MC:kheang【Unihan】simple and crude (same as 硜) the sound of pebbles or stones knocking together, obstinate; determined; resolute ·䃜 ’ī IPA:/ʔi/ MC:’ej【Unihan】a fine black stone ·䃣 hùi IPA:/hui˥˧/ 【Unihan】(same as 毀) to ruin, to destroy, to break down ·䃤 siēw IPA:/siɛw/ 【Unihan】black colored grindstone or whetstone ·䃧 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】sound of falling rocks ·䃭 kàm IPA:/kam˥˧/ MC:komX【Unihan】a stone box; a stone case, to cover with a piece of stone, (interchangeable 撼) to shake; to rock ·䃲 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ 【Unihan】(same as 磐) a great rock ·䃴 čyū IPA:/tʃy/ MC:tsyo【Unihan】a whetstone used to grind precious stone (jade; a gem) ·䃺 mwȏ IPA:/mwɔ˩/ 【Unihan】(a standard form of 磨) to grind, to rub, to sharpen ·䃾 pì IPA:/pi˥˧/ MC:pjijX【Unihan】to offer a small pig as sacrifice when worshipping the god of life ·䄃(殃) ’iāng IPA:/ʔiɑŋ/ MC:’jang【Unihan】(ancient standard form 殃) misfortune; calamity; retribution, a departed spirit ·䄍(蜡) drá IPA:/ɖʐa˨˦/ MC:dzraeH【Unihan】(same as U+8721 蜡) year-end sacrifice of the Zhou Dynasty; imperial sacrifice of thanksgiving to the earth for crops, offered at the end of the year, the name varying in different dynastic periods ·䄏 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ 【Unihan】(same as 祅) bizarre, calamity due to terrestrial disturbances (as distinct from 災 — disaster which is sent down from above) (interchangeable 妖) weird; supernatural, a ghost, bewitching; seductive (said of a woman) ·䄠 shhién IPA:/ʃʱiɛn˨˦/ MC:dzyenH【Unihan】(ancient form of 禪) to sacrifice to heaven, the imperial power, as only the emperor was allowed to offer these sacrifices, to cleanse; to exorcize, of Buddhism; Buddhist ·䄤 lái IPA:/lai˨˦/ MC:lajH【Unihan】to sink; to fall; decadent, to idle about; to be negligent of worship ·䄫 khì IPA:/kʰi˥˧/ 【Unihan】(same as 芑) a kind of sorghum with white sprouts, a kind of wild vegetable; bitter herbs ·䄮 fū IPA:/fu/ MC:pju【Unihan】dark rice plant, millet grain (in black color), (same as 稃) bran ·䅌 kyuēn IPA:/kyuɛn/ MC:kwen【Unihan】stalk (stem) of wheat or rice plant ·䅗 zhȗi IPA:/ʒui˩/ 【Unihan】(same as 䅑) four bundle of grains, to accumulate; to store up grains, grains; rice plant ·䅳 thhsȗ IPA:/tsʱu˩/ 【Unihan】stalk of the panicled millet; stalk of the rice plant ·䅷(稌) thhȗ IPA:/tʱu˩/ MC:du【Unihan】an ear of grain, (non-classical form of 稌) ancient term for glutinous rice, (same as 藷) a term for plants with tubers ·䅻 lȋ IPA:/lji˩/ MC:lje【Unihan】measurement; two bundle of grains (same as 離) bend of the ears of the variety of millet (because of the weight of the ears) ·䆅 tzē IPA:/tsɨ/ 【Unihan】to accumulate or to store up rice, to purchase grain with public funds and store it against famine ·䆍 lyȗng IPA:/lyuŋ˩/ 【Unihan】cut crops (not yet collected and tied up) ·䆎 siēm IPA:/siɛm/ 【Unihan】grass and grains producing no fruit ·䆏 fí IPA:/fi˨˦/ 【Unihan】a kind of rice plant (not glutinous and with purple colored stalk), (same as 糞) to apply fertilizers ·䆟 khŏᵖ IPA:/kʰɔʔ/ MC:khop【Unihan】corresponding; equivalent, considerable, appropriate, (same as 凹) indented; a hollow, concave ·䆸 tēng IPA:/təŋ/ 【Unihan】spacious; capacious, sound (of the house), a picture (on silk) scroll ·䇾 iȇn IPA:/jiɛn˩/ MC:ngjon【Unihan】a flute with 23 tubes; 4 inches long (of bamboo, etc.); a pipe; a wind instrument, (interchangeable 言) speech; words, to say, a dialect; language ·䈉 shăᵖ IPA:/ʂaʔ/ MC:sreap【Unihan】(same as 箑) a fan, (same as 翣) feathers adorning a coffin, bamboo ware ·䈲 pwōn IPA:/pwɔn/ MC:pan【Unihan】a bamboo basket for fishing, name of a variety of bamboo, thin and flat slips of bamboo used for weaving purpose ·䈶 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Unihan】an arrow; a dart, asparagus fern ·䉉 kū IPA:/ku/ MC:ku【Unihan】(interchangeable 觚) a writing-tablet; a square piece of wood, a corner; an angle; an edge ·䉋 múi IPA:/mui˨˦/ 【Unihan】a variety of bamboo shoots that sprout in winter ·䉛 ’yŭᵏ IPA:/ʔyuʔ/ MC:’juwk【Unihan】bamboo basket for washing rice, implements used to move the silkworm ·䉶 shwāng IPA:/ʂwɑŋ/ MC:sraewng【Unihan】a sail (of a boat), a untensil made of bamboo used to filter or to strain out wine ·䉷 iȇm IPA:/jiɛm˩/ MC:ngjaem【Unihan】a feather screen, a shade, imperial garden ·䊇 bú IPA:/bu˨˦/ 【Unihan】(same as 餔) to feed; to eat, (interchangeable 晡) time for supper, sunset ·䊷 čē IPA:/ʈʂɨ/ MC:tsri【Unihan】(same as 緇) black silk; a dark, drab colour, used for Buddhists, from the dark colour of their robes (same as 純) pure, honest ·䋁 k(i)èng IPA:/k(i)əŋ˥˧/ 【Unihan】(ancient form 綆) a rope for drawing up water (from a well, stream, etc.) ·䋊 čīng IPA:/tʃiŋ/ MC:tsyeng【Unihan】decorations of the emperor’s carriage; ornamental items on horses ·䋎 drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dreanH【Unihan】to mend (clothes, etc.), (interchangeable 綻) ripped seam; a crack; split ·䋐 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ MC:hjwot【Unihan】fabric; textile with patterns used for hem decorations, decorations on carriage and horses, varicolored silk or fine cloth loose in texture ·䋕 zhȋm IPA:/ʒim˩/ 【Unihan】(same as U+7D4D 紝) to lay the warp; to weave ·䋙 r̀ IPA:/ɻ˥˧/ MC:nyiX【Unihan】reins; bridle ·䋛 mì IPA:/mji˥˧/ MC:mejX【Unihan】the clustered embroidery patterns (as tiny and fine rice) ·䋣 phhwȏ IPA:/pʱwɔ˩/ 【Unihan】decorations put on the mane or horsehair, (standard form of 繁) many, troublesome, a family name ·䋪 ’ō IPA:/ʔɔ/ MC:’a【Unihan】(interchangeable 䋍) fine and delicate silk, plain white sackcloth for mourning ·䋼 thīng IPA:/tʰiŋ/ MC:theng【Unihan】slow; leisurely, to delay; to slacken, silk ribbons ·䋿 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’woj【Unihan】a decorative knot made of colorful silk (blue, yellow, red, white and black) ·䌈 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ 【Unihan】to get something with a lasso ·䌨 thsái IPA:/tsʰai˨˦/ 【Unihan】thin silk fabrics, sound of the rubbing of clothes ·䌳 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Unihan】a kind of unrefined or unpolished silken textiles; silken goods; silken fabrics ·䍃 iȇw IPA:/jiɛw˩/ 【CEDICT】(archaic) vase/pitcher ·䍐 hàn IPA:/hɑn˥˧/ MC:xanX【Unihan】(standard form 罕) a net or snare, a flag, rare; strange; scarce; few, name of a place in ancient times ·䍔 kwēng IPA:/kwəŋ/ MC:kwaeng【Unihan】a full net, a thick rope; a cable ·䍘 mȋ IPA:/mji˩/ MC:mjie【Unihan】a general term for nets ·䍡 lŭᵏ IPA:/luʔ˩/ MC:luwk【Unihan】small fish net, to catch fish with small fish net ·䍢 vȗ IPA:/vu˩/ MC:mju【Unihan】netted veined window-sill ·䍶 túng IPA:/tuŋ˨˦/ MC:tuwngH【Unihan】unicorn ·䍺 hhwȃn IPA:/ɦwan˩/ MC:hwaen【Unihan】a legendary goat-like beast ·䍿 hhwȃng IPA:/ɦwɑŋ˩/ MC:hwang【Unihan】a kind of dance accompanied by music performed in ancient times, (same as 凰) the female phoenix, a legendary bird in Chinese mythology ·䎂 pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Unihan】colorful feather, a feather decorated arrow ·䎉 hyŭᵗ IPA:/hyʔ/ MC:xwit【Unihan】to walk swiftly, (same as 矞) scared; afraid; fearful; frightened ·䎒 tzàn IPA:/tsan˥˧/ 【Unihan】flying quickly and to attack suddenly (said of bird) ·䎖 tzēng IPA:/tsəŋ/ MC:tsong【Unihan】soaring up in the sky ·䎘 sŭᵏ IPA:/suʔ/ 【Unihan】birds flying, sound of the flying wings ·䏑 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ 【Unihan】(same as U+7099 炙) to burn; to heat; to roast; to broil ·䏶 bí’ IPA:/bi’˨˦/ 【Unihan】the stomach; gizzard (of birds and fowls), (same as 髀) buttocks, thigh ·䏽 phòw IPA:/pʰəw˥˧/ 【Unihan】meat pulp; mashed meat cooked with soybean sauce, last name ·䐆 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ 【Unihan】big belly, swollen of the belly ·䐑 driĕᵖ IPA:/dʒiɛʔ˩/ MC:drjep【Unihan】thin cut of the sliced meat ·䐳 ngyȗ IPA:/ŋy˩/ 【Unihan】(same as 魚) fish ·䑃 mȗng IPA:/muŋ˩/ MC:muwng【Unihan】dim moon, dark; obscure, stupid; ignorant, to cheat; to hide the truth, to cover up; to hide, plump; fleshy ·䑋 zhiàng IPA:/ʒiɑŋ˥˧/ MC:nyangX【Unihan】fat; obese ·䑘 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Unihan】to pound; to ram down, to polish; to grind barley or wheat ·䑳 lȗn IPA:/lun˩/ 【Unihan】a horizontal bar in front of a boat, a boat ·䑺 fvám IPA:/fʱam˨˦/ 【Unihan】(same as 帆) a sail (of a boat) ·䒀 phhȗ IPA:/pʱu˩/ 【Unihan】short and deep boat ·䒌 míng IPA:/miŋ˨˦/ MC:mengH【Unihan】dark blue color, without color, to close the eyes ·䒼 khyŭᵏ IPA:/kʰyuʔ/ MC:khjowk【Unihan】(same as 曲) a bamboo tray for raising silkworms ·䓘 kāw IPA:/kaw/ MC:kaw【Unihan】a kind of plant, name of a variety of grass ·䓞 lí IPA:/lji˨˦/ MC:lejH【Unihan】a kind of plant used as dyestuff, material for making paper and coir raincoats, edible, Chinese pennisetum (Pennisetum alopecuroides) ·䓮 màw IPA:/maw˥˧/ MC:mawX【Unihan】lush growth; dense growth of silky grass; fine grass ·䓼 hhiŏᵏ IPA:/ɦiɒʔ˩/ 【Unihan】name of a variety of grass, grunting of hogs ·䓿 hhám’ IPA:/ɦam’˨˦/ 【Unihan】a lotus flower ·䔄 iȇw IPA:/jiɛw˩/ MC:yew【Unihan】name of a variety of grass; rushes, dodder ·䔉 swón IPA:/swɔn˨˦/ 【Unihan】scattered or dispersed of grass and trees, (non-classical form of 蒜) the garlic (belongs to meat and fish diet) ·䔏 čhów IPA:/ʈʂʰəw˨˦/ MC:tsrhjuwH【Unihan】a lush; dense growth of weeds, mixed; mingled roots of the grass, (same as 簉) deputy; a deputy; an attendant, an escorting vehicle ·䔑 sziȇ IPA:/sʱiɛ˩/ MC:zjae【Unihan】a white colored cluster grown at the tip of cogongrass, a kind of plants of the mugwort or artemisia family, an ear of grain ·䔖 lȋng IPA:/liŋ˩/ MC:ling【Unihan】(same as 菱 蔆) water caltrop ·䔟 ȋ IPA:/ji˩/ MC:ye【Unihan】shake and wave of the grass ·䔭 nȋng IPA:/niŋ˩/ 【Unihan】name of a variety of grass; poisonous herb ·䔲 tēng IPA:/təŋ/ MC:tong【Unihan】name of a variety of grass, (same as 橙) the orange ·䔷 khhȋm IPA:/kʱim˩/ MC:gim【Unihan】Cyperus rotundus, a kind of medicinal herb ·䔺 ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】heading; earing; to flower; to blossom (of the smartweed group), Cyperus rotundus, a kind of medicinal herb, a peduncle or footstalk of a flower or fruit; a stem; a base, new growing leaves ·䔿 tzùn IPA:/tsun˥˧/ MC:tswonX【Unihan】lush growth; dense growth of trees and grass, to huddle together; to crowd together ·䕃(蔭) ’ím IPA:/ʔim˨˦/ MC:’imH【Baxter-Sagart disambig.】shade ·䕓 čhăᵗ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheat【Unihan】name of a variety of grass; poisonous; used to kill fishes, valueless things; insignificant things ·䕞 láng IPA:/lɑŋ˨˦/ MC:langH【Unihan】Henbane, poisonous, seeds for medical use, a plant which produces a brown dye ·䕡 lyȗ IPA:/ly˩/ MC:ljo【Unihan】Compositae; chrysanthemum family; perennial herbage; herb medicine ·䕩 làw IPA:/law˥˧/ MC:lawX【Unihan】dry fruit (e.g. nuts), dried fruit ·䕬 kiāng IPA:/kiɑŋ/ 【Unihan】(same as 薑) ginger ·䕭 thhsiȇm IPA:/tsʱiɛm˩/ 【CEDICT】a variety of grass/nettle ·䕸 kiāi IPA:/kiai/ MC:keaj【Unihan】(same as U+7A2D 秸) wheat straw; the stem of hem ·䕺 thhsȗng IPA:/tsʱuŋ˩/ MC:dzuwng【Unihan】dense growth; lush growth or the grass, a tree; a numerary auxiliary for counting trees or similar things, roots that grow above ground ·䖆 ngiáng IPA:/ŋiɑŋ˨˦/ 【Unihan】medicinal herb; a kind of vegetable, salted vegetables ·䖥 mȏw IPA:/məw˩/ 【Unihan】(same as 蟊) insects that are injurious to crops ·䖳 čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ 【Unihan】jelly-fish; sea-blubber, (interchangeable 虴) looks like grasshopper but smaller ·䖵(蜫) kūn IPA:/kun/ MC:kwon【Unihan】insects ·䖸 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ 【CEDICT】variant of 蛾[e2] ·䗐 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Unihan】a weevil found in rice, etc. ·䗒 bíng’ IPA:/biŋ’˨˦/ 【Unihan】a kind of clam; long and narrow ·䗡 ’iēn IPA:/ʔiɛn/ 【Unihan】a kind of insect, name of a place recorded in ancient books ·䗤 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ MC:yowng【Unihan】a kind of worm produced in water ·䗥 thsūng IPA:/tsʰuŋ/ 【CEDICT】see 螉䗥[weng1 zong1] ·䗪 čié IPA:/tʃiɛ˨˦/ MC:tsyaeH【CEDICT】Chinese ground beetle (Eupolyphaga sinensis) ·䗲 lín IPA:/lin˨˦/ MC:linH【Unihan】firefly ·䗵 kiāng IPA:/kiɑŋ/ MC:kjang【Unihan】a disease attacked silkworm, a dying silkworm ·䘀 fvów’ IPA:/fʱəw’˨˦/ MC:bjuwX【Unihan】(same as 蛗) grasshoppers ·䘆 hìn IPA:/hin˥˧/ MC:xj+nX【Unihan】earthworm ·䘐 nyŭᵏ IPA:/nyuʔ˩/ 【Unihan】(same as standard form 衄) the bleed at the nose, to damage; a setback; a failure ·䘒 sūi IPA:/sui/ 【Unihan】boy’s reproductive organs, to fleece; to cut down; to scrape; to pare, to enfeeble ·䘺(綻) drán IPA:/ɖʐan˨˦/ MC:dreanH【Unihan】a seam which has come unsewn; to mend (clothes, etc.), (same as U+8892 袒 U+7DBB 綻) to bare; to strip; bared, ripped seam; a crack, ripped; split ·䘿 gyŭᵗ IPA:/gyʔ˩/ MC:gjut【Unihan】shirt or a jacket without any decorated hem ·䙒 čhyŭᵏ IPA:/tʃʰyuʔ/ 【Unihan】to store or save up; to hoard, to strip off; to deprive of, to undress forcibly ·䙕 syùng IPA:/syuŋ˥˧/ MC:sjowngX【Unihan】clothes that have no lining ·䙡 khúi IPA:/kʰui˨˦/ 【Unihan】(simplified form) a knot; a button, (dialect) to tie up; fastening; to wear; to slip on, to make a knot by a rope; a piece of string or a ribbon, (same as 繪) to draw (picture) ·䙬 ’íng IPA:/ʔiŋ˨˦/ MC:eangH【Unihan】plaits on the sides of a petticoat, pleates of a skirt, contrast of the mixed colors ·䙭 khiēn IPA:/kʰiɛn/ MC:khjen【Unihan】(same as U+8930 褰) to lift or raise (one’s dress, skirt, etc.), trousers; drawers; pants ·䙾 shï̄ IPA:/ʃɨ/ MC:sye【Unihan】to wait for; to await (interchangeable 伺), (same as 施) to act; to do; to make, to grant; to give, to apply ·䚎() čhwáng IPA:/ʈʂʰwɑŋ˨˦/ MC:trhaewngH【Unihan】eyesight blurred; dim of sight, to look steadily at; (Cant.) to peep (through a crack) ·䚛 hhŭᵏ IPA:/ɦuʔ˩/ 【Unihan】regulate; polish ivory to make it more white ·䚡 sāi IPA:/sai/ MC:soj【Unihan】bones in a horn of cattle and goat ·䚦 čhì IPA:/tʃʰi˥˧/ 【Unihan】slanted corners; curved corners, crooked horn ·䚻 iȇw IPA:/jiɛw˩/ 【Unihan】(ancient form of 謠) to sing, a ballad, rumour; slander; a false report, from, to follow, to undertake; to attend to ·䛏 ní IPA:/nji˨˦/ 【Unihan】to call somebody, (same as 泥) to beg; to entreat; to implore, to be bigoted; to adhere to the letter of the law; bigoted and conservative, poor (speech) ·䛖 í IPA:/jij˨˦/ 【Unihan】(same as 詍) loquacious ·䛢 thŭᵏ IPA:/tʰuʔ/ MC:thuwk【Unihan】cunning; crafty; sly; sily; artful ·䛪 khyúng IPA:/kʰyuŋ˨˦/ MC:khjuwngH【Unihan】loquacity, to inquire; to ask; to make inquiry ·䛭 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ 【Unihan】angry, reproof; scolding ·䛮 giów’ IPA:/giw’˨˦/ MC:gjuwX【Unihan】to destroy, to slander; to abuse; to defame, (non-classical form of 咎) a fault; a defect, an error, to blame; to censure ·䛵 shhiów IPA:/ʃʱiw˨˦/ 【Unihan】(same as 授) to teach orally ·䜋 hhúi IPA:/ɦui˨˦/ MC:hwojH【Unihan】to suspend; to interrupt, to become aware; to realize ·䜌 lyuén IPA:/lyuɛn˨˦/ MC:ljwenH【Unihan】(ancient form) chaos; distraction; confusion, confused, continuous; uninterruptedto tie together, to manage ·䜫 hhȗng IPA:/ɦuŋ˩/ 【Unihan】name of a valley in today’s Hobei Province, (same as 谼) deep ditch; big valley ·䜭 úi IPA:/jui˨˦/ 【Unihan】(same as 濬 浚) to dredge; to dig or wash (a well, etc.), (same as 睿) wise and clever ·䝁 lȃw IPA:/law˩/ MC:law【Unihan】a kind of wild leguminous plants; wild green lentils ·䝋(豵) tzúng IPA:/tsuŋ˨˦/ MC:tsowngH【Unihan】a little of pigs; a little pig, a boar ·䝟 ’iăᵗ IPA:/ʔiaʔ/ MC:’eat【Unihan】a fierce man-eating animal in legend ·䝤(獠) làw IPA:/law˥˧/ MC:lawX【Unihan】a primitive tribe in southwest China; also known as U+5937 夷; (same as U+7360 獠) nocturnal hunting ·䝪 shù IPA:/ʂu˥˧/ MC:srjoX【Unihan】to provide money or gift and to consult fortune-teller; pay for guidance from divination ·䝷 čī IPA:/tʃi/ MC:trje【Unihan】securities; to assign something as security under an arrangement; to mortgage, to relieve or give aid to the distressed; to support ·䝼 dzíng IPA:/dziŋ˨˦/ MC:dzjengH【Unihan】to bestow, to confer upon; to grant to ·䝿 kúi IPA:/kui˨˦/ 【Unihan】(ancient form of 貴) honorable, expensive; costly, prized, high-class, to hold in honor ·䞓(赬) čhīng IPA:/tʃʰiŋ/ MC:trhjeng【Baxter-Sagart disambig.】red ·䞭 thsyūn IPA:/tsʰyun/ 【Unihan】walking rapidly, to go ahead, to move quickly; to run; to hurry ·䟆 pĭᵗ IPA:/piʔ/ MC:pjit【CEDICT】old variant of 蹕|跸[bi4] ·䟗 shhḯ’ IPA:/ʃʱɨ’˨˦/ MC:dzyeX【Unihan】to stand for a long time, to accumulate; to amass; to store up ·䟫 čhhȇng IPA:/ʈʂʱəŋ˩/ MC:draeng【Unihan】(Cant.) to press down or push out with the foot; to pedal, kick, tread, step on ·䟮 bĕᵏ IPA:/bəʔ˩/ 【Unihan】(same as 匐) to crawl on hands and knees, to fall in ruins; to slip down ·䠊 fí IPA:/fi˨˦/ 【Unihan】to cut off the feet (one of the five punishments in ancient times) ·䠓 thsŭᵏ IPA:/tsʰuʔ/ 【Unihan】(same as 趥) to walk, to crawl on hands and knees ·䠞 tzyŭᵏ IPA:/tsyuʔ/ 【CEDICT】variant of 蹙[cu4] ·䠠 tái IPA:/tai˨˦/ 【Unihan】to go, to walk in one leg; leap; crippled, (ancient form of 逝) to pass; to be gone; to depart, (interchangeable 滯) in a standstill; stagnant; impeded; blocked ·䠱(躅) dryŭᵏ IPA:/dʒyuʔ˩/ MC:drjowk【Baxter-Sagart disambig.】躑躅 stamp the feet ·䠶 shhié IPA:/ʃʱiɛ˨˦/ MC:zyaeH【CEDICT】old variant of 射[she4] ·䠷 thièw IPA:/tʰiɛw˥˧/ MC:thewX【Unihan】the appearance of height in a person ·䠻 khyúng IPA:/kʰyuŋ˨˦/ MC:khjuwngH【Unihan】to bend the body, to employ as a servant, (non-classical form of 竆) (same as 窮) poor ·䡅 čhyūn IPA:/tʃʰyun/ MC:trhwin【Baxter-Sagart disambig.】ornate band on axle-cap of wheel (K) ·䡈 kiŏᵏ IPA:/kiɒʔ/ MC:kaewk【Unihan】the cross-bar at the sides of a carriage, (same as 較) to compare ·䡊 fàn IPA:/fan˥˧/ MC:pjonX【Unihan】the protruded sides of a carriage (used in ancient times to screen off muddy dust) ·䡌 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ 【Unihan】(same as 鞃) horizontal front bar on a cart or carriage, leaning board in a sedan chair ·䡏 hhwȇng IPA:/ɦwəŋ˩/ 【Unihan】(same as 鞃) horizontal front bar on a cart or carriage, leaning board in a sedan chair ·䡥 yȗng IPA:/jyuŋ˩/ 【Unihan】(same as U+4846 䡆) a moving cart ·䡬 mwón IPA:/mwɔn˨˦/ 【Unihan】covering of a carriage, a tank (an armored vehicle), a chariot, a cover or shelter of a chariot ·䢃 (ng)í IPA:/(ŋ)i˨˦/ MC:ngjojH【Unihan】to administer; to regulate; to manage; to govern, people to have both talent and virtue, quiet; calm; safe; secure; stable ·䢅 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【Unihan】(interchangeable 晨) daybreak ·䢇 zhyùng IPA:/ʒyuŋ˥˧/ MC:nyowngX【Unihan】a son who is not so good as his father; good-for-nothing; a rotten apple, inferior; mean, busy with many different matters; no leisure, mixed; confused; miscellaneous ·䢔 hhŏᵖ IPA:/ɦɔʔ˩/ MC:hop【Unihan】mixed; abundant; assorted, repeated ·䢼 kyūng IPA:/kyuŋ/ MC:kjowng【Unihan】name of a state in old times, name of a pavilion ·䣀 gúi’ IPA:/gui’˨˦/ MC:gwijX【Unihan】name of a mountain, name of a place, name of a state ·䣍 ’ièm IPA:/ʔiɛm˥˧/ MC:’jemX【Unihan】(interchangeable 奄) name of an ancient state, name of a country in old times ·䣜 thhsȏ IPA:/tsʱɔ˩/ MC:dza【Unihan】(same as 酇) name of a county (in today’s Henan Province) in ancient times ·䣱 hyú IPA:/hy˨˦/ 【Unihan】(same as 酗) drunk; to lose temper when drunk ·䣼 liȃng IPA:/liɑŋ˩/ MC:ljang【Unihan】mixed starch; one of the six drinks in old time, (interchangeable 涼) cold ·䤇(醙) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】white wine, a measure of wine containing about 3 pints ·䤈 hī IPA:/hi/ 【CEDICT】old variant of 醯[xi1] ·䤉 mĭᵗ IPA:/miʔ˩/ MC:mjit【Unihan】emptied the drink completely, bean sauce; salted preparations ·䤖 báw IPA:/baw˨˦/ 【Unihan】a kind of wine, a kind of wine that brew for one night ·䤥 kùi IPA:/kui˥˧/ MC:kjweX【Unihan】agricultural implements; from tools, shining iron, a plectrum from stringed the teeth of a saw ·䤴 hhȃm IPA:/ɦam˩/ MC:hom【Unihan】armor; coat of mail, (interchangeable 函) a case; a small box, cup ·䤹(鎪) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】to engrave; to carve, rust ·䤻 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ 【Unihan】heavy iron part of a plough, the linch-pin of a wheel ·䥖 dién IPA:/diɛn˨˦/ 【Unihan】(same as 鈿) silver of gold filigree, hairpin, inlaid work ·䥝 ’āw IPA:/ʔaw/ MC:’aw【Unihan】(standard form of 鏖) desperate fighting; to fight hard, (a stove) for keeping warm; to stew something until it’s tender ·䥨(鑢) lyú IPA:/ly˨˦/ MC:ljoH【Unihan】a file; a rasp; a polishing tool, to burnish, to polish, the handle of a lances and spear ·䦙 shhḯ IPA:/ʃʱɨ˨˦/ 【Unihan】(same as U+5BFA 寺) a government agency, the court, a eunuch ·䦧 hĭᵏ IPA:/hiʔ/ MC:xek【Unihan】(same as 鬩) to quarrel; to conflict, contention; animosity; resentment; recriminations ·䦱 ùi IPA:/ui˥˧/ 【Unihan】open the door, the door is slanted ·䦳 hiáng IPA:/hiɑŋ˨˦/ MC:xjangH【Unihan】between steps, window ·䧅 ȋ IPA:/ji˩/ MC:yij【Unihan】dangerous; hazardous; difficult; trouble, disaster or distress, name of a place ·䧢 khyū IPA:/kʰy/ MC:khju【Unihan】a rough road, a rugged; steep mountain uneasy ·䧴 čï̄ IPA:/tʃɨ/ MC:tsye【Unihan】a bird, to map out or draw up (a plan); a plan or scheme; to calculate; to count; to consider ·䨑 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】to stop raining; to clear up, dispersion, a clear sky after rain ·䨘(霰) sién IPA:/siɛn˨˦/ MC:senH【Unihan】(same as U+9730 霰) sleet ·䨞 yù IPA:/jy˥˧/ MC:hjuX【Unihan】to rain, to stretch; to open; to relax; to unfold, slow; unhurried; leisurely ·䨨 čūi IPA:/ʈʂui/ MC:trwij【Unihan】thunder, hidden; concealed; secret, (same as 頤) the chin; the jaws ·䨮 syuĕᵗ IPA:/syuɛʔ/ MC:sjwet【Unihan】(same as 雪) snow, to clean; to wash or wipe away ·䨴 dúi IPA:/dui˨˦/ MC:dwojH【Unihan】gathering clouds ·䩜 driów IPA:/dʒiw˨˦/ 【Unihan】(same as 冑) descendants; posterity, a helmet; a head-gear in ancient battles for protection ·䩦 thhiȇw IPA:/tʱiɛw˩/ MC:dew【CEDICT】variant of 鞗[tiao2] ·䩨 čhiáng IPA:/tʃʰiɑŋ˨˦/ MC:trhjangH【Unihan】(same as 韔) a wrapper or case for bow, to pull an arrow ·䩭 kī IPA:/kji/ 【Unihan】(same as 羈) halter; to restrain ·䪎 sūi IPA:/sui/ MC:swoj【Unihan】strings of a cap, decorations for saddle, a sash; a band; a cord, a flag ·䪒 čyú IPA:/tʃy˨˦/ MC:tsyuH【Unihan】leather pants, a kind of military uniform, gaiters and leggings ·䪜 čhiém IPA:/tʃʰiɛm˨˦/ MC:tsyhemH【Unihan】a shield; a screen, (same as 襜) the low front of a robe, gown, etc., a short coat that have no lining, a small mud guard, or fender, a leather garment worn during sacrificial rituals in ancient times ·䪥 hhiái IPA:/ɦiai˨˦/ MC:heajH【Unihan】shallots or scallions, small (piece of land); narrow (minded) ·䪫 hh(i)ȇng IPA:/ɦ(i)əŋ˩/ 【Unihan】ancient music; Chinese classical music ·䫇() zhiȇm IPA:/ʒiɛm˩/ 【Unihan】(same as 髯) the whiskers; the beard ·䫉 máw IPA:/maw˨˦/ MC:maewH【Unihan】(ancient form of U+7683 貌) facial appearance, manner; bearing ·䫜 ’iāw IPA:/ʔiaw/ MC:’aew【Unihan】sunken eyes, a hollow ·䫤 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:meng【Unihan】between the eyebrows and eyes; general facial appearance ·䫻 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:hwit【Unihan】a typhoon; great gale of wind ·䬂 (ng)yuĕᵗ IPA:/(ŋ)jyuɛʔ˩/ 【Unihan】breeze; light wind ·䬍 hhyŭᵗ IPA:/ɦyʔ/ MC:xjut【Unihan】the sound of wind, a gale; a typhoon ·䬑 yŭᵗ IPA:/jyʔ˩/ MC:hjut【Unihan】a gale; a typhoon, the sound of wind ·䬒(颼) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】to blow chilly; (same as U+98BC 颼) a whizzing sound, a cool breeze; the south-west wind ·䬓 ’īm IPA:/ʔim/ 【Unihan】hurricane; gale; cyclone ·䬔 yȗ IPA:/jy˩/ 【Unihan】hurricane; gale; cyclone ·䬞 thhȃw IPA:/tʱaw˩/ MC:daw【Unihan】wind; storm, sound of the wind ·䬸 sūn IPA:/sun/ 【Unihan】(corrupted form of 餐) a meal, to eat, food ·䬼 ’yuén IPA:/ʔyuɛn˨˦/ MC:’wenH【Unihan】satiated; to dislike ·䬽 shúi IPA:/ʂui˨˦/ MC:sywejH【Unihan】wine poured in a libation, a little drink or a few drinks, cakes; pastry ·䬾 thhȋ IPA:/tʱi˩/ MC:dej【Unihan】cakes and biscuits ·䭀 shēn IPA:/ʂən/ 【Unihan】food (of the Taoist) ·䭈 kiēn IPA:/kiɛn/ MC:kjon【Unihan】(same as 餰) congee; rice gruel, (same as 饘) thick congee or porridge ·䭷 mȃw IPA:/maw˩/ 【Unihan】horse with long mane ·䮗 ngán IPA:/ŋɑn˨˦/ MC:nganH【Unihan】white from forehead to lips of a horse, reddish (of a horse head), horse head ·䮝 hūi IPA:/hui/ 【Unihan】a legendary animal, a wild horse; mustang ·䮞 čhyùn IPA:/tʃʰyun˥˧/ 【Unihan】a piebald horse, particoloured, miscellaneous, confused and disorderly, a stupid horse ·䮟 shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】big and tall (said of horse), (same as 搜) to search; to reconnoiter, (same as 駷) a walking horse, by a riding-whip to keep the horse walking fast ·䮧 hhȃn IPA:/ɦɑn˩/ MC:han【Unihan】long-hair horse ·䮴 déng IPA:/dəŋ˨˦/ MC:dongH【Unihan】unstable walking, fall, disease of the horse ·䮺 thhsȋ IPA:/tsʱi˩/ 【Unihan】luxuriant of the grass; the grass growing densely, horses traveling in line order and swiftly ·䯀 niĕᵖ IPA:/niɛʔ˩/ 【Unihan】a swift horse ·䯗 bí’ IPA:/bi’˨˦/ MC:bejX【Unihan】(same as 髀) buttocks, hipbone; innominate bone ·䯤 kúi IPA:/kui˨˦/ MC:kwajH【Unihan】boneware used to comb the hair, to bind the hair, (same as 鬠) hair tied in a knot for the mourning rites ·䯰 kiái IPA:/kiai˨˦/ MC:keajH【Unihan】use a hair-pin to set and dress the hair ·䯸 thsé IPA:/tsʰɨ˨˦/ MC:tshijH【Unihan】a wig ·䰂 thsài IPA:/tsʰai˥˧/ MC:tshojX【Unihan】a coiffure with a topknot, a turban; a kerchief ·䰉 phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ MC:ban【Unihan】dressed hair in a horizontal way, variegated; grey-of hair ·䰞 čyù IPA:/tʃy˥˧/ MC:tsyoX【Baxter-Sagart disambig.】boil, cook ·䰟 hhȗn IPA:/ɦun˩/ MC:hwon【CEDICT】old variant of 魂[hun2] ·䰠 shhȋn IPA:/ʃʱin˩/ 【Unihan】god; spirit; immortal, mountain deity ·䰩 čhiè IPA:/tʃʰiɛ˥˧/ MC:tsyhaeX【Unihan】ugly; repulsive, mountain ghosts ·䱐 fū IPA:/fu/ MC:phju【Unihan】globefish; blowfish; puffer ·䱓 díng’ IPA:/diŋ’˨˦/ 【Unihan】a kind of fish, something like the sheat-fish ·䱜 thsiŏᵏ IPA:/tsʰiɒʔ/ MC:tshjak【Unihan】shark ·䱡 kyŭᵏ IPA:/kyuʔ/ MC:kjuwk【Unihan】the globefish; blowfish; puffer ·䱢 čēng IPA:/ʈʂəŋ/ MC:tsreang【Unihan】a kind of fish ·䱥 čí IPA:/tʃji˨˦/ MC:tsyejH【Unihan】a kind of fish; silver-gray color with black dots; with small mouth and no teeth ·䱬 syū IPA:/sy/ MC:sjo【Unihan】a kind of fish ·䱱 thhȋ IPA:/tʱi˩/ 【Unihan】Parasilurus asotus; small fish, fry; large carp ·䱷(漁) ngyȗ IPA:/ŋy˩/ MC:ngjo【Baxter-Sagart disambig.】to fish ·䱸 shōw IPA:/ʂəw/ 【Unihan】a family name, (same as 緧) a crupper ·䱹 čhá IPA:/ʈʂʰa˨˦/ 【Unihan】(standard form) (same as 鮓) a condiment made from minced fish salted, preserved fish ·䱻 hhwăᵗ IPA:/ɦwaʔ˩/ MC:hweat【Unihan】a kind of fish; a flashing fly-fish in legend ·䱾 lȏw IPA:/ləw˩/ MC:luw【Unihan】a carp-like savory fish ·䲊 th(w)ò IPA:/tʰ(w)ɔ˥˧/ MC:thwaX【Unihan】fry (of fish), crab, get rid of the scales of a fish ·䲔 khhȋng IPA:/kʱiŋ˩/ MC:gjaeng【CEDICT】old variant of 鯨|鲸[jing1] ·䲖 čhhiȏw IPA:/tʃʱiw˩/ 【Unihan】big fish ·䳀 ĭᵗ IPA:/jiʔ˩/ MC:yit【Unihan】the cuckoo, a kind of pigeon, a kind of water bird ·䳋 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】a pheasant-like bird with black and body and red feet, a kind of bird, (same as 蟂) an otter-like animal ·䳒 yuȇn IPA:/jyuɛn˩/ 【Unihan】a kind of bird, a hawk; sparrow hawk ·䳓 làw IPA:/law˥˧/ 【Unihan】a kind of water bird, a vulture; a condor ·䳘 ngȏ IPA:/ŋɔ˩/ 【CEDICT】variant of 鵝|鹅[e2] ·䳜 yȗ IPA:/jy˩/ 【Unihan】(same as 鵌) a kind of bird which shares its nest with rats ·䳟 mȋng IPA:/miŋ˩/ MC:mjaeng【Unihan】a legendary bird, divine birds; the phoenix ·䳡 čūi IPA:/ʈʂui/ 【Unihan】(same as 鵻) a kind of bird in ancient books; a wood-pigeon; a hawk ·䳩 ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’jiew【Unihan】a kind of bird; a pheasant-like bird; red body and with a long tail ·䳵 čhĭᵏ IPA:/tʃʰiʔ/ 【Unihan】a kind of water bird with colorful feather ·䳺 ’ām IPA:/ʔam/ MC:’om【Unihan】(same as 鵪) the quail ·䴀 thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:duwng【Unihan】a kind of water bird ·䴚 kàng IPA:/kɑŋ˥˧/ MC:kangX【Unihan】saltpond; salty marshes ·䴦 (ng)ȋn IPA:/(ŋ)jin˩/ 【Unihan】a legendary animal; a fox-like animal and with a man’s eyes ·䴧 ’ūi IPA:/ʔui/ MC:’jwe【Unihan】venison ·䴬 ĭᵏ IPA:/jiʔ˩/ MC:yik【Unihan】crumbs of barley; bran; chaff ·䴸 fū IPA:/fu/ 【CEDICT】variant of 麩|麸[fu1] ·䵀 s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Unihan】coarse crumbs of barley, unrefined or unpolished wheat ·䵑(䵒) nĭᵗ IPA:/niʔ˩/ MC:nrit【Baxter-Sagart disambig.】glue ·䵒(䵑) nĭᵗ IPA:/niʔ˩/ MC:nrit【Baxter-Sagart disambig.】adhere; a lady’s clothes nearest to the body ·䵫 hyūn IPA:/hyun/ 【Unihan】(same as 纁) light red (same as 黦) yellowish black ·䵬 thăᵖ IPA:/tʰaʔ/ MC:thop【Unihan】black (corrupted form of 濌) sound of the flowing water ·䵴 hhíng IPA:/ɦiŋ˨˦/ 【Unihan】black color, black specks; mottles on the face, black face, (same as 暈) to faint; giddy and dizzy ·䵷 ’wā IPA:/ʔwa/ 【Unihan】(same as 鼃 蛙) frog, (interchangeable 哇) retch, noise of vomiting ·䵹 čī IPA:/tʃi/ MC:trje【CEDICT】old variant of 蜘[zhi1] ·䵾 fvȗ IPA:/fʱu˩/ 【Unihan】sound of drums, loud noise of the military drums, (same as 拊) to pat; to touch with hand lightly or tenderly, to slap; to tap; to clap hands ·䵿 thiĕᵖ IPA:/tʰiɛʔ/ 【Unihan】a silent drum, spacious ·䶘 lĭᵖ IPA:/liʔ˩/ MC:lip【Unihan】the sound of chewing something dry and hard, sound of gnawing or biting ·䶜 kŭᵏ IPA:/kuʔ/ MC:kowk【Unihan】the process to whiten the ivory or elephant tusk; sound of gnawing ·䶵 čhhȋ IPA:/tʃʱi˩/ MC:drje【Unihan】(same as U+7B8E 箎) a bamboo flute with seven holes ·(併) bíng IPA:/biŋ˨˦/ 【Unihan】even, together; to reduce, equalize ·(憑) phhȋng IPA:/pʱiŋ˩/ MC:bing【Baxter-Sagart disambig.】lean on · phī IPA:/pʰi/ MC:phej【Unihan】to peel, pare · pàw IPA:/paw˥˧/ MC:pawX【Unihan】a tithing · húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwojH【Unihan】an archaic form of U+6094 悔, to repent · thsiēn IPA:/tsʰiɛn/ MC:tshjen【Baxter-Sagart disambig.】rise high (Shuōwén) ·(隧) szúi IPA:/sʱui˨˦/ MC:zwijH【Baxter-Sagart disambig.】tunnel, path ·(嬪) phhȋn IPA:/pʱin˩/ MC:bjin【Unihan】a concubine, wife ·(屜) thí IPA:/tʰi˨˦/ MC:thejH【Unihan】tray, drawer ·(臿) čhăᵖ IPA:/ʈʂʰaʔ/ MC:tsrheap【Baxter-Sagart disambig.】pestle · shièm IPA:/ʃiɛm˥˧/ 【Unihan】a surname · kĕᵏ IPA:/kəʔ/ MC:kaek【Baxter-Sagart disambig.】go to · dŏᵏ IPA:/dɒʔ˩/ MC:dak【Unihan】to estimate, calculate ·(惝) čhiàng IPA:/tʃʰiɑŋ˥˧/ MC:tsyhangX【Unihan】alarmed, agitated · thhȗng IPA:/tʱuŋ˩/ MC:downg【Unihan】same as 忡; a sad, uneasy countenance ·(搜) shōw IPA:/ʂəw/ MC:srjuw【Unihan】public opinion; to assemble; to seek · sŏᵏ IPA:/sɒʔ/ MC:sak【Unihan】to select; (Cant.) a wedge of a fruit such as an orange · shhiĕᵗ IPA:/ʃʱiɛʔ˩/ 【Unihan】to divine; to fold ·(斷) twòn IPA:/twɔn˥˧/ MC:twanX【Baxter-Sagart disambig.】cut in two · théng IPA:/tʰəŋ˨˦/ MC:thongH【Unihan】swept away, as by a flood; soaked, saturated; to settle, as with alum; to strain; to drain off · hùi IPA:/hui˥˧/ MC:xjw+jX【Baxter-Sagart disambig.】burn ·(爇) zhyuĕᵗ IPA:/ʒyuɛʔ˩/ MC:nywet【Baxter-Sagart disambig.】to burn ·(爋熏) hyún IPA:/hyun˨˦/ MC:xjunH【Unihan】smoke, fog, vapor; smoke, cure ·(爗) iĕᵖ IPA:/jiɛʔ˩/ MC:hjep【Baxter-Sagart disambig.】shine, gleam · zhiȇn IPA:/ʒiɛn˩/ MC:nyen【Unihan】a kind of monkey · lȗ IPA:/lu˩/ 【Unihan】a gourd · phì IPA:/pʰi˥˧/ 【Unihan】to split ·(稽) khì IPA:/kʰji˥˧/ MC:khejX【Baxter-Sagart disambig.】bow the head to the ground · tziéw IPA:/tsiɛw˨˦/ MC:tsjewH【Unihan】to shrink · khíng IPA:/kʰiŋ˨˦/ MC:khengH【Baxter-Sagart disambig.】empty ·(囤) dún’ IPA:/dun’˨˦/ MC:dwonX【Unihan】to hoard ·(篴) dĭᵏ IPA:/diʔ˩/ MC:dek【Baxter-Sagart disambig.】flute · shĭᵏ IPA:/ʃiʔ/ MC:syek【Baxter-Sagart disambig.】wash rice · miĕᵗ IPA:/miɛʔ˩/ 【Unihan】broken grain ·(羖) kù IPA:/ku˥˧/ MC:kuX【Unihan】a ram · fūn IPA:/fun/ MC:phjun【Unihan】to fly ·(腰) ’iēw IPA:/ʔiɛw/ MC:’jiew【Baxter-Sagart disambig.】waist · bŏᵏ IPA:/bɒʔ˩/ MC:baewk【Unihan】(Cant.) blister ·(蠶) thhsȃm IPA:/tsʱam˩/ MC:dzom【Baxter-Sagart disambig.】silkworm ·(蠶) thhsȃm IPA:/tsʱam˩/ MC:dzom【Baxter-Sagart disambig.】silkworm · yùng IPA:/jyuŋ˥˧/ MC:yowngX【Unihan】a raised path ·(衝) čhyūng IPA:/tʃʰyuŋ/ MC:tsyhowng【Unihan】to rush at, dash against · shăᵗ IPA:/ʂaʔ/ 【Unihan】to make smaller, fit; seam · ’iái IPA:/ʔiai˨˦/ 【Unihan】(Cant.) to deceive ·(噦) húi IPA:/hui˨˦/ MC:xwajH【Unihan】ringing, spacious · lyú IPA:/ly˨˦/ 【Unihan】to deceive ·(磌) tiēn IPA:/tiɛn/ 【Unihan】a rumbling sound · s(w)ò IPA:/s(w)ɔ˥˧/ MC:swaX【Unihan】fragments ·() phhwȏn IPA:/pʱwɔn˩/ 【Unihan】to sit cross-legged ·() phhȋ IPA:/pʱi˩/ MC:bjij【Unihan】weak ·(隙) khĭᵏ IPA:/kʰiʔ/ MC:khjaek【Baxter-Sagart disambig.】crack (n.) ·(陰霒) ’īm IPA:/ʔim/ MC:’im【Baxter-Sagart disambig.】dark · sē IPA:/sɨ/ MC:sje【Baxter-Sagart disambig.】light rain · khiái IPA:/kʰiai˨˦/ 【Unihan】shoes; the name of a drum ·(鬵) szȋm IPA:/sʱim˩/ MC:zim【Baxter-Sagart disambig.】large boiler

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top